Обн. Дв бр. 67 от 31 Август 2012гстраница1/5
Дата09.06.2017
Размер0.8 Mb.
#23219
  1   2   3   4   5НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАНИЧЕН ПАСПОРТЕН, МИТНИЧЕСКИ, ЗДРАВЕН, ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ И ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ, КАКТО И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА В ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОБСЛУЖВАЩИ КОРАБИ ОТ МЕЖДУНАРОДНО ПЛАВАНЕ
Приета с ПМС № 186 от 23.08.2012 г.

Обн. ДВ. бр.67 от 31 Август 2012г.
Глава първа.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за:

1. организиране осъществяването на гранични проверки, митнически, граничен здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол на кораби, посещаващи пристанищата на Република България, както и контрол на транспортните средства в тези пристанища;

2. даване на сведения, приложими в морския транспорт по отношение на кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на Република България.

(2) Корабите, посещаващи пристанищата на Република България, подлежат на входен и изходен граничен контрол. Входен и изходен граничен контрол се извършва в пристанища на Република България, където са изградени гранични контролно-пропускателни пунктове.

(3) Гранични проверки на кораби, плаващи между пристанища на държави - членки на Европейския съюз, прилагащи правото от Шенген, не се извършват освен с оглед защита на вътрешния ред и сигурност и имиграционното законодателство.

(4) На входен и изходен граничен контрол не подлежат кораби, които плават между пристанища, разположени на митническата територия на Европейския съюз, без да пристигат, да извършват междинен престой или да се завръщат в пристанище, разположено извън тази територия или в свободна зона, подлежаща на контрол тип I по смисъла на митническото законодателство, освен с оглед прилагането на митническото и данъчното законодателство и законодателството в областта на околната среда и опазване на общественото здраве.

(5) Наредбата не се прилага за военни и граничнополицейски кораби, за военни, включително граничнополицейски пристанища, както и за кораби, освободени от формалностите за даване на сведения.

(6) Граничният контрол на рибарски кораби, извършващи международно плаване, се осъществява в най-близкото пристанище за обществен транспорт.Чл. 2. (1) Органи на граничния контрол в пристанищата на Република България са длъжностните лица от службите за граничен контрол, които по закон извършват граничен контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове.

(2) Службите по ал. 1 извършват граничен контрол без необосновано забавяне на кораба.


Глава втора.

ИЗИСКВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ГРАНИЧНИЯ КОНТРОЛ

Раздел I.

Общи разпоредби
Чл. 3. Организацията на граничния контрол се извършва в съответствие с Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с Постановление № 104 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24 и 86 от 2004 г., бр. 90 и 96 от 2005 г., бр. 85 и 106 от 2006 г., бр. 62 от 2007 г., бр. 71 и 79 от 2008 г., бр. 14 и 100 от 2009 г. и бр. 22 и 61 от 2010 г.).

Чл. 4. (1) Службите, извършващи граничен контрол в пристанищата на Република България, осигуряват непрекъсваемост на процеса на граничен контрол.

(2) Граничният контрол на борда на кораб, застанал на рейд, се извършва в светлата част на денонощието и при подходящи метеорологични условия.

(3) Граничният контрол на борда на кораб, застанал на рейд, може да се извърши и в тъмната част на денонощието и/или при неблагоприятни метеорологични условия в изключителни случаи (тежко заболяване на член от екипажа или на пасажер, други спешни и неотложни обстоятелства), след като са взети всички мерки за безопасност и за защита живота и здравето на длъжностните лица от службите за граничен контрол.

(4) Службите, извършващи граничен контрол в пристанищата на Република България, вземат решение относно необходимостта от извършване проверка на борда на кораба или от освобождаване от такава на основание анализ на получените сведения по чл. 23 и оценка на риска.

(5) Решението по ал. 4 се регистрира в Националния център за електронен документооборот на морския транспорт от всяка служба за граничен контрол.

(6) Службите, извършващи граничен контрол в пристанищата на Република България, извършват проверка на борда на кораба самостоятелно или съвместно.Чл. 5. Разпорежданията на длъжностните лица от съответните служби за граничен контрол, издадени в кръга на правомощията им и в предвидената от закона форма, свързани с безопасността на хората, товарите и корабите, пропускателния режим, противопожарния ред, сигурността и охраната в пристанищата, са задължителни за всички лица, извършващи дейност на територията на пристанището, на рейда и на борда на кораба.

Чл. 6. (1) Входният и изходният граничен контрол на корабите се заявяват пред органите на граничния контрол чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт от корабния мениджър, капитана на кораба или от корабния агент.

(2) Входният и изходният граничен контрол на корабите се заявява:

1. най-малко 24 часа предварително;

2. най-късно към момента на напускане на предходното пристанище, ако продължителността на пътуването е по-малка от 24 часа;

3. ако пристанището, където ще има престой, не е известно или ако се е променило по време на пътуването - в момента, в който е налице тази информация.

Чл. 7. (1) Граничният контрол на корабите се извършва при следната последователност:

1. кораби, търсещи спешна медицинска помощ;

2. кораби, претърпели авария;

3. пътнически кораби;

4. кораби, превозващи бързоразвалящи се товари;

5. линейни кораби;

6. други.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 спешната медицинска помощ предхожда всякакви мерки за контрол от страна на органите за граничен контрол, които:

1. предоставят предимство при швартоване, ако състоянието на болния или състоянието на морето не позволява безопасно сваляне на външния рейд или подходите на пристанището;

2. изискват единствено морска здравна декларация.Чл. 8. (1) Корабният мениджър, капитанът на кораба или корабният агент на кораб уведомяват незабавно службите за граничен контрол при настъпили промени в подадените по реда на глава трета сведения.

(2) Уведомяването по ал. 1 се извършва чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт.Чл. 9. (1) Кораб, преминал изходен граничен контрол, не може да остане повече от два часа на кейовото място.

(2) След изтичане на срока по ал. 1 се извършва нов граничен контрол.Чл. 10. При констатиране на физически контакти на лицата, намиращи се на борда на заминаващи кораби след извършен изходен граничен контрол, с брега, с други физически лица или с други плавателни средства, с изключение на пилотите, пилотските катери, буксири, швартови моряци или агента на кораба, се извършва бордови контрол от органите на Главна дирекция "Гранична полиция" и на Агенция "Митници".
Раздел II.
Ред за даване на свободна практика и за осъществяване на входен граничен контрол

Чл. 11. Корабите, пристигащи в пристанищата на Република България, подлежат на процедура за даване на "свободна практика", след като корабният мениджър, капитанът на кораба или корабният агент са подали необходимите документи съгласно глава трета, раздел I, освен в случаите, когато са освободени от формалностите за даване на сведения.

Чл. 12. При пристигане на кораб органите за граничен контрол извършват проверка на документите относно пристигането на кораба и дават указания за извършването или освобождаването от граничен контрол на борда на кораба чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт.

Чл. 13. (1) Граничният здравен контрол се извършва от регионалните здравни инспекции в съответствие с наредбата по чл. 57, ал. 2 от Закона за здравето.

(2) Капитанът на кораб, пристигащ в пристанище на Република България, вдига жълт флаг за карантина на кораба, който се сваля след получаване на разрешение от органите на граничния здравен контрол.

(3) До получаване на разрешението по ал. 2 не се допускат физически контакти на лицата, намиращи се на борда на кораба, с брега, с други физически лица или с други плавателни средства, с изключение на пилотите и пилотските катери, буксири и швартови моряци или, при необходимост, за спасяване на човешки живот.

Чл. 14. Службите за граничен контрол могат да разрешат на кораб, пристигнал в пристанище на Република България и получил разрешение от службите на граничния здравен контрол, да извършва товарно-разтоварни дейности без слизане на екипажа и пътниците от борда на кораба чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт.

Чл. 15. (1) Разрешението за "свободна практика" на кораба в едно българско пристанище важи и при посещението в следващо българско пристанище, когато корабът не е напускал териториалното море на Република България, освен при междувременно настъпило заболяване или смърт на борда на кораба.

(2) Ако маршрутът на кораб включва изключително пристанища, разположени на териториите на държави - членки на Европейския съюз, страни по споразумението от Шенген, разрешението за "свободна практика", получено в пристанище на държава, прилагаща правото на Шенген, важи и при посещението в българско пристанище, освен при междувременно настъпило заболяване или смърт на борда на кораба или когато след оценка на рисковете от органите за граничен паспортен контрол, свързани с международната сигурност и нелегалната имиграция, следва да се извършат проверки на екипажа и пътниците на този кораб.Чл. 16. (1) Граничната проверка в пристанищата на Република България се осъществява от органите на Главна дирекция "Гранична полиция" към Министерството на вътрешните работи.

(2) Екипажът и пътниците нямат право да напускат кораба преди извършване на граничната проверка на борда на кораба или преди освобождаване от такава.

(3) Органите, извършващи гранична проверка, могат да разрешат качването на лица, имащи отношение към товарно-разтоварната дейност на кораба, преди завършване на проверката на борда на кораба.

Чл. 17. (1) Контролът по митническите формалности се извършва от органите на Агенция "Митници" към министъра на финансите.

(2) Не се допуска корабните товари да напускат района на митническата зона преди извършване на митнически контрол или освобождаване от такъв контрол и преди разрешаването на вдигането на стоките.

(3) Службите за контрол по митническите формалности могат да забранят слизането на екипажа и пътниците и/или товарно-разтоварната дейност преди извършване на физически контрол на борда на кораба.

(4) Агенция "Митници" се консултира с икономическите оператори и информира Европейската комисия за напредъка, постигнат посредством предвидените в Решение № 70/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно безкнижна среда в митниците и търговията (ОВ, L 23 от 2008 г.) методи, без да се засягат специалните разпоредби относно митническия и граничния контрол, предвидени в Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ, L 302 от 1992 г.) и в Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ, L 105 от 2006 г.).Чл. 18. Агенция "Митници" осъществява контрол на пътните превозни средства в пристанищата, като:

1. извършва проверки за наличието на необходимите документи за извършване на международен превоз съгласно действащото българско законодателство;

2. събира такси по чл. 10 и чл. 18, ал. 3, т. 1 от Закона за пътищата и контролира общата маса, осовото натоварване и габаритните размери на пътните превозни средства, като при превишаване на допустимите стойности изисква съответните разрешителни, събира пътни такси и глоби.

Чл. 19. (1) Граничният ветеринарномедицински и фитосанитарният контрол се извършват от органите на Българската агенция по безопасност на храните към министъра на земеделието и храните.

(2) В случай че органите по ал. 1 преценят, че съществува опасност от внасяне или разпространение на карантинна болест, както и при необходимост от предварителна проверка на товарните помещения на кораба, входящият контрол се осъществява физически преди започване на товарно-разтоварните операции.


Раздел III.
Даване на разрешение за отплаване

Чл. 20. Корабите напускат пристанищата на Република България, след като за тях са подадени необходимите документи съгласно глава трета, раздел II и след:

1. получаване на разрешение от органите за граничен контрол, и

2. издаване на свидетелство за отплаване.

Чл. 21. (1) Когато кораб напуска пристанище на Република България, органите за граничен контрол извършват проверка на документите относно отплаването на кораба и дават указания за извършването или освобождаването от граничен контрол на борда на кораба чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт.

(2) Всяка от службите, заявила граничен контрол на борда на кораба, при неговото отплаване информира органите за граничен контрол на Главна дирекция "Гранична полиция" за завършване на граничния контрол на борда на кораба чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт.Чл. 22. (1) На кораб, напускащ пристанище на Република България, се издава свидетелство за отплаване (приложение № 1).

(2) Свидетелството по ал. 1 се издава от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт след:

1. представяне на документите съгласно глава трета, раздел II;

2. извършване на проверка, че корабът не дължи такси съгласно Тарифата за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2007 г., бр. 2 от 2008 г. и бр. 38 от 2010 г.);

3. извършване на проверка, че корабът е заплатил цената на услугата за издаване на свидетелство за отплаване;

4. извършване на проверка, че корабът не е задържан от капитана на пристанището или от органите на държавния пристанищен контрол.

(3) Свидетелство за отплаване не се издава за:

1. кораби, плаващи между две български пристанища, без да напускат териториалното море;

2. кораби под 40 БТ.

(4) Свидетелството за отплаване е валидно за срок 24 часа от момента на издаване. В случай че корабът не е отплавал в този срок, издаденото свидетелство за отплаване се анулира и се издава ново по реда на ал. 2.


Глава трета.
ФОРМАЛНОСТИ ЗА ДАВАНЕ НА СВЕДЕНИЯ ЗА КОРАБИ, ПРИСТИГАЩИ ВЪВ И/ИЛИ НАПУСКАЩИ ПРИСТАНИЩЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Раздел I.
Формалности за даване на сведения при пристигане

Чл. 23. За подаване на сведения за кораби по реда на наредбата се използват формулярите FAL от Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване (ДВ, бр. 56 от 1999 г.), както и изискуемата от службите за граничен контрол допълнителна информация за кораба.

Чл. 24. (1) Документите за извършване на контрол по реда на глава трета се подават в Националния център за електронен документооборот на морския транспорт.

(2) Документите по ал. 1 се подават в електронен формат или на хартиен носител съгласно приложения № 1 - 10.Чл. 25. (1) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" събира, съхранява, обработва и предоставя сведенията за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на Република България.

(2) Предоставянето на данни за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на Република България, на компетентните държавни органи се извършва чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт по ред, определен от генералния директор на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" и съгласуван с органите по чл. 2, ал. 1.

(3) Органите за граничен контрол имат право на достъп до данните за корабите на ниво съобразно своята компетентност за обработка на постъпилата информация и последваща регистрация на взетите решения.

Чл. 26. (1) Корабният мениджър, капитанът на кораб или корабният агент на кораб, посещаващ пристанище на Република България, изпраща уведомление за пристигане.

(2) Уведомлението по ал. 1 включва следната информация:

1. идентификация на кораба:

а) име на кораба;

б) повиквателен сигнал (позивни);

в) ИМО идентификационен номер - "IMО номер";

г) идентификационен номер от морската подвижна служба - "MMSI номер";

2. пристанище на местоназначение;

3. очаквано време на пристигане в пристанището на местоназначение или пилотско място;

4. очаквано време на отплаване от пристанището;

5. общ брой лица на борда;

6. наличие на свидетелство за валидна застраховка срещу морски искове.

(3) Уведомлението по ал. 1 се подава до Националния център за електронен документооборот на морския транспорт:

1. най-малко 24 часа преди пристигане;

2. по време на напускане на предишното пристанище, ако времето на прехода е по-малко от 24 часа;

3. веднага щом е получена информацията, ако пристанището на пристигане не е известно или е променено по време на прехода.

(4) Уведомлението по ал. 1 се предоставя на органите за граничен контрол и на институциите по компетентност чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт.

Чл. 27. (1) Корабният мениджър, капитанът на кораб или корабният агент на кораб, посещаващ пристанище на Република България, изпраща информация:

1. съгласно формуляри FAL от Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване (приложение № 2);

2. съгласно националното законодателство (приложение № 3).

(2) Информацията по ал. 1 се подава до Националния център за електронен документооборот на морския транспорт:

1. най-малко 24 часа преди пристигане;

2. по време на напускане на предишното пристанище, ако времето на прехода е по-малко от 24 часа;

3. веднага щом е получена информацията, ако пристанището на пристигане не е известно или е променено по време на прехода.

(3) Информацията по ал. 1 се предоставя по компетентност на органите за граничен контрол и на други институции чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт.

(4) При пристигане освободени от подаване на сведения по формулярите FAL са кораби, които плават между пристанища, разположени на митническата територия на Европейския съюз, без да пристигат, да извършват междинен престой или да се завръщат в пристанище, разположено извън тази територия или в свободна зона, подлежаща на контрол тип I по смисъла на митническото законодателство, освен с оглед защитата на вътрешния ред и сигурност, прилагането на митническото, данъчното и имиграционното законодателство и законодателството в областта на околната среда и здравето.

Чл. 28. (1) Корабният мениджър, капитанът на кораб или корабният агент на кораб, посещаващ пристанище на Република България, изпраща:

1. морска здравна декларация (приложение № 4);

2. свидетелство за освобождаване от санитарен контрол (Sanitation Exemption Certificate).

(2) Документите по ал. 1 се подават до Националния център за електронен документооборот на морския транспорт:

1. най-малко 24 часа преди пристигане;

2. по време на напускане на предишното пристанище, ако времето на прехода е по-малко от 24 часа;

3. веднага щом е получена информацията, ако пристанището на пристигане не е известно или е променено по време на прехода.

(3) Документите по ал. 1 се предоставят на органите за граничен контрол по компетентност чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт.Чл. 29. (1) Корабният мениджър, капитанът на кораб или корабният агент на кораб, който подлежи на задължителна разширена проверка по реда на държавния пристанищен контрол, при посещаване на пристанище на Република България или място за заставане на котва е длъжен да уведоми Изпълнителна агенция "Морска администрация" за пристигането на кораба.

(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа:

1. идентификационни данни на кораба (име, позивна, ИМО идентификационен номер или идентификационен номер от морската подвижна служба - MMSI номер);

2. предвидено времетраене на престоя;

3. за танкери:

а) конфигурация: еднокорпусни, еднокорпусни със сегрегирани баластни танкове (SBT), двукорпусни;

б) състояние на товарните и на баластните танкове: пълни, празни, запълнени с инертен газ;

в) обем и вид на товара;

4. предвидени дейности в крайното пристанище или на мястото за заставане на котва (товарене, разтоварване, други);

5. предвидени задължителни контролни прегледи и значителни работи по поддръжка и ремонт, които ще бъдат извършени в крайното пристанище;

6. дата на последната извършена разширена проверка в региона на Парижкия меморандум.

(3) Уведомлението по ал. 2 се предоставя на Изпълнителна агенция "Морска администрация" чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт най-малко три дни преди предвиденото време на пристигане на кораба в пристанище на Република България или на мястото за заставане на котва, или преди корабът да напусне предходното пристанище, ако продължителността на плаването се очаква да е по-малка от три дни.Чл. 30. (1) Корабният мениджър, капитанът на кораб или корабният агент на кораб, за който се прилага глава XI - 2 от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS 74/78), при посещаване на пристанище на Република България изпраща:

1. информацията по Правило XI - 2/5 на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS 74/78) (ДВ, бр. 12 от 2005 г.) - приложение № 5;

2. информация за лица, които се намират на борда на кораба в резултат на провеждане на действия по търсене и спасяване на човешки живот на море, и бегълци от посещавани пристанища;

3. последния документ от непрекъснатия документален запис на историята на кораба;

4. свидетелство за наличие на застраховка или друго финансово обезпечаване на гражданска отговорност за щети от замърсяване с нефт;

5. свидетелство за наличие на застраховка или друго финансово обезпечаване на гражданска отговорност за щети, причинени от замърсяване с корабно гориво.

(2) Информацията по ал. 1 се подава до Националния център за електронен документооборот на морския транспорт в следните случаи:

1. най-малко 24 часа преди пристигане;

2. по време на напускане на предишното пристанище, ако времето на прехода е по-малко от 24 часа;

3. веднага щом е на разположение, ако пристанището на пристигане не е известно или е променено по време на прехода.

(3) Информацията по ал. 1 се предоставя чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт на офицера по сигурността на пристанището и/или пристанищното съоръжение, на институциите и на органите за граничен контрол по компетентност.

Чл. 31. (1) Корабният мениджър, капитанът на кораб или корабният агент на кораб, превозващ опасни или замърсяващи околната среда товари, отправил се към пристанище на Република България или към котвена стоянка, разположена в териториалното море на Република България, напуснал пристанище, разположено извън Европейския съюз, изпраща уведомление за превоз на опасни или замърсяващи околната среда товари, включващо следната допълнителна информация за товара, който превозва:

1. идентификация на кораба:

а) име на кораба;

б) повиквателен сигнал (позивни);

в) ИМО идентификационен номер;

г) идентификационен номер от морската подвижна служба - MMSI номер;

2. пристанище на местоназначение;

3. очаквано време на пристигане в пристанището или пилотското място;

4. общ брой лица на борда;

5. правилните технически имена на опасните или замърсяващите околната среда товари;

6. номерата по класификацията на ООН, ако има такива;

7. клас за опасност на товара по ИМО съгласно кодексите IMDG, IBC и IGC;

8. клас на кораба, както е определен от кодекса INF, когато такъв е налице;

9. количествата опасни или замърсяващи околната среда товари;

10. местоположението на опасните или замърсяващите околната среда товари на борда;

11. идентификационните номера на товарните транспортни единици, ако се превозват в товарни транспортни единици, различни от корабните танкове;

12. потвърждение, че на борда се намира списък, манифест или подходящият товарен план, даващ подробности за опасните или замърсяващите околната среда товари, превозвани на борда, и разположението им на кораба;

13. веществата, посочени в Приложение I към Конвенция MARPOL 73/78, таблицата с данните за безопасност с подробно описание на физико-химичните характеристики на стоките, включително, съответно техния вискозитет, изразен в cSt при 50 °C, и тяхната плътност при 15 °C, и другите данни, които се съдържат в списъка с данните за безопасност, в съответствие с Резолюция MSC 150 (77) на ИМО;

14. номерата за спешни случаи на изпращача или на всяко друго лице или орган, което има сведения за физико-химичните характеристики на стоките, и действията, които следва да бъдат предприети при авария.

(2) Уведомлението по ал. 1 се подава до Националния център за електронен документооборот на морския транспорт най-късно при напускането на пристанището на натоварване или веднага след узнаване на местоназначението или котвената стоянка, ако не е била на разположение в момента на напускане.

(3) Информацията, съдържаща се в уведомлението по ал. 1, се предоставя чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт на Морския спасително-координационен център и на бреговия център за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването.

Чл. 32. (1) Корабният мениджър, капитанът на кораб или корабният агент на кораб, посещаващ пристанище на Република България, изпраща до директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация" информация относно вида и обема на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъците от корабни товари на борда на кораба - приложение № 6.

(2) Информацията по ал. 1 се подава чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт:

1. най-малко 24 часа преди пристигане;

2. по време на напускане на предишното пристанище, ако времето на прехода е по-малко от 24 часа;

3. веднага щом е получена информацията, ако пристанището на пристигане не е известно или е променено по време на прехода.

(3) Изискването по ал. 1 не се прилага за рибарски кораби и кораби за спорт и развлечение с право да превозват до 12 души включително.Чл. 33. (1) Корабният мениджър, капитанът на кораб или корабният агент на кораб, посещаващ пристанище на Република България, изпраща до Изпълнителна агенция "Морска администрация" информация за обработката на баластните води на борда на кораба - приложение № 7.

(2) Информацията по ал. 1 се подава чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт не по-късно от времето на навлизане на кораба в териториалното море на Република България.Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница