Обобщени данни за заявлението и анализДата19.01.2018
Размер213.73 Kb.
#48256


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

С точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление1 се предоставя възможност за мобилизиране на средства по линия на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (наричан по-долу „ЕФПГ“) чрез механизъм за гъвкавост в рамките на годишния таван от 500 милиона EUR над съответните функции от финансовата рамка.

Правилата, които се прилагат по отношение на финансовото участие от страна на ЕФПГ, са установени в Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията2.

На 20 декември 2010 г. Нидерландия подаде заявление EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant разделение 18 за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ, вследствие на съкращения в персонала на 14 предприятия, извършващи дейност в разделение 18 на NACE Rev. 2 („Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“)3 в регион на ниво NUTS II Noord-Brabant (NL41) в Нидерландия.

Посоченото заявление е част от пакет, включващ четири взаимосвързани заявления, всяко от които се отнася до съкращения на персонала в шест различни региони на ниво NUTS II в Нидерландия в предприятия, извършващи дейност в сектора на печатната дейност и на възпроизвеждането на записани носители.

След внимателно разглеждане на заявлението Комисията заключи в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, че условията за финансово участие съгласно посочения регламент са изпълнени.ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ЗАЯВЛЕНИЕТО И АНАЛИЗ

Основни данни:
Референтен номер по ЕФПГ

EGF/2010/027

Държава-членка

Нидерландия

Член 2

в)

Засегнати предприятия

14

Регион на ниво NUTS II

Noord-Brabant (NL41)

Разделение на NACE Rev. 2

18 („Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“)

Референтен период

16.1.2010 г. – 16.10.2010 г.

Начална дата на персонализираните услуги

16.1.2010 г.

Дата на подаване на заявлението

20.12.2010 г.

Брой на съкращенията по време на референтния период

199

Брой на съкратените работници в целевата група за подпомагане

199

Разходи за персонализирани услуги (в евро)

986 323

Разходи за усвояването на ЕФПГ4 (в евро):

41 097

Разходи за усвояването на ЕФПГ (в % от общата стойност)

4,0

Общо бюджет (в евро)

1 027 420

Участие на ЕФПГ (65 %) (в евро)

667 823

 1. Заявлението бе представено на Комисията на 20 декември 2010 г., като към него бе изпращана допълнителна информация до 7 март 2011 г.

 2. Заявлението отговаря на условията за отпускане на средства по линия на ЕФПГ, установени в член 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1927/2006, и е било подадено в срока от 10 седмици, посочен в член 5 от същия регламент.

Връзка между съкращенията и големите структурни промени в моделите на световната търговия, възникнали вследствие на глобализацията или на световната финансова и икономическа криза

 1. За да установи връзката между съкращенията и световната финансова и икономическа криза, Нидерландия твърди, че икономическата криза е довела до съществен спад на търсенето в печатарската индустрия. Вследствие на това оборотът в този сектор се е понижил с 8,6 % през 2009 г. Поръчките на печатни рекламни материали от други икономически сектори, които представляват 35 % от общия оборот на печатния и издателски сектор, са намалели драстично между 2008 и 2009 г. поради съкращаването на бюджетите за медийна и рекламна дейност, наложило се поради икономическата криза. В заявлението се посочват редица примери. Вследствие на кризата бюджетът за информация и реклама в строителната промишленост е бил намален с 36,8 %, във финансовия сектор — с 33,2 %, а в битовата електроника — с 30,6 %. Освен това икономическата криза се е отразила негативно на търсенето на различни видове печатни материали: през 2009 г. търсенето на популярни списания е спаднало с 25,7 %, на вестници — със 24,4 %, на рекламни вестници, разпространявани безплатно — с 10,54 %, а на професионални списания — с 23,4 %.

Доказване на броя на съкращенията и съответствие с критериите по член 2, буква в)

 1. Нидерландия представи настоящото заявление съгласно критериите за намеса, установени в член 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1927/2006, в който се предвижда, че в малки пазари на труда или в изключителни случаи, надлежно обосновани от съответната държава-членка, дадено заявление за участие на ЕФПГ може да се разглежда като допустимо, дори ако критериите за намеса, определени в член 2, букви а) и б), не са изцяло изпълнени, когато съкращенията влияят сериозно на заетостта и местната икономика. В такъв случай заявителят трябва да посочи на кой от основните критерии за намеса не отговаря подаденото от него заявление.

 2. Нидерландия уточни, че със заявлението се цели дерогация от член 2, буква б), съгласно който се изискват най-малко 500 съкращения за период от девет месеца в предприятия, извършващи дейност в едно и също разделение на NACE Rev. 2 в един регион или два граничещи региона на ниво NUTS II в дадена държава-членка.

 3. В заявлението се посочват общо 199 съкращения в 14 предприятия, извършващи дейност в разделение 18 на NACE Rev. 2 („Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“)5 в регион на ниво NUTS II Noord-Brabant (NL41) по време на деветмесечния референтен период от 16 януари 2010 г. до 16 октомври 2010 г. Броят на всички съкращения е бил изчислен в съответствие с член 2, втора алинея, второ тире от Регламент (ЕО) № 1927/2006.

 4. Нидерландските органи твърдят, че заявлението отговаря на изискванията за подаване на заявление, определени в член 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1927/2006, като цитират извънредни обстоятелства: то се отнася за допълнителни съкращения в същото разделение на NACE Rev. 2 по време на същия референтен период, когато са били направени съкращенията, обхванати от заявление EGF/2010/029 NL/ Zuid-Holland и Utrecht разделение 18, подадено от Нидерландия съгласно член 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Освен това Noord-Brabant граничи на ниво NUTS II с регион Zuid-Holland. Извънредният характер на случая се дължи на комбинацията от тези фактори, които, взети заедно, поставят в необичайно затруднено положение засегнатите работници и съответния регион.

 5. Според Нидерландия Noord-Brabant се намира в много трудно положение. В тази провинция делът на безработицата се е увеличил от 3,1 % през третото тримесечие на 2008 г. на 5 % през третото тримесечие на 2010 г. В Veghel и Uden, вторият по важност център на печатарската индустрия в Noordoost-Brabant, процентът на безработица сред заетите в този отрасъл е бил с 88 % по-висок през октомври 2010 г. в сравнение с октомври 2008 г. Освен това според предвижданията6 пазарът на труда в Noord-Brabant ще се свие допълнително поради кризата в техническите отрасли и в строителния сектор, която ще даде много силно отражение върху шансовете за намиране на работа на безработното население.

 6. Същевременно печатарският сектор в Нидерландия е претърпял масови съкращения, за които свидетелстват и другите три взаимосвързани заявления за помощ полиня на ЕФПГ, подадени от Нидерландия, в които се съдържат данни за висок брой съкращения в предприятия, заети в същия сектор в други региони на страната. Освен това през 2009 г. Нидерландия кандидатства успешно за съфинансиране по линия на ЕФПГ за подпомагане на съкратените работници в същия сектор и в същия регион на ниво NUTS II 7.

 7. Следователно службите на Комисията считат, че въпросните съкращения са повлияли значително върху нивото на безработицата и местната икономика и че трудната ситуация, в която се намира Noord-Brabant от гледна точка на икономиката и на пазара на труда, в комбинация с допълнителните съкращения в други региони на Нидерландия на ниво NUTS II, възникнали по същата причина и през същия период в същото разделение на NACE Rev. 2, изпълняват критериите по член 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1927/2006.

 8. Това тълкувание е и в съответствие с изявлението, направено от Комисията във връзка с приемането на Регламент (ЕО) № 546/20098, съгласно което „в случаите, когато държава-членка подава заявление за помощ по линия на ЕФПГ в съответствие с член 2, буква б), ако са възникнали допълнителни съкращения в друг регион на ниво NUTS II от същата държава-членка, по същата причина и през същия период в същото разделение на NACE 2, Комисията счита, че може да бъде подадено заявление за помощ по линия на този фонд за съкратените работници, в съответствие с член 2, параграф в), като се цитират извънредните обстоятелства9.

Обяснение за непредвидимия характер на съкращенията

 1. Нидерландските органи твърдят, че не е било възможно да се предвиди финансовата и икономическа криза и нейното отражение върху сектора. В заявлението се посочва, че преди кризата печатната и издателската индустрия в Нидерландия е преминала през скъпоструващ процес на преструктуриране с цел да се запази нейната конкурентоспособност спрямо предприятията от държави извън ЕС. Секторът е претърпял преобразуване, като от сектор, движен от търсенето, е станал промишленост, ориентирана към доставките, което е наложило полагането на големи усилия, за да може служителите да се научат да работят по новия начин. Настоящата криза заплашва да унищожи ползите от вложените от сектора значителни инвестиции и усилия.

Определяне на извършващите съкращения предприятия и на работниците в целевата група за получаване на помощ

 1. Заявлението се отнася до 199 съкращения (включени до едно в целевата група за получаване на помощ) в следните 14 предприятия:

  Предприятия и брой на съкратените лица

  Lithorado BV, Uden

  85

  Graphic Web Systems BV, Schijndel

  50

  All Color Press, Eersel

  27

  Peeters Druk & Printservice BV, Waalre

  4

  De Rijense Handelsdrukkerij BV (DRH), Rijen

  6

  Manders Grafische Communicatie, Eindhoven

  3

  Drukkerij Sprintcopy vof, Bergen op Zoom

  4

  Van Engelen BV Waalwijk

  1

  Kon. Broese & Peereboom BV Breda

  12

  Drukkerij Altorffer, Roosendaal

  1

  Drukkerij Hearkens BV Someren

  1

  Van der Garde-Jémé, Eindhoven

  1

  Lutkie BV, ‘s-Hertogenbosch

  3

  Roto Smeets Grafiservices Eindhoven

  1

  Общо предприятия: 14

  Общо съкратени лица:

  199

 2. Разбивката на работниците в целевата група е следната:

  Категория

  Брой

  Процент

  Мъже

  129

  64,8

  Жени

  70

  35,2

  Граждани на ЕС

  187

  94,0

  Граждани на държави извън ЕС

  12

  6,0

  На възраст между 15 и 24 години

  36

  18,1

  На възраст между 25 и 54 години

  109

  54,8

  На възраст между 55 и 64 години

  50

  25,1

  Над 64 години

  4

  2,0

 3. Осем от съкратените работници са лица с увреждания.

 4. Разбивката по професионални категории е следната:

  Категория

  Брой

  Процент

  Ръководители

  14

  7,0

  Специалисти

  40

  20,1

  Техници

  42

  21,1

  Помощен административен персонал

  24

  12,1

  Работници в сферата на услугите и продажбите

  24

  12,1

  Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия

  55

  27,6

 5. В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1927/2006 Нидерландия потвърди, че през различните етапи на усвояването на ЕФПГ и, по-специално, по отношение на достъпа до ЕФПГ се е прилагала и ще продължи да се прилага политика на равнопоставеност между мъжете и жените, както и недопускане на дискриминация.

Описание на засегнатата територия и нейните органи и заинтересовани страни

 1. Засегнатата територия обхваща провинция Noord-Brabant. Тази нидерландска провинция е централно разположена — между пристанищните градове Ротердам и Антверпен и Рурската област (Германия). Това е втората по големина и третата по брой на население провинция в Нидерландия, като гъстотата на населението е близо 500 жители на km2. Икономическата ситуация в провинция Noord-Brabant се е влошила през 2009 г., като икономическият растеж в сравнение с предходната година е бил отрицателен (-4,7 %).От близо 2 000 предприятия, занимаващи се с печатна дейност в Нидерландия, 14,7 % са разположени в тази провинция и съставляват 16,3 % от работните места в печатарската индустрия.

 2. Основните заинтересовани органи са Министерството на социалните въпроси и заетостта (SZW) и Фондът за обучение в печатарската индустрия (A&O Fonds Grafimedia), от името на Съвета за консултации в печатарската индустрия (Raad for Overleg in de Grafimedia Branche-ROGB). Други заинтересовани страни са Институтът за креативна промишленост (GOC); публичната организация, отговаряща за отпускането на помощи (UWV werkbedrijf); центърът за мобилност UWV; държавните центрове за професионално обучение на регионално равнище ROC Midden Nederland и ROC Mondriaan и специализираният колеж Grafisch Lyceum Boxtel; организацията за малките и средните предприятия (MKB-ondernemingen); както и организациите на социални партньори: FNV Kiem (профсъюз), CNV Media (профсъюз), Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen-KVGO (организация на работодателите) за районите Gelderland/Utrecht, Den Haag и Rotterdam; и NUV (организация на работодателите).

Очаквани последици от съкращенията за заетостта на местно, регионално или национално равнище

 1. През 2008 и 2009 г. заетостта в предприятията, занимаващи се с печатна дейност и разположени в Noord-Brabant, е намаляла с 18 %. Нидерландските органи твърдят, че съкращенията в печатарската индустрия ще утежнят ситуацията по отношение на безработицата, която вече се е влошила в резултат на икономическата и финансова криза. В провинция Noord-Brabant процентът на безработицата се е увеличил от 3,1 % през октомври 2008 г. на 5 % през октомври 2010 г. През същия период броят на безработните, търсещи работа, е нараснал с 30 % в подрегион Noordoost-Brabant. Във въпросния подрегион предвижданията по отношение на строителната и техническата промишленост (два отрасъла, традиционно считани за сигурни) сочат, че заетостта в тях ще намалее още повече през следващите няколко години (така напр. се очаква заетостта в строителния сектор, която се е понижила със 7,8 % през 2010 г. в сравнение с 2008 г., да се понижи с още 3,4 % до 2014 г.), което значително ще понижи шансовете за намиране на нова работа в тази провинция.

Съгласуван пакет от персонализирани услуги, които трябва да бъдат финансирани, разбивка на свързаните с него разходи и възможност за допълването му с действия, финансирани по линия на структурните фондове

 1. Предлагат се следните видове мерки, като всички те се съчетават в съгласуван пакет от персонализирани услуги, с които се цели повторното интегриране на работниците на пазара на труда. Те ще бъдат предложени на съкратените работници посредством център за мобилност, наречен Creative Career Centre (C3).

Подготвителни дейности

 • Прием и регистрация: тук се включва първоначално интервю с цел регистрация на съкратения работник и определяне на най-подходящите видове мерки.

 • Информация и оказване на съдействие: отнася се до организирането на колективни срещи и упражняването на функции на бюро за помощ с цел предоставяне на информация на съкратените работници за наличните мерки.

Консултации

 • Консултации за преминаване от едно работно място на друго: подпомагането при преминаване от едно работно място на друго включва индивидуално изготвена програма, включваща преглед на профила, изготвяне на план за действие по отношение на кариерата и професионалното развитие, ориентиране на пазара на труда и предоставяне на съвети при започването на новата работа.

 • Пренасочване (преквалификация): цели се оказването на активно съдействие на съкратените работници при търсене на нови възможности за работа.

 • Обучение за интервю за наемане на работа: включва анализ на наличните свободни работни места, съдействие при изготвянето на автобиография и мотивационно писмо и подготовка за интервю за наемане на работа.

 • Насоки за създаване на собствено дружество: подпомагането при създаването на собствено дружество цели оказване на съдействие на съкратените работници, които възнамеряват да започнат собствен бизнес. То включва предоставяне на юридически съвети, съдействие за изготвянето на бизнес план и за спазването на административните изисквания.

Обучение

 • Образование“: включва професионално обучение и преквалификация, обучение в управленчески и социални умения и специална техническа преквалификация за работниците, чиято техническа квалификация е остаряла.

 • Признаване на предходния опит (признаване на придобитите по-рано знания): включва оценяването на придобитите по-рано знания и опит от всеки работник, както и определяне на областите, в които е необходимо допълнително обучение.

 1. Разходите за усвояването на ЕФПГ, които са включени в заявлението в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, покриват средствата, необходими за дейностите по управление и упражняване на контрол, а също и по предоставяне на информация и реклама

 2. Персонализираните услуги, представени от нидерландските органи, представляват активни мерки на пазара на труда, попадащи в обхвата на правомерните действия, определени в член 3 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Нидерландските органи изчисляват общия размер на разходите за тези услуги на 986 323 EUR, а разходите за усвояването на ЕФПГ — на 41 097 EUR (4 % от цялата сума). Общият размер на поисканото по линия на ЕФПГ участие възлиза на 667 823 EUR (65 % от общия размер на разходите).

  Дейности

  Очакван брой на работниците в целевата група

  Очаквани разходи за работник в целевата група
  (в евро)

  Общо разходи (ЕФПГ и национално съфинансиране) (в евро)

  Персонализирани услуги (член 3, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1927/2006)

  Прием и регистрация

  199

  193

  38 407

  Информация и оказване на съдействие

  199

  86

  17 114

  Консултации за преминаване от едно работно място на друго

  75

  3 594

  269 550

  Пренасочване (преквалификация)

  60

  4 448

  266 880

  Обучение за интервю за наемане на работа

  60

  1 410

  84 600

  Насоки за създаване на собствено дружество

  10

  4 630

  46 300

  Образование

  84

  2 478

  208 152

  Признаване на предходния опит (признаване на придобитите по-рано знания)

  20

  2 766

  55 320

  Междинна сума за персонализираните услуги
  986 323

  Разходи за усвояването на ЕФПГ (член 3, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1927/2006)

  Управление
  10 274

  Дейности по предоставяне на информация и реклама
  10 274

  Дейности по упражняване на контрол
  20 549

  Междинна сума на разходите за усвояването на ЕФПГ
  41 097

  Общо очаквани разходи
  1 027 420

  Участие на ЕФПГ (65 % от общия размер на разходите)
  667 823

 3. Нидерландия потвърждава, че описаните по-горе мерки се допълват с дейности, финансирани по линия на структурните фондове. Мерките по Европейския социален фонд (ЕСФ) се предоставят само за работниците, които работят, докато действията по ЕФПГ целят да върнат на работа работници, които вече са съкратени. Управляващият орган на ЕФПГ, който е и управляващ орган за ЕСФ, създаде необходимите процедури за контрол с цел да се елиминира опасността от двойно финансиране.

Дата/и, на която/които е започнало или предстои да започне предоставянето на персонализирани услуги на засегнатите работници

 1. Нидерландия започна да предоставя на засегнатите работници персонализираните услуги, включени в съгласувания пакет, предложен за съфинансиране по линия на ЕФПГ, на 16 януари 2010 г. Следователно тази дата бележи началото на периода на допустимост за всяка помощ, която може да бъде отпусната по линия на ЕФПГ.

Процедури за провеждане на консултации със социалните партньори

 1. Бяха проведени консултации със социалните партньори посредством Фонда по пазара на труда и Фонда за обучение в печатарската индустрия (Arbeids & Opleidingsfonds Grafimedia branche), които в контекста на кризата се споразумяха за създаването на център за мобилност за сектора, наречен C3 (Creative Career Centre). Целта на този център за мобилност е да координира различните мерки за активизиране на пазара на труда в сътрудничество със социалните партньори.

 2. Нидерландските органи потвърдиха, че са спазени изискванията, установени в националното законодателство и в законодателството на ЕС относно колективните съкращения.

Информация за действията, които са задължителни по силата на националното законодателство или съгласно колективни споразумения

 1. По отношение на критериите, установени в член 6 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, в своето заявление нидерландските органи:

 • потвърдиха, че финансовото участие от страна на ЕФПГ не замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни споразумения;

 • доказаха, че действията са за осигуряване на подпомагане на работниците, а не за преструктуриране на предприятия или сектори;

 • потвърдиха, че за правомерните действия, посочени по-горе, не се получава помощ по линия на други финансови инструменти на ЕС.

Системи за управление и контрол

 1. Нидерландия съобщи на Комисията, че финансовото участие ще бъде управлявано и контролирано от същите органи, които управляват и контролират финансирането по линия на Европейския социален фонд (ЕСФ) в Нидерландия. Агенцията по социалните въпроси и заетостта (Agentschap SZW) ще изпълнява функцията на междинно звено за управляващия орган.

Финансиране

 1. Въз основа на заявлението, подадено от Нидерландия, предложеното участие от страна на ЕФПГ в съгласувания пакет от персонализирани услуги възлиза на 667 823 EUR, което представлява 65 % от общия размер на разходите. Сумата, предложена от Комисията за отпускане по линия на фонда, е изчислена въз основа на предоставената от Нидерландия информация.

 2. Като има предвид максималния възможен размер на финансово участие от страна на ЕФПГ в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, както и съществуващия марж за преразпределяне на бюджетните кредити, Комисията предлага да се мобилизират средства по линия на ЕФПГ за цялата сума, посочена по-горе, които да бъдат предоставени по функция 1а от финансовата рамка.

 3. Предлаганият размер на финансовото участие ще позволи над 25 % от максималната годишна сума, предвидена за ЕФПГ, да остане на разположение за разпределение през последните четири месеца на годината, както се изисква от член 12, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1927/2006.

 4. Съгласно изискванията на член 2, параграф в) от Регламент (ЕО) № 1927/2006 общият размер на средствата, отпуснати по линия на ЕФПГ във връзка със заявления за отпускане на помощ при извънредни обстоятелства за 2011 г., включително размерът на средствата, предложени в настоящото предложение, не може да надвишава 15 % от годишната максимална сума на ЕФПГ.

 5. С представянето на настоящото предложение за мобилизиране на средства по линия на ЕФПГ Комисията започва опростената тристранна процедура съгласно изискванията по точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., с оглед да се осигури съгласието на двете подразделения на бюджетния орган относно необходимостта да се използва ЕФПГ, както и относно размера на исканата сума. Комисията приканва подразделението на бюджетния орган, което първо постигне съгласие на подходящо политическо равнище по проекта на предложението за мобилизиране на средства, да информира другото подразделение и Комисията за своите намерения. В случай на несъгласие от страна на едно от двете подразделения на бюджетния орган ще бъде свикана официална тристранна среща.

 6. Комисията представя отделно искане за прехвърляне, за да бъдат вписани в бюджета за 2011 г. специални бюджетни кредити за поети задължения, съгласно изискванията по точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.

Източник на бюджетните кредити за плащания

 1. След приемането от двата клона на бюджетния орган на три решения за обща сума от 10 371 321 EUR и предвид петте случая, които се разглеждат в момента от бюджетния орган за обща сума от 30 545 352 EUR, сумата, която остава на разположение по бюджетен ред 04.0501 „ЕФПГ“, възлиза на 6 692 277 EUR. Тази налична сума ще бъде използвана за покриване на сумата от 667 823 EUR, необходима за настоящото заявление.

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизирането на средства по линия на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant разделение 18, подадено от Нидерландия)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление10, и по-специално точка 28 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията11, и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия12,

като имат предвид, че:

(1) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел да се предоставя допълнителна помощ на работниците, съкратени в резултат на значими структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, както и те да бъдат подпомагани при повторното им професионално интегриране на пазара на труда.

(2) По отношение на подадените след 1 май 2009 г. заявления обхватът на ЕФПГ беше разширен, за да се включи помощта за работниците, чието съкращаване е пряк резултат от световната финансова и икономическа криза.

(3) С Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. се дава възможност за мобилизиране на средства по линия на ЕФПГ в рамките на годишния таван от 500 милиона. EUR.

(4) На 20 декември 2010 г. Нидерландия подаде заявление за мобилизиране на средства по линия на ЕФПГ във връзка със съкращения в 14 предприятия, извършващи дейност в разделение 18 на NACE Rev. 2 („Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“) в регион на ниво NUTS II Noord-Brabant (NL41), като към заявлението бе изпращана допълнителна информация до 7 март 2011 г. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансовото участие, определени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Следователно Комисията предлага да бъдат мобилизирани средства в размер на 667 823 EUR.

(5) Поради това следва да бъдат мобилизирани средства по линия на ЕФПГ за предоставяне на финансово участие по заявлението, подадено от Нидерландия.

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година се мобилизират средства по линия на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) за осигуряване на сумата от 667 823 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в [Брюксел/Страсбург] на […] година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател1ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

2ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

3Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).

4В съответствие с член 3, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1927/2006.

5Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).

6LISA/Vestigingenregister Noord-Brabant 2008. Bureau Louter. UWV Werkbedrijf Arbeidsmarktprognose 2009-2010 en 2011-2014.

7EGF/2009/027 Noord-Brabant и Zuid Holland, разделение 18. Заявлението е одобрено от бюджетния орган на 24 ноември 2010 г. (2010/741/EС) (OВ L 318, 4.12.2010 г., стр. 38).

8Регламент (ЕО) № 546/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (OВ L 167, 29.6.2009 г., стр. 26).

9Съвет на Европейския съюз, 10304/09 ADD1, 8.6.2009 г.

10ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

11ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

12ОВ C […], […] г., стр. […].

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница