Област перник стратегия за развитие 2014-2020 Приложение №6Дата08.06.2018
Размер85.31 Kb.
#72087
ОБЛАСТ ПЕРНИК

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

2014-2020
Приложение №6:

Списък с проекти, идентифицирани в рамките на Общинските планове за развитие и Интегрирания план за градско развитие и възстановяване на територията на област Перник


Стратегическа цел 1: Достъпност и мобилност

Приоритет 1: Физическа инфраструктура


Приоритетни проекти – пътна мрежа, област Перник:1

 • Път II-63 „Перник – Брезник – Трън - Стрезимировци” от км 52+294 до км 65+788, дължина 13,494 км, на територията на община Трън, област Перник. Необходими средства за проектиране и строителство – прогнозна стойност 8 млн. лв.

 • Път III-605 „Елов дол - Дивля” от км. 27+500 до км. 40+600, дължина 13,100 км, на територията на община Земен, област Перник. Необходими средства за проектиране и строителство – прогнозна стойност 8 млн. лв.

 • Път III-6052 „Дивля - Пенкьовци” от км. 0+000 до км. 5+000, дължина 5,00 км, на територията на общини Земен и Трън, област Перник. Необходими средства за проектиране и строителство – прогнозна стойност 3 млн. лв.

 • Път III-811 „София област – Брезник – Пали лула” от км. 26+930 до км. 43+300, дължина 16,370 км, на територията на община Брезник, област Перник. Необходими средства за проектиране и строителство – прогнозна стойност 10 млн. лв.

 • Път III-637 „Трън – Вукан” от км. 0+000 до км. 5+000, дължина 5,000 км, на територията на община Трън, област Перник. Необходими средства за проектиране и строителство – прогнозна стойност 3 млн. лв.

Приоритетни проекти, идентифицирани от община Перник:

  • Изграждане на пътен възел на ТМ и ул. „Мл. Стоянов“

  • Разширение на съществуващата улична мрежа и изграждане на техническа инфраструктура по новите улици, части от кв. „Мошино“, кв. „Караманица“ и кв. „Сини вир“

  • Рехабилитация на улична мрежа (тротоарни настилки, достъп за хора с увреждания и обособяване на паркоместа);

  • Паркинг при ТЕЦ и Зайо Байо;

  • Изграждане на многоетажен паркинг зад кино „Кракра“ – ЦГЧ (до река Струма) – 300 паркоместа;

  • Изграждане на пешеходна алея с връзка към кв. „Христо Ботев“, по новоодобрен регулационен план;

  • Изграждане на кръгово кръстовище на ул. „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Бяла Слатина“ и ул. „Брезник“, кв. ЦГЧ и кв. „Клепало“ по новоодобрен регулационен план;

  • Изграждане на паркинг – вътрешноквартално пространство в централна градска част;

  • Реконструкция на надлез „Ив. Вазов“, в т.ч. пешеходна връзка ЦГЧ с кв. „Хр. Ботев“ и „Ралица“ над транзитната магистрала и ЖП линията Перник – София;

  • Реконструкция и рехабилитация на моста над река Струма по ул. „Искър“;

  • Реконструкция на подлез и изграждане на нова пешеходна връзка от кв. „Хр. Ботев“ към централна градска част, по трасето на бившата ЖП линия;

  • Внедряване на система за улично осветление с фотоволтаично захранване и радио управление по улиците в ЦГЧ, кв. „Красно село“, кв. „Монте Карло“, кв. „Рено“, кв. „Димова махала“, кв. „Хр. Смирненски“;

  • Изграждане на транспортно логистичен център – гара „Разпределителна“;

Приоритет 2: Икономическа мобилност

Стратегическа цел 2: Интелигентно и устойчиво икономическо развитие

Приоритет 1: Подкрепа на предприемачеството


Приоритетни проекти, идентифицирани от община Перник:

  • Изграждане на технологичен и иновационен бизнес център в кв. „Караманица“;

  • Разработване и изграждане на специализирани туристически маршрути за хора с увреждания, велотуризъм;

  • Информационно, рекламно и маркетингово осигуряване на регионалния туристически продукт. Предлагане на туристически продукт на страницата на Общината;

  • Обучение и повишаване квалификацията на кадрите, ангажирани в туристическия сектор;

  • Валоризация и разработване на съществуващите в общината паметници на културно-историческото наследство и включването им в различни форми на опознавателен и културен туризъм;

  • Изграждане на дългосрочна партньорска мрежа в сферата на културата и фестивалния туризъм и за обмяната на добри практики.

Приоритет 2: Подкрепа на клъстерите и мрежите


Приоритетни проекти, идентифицирани от община Перник:

  • Изграждане на Експо център за бизнес форуми и изложби.

Приоритет 3: Оптимизация на услугите за бизнеса


Приоритетни проекти, идентифицирани от община Перник:

  • Осигуряване на възможност за учене през целия живот за служители в държавната и общинска администрации.

Стратегическа цел 3: Качество на живота

Приоритет 1: Качествено, интелигентно и мобилно здравеопазване

Приоритет 2: Качествено и иновативно образование


Приоритетни проекти, идентифицирани от община Перник:

  • Реконструкция и обновяване на сградите на училища в ЦГЧ и определената в Интегриран план за развитие на община Перник Зона за въздействие със социален характер – подмяна на вертикални инсталации, фасади, покриви, отоплителни инсталации;

  • Реконструкция на училищните дворове;

  • Подмяна на оборудване и обзавеждане в училищата;

  • Захранване на училищата с високоскоростен безжичен интернет;

  • Стимулиране на възможностите по въвеждане на интерактивни методи на обучение в училищата и детските заведения;

  • Внедряване на извънкласни форми и извън училищни форми за продължаващо обучение и развитие по интереси;

  • Проект за образователна интеграция на учениците и децата от етническите малцинства;

  • Повишаване на квалификацията и педагогическите компетентности на заетите в системата на образованието;

  • Рехабилитация, подновяване и оборудване на плувен басейн в дворното пространство на „Люба Ивошевич“ – филиал на ОДЗ №1, ул. „Вардар“ №49

Приоритет 3: Активни и активиращи социални политики


Приоритетни проекти, идентифицирани от община Перник:

  • Инвестиция в човешките ресурси – обучение и преквалификация на работници и безработни; проекти за стимулиране на трудовата заетост;

  • Изграждане на консултативен център (квалификационен) за хора от маргинализираните групи;

  • Изграждане на Център за временно настаняване;

  • Превенция на противообществените прояви и рисковото поведение;

  • Създаване на умения за оцеляване в рискови ситуации;

  • Създаване на социални жилища за настаняване на уязвими и малцинствени и социално слаби групи от населението;

  • Създаване на център за настаняване от семеен тип за лица с физически увреждания и за възрастни хора.

Приоритет 4: Иновативни политики за подкрепа на културните институти и насърчаване на културни индустрии


Приоритетни проекти, идентифицирани от община Перник:

  • Обновяване, саниране и ремонт на театри, читалища, библиотеки, Регионален исторически музей, опери, галерии, изложбени зали – интериор, фасади, покриви, изграждане на достъпна среда за хора с увреждания;

  • Подмяна на обзавеждане и осъвременяване на оборудване на културни обекти;

  • Актуализация и инвентаризация на движимо КИН – консервация и вкарване в дигитален регистър;

  • Културен маркетинг, съхраняване и развиване на традиционното и на съвременното изкуство: обогатяване на формите за изява на творци и любители; програмен културен календар – организиране на събори, фестивали, конференции, пленери, семинари, прегледи на традиционния фолклор и на съвременното авторско изкуство;

  • Съхраняване, популяризиране и промоция на народния обичай “Сурва“ и на Международния фестивал на маскарадните игри “Сурва“;

  • Разширяване и обогатяване на партньорствата с общините от Югозападния регион /София, Благоевград, Кюстендил, Перник/ – обмен на добри практики и творци;

  • Разширяване и обогатяване на международните партньорства – обмен на добри практики и творци.

Приоритет 5: Спортът като ресурс за икономическо развитие и повишаване качеството на живота


Приоритетни проекти, идентифицирани от община Перник:

  • Реконструкция и обновяване на спортни съоръжения и сгради със спортно предназначение (Зала „Дружба“, Спортна зала „Кракра“, Спортен комплекс „Миньор“, кортово игрище „Миньор:, Спортна зала „Борис Гюдеров“, Тренировъчно игрище „Парка“, Футболно игрище „Драгановец“/сгурта/, Физкултурен салон в двора на училище „Петър Берон“) – подмяна на вертикални инсталации, фасади, покриви, отоплителни инсталации;

  • Подмяна на оборудване и обзавеждане на спортни обекти и сгради;

  • Изграждане на Парк за предизвикателствата – алтернативни занимания и забавления за деца и младежи, културни изяви (тренировъчно игрище, тенис кортове („Драгановец“));

  • Изграждане на „Алея на спорта“.

Приоритет 6: Младите хора: основен капитал за развитие на територията (хоризонтален приоритет)

Стратегическа цел 4: Устойчиво развитие и опазване на околната среда

Приоритет 1: Управление на енергийните ресурси

Приоритет 2: Енергийна ефективност


Приоритетни проекти, идентифицирани от община Перник:

  • Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на промишлените сгради в Зоната за въздействие с икономически функции, определена в Интегрирания план за развитие на община Перник;

  • Внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на държавната и общинска администрации – Община Перник и Областна администрация; Профсъюзен дом, гр. Перник; Държавен архив, гр. Перник; Статистика, ДАА – ул. „Отец Паисий“ 2, АДС 321/29.11.2000 г., Структури на МЗХ – ул. „Кракра Пернишки“ 1, с АДС 374/29.03.2001 г., Административна сграда – ул. „Самоков“ 1-МВР, с АДС 2104 – МВР/01.03.2011 г.;

  • Саниране на многофамилни жилищни сгради в ЦГЧ (подмяна на вертикални инсталации, стълбищен интериор, фасади, покриви, енергийна ефективност);

  • Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училища в ЦГЧ и в определената в Интегриран план за развитие на община Перник Зона за въздействие със социален характер;

  • Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на детско заведение ОДЗ №1;

  • Внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на културата - театри, читалища, библиотеки, Регионален исторически музей, опери, галерии, изложбени зали;

  • Внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортни обекти и сгради.

Приоритет 3: Интелигентно териториално развитие


Приоритетни проекти, идентифицирани от община Перник:

  • Изграждане на 4 сгради за трафопост в кв. „Караманица“

  • Подмяна на водопровод и канализация в определената Зона за въздействие с публични функции;

  • Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа (тротоари, улично осветление, създаване на достъпна среда) в определената в Интегрирания план за развитие на община Перник Зона за въздействие със социален характер;

  • Реконструкция на предгарова градина в ЦГЧ (алейно осветление, пейки), ремонт на подлеза от гаровата градинка до ул. „Софийско шосе“);

  • Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоарни настилки, пешеходни пространства в ЦГЧ;

  • Реконструкция и рехабилитация на кооперативния пазар в ЦГЧ;

  • Обновяване, саниране и ремонт на обекти на държавната и общинска администрации – Община Перник и Областна администрация; Профсъюзен дом, гр. Перник; Държавен архив, гр. Перник; Статистика, ДАА – ул. „Отец Паисий“ 2, АДС 321/29.11.2000 г., Структури на МЗХ – ул. „Кракра Пернишки“ 1, с АДС 374/29.03.2001 г., Административна сграда – ул. „Самоков“ 1-МВР, с АДС 2104 – МВР/01.03.2011 г.;

  • Реконструкция на междублокови пространства (детски площадки, спортни площадки, паркинги, алейна мрежа) в ЦГЧ;

  • Обновяване на инженерната инфраструктура – подмяна на водопровод и канализация (разширение и рехабилитация на ВИК мрежата);

  • Внедряване на система за улично осветление с фотоволтаично захранване в обхвата на цялата Зона за въздействие със социален характер;

  • Рехабилитация на междублокови пространства и изграждане на детски и спортни площадки, озеленяване, алейна мрежа – кв. „Тева“ и кв. „Проучване“

Приоритет 4: Опазване и възстановяване на околната среда


Приоритетни проекти, идентифицирани от община Перник:

  • Реконструкция на зелени площи и обособяване на зони за рекреация.1 Според информация от Агенция „Пътна инфраструктура“, предоставена от областна администрация Перник

Каталог: assets -> images -> stories
assets -> 143 основно училище “георги бенковски”; град софия район “подуяне”; улица “тодорини кукли” №9
assets -> 143 основно училище "георги бенковски"; град софия
stories -> Перник 2012 г. С ъ д ъ р ж а н и е
stories -> Отчет за дейността на Областна администрация Перник за периода 02. 09. 05. 12. 2013 г
stories -> Проект! Държавeн план-прием през учебната 2012/2013 година за област перник
images -> Фондация “път към човека” фондация “съвестин” подписите ще внесем в европейските институции


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница