Обект: „многофамилна жилищна сграда”


РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНОТО ОБСЛЕДВАНЕстраница3/3
Дата21.08.2018
Размер0.59 Mb.
#82138
1   2   3

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНОТО ОБСЛЕДВАНЕ:

Така изпълнената конструкция на МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с адрес гр.Свиленград, ул. „Граничар” №166 отговаря на строителните норми действащи към момента на строителство. По експертна оценка, предвид гореизложеното и на основание изискванията на чл. 6, ал.2, на „Наредба №РД-02-20-2 от 27.01.2012г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” може да се счита, че оценката за сеизмичната осигуреност на сградата е положителна.

При обследването се установи, че:

 1. Безскелетната панелна носеща конструкция на сградата е в добро състояние и не са установени сериозни дефекти (деформации и/или повреди) свързани с нарушаване на проектната носеща способност, коравина, дуктилност и дълготрайност, вследствие на експлоатационни събития.

 2. Има течове и образуван мухъл по фасадни панели, които застрашават дълготрайността на дюбелните връзки;

 3. Не са извършвани след въвеждането в експлоатация нови СМР, които да променят категорията на сградата по ЗУТ по степен на значимост.

 4. Не са премахвани или добавяни носещи панели, които да оказват влияние върху коравината, носещата способност и дуктилността на сградата.

 5. Експлоатационната годност и дълготрайността на сградата е свързана пряко със състоянието на дюбелните връзки между отделните стоманобетонни панели. Тяхната правилна поддръжка и защита от атмосферните условия ще гарантират дългогодишна експлоатация на сградата;

 6. Има наводнения в избените помещения на секции „В“ и „Г“ ,довели до пропадане на неносещи преградни стени и елементи под които няма основа.

 7. При оценка на сеизмичното поведение на сградите и съоръженията по нормите от 1964г. и от 2012г. трябва да се вземе под внимание, че изискванията по отношение на оразмеряването и конструирането на носещите елементи в последните са значително по-строги. Стоманобетонните елементи на разглежданата сграда не са конструирани по изискванията на съвременните сеизмични норми и не са в състояние да поемат изчислителните сеизмични сили дефиниращи сеизмичното въздействие съгласно „Наредба №РД-02-20-2 от 27.01.2012г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони”.


УКАЗАНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ” ОТНОСНО:

 1. Съхраняване на целостта на строителната конструкция – недопускане на повреди или умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, премахване на елементи и др.) на носещите елементи: стени, греди, плочи и др.

 2. Недопускане на нерегламентирана промяна на предназначението на строежа, която води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия, вкл. чрез надстрояване, пристрояване или ограждане на части от сградата .

 3. Спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум и опазване на околната среда, вкл. предпазване от подхлъзване, спъване, удар от падащи предмети от покрива или фасадата и др.

 4. Нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации .ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ПРИВЕЖДАНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПО ЧЛ.169 ОТ ЗУТ
ПО ЧАСТ „АРХИТЕКТУРА”

През периода на експлоатацията собствениците на отделните апартаменти са извършвали различни по обем и вид ремонтни дейности – частично саниране на фасадни стени (топлоизолация); остъкляване или частично подзиждане на някои балкони; подмяна на дограма в някои апартаменти; освежаване на бои и нови настилки и облицовки в някои помещения и др. Основен ремонт на покрива и на общите части на сградата не е извършван. Планирано саниране на сградата не е извършвано.

Жилищната сграда е в експлоатация повече от 30 години, без да е извършван основен ремонт на покрива и общите части, и се нуждае от цялостна и последователна ревизия и ремонт на конструктивни елементи, инсталации, финишни покрития в общите части и др., както и от саниране на ограждащите повърхности (фасади и покриви).

 • Сградата да се приведе в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Изпълнението на СМР да се извърши въз основа на изготвена и одобрена проектна документация. С разработването на проектите би следвало да се потърси и единно и цялостно решение на фасадите, които към момента са доста разнородни и с неестетичен вид (във връзка с частично изпълнявани от собствениците на отделните апартаменти топлоизолации, остъклявания на балкони с различни видове материали, частично зазиждане на някои от балконите, различни като цветове и структура мазилки и т.н.).

 • Да се подмени старата, неподменена до момента фасадна дограма, както и нова но компрометирана с нова подходяща и в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и съгласно изготвения и одобрен инвестиционен проект.

 • Да се изпълни топлоизолация по ограждащите конструкции с материали и параметри в съответствие с изискванията на ЗЕЕ, препоръките за енергоспестяващи мерки и предвиденото в одобрения инвестиционен проект.

 • При проектирането и полагането на топлоизолационната система да се спазват изискванията за пожарна безопасност;

 • При изпълнение на топлоизолационната система по фасадите да се запазят съществуващите вентилационни отвори на подпокривното пространство, така че да могат да изпълняват предназначението си. Отворите да се защитят срещу проникване на птици посредством вентилационни решетки или мрежи или по др. подходящ начин.

 • Да се почистят и запълнят вертикалните и хоризонтални фуги с нови изолационни пълнители;

 • Да се извърши основен ремонт на покрив. В подпокривното пространство да се положи пароизолация и топлоизолация, съгласно енергоспестяващите мерки и предвиденото в инвестиционния проект.

 • След изпълнение на покривните работи и на топлоизолационната система по фасадите, по бордовете да се демонтират съществуващите обшивки, да се извърши монтаж на топлоизолация по височина на борда и да се изпълни нова обшивка от алуминиева или поцинкована ламарина с ПВЦ покритие (по мярка от място).

 • Да се направи ревизия и при нужда ремонт на козирките над входовете. Горната им повърхност да се почисти от отпадъци и да се осигури коректното им и безпроблемно отводняване – по проектно решение.

 • Ремонт на тротоарни настилки и недопускане на проникване на повърхностни води към основите.


ПО ЧАСТ „КОНСТРУКЦИИ:

 • Конструкцията да се натоварва с до 90 % от натоварването за което е била изчислявана. Така може да изпълнява функциите си на жилищна сграда и да бъде годна за нормална дълготрайна безаварийна експлоатация;

 • Цялостен ремонт на покривната хидроизолация и на осемте секции с цел защита на носещата конструкция на сградата и дюбелните връзки между отделните панели;

 • Подмяна на канализацията в полусутерените на секции „В“ и „Г“ и спиране на достъпа на води към основите на сградата.

 • Подмяна на дограмата и външно саниране на сградата, включващо направа на топлоизолация. Защита от навлизане на влага в дюбелните връзки между фасадни, стенни и подови панели по проектен работен детайл;

 • Направа на липсващи тротоарни настилки и възстановяване на участъците с напукани и пропаднали дворни настилки около сградата, които да осигуряват отвеждане на атмосферните води извън основите на сградата.


ПО ЧАСТ „ВиК”:

  • Подмяна или ремонт на спирателните кранове на водопровода в сутерена. Останалата част от инсталацията е в добро състояние и може да се запази.

  • В изпълнение на нормите за ПБ в стълбището да се монтира сухотръбие.

  • Желателно е апартаментните водомери да бъдат подменени с такива с дистанционно отчитане, като таблото бъде изнесено извън блока – до електромерното.

  • Хоризонталната канализация в сутерена, да бъде подменена изцяло. Новата мрежа да се предвиди окачена – под пода на 1-ви жилищен етаж и разделна – отделни вътрешни мрежи за атмосферни води и за битови. Могат да се ползват съществуващите канални включвания. Мрежите да се обединят преди включванията, като на битовия канал се предвиди възвратна клапа.

  • Задължително да бъдат добре уплътнени отворите за преминаване на всички тръби – водопроводни и канализационни- през ограждащите стени на блока. В момента има незамонолитени отвори, през които навлиза вода от околното пространство.


ПО ЧАСТ „ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ и АСАНСЬОР”:

Изискванията за натовареност на мрежата при въвеждане на сградата в експлоатация са били различни от сегашните и по-тази причина наличните стари електрически инсталации се оказват неспособни да поемат натоварванията на съвременните електрически уреди. Сградата е проектирана със среден капацитет на захранване от 4-6 кВ на апартамент, достатъчно за едновременно включване на хладилник, готварска печка и телевизор. Тази мощност обаче, не отговаря на нуждите на съвременните домакинства, в които се използват все повече електроуреди като климатик, пералня, съдомиялна, бойлер и др. В момента е завишена инсталираната мощност на 10 до 15 кВ на апартамент, което налага извършването на подмяна на инсталациите, за да се осигури максимална безопасност на експлоатацията и качество на електроенергията в дома. Важно е също при подмяна на електроинсталацията потребителите да вземат предвид и възможностите на новите «енергийно ефективни» технологии за електрически инсталации, предлагани на пазара.

  • Захранващи кабелни линии към апартаментите: Кабелните линии от ГРТ до апартаментните табла са двупроводни със сечение 0,04/0,06кв.м. Капацитета на такава линия не отговаря на потреблението на жилищата в сградата, което може да доведе до претоварване на мрежата. Това налага подмяната им от правоспособни електротехници, след изготвяне на съответния проект от лицензиран електро-проектант.

  • Електрически системи и Апартаментни табла: Наличните апартаментни табла са от стар тип с винтови предпазители. Това налага подмяната им със съвременни ел.табла със заземителна шина, апартаментен тип. В таблата да се монтират автоматични предпазители и дефектнотокови защити, за защита от пренапрежение, съгласно Наредба 4 от 04.08.2003г. за Проектиране изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради. Електрическата системата на блока е двупроводна, няма налично трето – заземително жило. Необходимо е да се подмени с трипроводна такава. Също така в апартаментите токовите кръгове са смесени – силови контакти с осветление. Това възпрепятства монтирането на дефектнотокови защити. Необходимо е изграждането на нови апартаментни електроинсталации, проектирани съгласно съвременните изисквания. Подмяната да се извърши от правоспособни електротехници, след изготвяне на съответния проект от лицензиран електро-проектант.

  • Стълбищното осветление и осветлението в общите части да се подмени с енергоспестяващо по съвременна схема след изготвяне на съответния проект от лицензиран електро-проектант.

  • Евакуационно осветление: Да се изгради такова.

  • Мълниезащитна инсталация: Наличната не функционира. Това налага подмяната й от правоспособни електротехници, след изготвяне на съответния проект от лицензиран електро-проектант.

  • Заземителна инсталация: Наличната не функционира. Това налага подмяната й от правоспособни електротехници, след изготвяне на съответния проект от лицензиран електро-проектант.

  • Мобилният оператор да извършва необходимите периодични замервания на заземителната си инсталация и ако е необходимо да предвиди и изпълни коректно заземление на мобилната антена монтирана над вход „А”.

  • Домофонна, Контрол на достъпа и Охранителна инсталации: При желание от страна на собствениците на сградата могат да бъдат изградени нови такива.

  • Асансьорна уредба: Да се приведе в съответствие с изискванията на Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори. Необходимо е да се монтира аварийно осветително тяло в асансьорната кабинка. Да се поставят на видно място четливи надписи с указания за ползването на уредбата, както и товароносимостта й /брой лица и килограми/. Също така да се постави четлив надпис с телефон за аварийни ситуации. Асансьорните врати на всички етажи да се приведат в изправност и да бъдат годни за ползване. Да се възстановят счупените указателни стрелки по етажите, за да няма достъп до неизолирани кабели.

  • При вход „В” – да се предвидят мерки за отстраняване на проблема с отваряемостта на вратите.


ПО ЧАСТ „ОВ и ТИЕС"

 • Топлоизолация по външни стени, за да стане сградата енергоефективна.

 • Топлоизолация и хидроизолация покрив

 • Смяна на дограма по общите части ,прозорци на апартаменти по фасади

 • Стълбищното осветление и осветлението в общите части да се подмени с енергоспестяващо

ПО ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ"

 • В изпълнение на нормите за ПБ в стълбището да се монтира сухотръбие.

 • Стълбищата и етажните площадки да се поддържат свободни от всякакви предмети (мебели, големи саксии с цветя и др.) пречещи на свободното придвижване на хората по време на евакуацияКОНСУЛТАНТ: „СТРОЙКОНТРОЛ”ООД:

………………………… …………………………….... ……………………………/арх. В. Шилев / /инж. М. Сабрутева / / инж. Ст. Проданов /

.…………………….. .…………………… ................................./инж. Д. Добрев/ /инж. О. Попова/ /инж. В. Филипов/

.............................………………………….

/ инж. М. Сабрутева – управител /

Технически паспорт на Многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Свиленград, ул. „Граничар” № 166
Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница