Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а дДата21.07.2016
Размер244.65 Kb.
#29
ТипОтчет


ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – Р А З Г Р А Д

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР – Р А З Г Р А Д

гр. Разград, код. 7 200, бул. „Априлско въстание” № 1
рег.№ 1873р-3317/11.03.2015г.

ОТЧЕТ – АНАЛИЗ
НА ДЕЙНОСТТА В РУМВР – РАЗГРАД ЗА 2014 г.
РУП – Разград обслужва територията на общ. Разград и общ. Цар Калоян, която включва 2 града и 23 села. Общо населението на двете общини наброява около 57 280 души. Територията на РУП – Разград условно е разделена на девет оперативни района /ОР/, обслужвани на териториален принцип.

Средата за сигурност се определя главно от географското разположение на региона и социално – икономическото състояние на населението в обслужваната територия. Основен влияещ фактор се явява високото ниво на безработица и произлизащите от това ниски доходи.

Криминогенен фактор, който способства за извършване на престъпления, са демографските особености на региона, а именно наличието на различни етноси (51% от населението в региона се самоопределя с турска етническа принадлежност, 46% с българска и около 2% с ромска). Други криминогенни фактори са липсата на трайна трудова заетост сред ромския етнос, наличие на групи с недостатъчен образователен ценз и професионален опит. Ниското ниво на образованост сред малцинствата ги прави уязвими към извършване на престъпления.

Съществена характеристика за района е константния миграционен процес. Той е както на територията на страна, към по големите градове или икономически развити зони, така и към страни от ЕС. Тази тенденция ще се запази, като прогнозите са за увеличаване, след отваряне на трудовия пазар за граждани на България и Румъния. Този процес е тясно свръзан с тежката икономическа обстановка в района и ниския социален статус на голяма част от жителите. Това от своя страна води до обезлюдяване на населените места, което е най осезаемо в селата. В тях основното население е на пенсионна и пределна възраст, което ги прави предпочитани обекти на престъпни посегателства. Голяма част от близките и роднините на възрастните хора работят извън страната или други населени места. Връзката с тях е нередовна и епизодична и това е идна от причините те да са най честите обекти и жертви на телефонните измами.

Изоставените къщи, къщи на които собствениците работят в чужбина, в други населени места и обекти на бивши предприятия и кооперации, също попадат в полезрението на престъпните елементи.

Друг фактор изискващ мобилизирането на голяма част от състава на управлението и не малка част от служителите на другите РУ е участието на ПФК “Лудогорец” – гр. Разград в “А” професионална футболна група и европейските клубни турнири, което от своя страна води до усложняване на обстановката по линия на футболното хулиганство.

От друга страна струпването на множество хора и автомобили води до създаване на криминогенна среда, която следва да бъде адекватно обезпечена от силите и средствата на РУП – Разград. Благодарение на добрата организация, превенцията и оперативното обезпечаване на групите от фенове, до момента не са допуснати груби нарушения и ексцеси.


 1. Оценка, състояниеТО и противодействиеТО на

конвенционалната престъпност


 1. Процент на разкриваемост, разкрити престъпления и техните извършители.

Сравнителните данни показват, че общия брой регистриран заявителски материал /ЗМ/ е намалял със 113 бр. в сравнение с тези за 2013г. Броят на регистрираните престъпления /действително извършените престъпления/ също е намалял до 440, като техния брой през 2013 година е бил 502.


Анализа на посочените данни показва, че през изминалия отчетен период има явно намаление на извършените престъпления на обслужваната територия – тенденция, която продължава и от предходни години /2012г. и 2011г./. Темпът на намаление на регистрираните криминални посегателства е устойчив, което е добър показател за работата на служителите от Сектор “КП”.

Оценката на статистическите данни е, че през анализирания период на територията обслужвана от РУ МВР – Разград, средата за сигурност се е запазила устойчива. Към това сочат и броят регистрирани престъпления, и броя на разкритите такива – еднакъв брой разкрити престъпления за 2013г. и 2014г., при отчетливо намаление на регистрирани престъпления през 2014г.
 1. Брой и динамика на регистрираните престъпления в сравнение с 2013г.

Регистрираните ЗМ по райони за 2014г. са както следва:райони

Брой ЗМ

Прираст
2013г.

2014г.

брой

1

112 бр.

110 бр.

- 2

2

95 бр.

101 бр.

+6

3

165 бр.

151 бр.

-14

4

84 бр.

72 бр.

-12

5

129 бр.

99 бр.

-30

6

58 бр.

43 бр.

-15

7

64 бр.

61 бр.

-3

8

59 бр.

52 бр.

-7

9

57 бр.

31 бр.

-26

Регистрирана разкриваемост по райони както следва:райони

% разкриваемост

Прираст
2013г.

2014г.
1

69 %

62 %

-7 %

2

53 %

45 %

-8 %

3

49 %

56 %

+7 %

4

65 %

77 %

+7 %

5

56 %

76 %

+20 %

6

70 %

68 %

-2 %

7

72 %

75 %

+3 %

8

72 %

77 %

+5 %

9

66 %

73 %

+7 %

Видно от изнесените данни е, че най-натоварени райони на територията на РУ МВР – Разград са I, II, III и V ОР /обслужващи центъра и жилищните квартали/. Във всички райони с изключение на II OР, се наблюдава лек спад на извършените престъпления. С изключение на I, II и VI ОР се наблюдава ръст на процента на разкриваемост, което се отчита като добър показател за проведените ОИД на служителите от Сектор „КП”. Най-отчетлив е спада на ЗМ в V ОР – 30 бр. , а в IX ОР – 26 бр.

Като цяло трябва да се отбележи, че установените от оперативните работници извършители на престъпления не винаги могат да бъдат отчетени според Инструкция 2843/10г., тъй като по някои от проверките по ЗМ, Районна прокуратура-Разград отказва да бъде образувано ДП /най-често на основание чл.9, ал.2 от НК/. А при нежелание от страна на извършителите да възстановяват отнетите вещи при кражбите, няма и възможност за отчитане на преписката на основание чл. 218б, ал. 1 от НК. Поради тази причина отчетения брой установени извършители е по-малък от реално установените такива.


 1. Динамика на престъпленията по видове.


А/ Престъпления против личността
Престъпленията против личността са 49 или 11,1 % от общия брой регистрирани престъпления през 2014г. За сравнение през 2013г. броят на този вид престъпления е бил 33 или 6.5 % от общия брой – регистрирано е увеличение на посегателствата с 16 бр.

На територията на РУМВР – Разград са регистрирани 10 бр. тежки умишлени престъпления срещу личността – 3 бр. убийства /чл. 115 и чл. 116 от НК/, 4 бр. изнасилвания /чл. 152 от НК/, 3бр. блудства /чл. 149 от НК/. Всичките престъпления са разкрити, като по тази линия може да се отчете добрата и ефективна работа на служителите от РУ МВР – Разград по „горещи следи” довели до бързото разкриване на извършителите. Процентът на разкриваемост при убийствата и половите престъпления е 100%

Броят на телесните повреди е 25, като през 2013г. те са били 19. От тях разкрити са 17 или 68 % разкриваемост. За предходната година процентът е бил 68,42 % разкриваемост.
Б/ Престъпления против собствеността.
От анализа на данните е видно, че в цялостната структура на регистрираната престъпност основен дял са престъпленията против собствеността – общата част на тези посегателства са 329 бр. или 75 % от общия брой престъпления. За сравнение през 2013г. броят им е бил 367, или 73,10 % от общия брой престъпления за годината.

Общо процентът на разкриваемост при престъпленията против собствеността е 52,3 %. За сравнение през 2013г. е бил 44,96 %, или увеличение с 7,32 %.

Видно от направения анализ е, че преобладаващите престъпления от тази група са кражбите – 248 бр., което е 56.4 % от общата регистрирана престъпност. През 2013г. броят им е бил 284. Процентът на разкриваемост на кражбите през 2014г. е 56,45 %, докато през 2013г. е бил 42,61 %., или увеличение с 13,84 %.

Установява се сериозно завишаване в разкриваемостта на този вид посегателства в сравнение с данните за 2013г.: • при джебчийски кражби увеличение на разкривамостта – от 33,3 % на 61,1 %;

 • при взломните кражби – от 20,8 % на 40 %;

 • при домовите – от 43,2 % на 63,3 %;

 • при кражбите от магазини – от 64,1 % на 68,6 %;

 • при кражби на вещи и части от МПС – от 9,5 % на 57,5 %;

 • при кражбите на селскостопанска продукция и животни – от 46,4% на 73,08%.

Характерно през отчетния период е намалението на кражби от апартаменти, извършени чрез взлом на секретен патрон, чрез използване на подбран или подправен ключ, както и кражбите от домове чрез проникване през балкони и прозорци на първите етажи.

Друго характерно за част от извършените кражби в малките населени места е, че предмет на посегателство са вещи оставени в дворовете на необитаеми къщи и установяването на извършеното престъпление от пострадалите става в един много по-късен момент, което от своя страна прави работата по горещи следи невъзможна. В изпълнение на разпореденото в Окръжно писмо на главния секретар на МВР, се провежда СПО с което се осигурява полицейско присъствие в тъмната част на денонощието в малките населени места, което намали броя на посегателствата над частни имоти.

По линия „Грабежи” са били регистрирани 5 бр. ЗМ, като са разкрити 3 бр., или 60 %. За предходната година, са били регистрирани 8 бр. и са били разкрити 4 бр., или 50 %, или увеличение с 10%.

По линия „Измами” за отчетния период има регистрирани 37 бр. ЗМ, като 6 от тях са разкрити, или 16,2 % на разкриваемост. За 2013г. са били регистрирани 18 бр. измами, от които са били разкрити 5, или 27,8 % разкриваемост. Спад от 11,6 %.

При този вид престъпления особеното е, че на територията на РУ МВР – Разград няма специализиран контингент по тази линия и основно извършваните престъпления са дело на лица, живущи в населени места в други области. При т.нар. „телефонни измами” се установява трудност по разкриването и доказването им, поради това, че извършителите ползват СИМ карти регистрирани на скитници или психично болни лица, а при самото им извършване те не се намират в гр. Разград.

В хода на работа по ДП ЗМ 98/14г. бяха планирани и извършени серия процесуално-следствени действия на територията на гр. Ветово, като при извършени претърсвания в домове на фамилия, специализирала се в извършване на „телефонни измами”, бяха иззети комуникатори съпричастни към извършени измами на територията на гр. Казанлък, гр. Кърджали, гр. Генерал Тошево и гр. Русе.

С цел превенция на този вид престъпления, бяха предприети множество превантивни действия. Съвместно с Говорителя на ОД МВР – Разград и служители на Сектор „Охранителна полиция”, чрез местната преса, бяха осведомявани възрастните хора за начина на действия на измамниците и начините за предпазване от тях. Въпреки това основната част от потърпевшите са възрастни хора. За следващия отчетен период е необходимо още по-активна работа в това направление.

Най-значим случай за изминалия отчетен период е извършената кражба от Археологическия музей „Абритус” в гр. Разград. Чрез счупване на витринното стъкло на изложбената залата бяха отнети златни и сребърни монети, представляващи културнно – исторически ценности. По случаят е образувано ДП – ЗМ 258/08.05.2014г. Към момента въпреки множеството проведени ОИМ извършителя на кражбата на е установен.


В/ Общоопасни престъпления.
Особеност на общоопасните престъпления е тяхната изключително висока степен на обществена опасност. Борбата срещу този род престъпления следва да бъде изведена като един от основните приоритети за структурното звено, тъй като вредните последици от тези деяния влияят изключтелно негативно на обществото като цяло.

По линия “Палежи” за периода са регистрирани 3 престъпления, като е разкрит един от тях – 33.3 % разкриваемост. За сравнение с 2013г. са регистрани 10 палежа и е разкрит един от тях – 10 % на разкриваемост.

По линия на незаконно притежание на огнестрелни оръжия през годината е регистран един случай, при който извършителя е установен. През 2013г. случайте са били два.

В групата на общоопасните престъпления са включени и престъпленията свързани с държане и разпространение на наркотични вещества. Извършителите на тези престъпления са основно криминално проявени и осъждани лица. Зачестяват случаите на употреба на т.нар. дизайнерска дрога или “чай”, и то основно от тинейджъри. Употребата на НВ е пряко свръзана и с посегателствата срещу собствеността, тъй като често лица прибягват към извършването на кражби, за да си набавят средства за закупуването на наркотици.

През 2014г. има регистрани 5 бр. преписки за държане на различни наркотични вещества, като по всички извършителите са установени. След доклад на Районна Прокуратура – Разград по някои от случите е отказано да се образува ДП или образуваното такова се прекратява поради малката стойност на иззетия наркотик.

Посегателствата над МПС са общо 11 бр. ПЗО 6 бр., от които са разкрити 5 бр. престъпления, един грабеж на МПС – също разкрит и 4 бр. кражби на МПС, като по два от случаите са издирени и установени извършителите. Общ процент на разкриваемост на престъпленията спрямо МПС е 72.7 %, като за 2013г. той е бил 16,7 %.

Общо процентът на разкриваемост през 2014г. на общоопасните престъпления е 77,8 % срещу 58 % за 2013г..


 1. Оценка, състояниеТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И противодействие на НАРУШЕНИЯТА.
 1. Група „Териториална Полиция”.

През изминалата година едно от основните задачи, която може да бъде поставена на първо място, бе участието му в охраната на държавната граница. Не малка част от служителите на сектора бяха ангажирани с това, което неминуемо оказа влияние върху работата както на сектора така и на РУ. Това от друга страна доведе до допълнително натоварване на оставалия състав с многобройните задачи поставяни от ръководството на МВР.


А/ Работа по стратегията „Полицията в близост до обществото”.
В изпълнение на мероприятията набелязани в модела както и задачите поставени от ръководството на ведомството и залегнали в плана за дейността на РУМВР – Разград, през 2014г. в Сектор “ОП” бяха извършени следните мероприятия:

 • в началото на годината бе изготвен график за провеждане на отчетите на служителите пред обществеността в обслужваните от тях райони. Тези срещи завършиха до края на месец Март с отчети извършени пред жителите на обслужваните райони в гр. Разград;

 • ежемесечно ПИ и Мл. ПИ извършваха срещи с ръководители на предприятия, фирми, учреждения и други, като особено внимание бе обърнато на учебните заведения, където освен срещите с директорите бяха проведени и срещи с преподаватели, ученици и родители по актуални теми. В хода на срещите ПИ и Мл. ПИ са насочвали усилията си по отношение анализ на придобитата информация и набелязване на конкретни мероприятия при решаване на поставените проблеми;

 • активно служителите на сектор “ОП” работиха за цялостното и пълно обслужване на гражданите, като по въпроси, които не са от компетенцията на полицията, гражданите бяха насочвани към съответните ведомства;

 • изготвени са 33 предложения до съответните институции за подобряване безопасността на движението,като за същия период на изминалата година те са били 2 бр;

 • през изтеклата година продължи и съвместната дейност на РУМВР с неправителствените организации. Бяха проведени 13 срещи с представители на тези организации;

 • на основание чл. 10 от Инструкция № 8121з-823/2014г. във всички оперативни района бе извършен анализ на причините и условията способстващи извършването на правонарушения. Вследствие на които бяха изведени проблемите на местната сигурност и в съответствие на проблемно ориентирания подход са изготвени 12 работни карти с включени конкретни мероприятия за решаването им;

 • съвместно с Регионалния инспекторат на МОН и общинските му звена по места бяха набелязани мерки за укрепване физическата защита, охраната и пропускателния режим в училищата и детските градини на обслужваната територия. Засилено бе полицейското присъствие в и около учебните и детските заведения, особено в пиковите часове и тъмната част от денонощието;

 • системно се проверяваха увеселителни заведения и компютърните клуба, посещавани от деца и ученици;

 • безопасността на движение в районите около учебните заведения се обезпечаваше от наряди на “ООР” и група “ТП”.

През годината са изнесени лекции и беседи в учебните заведения по превенцията на детската престъпност и противодействието срещу физическото, сексуалното и психическото насилие и малтретиране на деца, наркоманията и наркопрестъпността, по проблемите на детската агресия и други теми.
Б/ Опазването на обществения ред и обезпечаване безопасността на движение.
На обслужваната територия от РУМВР Разград са проведени са 181 броя полицейски операции, като за 2013 г. те са били 53 броя. От тях 11 бр. национални, 85 бр. областни и 85 райони. В хода на извършваните СПО са проверени 563 лица. Общо проверени търговски обекти са 1 367, разкрити са 44 бр. престъпления, срещу 12 бр. на предходния период. Констатирани са 510 нарушения, за които е взето отношение по административен ред както следва:

 • 281 бр. АУАН по ЗДВП като за 2013г. са били 153 бр.;

 • 2 378 бр. глоби по фиш, срещу 1 529 бр. за 2013 г.;

 • задържани лица на основание чл. 72 от ЗМВР са 79 бр., като за 2013 същите са били 11 броя.

Проведени са 110 броя охранителни мероприятия в това число спортни, религиозни, културни, предизборни и др., като за 2013г. те са били 83 броя. По време на провеждането им не са допуснати тежки нарушения на обществения ред.
В/ Превенция, разкриване на правонарушения и установяване на лица и вещи, обявени за издирване.

Проведени са 332 бр. охранителни обследвания при които е извършен анализ на системите за физическа защита на обектите, както причините и условията които биха могли да доведат за извършването престъпления и правонарушения. Изпълнението на охранителните обследвания на различните по вид обекти на обслужваната територия на РУМВР - Разград, са били продиктуване от динамиката на оперативната обстановка, както и на произтичащите задачи в различни окръжни писма и във връзка с избори за Европарламент и Народно събрание на РБ. Охранителните обследвания се изготвят съгласно методическите указания, и се следи за изпълнението на отдадените препоръки, съпроводени и с уведомителни писма.


- Връчени призовки и постановления:

В това направление състава на ТП е бил значително натоварен, като връчените призовки са 721 бр., предявените НП са 1 469 бр. а електронните фишове са 83 бр., като основно дейността по тях е възложена за изпълнение от други структури на МВР.

Предупредените лица по реда на чл. 65 от ЗМВР са 731. Същите са предупредени в хода на извършваните проверки по различните регистрационни дневници, постановления на РП – Разград и не на последно място при извършваната ежедневна превантивна дейност.

Отдадените разпореждания от ПИ и Мл.ПИ за настоящият период са 9 бр.


- Приключени преписки:

Общият брой на приключените преписки от ПИ и Мл. ПИ по различните регистрационни дневници, възложени проверки по постановления на РП – Разград и идентификации съгласно ЗБЛД е 1657 срещу 1393 за 2013г. От общия брой са приключени, 112 преписки за извършени престъпления, прокурорските са били 155 и 1390 бр. за извършени проверки за установяване на самоличност, проучвания на лица и преписки по входящия регистър за наличие на данни за евентуално извършени престъпления.


- Регистриране, работа, разкриване на криминални престъпления от състава на ТП и задържани лица:

Разкритите престъпления от състава на група “ТП” са 97 бр. Като лично разкритите са 27 и участие в разкриването 70 бр. За 2013г. лично разкрити са 63 престъпления, а с участие на служители от групата са разкрити 112 бр..

Спада в това отношение, както бе отбелязано по горе, се дължи на това, че голяма част от служителите на сектор “ОП” са били командировани в различни периоди на годината за участие в СПО по охрана на държавната граница, и обезпечаване на курортите през летния сезон, като и това, че основно преписките по ЗМ се решават от служители на сектор “КП”.
- Проверка на места за подслон, чужди граждани, ЧОФ и звена за самоохрана съгласно ЗЧОД:

През отчетният период на територията на двете общини са проведени 7 бр. СПО по режима за пребиваване на чужди граждани, като са проверени 182 лица. На територията на РУ МВР – Разград са установени 17 лица от “рискови държави”, незаконно пребиваващи в страната. Подробни справки за установените констатации са изпратени на група “Миграция” – ОДМВР.

Извършени 52 проверки на ЧОФ, като е констатирано едно нарушение по ЗЧОД със съставен АУАН.
Г/ Осъществяване на административен контрол и ПТО.

Служителите на сектор “ОП”са съставели 682 АУАН, като за същия период на 2013 г. те са били общо 1 155 броя. Забелязва се спад с 473 бр.

Съществена е и отрицателната разлика в броя на съставените фишове, за 2013г. те са били 3 650, а през изминалата година, техния брой е 2 570, спад с 1 080 бр.

От служители на група “ТП” броя на съставените АУАН е 290 и наложени глоби по фиш – 1 025 бр.

Забелязва се намаление на административната дейност, дължащо се основно в намаляване на състава на сектора с около 13 % поради придобиване на право за пенсия и поддържания разход около 30 % от наличния състав за командироване на служители от сектора в ГДГП – Елхово. Въпреки това средната натовареност на служител от сектора в това направление е устойчиво в сравнение с предходния отчетен период.

Административно – наказателната дейност по нормативни документи е следната:2013г.

2014г.

З Д П

110

134

Кодекс за застраховане

20

31

З Б Л Д

138

87

З М В Р

11

4

З О С И

4

0

У Б Д Х

2

10

Наредба № 1 Об.С

13

7

ЗОБВВПИ

4

0

ЗГ

0

0

Чл. 218б от НК

44

17

ЗЧРБ

0

0

ЗЧОД

1

1

ЗМВД

0

0

Други/ЗЗД,ЗГР,ЗНССПЕЕН/

15

1

Фишове

1035

1025

Общо АУАН

351

290


Д/ Административно обслужване на населението.
Като един от приоритетите на модела “Полицията в близост до обществото” е качественото, бързо и своевременно обслужване на гражданите. Тази дейност се осъществяваше от ПИ и Мл. ПИ както с прием на граждани в сградата на управлението, така и приемните помещения по райони. Общия брой на приети граждани е 558 срещу 485 за 2013г..
2. ДЕЙНОСТ НА СЛУЖБА „КОС”.

В служба „КОС” при РУМВР – Разград на отчет и контрол са заведени 76 юридически и физически лица регистрирани по Търговския закон, който притежават 157 бр. късоцевно огнестрелно оръжие. От тях, 27 охранителни фирми с 97бр. късоцевно огнестрелно оръжие и 28бр. дългоцевно огнестрелно оръжие за служебни цели. Физически лица носещи късоцевно огнестрелно оръжие за самоотбрана са 98, притежаващи 104бр. късоцевно огнестрелно оръжие. Служители на МВР – 346, притежаващи – 350бр. късоцевно огнестрелно оръжие и служители на МО – 109, притежаващи - 110бр. късоцевно огнестрелно оръжие.

Издадените разрешителни за носене, употреба и съхранение на късоцевно и ловно огнестрелно оръжие са 157бр.. За придобиване на ловно оръжие – 87бр., за транспортиране на взривни материали и пиротехнически изделия – 11бр. и на охранителни фирми – 18 бр..

Регистрирани са 1021 ловци, притежаващи 1 429бр. дългоцевни огнестрелни оръжия с гладкостенна цев и 503бр. дългоцевни огнестрелни оръжия с нарезна цев.

На уведомителен режим са заведени 1060бр. газ – сигнални оръжия и 500бр. пневматични оръжия. На общо 1 542 лица са издадени удостоверения за регистриране на не огнестрелно оръжие.

Спрямо лицата за, които има сигнални съобщения за установяване наличие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 2-8 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните материали и пиротехническите изделия в Централизираната информационна система „Полиция – КОС” се вземат незабавни мерки за прекратяване на достъпа до огнестрелно оръжие. За 2014 год. са издадени три решения за отнемане на разрешителните за носене на оръжие и е иззето оръжието от собствениците, а иззетото оръжие за образувани наказателни производства за умишлени престъпления от общ характер е 4 бр..

Извършени проверки по План график на Мл. ПИ по „КОС” както следва:

- 64 бр. проверки по съхранението на огнестрелно оръжие на 90 физически лица и 9 юридически;

- 12 бр. проверки на охранителни фирми;

- 13 бр. проверки на ловни излети, при които са проверени 21 бр. ловни дружини и 160 – ловци;

- 36 бр. проверки на магазини с разрешения за продажба на огнестрелно оръжие, боеприпаси и пиротехнически изделия за увеселителна цел, относно спазване изискванията на ЗОБВВПИ.

Съставени са общо 3 акта за извършени административни нарушения по ЗОБВВПИ.

Събраните такси по Тарифа № 4, за дейности с огнестрелно оръжие са общо – 8 745 лв.

Извършени взривявания 4бр., от които 3 на кариера „Боаза” управлявана от фирма „Тертер” ЕООД – Разград и 1 на кариера Топчии, управлявана от “Скални материали” АД – Русе. Взривяването на скална маса е извършено от взривчик към фирма „Ескана” – Варна. Няма допуснати инциденти при дейностите със взривни материали, като след всяко взривяване е оформяна документация за действителния разход на взривните материали.

За изтеклия период развиват търговска дейност три магазина за продажба на оръжие, боеприпаси и пиротехнически изделия и три магазина за промишлени стоки, в които е разрешена продажбата на пиротехнически изделия с увеселителна цел. Във връзка с коледните и новогодишни празници на всички търговски обекти са съставени полицейски разпореждания - да не извършват нерегламентирана продажба на пиротехнически изделия по чл. 48 от ЗОБВВПИ. Същите са обект на ежемесечни проверки. Нарушения при продажбата на оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия към момента не са констатирани.

От началото на месец декември стартира новата програма ЕАР – КОС по издаване на разрешения за дейности с огнестрелно оръжие, като издадените до тогава остават валидни до изтичане на срока им и се преиздават по новия образец, при подаване на заявления за придобиване или продажба на огнестрелно оръжие.


ІІІ. ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА ПО УПРАВЛЕНИЕТО


  1. Изводи и установени в резултат на анализа тенденции.

През 2014г. всички предвидени в плановете на ОДМВР и РУ – Разград задачи и мероприятия са изпълнени.

Издирвателната дейност се провежда в максимални срокове и не са допускани нарушения на действащата инструкция.
А/ Конкретните изводите са:
- общият поглед върху статистическите данни за престъпността през анализирания период показва относителна стабилност на криминогенната обстановка на територията, обслужвана от РУМВР – Разград;

- извършващите се реформи в МВР неминуемо ще доведат до наваляване на личния състав а от там и до затруднения при осъществяване на основните дейности;

- намаляването на общо извършените престъпления, намира изражение при джебчийските кражби, кражби на животни, домовите и кражби от офиси. Осезателно увеличение има при кражбите на вещи и части от МПС, телефонните измами и леко завишение на взломните кражби;

- все по-често постъпва информация за разпространение и употреба на наркотици сред непълнолетните, въпреки това тази информация не се доразвива, не се търсят допълнителни източници и не се достига до нейната реализация;

- неефективна е борбата с гастролиращите групи извършващи домови кражби и измами;

- непълна или липса на изпреварваща информация по предотвратяване и разкриване на престъпленията, свързани най-вече с посегателствата над търговски обекти;

- при отработването на част от сигналите се допускат пропуски – не винаги се снемат обяснения, не се установява самоличността на някой от лицата, а в част от случаите не е видно кой е снел обяснението от лицата или не е взето адекватно отношение;

- пропуски се допускат при отвеждането на лица в поделенията на МВР за работа – не винаги се извършва личен обиск на лицата преди качването им в служебният автомобил и се изготвят необходимите документи предвидени в чл. 81 от ЗМВР.

- в някои от актовете се забелязват пропуски и непълноти при попълването на задължителните реквизити упоменати в чл. 42 ЗАНН, както и при изписването на диспозитива.

Б/ Тенденции:
- Повишаване нивото на кражбите против собствеността - най-вече кражби на вещи оставени без надзор /в частност мобилни телефони, чанти и дребни лични вещи/, кражби от частни домове в малките и слабо населени места и вилните зони около гр. Разград, кражби на черни и цветни метали от частни домове и вилни имоти, и кражби от търговски обекти;

- Очертава се и тенденция за увеличаване броя на лица употребяващи наркотици, зависими и такива употребяващи само инцидентно;

- Все по мащабно навлизане и разпространение на дизайнерска дрога;

- В предвид националната тенденция за увеличаване броя на откраднатите МПС е възможно и увеличаване но този вид престъпления, основно на маркови автомобили;

- Увеличение броя на жертвите на телефонни измами;

- Във връзка с участието на ПФК “Лудогорец” в професионалнат “А” футболна група и европейските клубни турнири се очаква усложняване на обстановката по линия на противодействие на футболното хулиганство;

- Във връзка с бежанската криза, не е малка вероятността за настаняване на бежанци на терорията на обслужваните общини;

- Продължаване престъпната дейност на гастролиращи групи в това число и на такива от други държави;

- Във връзка с продължаващата финансова криза и слабото икономическо развитие на района се очаква засилване на контрабандата и разплостранението на акцизни стоки и стоки без бандерол;
Въз основа на изводите от дейността на РУМВР и очакваните тенденции, могат да се набележат следните основни
Ц Е Л И:
- Запазване на самодисциплината, мотивацията и инициативата на личния състав с цел осигуряване качествено и ефективно изпълнение на задачите и обслужване на гражданите;

- Намаляване на престъпленията против собствеността;


- Намаляване и ограничаване на разпространението на наркотични вещества;

- Засилена профилактична и информационна работа сред подрастващите и в учебните заведения;

- Засилен контрол в търговските обекти за продажбата на акцизни стоки и такива без бандерол;

- Засилена профилактична и информационна работа сред рисковите групи с цел намаляване и предотвратяване на телефонните измами;

- Качествено, професионално и в срок решаване на преписките и отработването на получените сигнали;

- Ежедневен контрол на дейността на служителите от взвода за ППД с цел недопускането на нарушения и извършването на несвойствени дейности;

- Качествено и обстойно да се проучват новите кандидати за придобиване на оръжие. Да се засили контрола върху обекти имащи право да притежават и търгуват с оръжие и взривни материали;

- Да се задълбочи работата сред социално слабото население с цел превенция на криминални прояви;

- Акцентиране върху работата на състава в районите и честите контакти с населението;

- Недопускане нарушения на изборния кодекс и избирателни права на гражданите при произвеждането на месни избори за кметове и общински съветници;


НАЧАЛНИК

НА РУ МВР – РАЗГРАД

ГЛ. ИНСПЕКТОР:

Отп. в 3 екз.

1 – РУМВР – Разград В. СТОЯНОВ

2 – Адресата

3 – Говорител ОДМВР – по ел. поща
Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи
rdonlyres -> Инструкция № Із-417 от 10 март 2010 Г. За организацията и технологията на работа в структурите на мвр при издаване на българските лични документи


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница