Обновяване и развитие на населените местастраница1/14
Дата24.07.2016
Размер1.94 Mb.
#4180
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
НАРЕДБА № 24 ОТ 29 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

Издадена от Министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.78 от 5 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.30 от 12 Април 2011г., изм. ДВ. бр.49 от 28 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Септември 2011г., изм. ДВ. бр.89 от 11 Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 6 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за подпомагане на проекти по мярка "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допринасят за подобряване на средата за живот в населените места от селските райони.

Чл. 3. (1) Финансовата помощ по тази наредба се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ L 379 от 28.12.2006), с изключение на проекти на общини.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Ползватели, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), провеждат съответните процедури при избор на изпълнител по проекта.
Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Раздел I.
Допустими дейности


Чл. 4. (1) Финансова помощ се предоставя за дейности, изпълнявани само на територията на населените места:

1. рехабилитация на обществени зелени площи - паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т.ч. доставка на съоръжения;

2. реконструкция и ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;

3. реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;

4. ремонт на фасади на частни сгради и прилежащите пространства, както и вертикална планировка, ако са включени в интегриран план за обновяване на населеното място;

5. реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, улично осветление;

6. изготвяне на интегрирани планове за обновяване на населеното място, ако планът включва някоя от изброените инвестиционни дейности.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) Финансова помощ не се предоставя за реконструкция (рехабилитация), ремонт на паметници на културата от национално значение, обявени за такива от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН).

(3) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) В случаите на проекти, включващи строително-монтажни работи, не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди посещението на място по чл. 26, ал. 2, с изключение на разходите по чл. 21, ал. 1, т. 4.
Раздел II.
Финансови условия


Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) Финансова помощ се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР.

(2) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, за които бъде установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създаване на условия, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.

(3) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) В случаите на предоставяне на финансова помощ за инвестиции по чл. 4, ал. 1, т. 4, 5 и 6 не се прилага изискването на ал. 2 по отношение на функционалната несамостоятелност.

(4) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) В случаите на кандидати общини не се прилага изискването на ал. 2 по отношение на функционалната несамостоятелност.

Чл. 6. (1) Финансова помощ не се предоставя по реда на тази наредба, при условие че за същата инвестиция кандидатът е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или бюджета на Европейския съюз.

(2) Не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на разходи по чл. 21, ал. 1, т. 4.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) За всяко подпомагане се кандидатства след подадени заявки за окончателно плащане по предходните проекти, с изключение на заявления за подпомагане за инвестиции, определени в решение на Управителния съвет към Управляващия орган на ПРСР за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 5, посочени в приложение № 1а, които се осъществяват на територията на общините, посочени в приложение № 1а.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г.) Финансовата помощ е в размер 100 % от общите допустими разходи за проекти на общини и за проекти, подадени от кандидати - юридически лица с нестопанска цел, читалища или местни поделения на вероизповедания, които не генерират приходи и са в обществен интерес.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г.) Финансовата помощ е в размер на 70 % от общите допустими разходи за проекти извън случаите по ал. 1.

(3) Когато кандидатите са граждански дружества на физически и/или юридически лица, създадени с цел извършване на строителни работи във връзка с обновяване на фасади на частни сгради, финансовата помощ е в размер 50 % от общата стойност на допустимите разходи и при спазване на чл. 9.

(4) Разликата между пълния размер на допустимите разходи и размера по ал. 2 и 3 се осигурява от кандидата.

(5) Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Чл. 8. (1) Минималният размер на допустимите разходи за проект е левовата равностойност на 10 000 евро.

(2) Максималният размер на допустимите разходи за проект, представен от общини, е левовата равностойност на 1 000 000 евро.

(3) Максималният размер на допустимите разходи за проект, представен от читалища, местни поделения на вероизповедания, както и от юридически лица с нестопанска цел, граждански дружества на физически и/или юридически лица, създадени с цел извършване на строителни работи във връзка с обновяване на фасади на частни сгради, е левовата равностойност на 500 000 евро.

Чл. 9. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Финансовата помощ за читалища, юридически лица с нестопанска цел, местни поделения на вероизповедания, граждански дружества на физически и/или юридически лица, създадени с цел извършване на строителни работи във връзка с обновяване на фасади на частни сгради, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период три последователни данъчни години - годината на плащане и две предходни години, с изключение на случаите по чл. 7, ал. 1, когато финансовата помощ не може да надхвърля левовата равностойност на 500 000 евро.

(2) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Максималният размер на финансовата помощ не трябва да надвишава размера по ал. 1 за кандидатите и/или ползвателите юридически лица с нестопанска цел регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), които са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).

Чл. 10. (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Една община може да бъде подпомогната за проекти, одобрени по реда на тази наредба, като общият размер на одобрените разходи не може да надхвърля левовата равностойност на 3 000 000 евро за периода на ПРСР, с изключение на инвестиции, определени в решение на Управителния съвет към Управляващия орган на ПРСР за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 5, посочени в приложение № 1а, които се осъществяват на територията на общините, посочени в приложение № 1а.

Чл. 11. (1) Плащанията по проект могат да бъдат авансови, междинни и окончателни.

(2) Авансово и/или междинно плащане се извършват, при условие че са включени в договора за отпускане на финансова помощ.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) Авансовото плащане е в размер до 50 % от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.

(2) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ за ползватели на помощта общини и не по-късно от шест месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ за ползватели на помощта по чл. 14, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция (РА) в размер 110 % от стойността на авансовото плащане или договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители, всеки от който се задължава пред кредитора РА да отговаря за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника ползвател на помощта в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.

(5) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) Поръчителят по ал. 4 трябва да отговаря на следните условия:

1. да е юридическо лице - търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон и да е вписан в търговския регистър;

2. да е регистриран и да извършва търговска дейност най-малко 3 години преди датата на подаване на заявката за авансово плащане;

3. да няма изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";

4. да няма изискуеми публични задължения към държавата;

5. да не е в открито производство по несъстоятелност и да не е обявен в несъстоятелност;

6. да не е в производство по ликвидация;

7. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) 25 % от размера на собствения му капитал, отразен във финансовите отчети от последната приключена финансова година и/или последното приключило тримесечие, преди подаване на заявката за авансово плащане да е равен или по-голям от 110 % от стойността на искания аванс;

8. 20 % от размера на приходите му от продажби за последната финансова година да е по-голям или равен на 110 % от стойността на искания аванс.

(6) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) При изчисляването на размера на собствения капитал по ал. 5, т. 7 РА изключва поетите задбалансови и условни задължения на поръчителя, като в тях не се включват обезпечения по кредити и по други задължения, които са отразени в баланса.

(7) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) В случаите, когато едно лице е поръчител на повече от един ползвател по ПРСР, поръчителят трябва да отговаря на условията по ал. 5 и 6 за всеки договор за поръчителство.

(8) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) Разплащателната агенция не сключва договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението по авансовото плащане на длъжника ползвател на помощта в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) Когато ползватели на помощта са общини, авансово плащане се допуска след представяне на банкова гаранция в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг или запис на заповед, издадена от кмета на общината в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане, и решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед.

(10) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) Срокът на валидност на гаранцията по ал. 4 или 9, срокът на задължението по договора за поръчителство по ал. 4 или срокът за предявяване на плащанията при запис на заповед по ал. 9 трябва да покрива срока на договора за отпускане на финансова помощ, удължен с шест месеца.

(11) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) Гаранциите по ал. 4 или 9 се освобождават, договорът за поръчителство по ал. 4 се прекратява, а записът на заповед по ал. 9 се връща на издателя, когато РА установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.

Чл. 13. (1) Междинно плащане е допустимо не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта в случаите, когато кандидатите са общини, и един път за периода на изпълнение на проекта във всички останали случаи.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г.) Междинното плащане е допустимо за одобрена от Разплащателната агенция обособена част от инвестицията, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 5000 евро.

(3) Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора за отпускане на финансова помощ.

Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Общият размер на авансовото и междинните плащания за един проект не може да надвишава 70% от общата стойност на одобрената финансова помощ по проекта.
Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 14. (1) За подпомагане могат да кандидатстват:

1. общини, посочени в приложение № 1 - за дейности, указани в чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5 и 6;

2. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) общини, посочени в приложение № 1а - за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 5, посочени в приложение № 1а;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) читалища, регистрирани по Закона за народните читалища - за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2;

4. (доп. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица, съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон - за дейности чл. 4, ал. 1, т. 3;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) граждански дружества на физически и/или юридически лица, създадени с цел извършване на строителни работи във връзка с обновяване на фасади на частни сгради и външни прилежащи пространства, включени в интегриран план за обновяване на населеното място в общините от приложение № 1 - за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 4;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Кандидатите за подпомагане по ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 се подпомагат, при условие че:

1. имат седалище на територията на община от приложение № 2;

2. дейностите по проекта се извършват на територията на общини от приложение № 1;

3. (доп. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) местните поделения на вероизповедания имат седалище в общините от приложение № 1.

4. (нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., отм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.)

(3) Лицата по ал. 1 се подпомагат, при условие че:

1. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";

2. не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност, с изключение на общини;

3. не са в производство по ликвидация, с изключение на общини;

4. нямат изискуеми публични задължения към държавата, с изключение на общини.

(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидатът/ползвателят на помощта, съдружниците в гражданско дружество или техни законни или упълномощени представители попадат в някоя от категориите, определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (ОВ L бр. 248 от 16 септември 2002 г.).

(5) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта:

1. при които представляващият кандидата/ползвателя на помощта - юридическо лице, и член/ове на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в управляващия орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане; или

2. при които представляващият кандидата/ползвателя на помощта - гражданско дружество, и съдружник - физическо лице, член/ове на управителния орган, прокурист или търговски пълномощник на юридическо лице - съдружник в гражданско дружество, както и временно изпълняващ такава длъжност, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в управляващия орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;

3. които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(6) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Липсата на обстоятелствата по ал. 4 и 5 се доказва от кандидата/ползвателя на помощта:

1. с декларация към момента на кандидатстване съгласно приложение 2а;

2. с официални документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация съгласно приложение 2а за всички останали обстоятелства, включително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския регистър, в срок 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от РА за представянето им.

(7) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) В случаите на кандидати общини не се прилагат изискванията на ал. 4, 5 и 6.

(8) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 ЗМСП и за които се установи, че са учредени или преобразувани с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по ПРСР.
Раздел IV.
Изисквания към проектите


Чл. 15. (1) Подпомагат се проекти, които се осъществяват на територията на населените места в общините от приложение № 1.

(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Подпомагат се проекти за инвестиции, определени в решение на Управителния съвет към Управляващия орган на ПРСР за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 5, посочени в приложение № 1а, които се осъществяват на територията на общините, посочени в приложение № 1а.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Проектите се подпомагат, ако дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община, удостоверено с решение на общинския съвет.

Чл. 16. (1) (Отм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) Когато е предоставена финансова помощ за изготвяне на интегриран план за обновяване на населеното място по реда на тази наредба, всеки следващ инвестиционен проект се подпомага при условие, че е съобразен с параметрите, заложени в този план.

Чл. 17. (1) Проектите се изпълняват на имоти - собственост на кандидата, или в случай на проекти, изпълнявани на имот, който не е собствен, кандидатът представя:

1. документ за ползване върху имота за срок не по-малък от шест години от датата на подаване на заявлението за подпомагане в случай на кандидатстване за разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква разрешение за строеж в съответствие със Закона за устройство на територията (ЗУТ);

2. документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от шест години от датата на подаване на заявлението за подпомагане в случай на кандидатстване за строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж в съответствие със ЗУТ.

(2) Проекти на граждански сдружения на физически и/или юридически лица, създадени с цел извършване на строителни работи във връзка с обновяване на фасади на частни сгради и външни прилежащи пространства, се изпълняват на имоти - собственост на членовете на сдружението.

Чл. 18. Не се подпомагат проекти, които имат отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда и при условие, че реализацията на проекта няма да доведе до използване на обекта по предназначение след приключване на дейностите, финансирани по проекта, и до въвеждане на обекта в експлоатация в случаите, когато това е задължително съгласно ЗУТ и подзаконовите актове за неговото прилагане.

Чл. 19. (1) Всички проекти, включващи строително-монтажни или ремонтни работи, към момента на кандидатстването трябва да се придружават от:

1. заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда или обновява, в случаите, когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен проект съгласно ЗУТ;

2. идеен или технически/работен проект съгласно ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.);

3. подробни количествено-стойностни сметки за строително-монтажни работи (СМР);

4. разрешение за строеж (когато се изисква съгласно ЗУТ).

(2) Всички проекти, включващи дейности, свързани с доставки на съоръжения, се придружават от технически спецификации.

Чл. 20. Един проект може да включва различни допустими дейности, посочени в чл. 4, ал. 1, за различни населени места на общината.
Каталог: Admin -> upload
upload -> Декларация за минимална помощ
upload -> Примерна таблица за допустимите разходи по дейности на база референтни цени
upload -> Въпроси и отговори по мярка 112 „създаване на стопанства на млади фермери”
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П о к а н а за приемане на заявления за подпомагане по мярка 121 „
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Одобрявам: /изет шабан председател на ус
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П ъ р в а п о к а н а за 2013г
upload -> Фактология: в периода 30. 07–06. 08. 2010 г
upload -> Проект: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 от 7 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване
upload -> Наредба №26 от 14 октомври 2010 Г
upload -> Програма за развитие на селските райони. "Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони"


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница