Области на различиястраница2/3
Дата31.03.2024
Размер45 Kb.
#120835
ТипОтчет
1   2   3
razlika-mejdu-nss1-i-mss1
Свързани:
vytreshen-bankov-kontrol
4. Счетоводна политика.

Според МСС 1 при изготвянето и представянето на счетоводната политика се включват принципи, изходни положения, конвенции, правила и практики, приети от предприятието.


При НСС 1, обаче освен принципи, изходни положения, концепции и правила, се включват и бази и процедури, възприети от предприятието за отчитане на неговата дейност и за представяне на информацията във финансовите отчети.
5. Действащо предприятие.

При Международен стандарт 1–Представяне на финансовите отчети, ръководството на предприятието изготвя годишния счетоводен отчет в съответствие с принципа действащо предприятие. Това означава, че не възнамерява да ликвидира предприятието или да прекрати стопанската дейност в обозримо бъдеще. Изрично е посочено, че предвидимото бъдеще трябва да е не по-малко от 12 месеца от датата на баланса.


При Националният счетоводен стандарт 1 – Представяне на финансовите отчети, няма регламентиран период, който да обхваща обозримото бъдеще.
6. Оповестяване.

Според МСС 1 се изискват определени оповестявания на лицевата страна на баланса, отчета за доходите и отчета за промените в собствения капитал, както и оповестяване на други статии на лицевата страна на финансовите отчети или в пояснителните приложения към тях.


При НСС 1 това не е дефинирано.
7. Счетоводен баланс.

Според МСС 1 счетоводният баланс може да е класифициран и некласифициран. При класифицираният счетоводен баланс представянето на активите и пасивите става като се разделят на текущи и нетекущи. При некласифицираният активите и пасивите се представят по степени на ликвидност.


При НСС 1 не се изисква разграничаване на активите и пасивите на текущи и нетекущи. В него е възприето класифициране на активите в баланса според степента на тяхната ликвидност, а на пасивите – според тяхната изискуемост и това е съществената разлика с Международен счетоводен стандарт 1 – Представяне на финансовите отчети.


Връщаме се отново при МСС 1 и обръщаме внимание на следното, че най-общо текущите активи и пасиви са такива активи и пасиви, които се очакват да бъдат реализирани или уредени в рамките на оперативния цикъл на дейността на предприятието, както и тези, които ще се уредят или се очаква да бъдат реализирани в рамките на 12 месеца след датата на баланса.


Класифицирането и представянето на активите и пасивите, разграничени на текущи и нетекущи според МСС 1 е подходящо, ако предприятието доставя стоки и услуги в рамките на ясно определен оперативен цикъл.
Тук също се предоставя възможност за прилагането на смесен подход на представяне на активите и пасивите в баланса. Според този смесен подход предприятието може да представи някои от своите активи и пасиви, класифицирани като текущи и нетекущи, а други – според степента на ликвидността им, когато това предостави надеждна и по-значима информация.

При НСС 1 няма възможност за прилагане на смесен подход на представяне на активите и пасивите в баланса.


Според МСС 1, когато се използват различни бази за оценяване на отделни групи /класове/ от едни и същи активи, всяка група трябва да се представи като отделна статия. Пример за това са имоти, машини, съоръжения и оборудване, част от които могат да се водят по цена на придобиване, а други – по преоценена стойност, съгласно МСС 16 – Имоти, машини и съоръжения.


При НСС 1 такова изискване няма.


Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница