Област силистра 2005-2015 г. Силистра 2005гстраница1/19
Дата22.11.2017
Размер2.18 Mb.
#35189
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
2005-2015 г.
СИЛИСТРА 2005г.
СЪДЪРЖАНИЕУвод 3

1. ПРОФИЛ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА 5

1.1. ОСНОВНИ ГЕОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5

1.2. ОЦЕНКА НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 6

1.2.1. Природни условия и ресурси 7

1.2.2. Защитени територии и обекти 12

1.2.3. Културно-историческо наследство 14

1.2.4. Туристически ресурси и продукти 16

1.3. АНАЛИЗ НА ОБЛАСТЕН ПЛАН 2000 18

Основна стратегическа цел: 18

Икономическо стабилизиране и устойчиво развитие на Силистренска област 18

Специфични цели 18

1.4. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 21

1.4.1. Демографски процеси 21

1.4.2. Икономическа активност, заетост и безработица 24

1.4.3. Здравеопазване 26

Раждаемост, смъртност, заболеваемост - обща картина 26

1.4.4. Образование и професионално обучение 28

1.4.5. Култура 32

1.4.5. Младежки дейности и спорт 35

Младежки дейности 35

1.5. СТОПАНСКИ СЕКТОР 36

1.5.1. Развитие на икономиката – тенденции, процеси, проблеми 36

1.5.2. Развитие на селското и горското стопанство 45

Растениевъдство 46

Основни изводи: 53

1.5.3. Развитие на промишлеността 55

1.5.4. Туризъм – база, настояще и перспективи 59

1.6. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 62

1.6.1. Транспортна система 62

1.6.2. Енергийна система 64

Енергийна ефективност 65

1.6.3. Съобщителна инфраструктура 66

1.6.4. Водоснабдяване и канализация 67

Обобщение: 68

Река Дунав като Общоевропейски транспортен коридор /ОЕТК/ № 7 улеснява комуникациите на областта със страните от Източна и Централна Европа; 68

Но, 68

Целенасочени действия за повишаване на енергийната ефективност; 691.6.5. Състояние на околната среда и екологични условия 69

Води 70


Почви 71

1.6.6. Управление на отпадъците 72

1.7. ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА, УРБАНИЗАЦИЯ И СЕЛИЩНА МРЕЖА 73

Заключение: 77

2. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT анализ) в развитието на област Силистра 78

3. Стратегия за развитие на област Силистра 2005 - 2015г. 83

3.1. ВИЗИЯ 84

3.2. ОСНОВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 85

3.3. Стратегически приоритети на развитието, Конкретни цели и мерки 86

Стратегически приоритет 1: 86

Стратегически приоритет 2: 94

Стратегически приоритет 3: 97

Стратегически приоритет 4: 104

Стратегически приоритет 5: 109

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 111

4.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСР 111

4.2. ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 113

4.3. НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 114
Увод


Стратегията за развитие на област Силистра за периода 2005 - 2015г. се разработва на основание на чл.10 от Закона за регионално развитие и е основополагащ стратегически документ на политиката за областно развитие за посочения период. Тя определя общата рамка на бъдещото развитие, формира основните стратегически цели и приоритети и дейностите, свързани с тяхното постигане.
На основата на извършения анализ на проблемите и дефицитите в развитието на областта, както и на нейните сравнителни предимства, са изведени главните направления в бъдещото развитие на областта. Тези направления са съобразени и с основните предизвикателства, пред които ще се изправи развитието на областта в бъдеще, свързани с присъединяването на страната към ЕС, а така също и с позиционирането й в икономиката и стратегическото развитие на страната, където тя следва да промени своите позиции от изоставащ във водещ регион. Значителна част от тези предпоставки и сега съществуват в областта, но те следва да се развият на ново качествено равнище, докато други следва да бъдат изградени.
На тази основа Стратегията за развитие на област Силистра за периода до 2015г. се определя като укрепваща от гледна точка на изграждането на предпоставки за развитие на основните икономически сектори – селско стопанство и промишленост, агресивна – по отношение на изграждането на инфраструктурата и стабилизираща – по отношение на изграждане на териториалния баланс в развитието на областта и протичането на демографските процеси.
Подходът на разработване на стратегията включва постигане на консенсус между основните заинтересовани лица относно бъдещото й развитие. Тя е плод на усилията на цялата общност. По този начин тя се превръща в документ на партньорство, което е задължително условие за нейното реализиране. За тази цел в процеса на разработването й областната администрация проведе редица дискусионни форуми и обсъждания, на които присъстваха представители на местните власти, бизнеса, неправителствения сектор. Активно участие в разработването на стратегията взе и областният управител.
Значението на областната стратегия за развитие се определя не само от консолидиране на цялата териториална общност в основните стратегически направления на развитието, но и да служи като ориентир за общинските планове за развитие, източник на идеи и стратегически документ за разработване на конкретни мерки в тях. Областната стратегия има интегрален характер, като обхваща създаването на условия за балансирано и устойчиво развитие на областта и общините в нея. Хоризонтът на посочения стратегически документ обхваща периода 2005-2015г., като той съдържа само основните действия, насочени към реализиране на целите и няма инвестиционен характер.
Областната стратегия за развитие е структурирана в четири основни части.
В първата част въз основа на системен и комплексен анализ на основните икономически и социални процеси в територията е направен синтезиран профил на състоянието на областта по основни компоненти на развитието. При разработване на профила е използван сравнителен подход, който илюстрира мястото на областта в страната, а така също териториален подход, който дава възможност да бъдат очертани различията между общините и посоките в постигането на териториален баланс.
Втората част представя анализа на силните и слабите страни, възможностите и заплахите в развитието на областта. Подходът на неговото разработване беше сравнително детайлен, с оглед очертаването на бъдещата стратегия за развитие на областта.
Третата част е същинската стратегия на областното развитие през плановия период. Тя започва с визия на областното развитие, която обхваща различни елементи, посочени от териториалната общност като желани за бъдещото развитие. Стратегическата част е структурирана като основна стратегическа цел и пет приоритета, които са подкрепени от конкретни специфични цели и мерки/дейности за тяхното изпълнение.
Основната стратегическа цел в развитието на областта до 2015г. е определена като: ПОСТИГАНЕ НА ВИСОКИ И УСТОЙЧИВИ ТЕМПОВЕ НА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ЖИЗНЕН СТАНДАРТ, БАЗИРАНИ НА ЗЕМЯ, ИНТЕЛЕКТ, ДУНАВ, ИНФРАСТРУКТУРА И ЕКОЛОГИЯ.

Стратегическите приоритети на областното развитие включват:


  1. Изграждане на съвременна инфраструктура, реализираща геостратегическото местоположение на областта, водеща до повишаване на привлекателността за инвестиции и подкрепяща ускореното социално-икономическо развитие на област Силистра

  2. Развитие на диверсифицирана и конкурентноспособна икономическа структура на областта

  3. Развитие на конкурентноспособен аграрен сектор, клъстер“Храни”, туризъм

  4. Постигане на ново качество на жизнен стандарт и жизнена среда

  5. Укрепване на институционалното развитие на областта.

В четвъртата част е представена организацията и координацията на дейностите за реализация на Областната стратегия за развитие. Независимо от факта че областната стратегия за развитие е продукт на съвместните усилия на областния управител, експерти, областна администрация, местни власти и неправителствен сектор и активното съдействие областния съвет за развитие, отговорността и задължението за нейното изпълнение е на областния управител и неговата администрация. Това поражда високи изисквания към ръководния екип на областта от една страна, а от друга изисква прилагането на различни механизми за партньорство с всички местни актьори и заинтересовани страни. В това отношение областното ръководство има потребност и задължение от многостранни контакти при нейното изпълнение при широко прилагане на принципите на прозрачност, публичност и партньорство.


Стратегията се съпътства с разработването на схема за устройство, чието изготвяне се осъществява по ред и условия, определени с утвърдените методическите указания.

Разработената стратегия има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия и фактори, мотивиращи нейното разработване. Това по същество е една перманентна дейност на областта и предполага създаването на гъвкава и прагматична организация.
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница