Обект Канализационна система на град Хасково Цел на заявеното ползванеДата17.08.2018
Размер162.24 Kb.


Page |


Page |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти


Обект

Канализационна система на град Хасково

Цел на заявеното ползване

Заустване на смесен поток пречистени битово-фекални и производствени отпадъчни води след ГПСОВ и дъждовни отпадъчни води за обект в експлоатация.

Водоприемник

Река Хасковска

Поречие

Река Марица

Водно тяло

BG3MA100R234 – „Река Харманлийска от вливане на р. Хасковска до устие”

Място на заустване

Заустване №1 – Смесен поток след ГПСОВ в река Хасковска

Надморска височина: Н = 155,42 м (Балтийска височинна с-ма)

Географски координати на точката на заустване:

41°55'34,10"N 25°37'40,48"E


Заустване №2 – Аварийно заустване след механично стъпало бай-пас в река Хасковска

Надморска височина: Н = 155,78 м (Балтийска височинна с-ма)

Географски координати на точката на заустване:

41°55'34,07"N 25°37'40,40"E


Заустване №3 – Аварийно заустване след дренажна ПС в река Хасковска

Надморска височина: Н = 155,37 м (Балтийска височинна с-ма)

Географски координати на точката на заустване:

41°55'35,37"N 25°37'44,26"E


Отливен канал на Дъждопреливник №1 – в река Хасковска

Надморска височина: Н = 176,08 м (Балтийска височинна с-ма)

Географски координати на точката на заустване:

41°55'57,77"N 25°33'12,40"E


Отливен канал на Дъждопреливник №2 – в река Хасковска

Надморска височина: Н = 175,80 м (Балтийска височинна с-ма)

Географски координати на точката на заустване:

41°56'02,90"N 25°33'02,51"E


Отливен канал на Дъждопреливник №3 – в река Хасковска

Надморска височина: Н = 174,86 м (Балтийска височинна с-ма)

Географски координати на точката на заустване:

41°55'49,44"N 25°33'15,04"E


Отливен канал на Дъждопреливник №4 – в река Хасковска

Надморска височина: Н = 177,51 м (Балтийска височинна с-ма)

Географски координати на точката на заустване:

41°55'58,92"N 25°32'40,55"E

Отливен канал на Дъждопреливник №5 – в река Хасковска

Надморска височина: Н = 177,50 м (Балтийска височинна с-ма)

Географски координати на точката на заустване:

41°55'57,99"N 25°32'35,47"E

Отливен канал на Дъждопреливник №6 – в река Хасковска

Надморска височина: Н = 180,40 м (Балтийска височинна с-ма)

Географски координати на точката на заустване:

41°56'06,13"N 25°32'02,58"E


Отливен канал на Дъждопреливник №7 – в река Хасковска

Надморска височина: Н = 179,66 м (Балтийска височинна с-ма)

Географски координати на точката на заустване:

41°56'03,86"N 25°32'14,97"E


Отливен канал на Дъждопреливник №8 – в река Хасковска

Надморска височина: Н = 178,96 м (Балтийска височинна с-ма)

Географски координати на точката на заустване:

41°56'03,94"N 25°32'19,29"E


Отливен канал на Дъждопреливник №9 – в река Хасковска

Надморска височина: Н = 178,82 м (Балтийска височинна с-ма)

Географски координати на точката на заустване:

41°56'01,83"N 25°32'22,99"E


Отливен канал на Дъждопреливник №10 – в река Хасковска

Надморска височина: Н = 176,58 м (Балтийска височинна с-ма)

Географски координати на точката на заустване:

41°56'03,15"N 25°32'48,85"E


Отливен канал на Дъждопреливник №12 – в река Хасковска

Надморска височина: Н = 174,46 м (Балтийска височинна с-ма)

Географски координати на точката на заустване:

41°55'51,26"N 25°33'20,56"E


Отливен канал на Дъждопреливник №13 – в река Хасковска

Надморска височина: Н = 176,07 м (Балтийска височинна с-ма)

Географски координати на точката на заустване:

41°56'00,94"N 25°33'09,15"E


Отливен канал на Дъждопреливник №15 – в река Хасковска

Надморска височина: Н = 173,45 м (Балтийска височинна с-ма)

Географски координати на точката на заустване:

41°55'47,69"N 25°33'33,88"E


Отливен канал на Дъждопреливник №17 – в река Хасковска

Надморска височина: Н = 171,64 м (Балтийска височинна с-ма)

Географски координати на точката на заустване:

41°55'47,01"N 25°33'55,45"E


Отливен канал на Дъждопреливник №18 – в река Хасковска

Надморска височина: Н = 171,64 м (Балтийска височинна с-ма)

Географски координати на точката на заустване:

41°55'47,01"N 25°33'55,45"E


Отливен канал на Дъждопреливник №19 – в река Хасковска

Надморска височина: Н = 171,22 м (Балтийска височинна с-ма)

Географски координати на точката на заустване:

41°55'49,07"N 25°34'13,24"E

Отливен канал на Дъждопреливник №20 – в река Хасковска

Надморска височина: Н = 171,22 м (Балтийска височинна с-ма)

Географски координати на точката на заустване:

41°55'49,07"N 25°34'13,24"E


Отливен канал на Дъждопреливник №22 – в река Хасковска

Надморска височина: Н = 161,64 м (Балтийска височинна с-ма)

Географски координати на точката на заустване:

41°55'41,62"N 25°36'08,50"E


Отливен канал на Дъждопреливник №23 – в река Бели кладенец ; Надморска височина: Н = 180,88 м (Балтийска височинна с-ма)

Географски координати на точката на заустване:41°55'30,48"N 25°33'43,04"E

Отливен канал на Дъждопреливник №24 – в река Бели кладенец ; Надморска височина: Н = 184,50 м (Балтийска височинна с-ма)

Географски координати на точката на заустване:41°55'30,88"N 25°33'31,38"E

Отливен канал на Дъждопреливник №25 – в река Бели кладенец ; Надморска височина: Н = 185,52 м (Балтийска височинна с-ма)

Географски координати на точката на заустване:41°55'31,09"N 25°33'24,33"E

Местност, административно единица, ЕКАТТЕ

Град Хасково, Община Хасково, Област Хасково

ЕКАТТЕ – 68692

Заявено водно количество за заустване

Q ср.ден. = 27 367,37 м3/ден

Q ср.год. = 9 989 091 м3/год

Място за мониторинг

Пункт № 1 – РШ на изход ГПСОВ /шахта мониторинг/

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване

Показатели

Индивидуални емисионни ограничения

Задължение за провеждане на собствен мониторинг

Честота на пробовземане

Вид на пробатаЗаустване № 1
Поток № 1

Смесен поток - БФОВ и ПОВ след ГПСОВ и ДОВ

място за мониторинг
Пункт №1
РШ на изход ГПСОВ

/шахта мониторинг/Активна реакция рН

6 -9
два пъти

месечно


еднократна
мг/дм3


Неразтворени вещества

35
два пъти

месечно


съставна

БПК5

25
два пъти

месечно


съставна

ХПК

125
два пъти

месечно


съставна

Общ азот

15
два пъти

месечно


съставна

Общ Фосфор

2
два пъти

месечно


съставна

Арсен

0,2
два пъти годишно

еднократна

Олово

0,2
два пъти годишно

еднократна

Хром (шествалентен)

0,1
два пъти годишно

еднократна

Хром общ

1
два пъти годишно

еднократна

Живак

0,001
два пъти годишно

еднократна

Никел

0,5
два пъти годишно

еднократна

Цинк

10
два пъти годишно

еднократна

Кадмий

0,02
два пъти годишно

еднократна

Мед

0,5
два пъти годишно

еднократна

Феноли

0,1
два пъти годишно

еднократна

Цианиди разградими

0,1
два пъти годишно

еднократна

Нефтопродукти

0,5
два пъти годишно

еднократна

Екстрахируеми вещества

5
два пъти годишно

еднократна

Срок за достигане на

индивидуалните емисионни ограничения

От датата на влизане в сила на разрешителното.

изисквания, при които се предоставя правото за използване

Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея

  1. Експлоатацията на канализационната мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото за съответната канализационна система разрешително за заустване.

  2. Да се поддържа в изправност изградената канализационна мрежа, както и съоръженията към нея. Същата е смесена за битово-фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води.

Преливници към смесената канализационна система

  1. Да не се допуска преливане на отпадъчни води от дъждопреливниците при сухо време.

  2. Да се поддържат в експлоатационна изправност дъждопреливниците по канализационната мрежа.

Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции

Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от изградени канализационни помпени станции /КПС/.

КПС да са осигурени за недопускане на аварийно заустване на непречистени отпадъчни води.

Съгласно представената документация по канализационната мрежа няма изградени помпени станции.


Изисквания към пречиствателната станция /

пречиствателните съоръжения

  1. ГПСОВ да осъществява висок капацитет на пречистване, като компенсира неочаквани пикови натоварвания.

  2. Да се поддържат в технологична и експлоатационна изправност пречиствателните съоръжения, като всички ремонтни, възстановителни и профилактични дейности се отразяват в експлоатационен дневник.

Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения

  1. Всички бай-пасни и аварийни връзки към пречиствателните станции, от които може да се осъществява заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностни води, да бъдат пломбирани в затворено положение от РИОСВ–Хасково. Нарушаването на пломбите се допуска след уведомяване и съгласие на контролиращия орган при условията и реда на чл.126, ал.3 от Закона за водите.

  2. При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл.131 от Закона за водите. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник.

Изисквания за обеззаразяване на пречистените отпадъчни води

Да се предвиди обеззаразяване на пречистените отпадъчни води по предписание на органите на Министерството на здравеопазването.

Да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустените отпадъчни води (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).Охранителни мерки и съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемника

Около площадките за временно съхранение и изсушаване на утайките от пречиствателните съоръжения – потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането на замърсители във водоприемника.

Условия към повторно използваните пречистени отпадъчни води

Няма предвидено повторно използане на пречистените отпадъчни води след ГПСОВ.

Изисквания към начина на заустване във водния обект

Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване, с което ще се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

Други условия съобразно спецификата на обекта

Да се представи геодезично заснемане на надморската височина и координатите на всички точки на заустване на изградените дъждовни канали.

Други условия

Да се разработи план за провеждане на собствен мониторинг на изпусканите отпадъчни води който, да бъде изготвен в съответствие с изискванията на чл.70 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите и се представи за одобрение в БД ИБР.

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД ИБР на адрес:

гр. Пловдив, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307

МАРИН МАРИНОВ

За Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

(съгласно Заповед № РД-562/07.08.2017 г. на Министъра на околната среда и водите)
4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg
Каталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2018
2018 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2018 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район” Page
2018 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2018 -> Водоснабдяване на гр. Павел баня и с
2018 -> Н = 118м, Местност „Аеците гр
2018 -> Един каптиран естествен извор кеи „Терс дере" на пс „Извора", разположен на територията на пи с идентификатор 77195. 226. 5, местност „Терс дере" по кккр на гр. Хасково, община Хасково, област Хасково
2018 -> Предвидените дейности в границите на водния обект р
2018 -> Масивно водохващане „Паша арк на р. Марица, състоящо се от бетонов бент с дължина 70м, от които 30м преливаема част, 25 м водовземна част с плоски таблени затвори, утаител и авариен изпускател, оразмерено за Q= 6


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница