Областна администрация сливенстраница1/4
Дата23.07.2016
Размер0.49 Mb.
#2623
  1   2   3   4


ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН

8800 Сливен, ул. „Димитър Добрович” №3

Тел./факс: 044/ 66 32 02

governor@regionsliven.com

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

В ПОДКРЕПА НА МЕСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА

Съставителство и редакция Отдел "Регионално развитие"

Брой 52 март 2010


СЪДЪРЖАНИЕ

ИНИЦИАТИВИ ОТ ОБЛАСТ СЛИВЕН
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …..
ПОКАНИ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОНКУРСИ
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
* * *
ИНИЦИАТИВИ ОТ ОБЛАСТ СЛИВЕН


Областна администрация Сливен е партньор по международен проект за биоразнообразието

Областна администрация Сливен е партньор по проект „Устойчиво използване на регионалните фондове за природата” (акроним „SURF-Nature”). Проектът се финансира по програма INTERREG IVC, приоритетна ос „Околна среда и превенция на риска”, под-тема „Биоразнообразие и съхраняване на природното наследство”.

Общата цел на проекта е да се подобрят регионалните политики и практики по отношение на съхраняване на природното наследство, биоразнообразието и опазването на околната среда, вкл. Натура 2000, чрез възможностите за финансиране, които предоставят европейските фондове. Партньори са 14 организации от 9 държави. Водещият партньор е Федералната агенция по околна среда на Австрия.

Три са подходите за постигането на целите на проекта: анализ на настоящата ситуация, обмяна на опит и разпространение на резултатите. Като материални резултати се очаква:

- да се направи анализ на оперативните програми, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие в сферата на околната среда и биоразнообразието по отношение на тяхното качество и изпълнение;

- да се разработят тематични брошури и да се идентифицират добри практики по темите: зелена инфраструктура, еко-туризъм, екологично образование, горско разнообразие и управление на Натура 2000;

- да се изготвят „Насоки”, които да служат за източник на нови идеи и успешно изпълнение на проекти;

- да се разработи и издаде „Ръководство” за новото поколение финансиране по Структурните фондове, насочено към опазване на природата и биоразнообразието и др.

Ще бъдат организирани и тематични семинари, които да предоставят платформа за обмяна на знания, добри практики и извлечени поуки между партньорите по проекта, както и обучителни сесии от страна на различни партньори, които да обучат своите национални, регионални и местни заинтересовани страни и правещите политика как да се подобрят регионалните политики и практики по отношение на природното наследство и биоразнообразието.

Продължителността на проекта е три години и трябва да приключи в края на 2012 г. Общата стойност на този транснационален проект е 1 584 766 евро.
Първа среща на партньорите по проект „Устойчиво използване на регионалните фондове за природата” („SURF-Nature”)


Във връзка с изпълнението на проект SURF г-н Пейчо Пейчев - заместник областен управител, и г-жа Антония Сивева – главен експерт в отдел „Регионално развитие”, участваха в първата среща на партньорите по проекта. Тя се проведе на 25 и 26 март 2010 г. в Барселона.

На срещата беше дискутирано и постигнато споразумение по административните въпроси и въпросите на транснационалното управление, които стоят в основата на успешното партньорство. Водещият партньор - Федералната агенция по околна среда на Австрия, възложи управлението на проекта на WWF-Германия. WWF е една от най-големите и най-ефективни международни природозащитни организации, която работи в близо 100 държави, включително и в България. Скорошни нейни кампании у нас са: „Часът на земята”, „Гората не е само дървесина”, „Национален ден на природните паркове” и др.

На срещата бяха представени матриците /стандартизирани модели/, чрез които да се направи анализ на оперативните програми, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие в сферата на биоразнообразието и природното наследство по отношение на тяхното качество и изпълнение. Представени бяха още и матриците за анализиране на примери за проекти, чрез които да се идентифицират и разработят пет техники за добри практики по специфични теми за финансиране: зелена инфраструктура; устойчив туризъм; екологично образование; горско биоразнообразие; управление на Натура 2000. Ще бъдат извършени и много мероприятия за популяризиране и разпространение на резултатите от проекта, както и ще бъдат изготвени и отпечатани множество материали, насоки и ръководства.

Беше обсъден подробен работен график за предстоящите за изпълнение дейности от страна на партньорите.

В допълнение към горните дейности, общи за всички 14 партньори, Областна администрация Сливен ще организира и проведе обучителна сесия в началото на 2012 г. По предварителен план обучителната сесия има за цел да обучи националните, регионални и местни заинтересовани страни и правещите политиката как да подобрят регионалните политики и практики. Специфичната тема ще бъде избрана сред вече споменатите по-горе теми в зависимост от потребностите на заинтересованите страни.

Освен това Областна администрация е поела ангажимент да разработи и издаде тематична брошура с работно заглавие „Националните оперативни програми – инструмент за изпълнението на проекти за опазване на биоразнообразието и природното наследство”.


Проведе се извънредно заседание на Областната епизоотична комисия

Поводът беше открито огнище на високопатогенна инфлуенца /грип/ по птиците в селище, разположено в делтата на река Дунав, в близост до границата на Румъния с Украйна. На заседанието областният управител заяви своята решителност да предприеме действия заболяването да не прониква на територията на Република България. Той запозна членовете на комисията със Заповедта на Министъра на земеделието и храните относно действията и организацията по преодоляване опасността от разпространение на заболяването. От своя страна г-н Кавръков издаде заповед, в която разпореди мерки за предотвратяване появата и разпространението на заболяването на територията на област Сливен.

Заповедта засяга всички, включително собствениците на домашни птици и птицевъдни обекти, които трябва да бъдат стриктни, предвид повишения риск от заразяване по време на пролетната миграция на птиците. Концентрацията на големи ята от птици и отглеждането на малки ята в личния двор на селскостопанските производители предполагат висока степен на опасност от разпространението на птичи грип. В състояние на национална икономическа криза, ако се допусне разпространението на болестта в област Сливен, задължителното унищожаване на птиците ще нанесе огромни щети на селското стопанство.

Комисията обсъди конкретни мерки и действия, които незабавно трябва да предприемат кметовете на общини и населени места, РВМС, органите на ВМР, РИОКОЗ, собствениците и управители на птицевъдни обекти за неразпространение на заболяването на територията на нашата страна.
Информационен ден за биволовъдите организира Областна администрация Сливен


По инициатива на областния управител и във връзка с изпълнението на Оперативна цел 3 „Стимулиране развитието на конкурентоспособно селско стопанство в Област Сливен” от Оперативния план за 2010 г. се проведе Информационен ден за мерките по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/. Това е и една от антикризисните мерки, които Областна администрация Сливен предприема в областта на селското стопанство. Обучението беше насочено към биволовъдите от цялата област. Участие взеха и директорът на РВМС – Сливен д-р Пламен Пенчев и експерти от ОД „Земеделие” Сливен.

Информационният ден беше открит от областния управител г-н Марин Кавръков, който отбеляза, че това е поредната инициатива, с която Областна администрация съдейства за възстановяването на популацията и по-нататъшното развитие на подотрасъл биволовъдство.

Лекторът ст.н.с. д.с.н. проф. Цонка Пеева, директор на „Земеделски институт” Шумен и председател на Българската национална асоциация за развитие на биволовъдството /БНАРБ/, запозна присъстващите с дейността на асоциацията. Тя представи новостите в развитието на биволовъдството в България и света и по-конкретно в Индия, Пакистан и Филипините.

Г-жа Пеева направи презентация на мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., с акцент върху Мярка 214 "Агроекологични плащания".

След влизането в сила на Наредба № 11 за условията и реда за прилагане на Мярка 214 от ПРСР, биволовъдите, отговарящи на определени условия, могат да получат безвъзмездна помощ в размер на 200 евро за животинска единица.

На присъстващите бяха раздадени и материали за всички мерки по ПРСР и книги за развитието на биволовъдството: „Практически съвети за отглеждане на биволи” и „Съвременно биволовъдство”.


Първо за тази година заседание на Областния съвет за интеграция на хората с увреждания


Областният управител г-н Марин Кавръков откри заседанието и направи отчет за дейността на Областния съвет за интегриране на хората с увреждания за 2009 г.

Всички участници в областният съвет се обединиха около идеята, че като фактор на гражданския контрол трябва да настояват за равни права за хората с увреждания.

Проблем пред хората с увреждания е обособяването на паркоместа пред обществените и жилищните сгради. Ще бъдат изпратени писма до общинските съвети за регламентиране и решаване на този проблем.

Предложено бе да се състави комисия, която да обследва и изготви доклад, в който да се даде оценка за достъпността на държавните и общински сгради.

Взето бе решение да се създаде регионален регистър, с точна информация за хората с увреждания, като тази база от данни ще бъде отворена и с възможност за актуализация.

За участие в общински експертен съвет по устройство на територията - Котел, бе избрана г-жа Дияна Дончева, представител общинската организация на инвалидите.

Г-жа Петя Качарова представи информация за актуални конкурси за финансиране на проекти, обявени от Агенцията за хората с увреждания.

Областният управител г-н Марин Кавръков пое ангажимента след като организациите на инвалиди определят точно и конкретно нуждите си да им съдейства за изготвянето на проекти. Ще бъде организирана среща за консултация по изготвянето на проекти с г-н Димитър Ников – регионален представител на Агенцията за хората с увреждания от гр.Велико Търново, в чийто регионален обхват попада и област Сливен.


Работна среща за строителните дейности на полигон "Ново село"

Във връзка с инициативата на областния управител г-н Марин Кавръков се проведе работна среща за обсъждане изпълнението на строителните дейности на полигон „Ново село”. Идеята е то да бъде възложено на фирми от област Сливен. В срещата участваха ръководството на Областна администрация Сливен, както и представителите на немската фирма „Билфингер Бергер” г-н Дитер Шулц - програмен координатор по проект „Ново село”, г-н Райнер Вайдерхаупт - търговски директор, г-н Димитър Кънев - офертен отдел, г-н Иво Димитров. Поканени на срещата бяха представители на 62 строителни фирми от региона и такива с предмет на дейност търговия със строителни материали.

Целта беше осъществяване на преки контакти и договаряне за изпълнение на планираните дейности. От Билфингър Бергер представиха свои реализирани проекти в Европа и на други континенти.

Строителството на обекта „Ново село” трябваше да стартира през 2008 г., а реално дейностите са започнали през лятото на 2009 г. Крайният срок за приключване на строителните дейности и предаването на обекта е март 2011 г. В него ще бъдат инвестирани 40 милиона лева.

В момента тече тръжна процедура за набиране на оферти на фирми, с които ще бъдат сключени договори за строителство. Процедурата е прозрачна и ще се премине през три етапа.

В първият етап ще се съберат оферти от фирми подизпълнителни. Ще се изготвят задания за всяка една група от дейности - изкопни работи, структурни стомани и метални работи, зидарство, външно измазване и боядисване, преградни стени сухо строителство, стенни и подови облицовки, врати и прозорци, вътрешна мебелировка и оборудване, кухненско оборудване, комуникационни работи, механични работи – ВиК и ОВК, електрични дейности, външни съоръжения и др.

На вторият етап след преглеждането на офертите ще се поканят избраните фирми за представяне на допълнителните условия от немската строителна фирма и ангажиментите, които поставя американското правителство.

Едва след като фирмите отговорят на определените условия, с тях ще се сключат директно договори за изпълнение. При строителните дейности няма да се прави компромис с качествения контрол, с безопасните условия на труд, всички използвани материали трябва да са включени в регистъра на материали. Всеки един от работниците ще бъде проучен от ДАНС в предвид естеството на обекта. Със стартиране на строителството на Лот 2 на магистрала Тракия и строителството на полигона „Ново село” със сигурност ще се промени конюнктурата на трудовия пазар в област Сливен. Изтъкнато бе, че в рамките на правомощията си Областният управител г-н Марин Кавръков е предприел срещи с Бюрата по труда за картотекиране на свободната работна ръка, съобразно квалификацията и нуждите от подходящо професионално обучение.  
Информационен ден за работодатели, желаещи да участват в проект „Нов избор – развитие и реализация” беше проведе със съдействието на областния управител

Заместник областният управител г-н Христо Карабекиров откри информационния ден. Организатор беше Дирекция „Бюро по труда" Сливен, а целта му беше запознаване с условията и процедурата за кандидатстване за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект „Нов избор - развитие и реализация" Схема BG051РО001 - 1.1.03 „Развитие" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

В рамките на схема „Развитие” ще се извършват обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда”, с цел последващо включване в заетост. Обученията ще се осъществяват чрез предоставяне на ваучери на безработните лица. По схемата ще бъдат включени в обучение 65 000 лица, а включени в заетост след обучението ще бъдат 52 000 лица.

Приоритетно в дейностите по операцията дирекции „Бюро по труда” ще насочват за подбор от работодателите: безработни лица, които са освободени от работа след 1-ви ноември 2008 г..; безработни лица над 50-годишна възраст; безработни младежи до 29-годишна възраст; продължително безработни лица. Включването на безработни лица в операция "Развитие" ще започне след обявяване на свободни работни места от работодателите. За целта работодателите трябва да подадат заявка в бюрата по труда за разкриване на работни места по Проекта, като посочват професията/специалността, в съответствие със заявеното работно място, по която безработното лице да бъде обучено преди наемането му на работа.

Работодатели могат да бъдат физически или юридически лица: осъществяващи дейности в сферата на реалния сектор на икономиката; общини - директно или чрез общински предприятия; структури на държавната администрация.

Работодателите могат да участват в реализацията на дейностите в случай, че не са извършвали масови уволнения след 01.07.2008 г.

Работодателят наема безработно лице на длъжност за изпълнение на дейности само по придобитата от лицето професионална квалификация по проекта, в съответствие със заявеното от него работно място и посочена професия/специалност.

Работодателят получава средства за всяко наето по проекта лице, след успешно приключване на квалификационно обучение по заявената от него професия/специалност, за период до 12 месеца, не по-малко от 9 месеца.

Настоящата процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Проведена беше работна среща между областния управител и изпълнителния директор на ТЕЦ Сливен

По време на срещата стана ясно, че в началото на отоплителния сезон 2009/2010 г. ТЕЦ-Сливен е бил изправен пред опасността да спре работа, тъй като не отговаря на редица предписани норми за опазване на околната среда. Изпълнителния директор на сливенската топлофикация инж. Ангелов запозна областния управител г-н Марин Кавръков с предприетите мерки, а именно:  • непрекъснат мониторинг на комина и намаляване на серните емисии чрез варов разтвор;

  • проектиране и монтаж на нови електрофилтри за намаляване на пепелното съдържание в изхвърляните емисии;

  • монтаж на нова инсталация за сероочистка;

  • намаляване на мощността на котлите с оглед намалената нужда от топлоенергия.

Инж. Ангелов увери областния управител, че тези мерки са съгласувани с МОСВ и контролните органи в Стара Загора и за новия отоплителен сезон ТЕЦ-Сливен ще отговаря на екологичните стандарти.


Комисия, назначена от областния управител, извърши глобална проверка по сигнали на граждани от селата Гавраилово, Старо село и Злати войвода

Комисията с председател г-н Кирил Аврамов – главен секретар на Областна администрация, и членове – експерти от администрацията, Басейнова дирекция – Пловдив, клон Сливен, РИОСВ – Стара Загора, „Гражданска защита” Сливен, Община Сливен, „Напоителни системи” и икономическа полиция, извърши глобална проверка относно състоянието на водни обекти, диги, както и добив на инертни материали от коритото на река Тунджа. Извършен бе оглед на място, на който присъстваха и собственици на земеделски земи. Констатациите на комисията са:

- В землището на с. Гавраилово при северния бряг на река Тунджа са налице ерозийни процеси по бреговата ивица вследствие на осъществяващата се добивна дейност на инертни материали и свързаното с това продълбочаване на коритото на реката. Застрашен от пропадане в реката е прилежащия селскостопански път. Добивната дейност се извършва от фирма „БИО ПРОЕКТ” ООД гр. Сливен;

- Територията североизточно от път ІV-66508, представляваща местност „Мараша” в землището на с. Гавраилово, е силно увредена от реализиращата се в момента добивна дейност, извършвана също от „БИО ПРОЕКТ” ООД. В резултат на добивната дейност извън коритото на реката, са образувани значителни по площ водни огледала и са унищожени прилежащите земеделски земи. Унищожени са и множество дървесни видове от видовете върба, топола и черна елша;

- Северно от площадката на ПС „Злати войвода” и ПС „Старо село”, в крайбрежната заливаема ивица на река Тунджа е констатирано нерегламентирано изземване на инертен материал. Река Тунджа поддържа водното ниво в заливната тераса, от която кладенците черпят вода. Добивът е прекратен, но е увреден естествения водоносен и филтриращ водите пясъчен хоризонт около двата основни водоизточника за селата Старо село и Злати войвода. По предварителна информация, извършител на нерегламентираната дейност е фирма „БИО ПРОЕКТ” ООД.

Въз основа на констатациите, комисията предложи:

- Контролиращият орган Басейнова дирекция - Пловдив да преразгледа преписката по издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 32150029 / 10.06.2008 г. с титуляр „БИО ПРОЕКТ” ООД;

- Контролиращият орган РИОСВ - Стара Загора да преразгледа Разрешение № СЗ-130-ПР / 2006 г. на фирма „СТРОЙ СЕНД” ООД за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;

- Във връзка с констатираните ерозионни процеси по северната брегова ивица на р. Тунджа в землището на с. Гавраилово вследствие реализиращата се добивна дейност, контролиращият орган Басейнова дирекция Пловдив да задължи фирма „БИО ПРОЕКТ” ООД да изработи и реализира проект за укрепване на бреговата ивица, както и да представи проект за рекултивация на засегнатите земеделски земи.

Издадено е постановление на Окръжна прокуратура за отказ от образуване на досъдебно производство и препращане по компетентност до Районна прокуратура за образуване на такова с предмет: нерегламентиран добив на инертни материали в коритото на р. Тунджа.
Областна администрация Сливен събра представители на културни и образователни институции

По инициатива на областния управител г-н Марин Кавръков и във връзка с целите, заложени в Оперативния план за 2010 г. за развитие на качествен устойчив културен туризъм се организира втора по рода си среща с директори на културни институции.

Областния управител благодари за подготвените туристически продукти и отбеляза, че те биха задоволили интелектуалните потребности и духовни интереси на представители от различни възрастови и социални групи. За финализиране на работните срещи г-н Кавръков предложи да се рекламират възможностите за културен туризъм пред военния контингент на полигон „Ново село” и да се сключат договори с тях.

Във връзка с осъществяването на идеята на зам. областния управител г-н Пейчо Пейчев за популяризиране и опознаване на забележителностите на област Сливен от ученици в областта, служители от областна администрация, съвместно с културните институции в града се ангажираха с изготвяне на програма „Роден край”. В тази връзка бе организирана среща с Регионалния инспекторат по образованието, директорите на училища от областта, представителите на туристическите центрове от Сливен, Нова Загора и Котел и туристически фирми. Обсъдени бяха вариантите за включване в учебните програми на посещения по зададени културните маршрути, възможностите за организиране на зелени училища в областта за ученици от масовите училища и социалните домове. Идеята е да се насърчават децата да посещават културните места в областта. Само на територията на област Сливен, децата могат да научат много повече за човешката цивилизация и родината България от всяко друго място у нас и в чужбина, а в условията на криза това е практично и полезно.

Всички присъстващи се обединиха около идеята на областния управител и се ангажираха за съдействие при реализирането на програмата, така че да е максимално полезна и интересна за децата. Всяко училище има собствен опит в тази насока и учебните програми дават възможност да се изпълнят поставените цели.

На срещата бе подчертана необходимостта от специално обучени екскурзоводи за деца и атрактивно поднасяне на информацията.

Ръководството на Областна администрация пое ангажимент на заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточния район да предложат на областните управители, тези туристически продукти да се предложат и в техните области, с цел популяризиране на културните ценности от област Сливен.


Спортни дейности стартират в Област Сливен

Областният управител г-н Марин Кавръков връчи официално договорите на спортните клубове от Област Сливен, кандидатствали по Програма „Спорт за децата в свободното време” за 2010 г. на Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/.

За Област Сливен са одобрени 12 проекта по Програма „Спорт за децата в свободното време” за организиране и провеждане на спортни занимания за деца в свободното време. Различните видове спортни дейности в Сливен ще стартират в клубовете по вдигане на тежести, джудо и джу-джицу, карате, колоездене, лека атлетика, ориентиране, спортни танци, тенис на корт. В Нова Загора програмата ще стартира в три клуба - по лека атлетика, тенис, волейбол и лека атлетика.

Децата ще се обучават безплатно, ще има състезания между групите, като най-добрите ще бъдат награждавани. Записването вече стартира, като графиците ще бъдат поставени на видни места пред залите, тенис кортовете и стадионите. Всички желаещи деца ще бъдат включени в спортните занимания. В програмата ще бъдат обхванати близо 1 000 деца от цялата област. Повечето по заниманията ще се провеждат в базите на училищата. Продължителността на проектите е от 4 до 8 месеца. Тази година няма да стартира програмата „Научи се да плуваш". Причината е, че единственият клуб по плуване в региона се е регистрирал във федерация „ветерани" спортисти, с което губи право за кандидатстване по Програмата.

Г-н Кавръков пое ангажимента да съдейства при разрешаване проблемите на спортните деятели и спортните клубове в областта.

Г-н Николай Даков - главен експерт от МФВС за Сливен, Ямбол и Стара Загора, направи кратко представяне на Програмата и преглед на одобрените проекти на територията на трите области. Общата стойност на проектите, които спортните клубове от област Сливен ще реализират възлиза на 40 000 лв. Тази година в Сливенско има одобрени 12 проекта. За сравнение на територията на област Ямбол има одобрени само 4 проекта, а в област Стара Загора ще се реализират 5 проекта. Това е добра атестация за работата, извършена от спортната общественост в областта. Във времена на криза, когато в общините парите не стигат, насърчаването на клубовете да работят по проекти дава добри резултати.

Информация относно направленията на програмата:

1. Направление на програмата "Начално обучение по вид СПОРТ".

• Тенис клуб - Нова Загора гр. Нова Загора - 1 треньор ще обучава 72 деца в 6 групи общо 250 занимания.

• АСК „Джудо и джуджуцу” гр. Сливен - 1 треньор ще обучава 45 деца в 3 групи общо 288 занимания.

• Карате клуб ”Класик” град Сливен - 1 треньор ще обучава 36 деца в 3 групи общо 144 занимания.

• Спортен клуб „Еврохолд” гр. Сливен - 2-ма треньора ще обучават 72 деца в 6 групи общо 432 занимания.

• АСК „Лека атлетика” гр. Сливен 3-ма треньора ще обучават 90 деца в 6 групи общо 156 занимания.

• Колоездачен клуб „Сините камъни” - Сливен гр. Сливен - 1 треньор ще обучава 44 деца в 3 групи общо 108 занимания.

• Сдружение спортен клуб по ориентиране "Сините камъни" гр. Сливен - 4-ма треньора ще обучават 120 деца в 8 групи общо 344 занимания.

• Клуб по спортни танци „Туида" гр. Сливен - 1 треньор - 3 групи - 120 занимания - 42 деца

• Спортен клуб „Тенис академия - Спорт палас" гр. Сливен - 1 треньор ще обучава 36 деца в 3 групи общо120 занимания.

• АСК „Вдигане на тежести" гр. Сливен - 3-ма треньора ще обучават 42 деца в 3 групи общо 168 занимания

• Спортен клуб по лека атлетика „Лидер" - 2-ма треньора ще обучават 56 деца в 4 групи общо 176 занимания. 

2. Направление на програмата „Спортни занимания през ваканциите” СК „Стогос” гр. Нова Загора.

• Пролетна ваканция - по 2 вида спорт - волейбол и лека атлетика, 2-ма треньора ще обучават 180 деца общо 56 ч.

• Лятна ваканция- по 2 вида спорт - волейбол и лека атлетика, 2-ма треньора ще обучават 200 деца общо 198 часа.

• Зимна ваканция - по 2 вида спорт - волейбол и лека атлетика, 2-ма треньора ще обучават 180 деца общо 44 часа.


Областният управител и депутати от Сливенски многомандатен район посетиха земеделски производители

Земеделски производители от сливенското село Злати войвода се срещнаха с Десислава Танева, която е председател на Комисията по земеделие в Народното събрание, колежката й депутатка от ГЕРБ Юлияна Kолева и областния управител Марин Кавръков. 

Земеделските стопани отправиха въпроси към своите избраници относно социалните осигуровки, високата цена на поливната вода и субсидирането на земеделското производство.


Народни представители от Сливен и областният управител посетиха гр. Твърдица

Работна среща с гражданите на гр. Твърдица проведоха народните представители Десислава Танева, Диан Червенкондев и Юлиана Колева и областния управител г-н Марин Кавръков. На нея депутатите запознаха твърдичани с работата на Народното събрание и на комисиите, с подготовката на промени в законите в аграрния сектор, както и с антикризисните мерки на правителството.

Областният управител изложи концепцията на Областна администрация Сливен за възстановяване на здравеопазването в община Твърдица и дейностите, които се предприемат за даване възможност на местните работници да участват в изграждането на АМ „Тракия”.


Прасковопроизводителите от Сливенско имат готовност за доставят плодове за Воронеж

Това стана ясно на среща на областния управител с представители на Организация производители „Българска праскова” ООД Сливен. На срещата те заявиха своята готовност да предоставят свежи плодове от Област Сливен за нуждите на държавно-финансовите институции във Воронежка област. В отговор на договореностите с Губернатора на Воронежка област те гарантираха за високи добиви и изключителни качества на свежа продукция.

Г-н Кавръков пое ангажимента да съдейства за установяване на контакт с всички заинтересовани страни във Воронежка област и уточняване количествата, опаковката и транспортирането.


Областният управител получи покана от ирландския посланик

По повод Националния празник на Ирландия, св. Патрик, г-н Кавръков присъства на приема на ирландския посланик Н. пр. Джефри Кийтинг. Спазвайки отколешна традиция гостите бяха посрещани под звуците на арфа и поднасяне на традиционния, в знак на гостоприемство и приобщаване, символ детелина. Детелината и Арфата са националните символи на Ирландия. Единствена Ирландия има за свой национален герб музикален инструмент – Арфа. А според хералдическата наука зеленият цвят на детелината е символ на свободата, красотата и любовта.

Отношенията между България и Ирландия през последните години стават все по - устойчиви. Традиции в отношенията между Ирландия и област Сливен има от години. Сливенската културна общественост се докосна до ирланската драматургия със спектаклите „Моли Суини” от ирландския драматург Брайън Фриъл и „Молой” на нобелиста Самюъл Бекет гост, на които бе ирландския посланик.


Областният управител отправи покана към генералния консул на Украйна във Варна за съвместен проект по ОП за Черноморския басейн 2007 - 2013

Областният управител г-н Марин Кавръков в официално писмо до генералния консул на Украйна във Варна г-н Володимир Пасичник отправи покана за сътрудничество чрез Оперативната покана за Черноморския басейн 2007 – 2013, която се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС. Идеята на областния управител е да се постави началото на укрепването на взаимоотношенията на регионално ниво с проследяване пътя на миграцията на българите от България към Украйна. Целта на такъв проект е да популяризира това, което се знае от историята за взаимнтото влияние на нашите народи и общото ни културно наследство в регионите, населявани от български изселници.

В отговор до областния управител г-н Пасичник информира, че Запорожската областна администрация е готова да сътрудничи на регионално ниво с Областна администрация Сливен по програмата за Черноморския басейн.


Именитият ни съгражданин проф. Панаретов е погребан в гробището Рок Крийк до Вашингтон


Проф. Стефан Панаретов е погребан на 21 октомври 1931 г. в гробището Рок Крийк (Rock Creek Cemetery). Това стана ясно след разменена кореспонденция между областния управител г-н Марин Кавръков и министерство на външните работи.

Във връзка с инициативата на областния управител за откриване местоположението на тленните останки на видния гражданин на Сливен и първи български посланик в САЩ г-н Стефан Панаретов и почитане всяка година паметта му по подходящ начин г-н Кавръков се обърна с молба към г-н Николай Младенов - министър на външните работи.

Чрез запитване към общината в гр. Вашингтон, окръг Колумбия от посолството на Република България в САЩ, за мястото на тленните останки на нашия именит съгражданин Стефан Панаретов, информация е предоставена от Службата за публични регистри на федералната столица. Съдействие по въпроса е оказано и от кабинета на кмета г-н Ейдриън Фенти.

Стефан Панаретов е роден в град Сливен през 1853 г. Като възпитаник на Робърт колеж, той е и негов дългогодишен преподавател по български език. Избран е за действителен член на Българската академия на науките. В продължение на 11 г. е посланик на България в САЩ и има лична заслуга в установяване на отлични двустранни отношения, съдействали за защитата на важни български национални интереси. Като член на българската делегация взема участие в Парижката мирна конференция през 1919 г., а през 1921 г. е български делегат в Обществото на народите. Заедно със съпругата си Лидия Гейл той завещава значителни суми на Българската академия на науките и Американския колеж в София.Областният управител беше гост на традиционната среща на сливенското землячество в София

Сливенското землячество е първата от този род организации в гр. София, създадена в далечната 1901 г. Независимо че дълги години нашите съграждани работят и живеят в София, те помнят и тачат родния край. От редиците им са излезли редица наши видни държавници, политици, дейци на куртурата и изкуството.

На срещата нашите съграждани отново поставиха пред г-н Кавръков въпроса за дома на Константин Константинов, който според завещанието му е предоставен на Община Сливен за изграждане на музей на именития български писател.

Г-н Марин Кавръков поздрави своите съграждани и им пожела крепко здраве, бодър дух и да помагат с каквото могат на родния си град.
Областният управител г-н Марин Кавръков връчи специална награда за най- млад участник във фестивала “Цветен камертон”

Каталог: ftp
ftp -> Въпросите се поставят предварително на телефон 056/581 610 (Савина Костадинова) и 056/581 514
ftp -> Закон за чистотата на атмосферния въздух (зчав) извършват контрол за спазване нормите за допустими емисии съгласно методика
ftp -> Population: 1 million
ftp -> Population: 1 million
ftp -> Сфери на дейност
ftp -> Цветанка Маринова Московска 33, с
ftp -> Д о к л а д за оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение: развитие на рудник “елаците” до 2022 година
ftp -> Висше учебно заведение: Институционален Болонски експерт


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница