Областен военен отдел стара загора офис на областен военен отдел община гълъбовоДата22.10.2018
Размер48.5 Kb.
#92589

ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ – СТАРА ЗАГОРАОФИС НА ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ - ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

гр.Гълъбово, Област Стара Загора, бул. Република № 48 Тел.0418 68956 GSM 0895571012

П А М Е Т К А

Службата на българските граждани в доброволния резерв е служба с особено предназначение, свързана с отбраната и сигурността на Република България.

Службата в доброволния резерв се подразделя на:

- АКТИВНА СЛУЖБА – която включва период от време, през който резервистът се извиква за изпълнение на задачи в състава на военните формирования от въоръжените сили или за придобиване на военна специална подготовка, за обучение в курсове за повишаване на квалификацията или за преквалификация;

- РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА АКТИВНА СЛУЖБА – е период от време, през който резервистът не е извикан на активна служба, но е в готовност за нейното изпълнение.

За времето на активната служба резервистът от доброволния резерв на въоръжените сили има статус на военнослужещ с правата и задълженията, съответстващи на заеманата длъжност. Резервистът получава основно и допълнителни възнаграждения или част от тях пропорционално на продължителността на активната служба, която се зачита за трудов стаж от първа категория.Основното и допълнителните възнаграждения или част от тях, както и разходите за път на резервиста от населеното място по местоживеене до населеното място за изпълнението на службата и обратно са за сметка на бюджета на Министерството на отбраната и се предоставят чрез съответното военно формирование.

Когато резервистът има договор за служба във военното формирование, определено за участие в операции и мисии извън територията на страната, той може да бъде извикан на активна служба за подготовка с продължителност до 6 месеца. Периодът за подготовка и участие в мисия или операция извън страната не трябва да превишава 12 месеца.

По време на участие в мисия или операция зад граница, резервистът получава възнаграждение в размер на 1,5 месечно възнаграждение за звание и степен, съответстващи на заеманата длъжност в лева, командировачни в зависимост от степента на риска от 41 до 82 евро на ден, на безработните съпруги по една минимална работна заплата за страната и степендии за децата в размер от 30 до 70 лева на месец / до 16 г. – 30 лв., над 16 г. – 50 лв. и студенти – 70 лв./.

За всяка навършена година на разположение за активна служба резервистът получава възнаграждение в размер на едно основно месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното му военно звание и степен, изискващо се за длъжността, за която е сключил договора.

Резервист, който в договора е поел задължение да участва в мисии и операции извън страната, за всяка навършена година на разположение за активна служба получава възнаграждение в размер на основновното месечно възнаграждение за звание и степен на заеманата длъжност, умножено по 1,5.

Възнагражденията се изплащат през месеца, следващ месеца на навършването на годината на разположение за активна служба от резервиста. Времето на разположение за активна служба не се счита за трудов и осигурителен стаж.

По време на активна служба трудовото или служебното правоотношение с резервиста не може да бъде прекратявано от страна на работодателя/органа по назначаването.

Българските граждани без военна или специална подготовка, спечелили конкурс за резервисти се обучават в специализирани учебни центрове, в учебни центрове на висшите военни училища и във военни академии, както и във военните формирования от въоръжените сили за придобиване на необходимата подготовка. Завършилите подготовката полагат военна клетва.

Разходите за обучение и пътните на резервиста от местоживеенето до мястото за подготовка или курса са за сметка на бюджета на Министерството на отбраната.

Резервистите, успешно завършили подготовка или курс за повишаване на квалификацията или за преквалификация, могат да бъдат повишени в следващо военно звание или длъжност.

ОЧАКВАМЕ ВАШИЯ ПРАВИЛЕН ИЗБОР !


У С Л О В И Я И Р Е Д З А К А Н Д И Д А Т С Т В А Н Е:
Кандидатите за участие в конкурсите трябва да отговарят на следните изисквания:

- да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

- да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;

- да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;

- да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв;

- кандидатите могат да заявят до три длъжности за заемане, като длъжностите могат да бъдат в различни военни формирования, но от един вид въоръжена сила.

 Кандидатите за участие в конкурса могат да получат информация и комплект документи от офиса за военен отчет на ОВО-Стара Загора в сградата на общинска администрация гр.ГЪЛЪБОВО ет.2 стая 212. Те трябва да подадат заявление до съответния началник на структурата на Централното военно окръжие (Военно окръжие-Стара Загора, Областен военен отдел-Стара Загора, Областен военен отдел-Хасково и Областен военен отдел-Кърджали) по постоянен адрес, с приложени към него:автобиография;

- заверени копия от диплома за завършено образование и/или свидетелство за квалификация;

- декларация за наличие/липса на трудово или служебно правоотношение и копие на документ за трудов стаж (ако има такъв);

- етапна епикриза от личния лекар и личния амбулаторен картон;

-документ от психо-диспансер по местоживеене, удостоверяващ психическото здраве;

- свидетелство за съдимост;

- декларация, че нямат друго гражданство освен българско;

- служебна бележка от Националната следствена служба, че срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- свидетелство за завършен курс по начална и/или специална военна подготовка и копие от военна книжка (за тези, които притежават);

- декларация, че желаят да бъдат приети на служба в доброволния резерв с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в резерва (ако имат такова);

- декларация, че е съгласен да участва в операции или мисии извън страната;

- други документи съобразно изискванията на длъжността, за която кандидатстват.

Експертното решение, удостоверяващо годността за служба в доброволния резерв, издадено от Централната военномедицинска комисия и изследванията за психологическа пригодност в Центъра по психично здраве и превенция, на всеки един кандидат за служба в доброволния резерв, възлиза на стойност около 400 лева и същите са за сметка на бюджета на Министерството на отбраната.
ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ В ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР !
Каталог: sites -> default -> files -> docs
docs -> Програма за управление на дейностите по отпадъците
docs -> План за действие
docs -> Наредба №10 от 30 март 2007 г за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на тъканите и клетките
docs -> Информация за рализираните мероприятия свързани с културния календар на община гълъбово за 2017г
docs -> Програма за управление на дейностите по отпадъците
docs -> З а п о в е д №913 12. 09. 2016 г гр. Гълъбово
docs -> Д о к л а д от 29. 05. 2017г. Относно: Проведено изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд гр. Гълъбово, мандат 2017-2021г. Уважаеми дами и господа общински съветници, Със свое решение


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница