Области на различиястраница3/3
Дата31.03.2024
Размер45 Kb.
#120835
ТипОтчет
1   2   3
razlika-mejdu-nss1-i-mss1
Свързани:
vytreshen-bankov-kontrol
8. Съдържние на баланса.
Според Международният счетоводен стандарт 1 – Представяне на финансовите отчети, съдържанието на баланса се състои в следното:

  • Определя се само минимума от статиите в баланса.

  • Допълнителните статии, групи и междинни сборове се представят на лицевата страна на баланса, когато такова представяне е важно за разбирането на финансовото състояние на предприятието.

  • Този стандарт не предписва определен ред или формат за представянето на статиите.

Според Насионалният счетоводен стандарт 1 – Представяне на финансовите отчети, съдържанието н баланса се състои от:  • Представена подробна номенклатура на задължителните статии, групи и раздели в баланса, като се изисква в баланса си предприятието да не посочва статии, за които липсва счетоводна информация.

9. Отчет за доходите.

В отчетът за доходите според МСС 1 на лицевата му страна трябва да се оповестяват следните позиции като разпределения на печалбата или загубата за периода:  • печалба или загуба, отнасящи се до малцинственото участие;

  • печалба или загуба, отнасящи се до притежателите на собствения капитал на предприятието майка.

Предприятието не може да представя каквито и да е статии на приходите и рзходите като извънредни позиции, нито на лицевата страна на отчета за доходите, нито в пояснителните приложения.
Според НСС 1 няма изисквания, свързни с предоствянето на консолидирани отчети.
10. Други оповестявания.

Според МСС 1 седалището и правният статут на предприятието, държава на регистрация и адрес на управление /или основно място на дейност, ако е различно от адреса на управление/ се вписват в Други оповестявания. Също така се вписва и описание на характера на дейността на предприятието и неговите основни дейности. Записват се и името на предприятието майка и на крайното предприятие – майка от групата.


Според НСС 1 в Други оповестявания се вписват наименованието и правната форма на предприятието, страната, в която се намира седалището, адресът, периодът, за който се отнася, както и датата, към която е съставен, и датата на изготвянето му.


11. Мерни единици.

При МСС 1 финансовите отчети често се правят по-разбираеми чрез представянето на информацията в хиляди или милиони от отчетната валута. Това е приемливо дотолкова, доколкото степента на закръгленост при представянето е оповестена и съответно не се губи значима информация.


При НСС 1 финансовите отчети се изготвят в хиляди левове, а сумите по статиите на тези отчети, които са отрицателни величини, се посочват в скоби.
Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница