Обект Ракиен казан Цел на заявеното ползванеДата19.11.2018
Размер129.5 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.


Обект

Ракиен казан

Цел на заявеното ползване

Ползване на воден обект за заустване на производствени отпадъчни води (от охлаждане и измиване на ракиени казани) в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект.

Водоприемник

Река Горскоизворска

Поречие

Река Марица

Водно тяло

BG3MA300R232 – „Река Банска от вливане на Терез дере до устие“

Място на зауствае

Заустване №1/Поток №1 – в река Горскоизворска Надморска височина: Н = 154,00м

Географски координати на точката на заустване:42°01'12,48"N 25°25'50,49"E

Местност, административна единица, ЕКАТТЕ

село Горски извор, община Димитровград, област Хасково

ЕКАТТЕ: 17141

Заявено водно количество за заустване

Заустване №1/Поток №1

Qср.ден.= 5,00 м3/ден.

Qср.год. = 1 200,00 м3/год.

Място за мониторинг

Пункт №1 – РШ на изход утаител

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване

Показатели

Индивидуални емисионни ограничения
Задължение за провеждане на собствен мониторинг

Честота на

пробовземане

Вид на

пробата

Заустване №1

Поток №1

ПОВ
място за мониторинг


Пункт №1
РШ на изход утаител

Активна реакция рН

6,0-8,5
на шестмесечие

/по време на кампания/еднократна
мг/дм3

кг/денНеразтворени вещества

50
на шестмесечие /по време на кампания/

еднократна

БПК5

25
на шестмесечие /по време на кампания/

еднократна

ХПК /бихроматна/

100
на шестмесечие /по време на кампания/

еднократна

Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения

От датата на влизане в сила на решението за продължаване срока на действие на разрешителното.

УСЛОВИЯ, при които се предоставя правото за използване

Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения


При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройствата да става само след уведомление и съгласие на РИОСВ–Хасково и при условията на чл.126, ал.3 от Закона за водите.

Изисквания към начина на заустване във водния обект

Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване на пречистените отпадъчни води, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

Други условия, съобразно спецификата на обекта

  1. Да не се допуска повишение на температурата на водоприемника с повече от 30С.

  2. При необходимост и с цел постигане на заложените индивидуални емисионни ограничения /ИЕО/ да се извърши реконструкция и/или модернизация на съществуващите съоръжения за пречистване на отпадъчните води.

Други условия

Да се разработи план за провеждане на собствен мониторинг на изпусканите отпадъчни води който, да бъде подготвен в съответствие с изискванията на чл.70 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите и се представи за одобрение в БД ИБР.

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД ИБР на адрес: гр. Пловдив 4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”


4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 1 / 2 Тел: (+35932) 604 720, Факс: (+35932) 604 721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bgКаталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2017
2017 -> Цел на водовземането – самостоятелно водоснабдяване за напояване
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект”
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> „ Цел на водовземането” Вместо: „Други цели” Да се чете
2017 -> Съобщение за публично обявяване
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Съществуващо водохващане и завирен обем


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница