Обмен на съществуващи данни в случай на регистрирани веществаДата06.02.2018
Размер21.34 Kb.
#55462
Член 27

Обмен на съществуващи данни в случай на регистрирани вещества
1. Когато вещество е било регистрирано до 12 години пред това, както е указано в чл. 26(3), потенциалният регистрант:

(а) трябва, в случай на информация, която се отнася за изпитвания върху гръбначни животни; и(б) може, в случай на информация, която не се отнася за изпитвания върху гръбначни животни,
да изиска от предишните регистрант(и) информацията, която му е необходима по чл. 10(а)(vi) и (vii), за да се регистрира.
2. Когато е отправено искане по параграф 1, потенциалният и предишният регистрант(и) по параграф 1 трябва да направят всичко възможно, за да постигнат споразумение за обмен на информацията, изисквана от потенциалния регистрант(и) по чл. 10(а)(vi) и (vii). Такова споразумение може да бъде заменено, с отнасяне на въпроса към арбитражен съвет и приемането на арбитражното разпореждане.
3. Предишният регистрант и потенциалния регистрант(и) трябва да положат всички усилия, за да се гарантира, че разходите по обмена на информация са определени по справедлив, прозрачен и недискриминационен начин. Това може да бъде улеснено чрез следване на ръководството за поделяне на разходите, основано на тези принципи, прието от Агенцията, съгласно чл. 77(2)(ж). От регистрантите се изисква само да си поделят разходите за информацията, която им е била изискана да подадат за изпълнение на изискванията за тяхната регистрация.
4. Въз основата на споразумение за обмен на информация, предишния регистрант трябва да предаде тази информация на новия регистрант и да му разреши да се позове на неговия пълен доклад от изследването
5. Ако не се постигне такова споразумение, потенциалният регистрант(и) трябва да информира Агенцията и предишния регистрант(и) за това, най-рано един месец след получаване на името и адреса на предишния регистрант(и) от Агенцията.
6. До един месец след получаването на информацията по параграф 5, Агенцията трябва да даде разрешение на потенциалния регистрант да се позове на информацията, която той изисква, в своето регистрационно досие, при условие, че потенциалният регистрант е представил, при поискване от Агенцията, доказателство, че е заплатил на предишния регистрант(и) част от направените разходи за тази информация. Предишният регистрант(и) може да предяви претенции към потенциалния регистрант за пропорционално поделяне на разходите, направени от него. Изчисляването на пропорционалния дял може да бъде улеснено с ръководството за споделяне на разходи, прието от Агенцията, съгласно чл. 77(2)(ж). При условие, че предишният регистрант(и) предостави пълния доклад от изследването на потенциалния регистрант, той може да предяви иск към потенциалния регистрант за равно поделяне на разходите, направени от него, който трябва да бъде приложим в националните съдилища.
7. Решенията на Агенцията по параграф 6 на този член, могат да бъдат обжалвани в съответствие с разпоредбите на чл. 91, 92 и 93.
8. Периодът на изчакване на регистрация по чл. 21(1) за новия регистрант трябва да бъде удължен с период от 4 месеца, ако предишния регистрант го изиска.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница