Обобщени данни за заявлението и анализДата24.10.2018
Размер224.52 Kb.
#95917


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

В точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление1 се предвижда възможност за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (наричан по-нататък „ЕФПГ“) чрез механизъм за гъвкавост в рамките на годишния таван от 500 милиона евро над съответните функции от финансовата рамка.

Правилата, които са приложими за финансовото участие от страна на ЕФПГ, са установени в Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията2.

На 11 март 2010 г. Австрия подаде заявление EGF/2010/008 AT/AT&S за финансово участие от страна на ЕФПГ вследствие на съкращения на работници в AT&S в Австрия.След задълбочен преглед на заявлението Комисията заключи в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, че условията за финансово участие съгласно посочения регламент са изпълнени.

ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ЗАЯВЛЕНИЕТО И АНАЛИЗ

Основни данни:
Референтен номер EGF

EGF/2010/008

Държава-членка

Австрия

Член 2

в) — изключителни случаи

Основно предприятие

AT&S (Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft)

Доставчици и производители надолу по веригата

0

Референтен период

1.9.2009 г. – 31.12.2009 г.

Начална дата на персонализираните услуги

15.9.2009 г.

Дата на подаване на заявлението

11.3.2010 г.

Съкращения по време на референтния период

167

Съкращения преди и след референтния период

0

Общо съкращения, които отговарят на условията за финансово подпомагане

167

Брой на съкратените работници в целевата група за получаване на помощ

74

Разходи за персонализираните услуги (в евро)

1 806 658

Разходи по прилагането на ЕФПГ3 (в евро)

72 000

Разходи по прилагането на ЕФПГ (в %)

3,8

Общ бюджет (в евро)

1 878 658

Участие на ЕФПГ (65 %) (в евро)

1 221 128

 1. Заявлението бе представено на Комисията на 11 март 2010 г. и към него бе добавяна допълнителна информация до 22 февруари 2011 г.

 2. Заявлението отговаря на условията за отпускане на средства по ЕФПГ, както е предвидено в член 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1927/2006 и бе подадено в рамките на срока от 10 седмици по член 5 от същия регламент.

Връзка между съкращенията и големите структурни промени в моделите на световната търговия, възникнали вследствие на глобализацията или на световната финансова и икономическа криза

 1. За да установи връзката между съкращенията и големите структурни промени в моделите на световната търговия, възникнали вследствие на глобализацията, Австрия твърди, че производството на печатни платки4 в Европа за известно време е следвало същата тенденция като европейския сектор за мобилни телефони, т.е. масовото производство се прехвърля в икономики с ниски заплати, основно в Азия и по-конкретно — в Китай. Голяма част от мобилните телефони и устройства се произвеждат в Азия и почти три четвърти от световния обем на печатни платки се произвежда там (фактор „близост“). Австрия твърди освен това, че с одобрението на редица заявления за помощ от ЕФПГ в сектора на мобилните телефони, Комисията вече е признала в миналото, че такова прехвърляне на производствения капацитет представлява структурно изменение в моделите на световната търговия.

 2. Като цитира анализ на пазара, извършен през май 2009 г. от установеното в Германия сдружение на производителите на печатни платки (Verband der Leiterplattenindustrie VdL), Австрия отбелязва, че през 2008 г. обемът на европейското производство на печатни платки е намалял с 10,8 % в сравнение с предходната година, докато спадът в Югоизточна Азия, в това число и Китай (- 5,4 %), и в световен мащаб (- 4,8 %) е бил по-слабо изразен. Що се отнася до европейските производители на печатни платки, техният брой е намалял от 333 през 2007 г. на 307 през 2008 г.

 3. AT&S е един от водещите производители на печатни платки и сред най-големите производители в Европа, с няколко производствени обекта в Австрия (Leoben/Щирия, Fehring/Щирия, Klagenfurt/Каринтия) и Китай (завод в Shanghai от 2002 г. насам), Индия (завод в Nanjangud от 1999 г. насам) и Корея (завод в Ansan от 2006 г. насам).

След спада в търсенето на печатни платки (- 40 % през стопанската 2008/2009 година в сравнение с предходната година), през ноември 2008 г. AT&S взе решение да прехвърли цялото си масово производство на печатни платки от Leoben в Шанхай, което доведе до сериозно свиване на дейността на обекта в Щирия и до серия съкращения за повече от една година. В Австрия остана само производството на малки и средни партиди продукция за европейския пазар, с които се снабдяват предимно автомобилните и промишлените сектори на ЕС.

Доказване на броя на съкращенията и съответствие с критериите по член 2, буква в)

 1. Австрия подаде заявление съгласно критерия за намеса, посочен в член 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Тази разпоредба позволява на заявителите дерогация от посочените в член 2, букви а) и б) изисквания при малки пазари на труда или в изключителни случаи, когато съкращенията влияят сериозно на заетостта и местната икономика. В такъв случай заявителят трябва да посочи на кое от основните изисквания за допустимост не успява да отговори неговото заявление и следователно, от кое изискване иска дерогация.

Австрийските органи посочиха, че за заявлението е необходима дерогация от член 2, буква а), където обичайният праг е от поне 500 съкращения за период от 4 месеца.

 1. В заявлението се посочват 167 съкращения в обекта на AT&S в Leoben за четиримесечния референтен период от 1 септември 2009 г. до 31 декември 2009 г., като всички са изчислени в съответствие с член 2, втора алинея, второ тире от Регламент (ЕО) № 1927/2006.

Най-дългата поредица от съкращения в обекта в Leoben е описана в заявлението, както следва: 298 работници са били съкратени в средата на декември 2008 г., 167 работници през четиримесечния референтен период от септември до декември 2009 г., 138 временни работници, преди изтичането на договорите им, в периода от ноември 2008 г. до август 2009 г. Това прави общо 603 съкращения за 13 ½ месеца. През 2006 г. други 200 работни места бяха изгубени вследствие на закриването на обект на AT&S във Fohndorf, разположен на около 50 km от Leoben. AT&S е уведомявало по различно време австрийските органи за съответните си планове за колективни уволнения, съгласно специфичните срокове за уведомление, определени от австрийската „Frühwarnsystem“/система за ранно предупреждение (§45a от Arbeitsmarktförderungsgesetz/AMFG). Поради правилата за уведомление, приложими по силата на австрийското законодателство, не бе възможно да се подаде комбинирано заявление за помощ по линия на ЕФПГ, обхващащо всички работници.

 1. Според австрийските органи, Leoben се намира в особено затруднено положение. През август 2009 г. нивото на безработицата в този район се е увеличило с 51,6 % в сравнение с предходната година, а свободните работни места са били малко на брой (1746 души са били регистрирани като безработни, а свободните работни места са били само 180). Австрия твърди, че съкращенията в AT&S оказват значително отражение върху област Leoben и съседния регион на ниво NUTS III Östliche Obersteiermark (източна Горна Щирия), тъй като пазарът не предлага достатъчно възможности за работа на работниците, много от които са нискоквалифицирани лица, обучени от дружеството. Регионът на ниво NUTS III е изправен и пред предизвикателствата на намаляване и застаряване на населението, чиито равнища са над средните за страната. Освен това, заявителят се позовава на факта, че дългосрочната безработица в Щирия (ниво NUTS II) е като цяло по-висока от средната за страната, и че брутният регионален продукт на Щирия остава под средния за страната.

 2. Щирия бе засегната и от други масови съкращения, във връзка с които на Комисията бяха изпратени заявления за помощ по линия на ЕФПГ: 744 съкращения в деветмесечен период, свързани с автомобилния сектор (EGF/2009/009, одобрено от бюджетния орган през 2009 г., OВ L 347, 24.12.2009 г.), и 476 съкращения в деветмесечен период, свързани със сектора на основните метали (заявление EGF/2010/007, за което в момента се подготвя отделно предложение на Комисията).

 3. Службите на Комисията смятат, че въпросните 167 съкращения, заедно със съкращенията, извършени преди четиримесечния референтен период поради същата причина, влияят сериозно на заетостта и на икономиката на местно равнище и на ниво NUTS III, и, че, в съчетание с особеностите по отношение на правилата за уведомление на масовите съкращения в Австрия, критерият за изключителни случаи, заложен в член 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1927/2006, е изпълнен.

Обяснение на непредвидимия характер на тези съкращения

 1. Австрия посочва в заявлението, че съкращения от такъв мащаб не са били предвидими въпреки факта, че прехвърлянето на масовото производство на печатни платки в Азия е било тенденция, наблюдавана вече няколко години. Първоначално AT&S е възнамерявало да задържи в Австрия части от производството на печатни платки, за които се използват високи технологии, но това в крайна сметка не е било осъществено поради усложнената финансова и икономическа обстановка през 2008 г. и 2009 г., в това число нарасналия натиск върху покупните цени, слабия щатски долар спрямо еврото и увеличение на заплатите в европейските заводи.

Определяне на извършващите съкращения предприятия и на работниците в целевата група за получаване на помощ

 1. В заявлението се посочват 167 съкращения в едно предприятие — AT&S (Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft), настъпили през четиримесечния референтен период. Седемдесет и четири от тези работници (44,3 %) са в целевата група за получаване на помощ в рамките на „AT&S-Unternehmensstiftung“, трудова фондация от тип предприятие, както е определена във федерална директива AMF/18-20105. От останалите работници, които не са постъпили във фондацията, някои са намерили нова работа, а други не са искали да се присъединят към фондацията.

 2. Разбивката на работниците в целевата група за получаване на помощ е, както следва:

  Категория

  Брой

  Процент

  Мъже

  43

  58,1

  Жени

  31

  41,9

  Граждани на ЕС

  72

  97,3

  Граждани на страни извън ЕС

  2

  2,7

  На възраст между 15 и 24 години

  2

  2,7

  На възраст между 25 и 54 години

  65

  87,8

  На възраст между 55 и 64 години

  7

  9,5

  Над 64 години

  0

  0,0

 3. Сред работниците в целевата група за получаване на помощ няма работници с дълготрайни здравословни проблеми или увреждания.

 4. Разбивката по професионални категории е, както следва:

  Категория

  Брой

  Процент

  Техници и приложни специалисти

  22

  29,7

  Административни служители

  3

  4,1

  Машинни оператори и монтажници

  49

  66,2

 5. В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1927/2006 Австрия потвърди, че през отделните етапи на прилагане на ЕФПГ и, по-специално, по отношение на достъпа до подпомагане по линия на ЕФПГ се прилага и ще продължи да се прилага политика на равноправие между мъжете и жените, както и недопускане на дискриминация.

Описание на засегнатата територия и нейните органи и заинтересовани страни

 1. Съкращенията засягат провинция Щирия на ниво NUTS II (Щирия, AT22), една от деветте федерални провинции на Австрия, и Östliche Obersteiermark на ниво NUTS III (източна Горна Щирия, АТ 223) и по-конкретно област Leoben с главен общински град Leoben. Щирия е район, в който преобладаващ отрасъл е промишлеността6, и нейната икономика зависи основно от малко на брой големи предприятия в електронната и металургичната промишленост, като AT&S и група voestalpine.

 2. Основните заинтересовани страни са правителството на провинция Щирия (Amt der Steiermärkischen Landesregierung), публичните служби по заетостта на Щирия и на област Leoben (Landes- und Bezirksgeschäftsstellen des Arbeitsmarktservice/AMS), икономическата камара на Щирия (Wirtschaftskammer Steiermark), профсъюзът на работещите в металургичния, текстилния и хранителния сектор (Gewerkschaft Metall-Textil-Nahrung) в рамките на Австрийската федерация на профсъюзите (Österreichische Gewerkschaftsbund /ÖGB) и Regionalmanagement Obersteiermark Ost GmbH, една от австрийските агенции за регионално управление, които насърчават развитието на устойчива регионална политика.

Предполагаемо въздействие на съкращенията върху заетостта на местно, регионално или национално равнище

 1. До декември 2008 г. AT&S бе най-големият работодател в региона. Австрия твърди, че 167-те съкращения в рамките на четири месеца, заедно с извършените от дружеството съкращения в месеците преди референтния период (изброени в точка 7), упражняват силен натиск върху местния и регионалния пазар на труда.

Като цитира данни от Statistik Austria и публичната служба по заетостта в Leoben, Австрия твърди, че съкращенията в AT&S оказват значително отражение върху област Leoben и околния регион NUTS III, тъй като пазарите не предлагат достатъчно възможности за работа на съкратените работници, много от които са нискоквалифицирани хора, които са били обучени от дружеството за упражняване на специфична дейност. През август 2009 г. нивото на безработица в Leoben е нараснало с + 51,6 % в сравнение с предходната година (1 746 души са били регистрирани, а свободните работни места са били само 180), което представлява по-рязко повишение на безработицата, отколкото в Щирия (+ 33,7 %) и на национално равнище (+ 30 %). Регионът на ниво NUTS III е изправен и пред предизвикателствата на намаляване и застаряване на населението, чиито равнища са над средните за страната. Освен това, заявителят се позовава на факта, че дългосрочната безработица в Щирия (ниво NUTS II) е като цяло по-висока от средната за страната, и че брутният регионален продукт на Щирия остава под средния за страната (данни за 2006 г.)7.

Съгласуван пакет от персонализирани услуги, които трябва да бъдат финансирани, и разбивка на свързаните с него очаквани разходи, включително възможността за допълването му с дейности, финансирани от структурните фондове

 1. Предлагат се следните видове мерки, като всички те се съчетават в съгласуван пакет от персонализирани услуги, с които се цели реинтегрирането на 74 работници на пазара на труда. Те ще бъдат предоставени на работниците чрез „AT&S-Unternehmensstiftung“, трудова фондация от тип предприятие, учредена през януари 2009 г. като част от социалния план на дружеството след преговорите между социалните партньори в края на 2008 г. Органът, отговорен за предоставянето на персонализираните мерки е Team 4 Projektmanagement GmbH.

 2. Мерките за 74-те работници от целевата група за получаване на помощ, постъпили във фондацията, се контролират от съвет на фондацията, съставен от публичната служба по заетостта в Щирия („AMS, Arbeitsmarktservice“), представители на работодателите и на заетите лица, както и представители на провинция Щирия. Тази провинция осигурява координацията с други регионални политики на пазара на труда. Уместността на всяка съфинансирана мярка на ЕФПГ за пазара на труда се оценява, а спазването на правилата на фондацията („Stiftungsordnung“) и на други приложими пакети със закони е гарантирано. Развитието на отделните работници се контролира, за да гарантира, че плановете, одобрени в началните фази на програмата, се следват. В съответствие с § 18 от Arbeitslosenversicherungsgesetz (ALVG) работниците трябва да вземат пълно участие в мерките.

 • Информация и достъп до трудовата фондация: предоставяне на обща информация на всички съкратени работници относно възможността за кандидатстване в трудовата фондация. За тази мярка в бюджета са заложени средства за 74 работници.

 • Професионално ориентиране (три модула): За тази мярка в бюджета са заложени средства за 73 работници. Тази дейност продължава обикновено шест седмици с възможност за удължаване до максимум дванадесет седмици в определени случаи. Състои се от три модула: задължителен подбор/профилиране, постигане на съответствие с нуждите на пазара и директна реинтеграция на свободни работни места, когато е възможно, а за останалите участници — развитието на реалистичен план за професионална интеграция. Договореностите относно плана са определени в споразумение, подписано от работника, трудовата фондация и регионалната служба за пазара на труда, което представлява база за по-нататъшните дейности на участника в рамките на фондацията.

 • Активно търсене на работа: Тази мярка обхваща всички участници, които след професионалното ориентиране не желаят да получат по-висока квалификация. Тя е планирана за 18 работници. Активното търсене на работа се извършва в тясно сътрудничество с регионалните служби за пазара на труда, а продължителността му обикновено е 14 седмици, като тя може да бъде удължена до 22 седмици в определени случаи, например за участници на възраст над 50 години или за лица с намалена трудоспособност. Тази мярка е на разположение и на работниците, които са приключили своите мерки по обучение.

 • Индивидуално обучение: Тази мярка е планирана за 73 работници и може да охваща обучения, които са одобрени в каталога с мерки на публичната служба по заетостта в Щирия. Курсове, които не се съдържат в каталога, могат да бъдат одобрени от службата за пазара на труда на индивидуална основа, ако са в съответствие с договорения план за професионална ориентация на работника. Примери за предлагани обучения са: по-продължително следване, водещо до по-високо ниво на квалификация (Fachhochschule, университет и колежи), класическо повишаване на квалификациите на работниците в предишните им области на дейност (напр. обучение за ръководител на цех), както и първоначално професионално обучение за подготовка на промяна на кариерата в области като здравеопазването например. Част от следването и професионалното обучение няма да се съфинансира от ЕФПГ, тъй като то се осигурява безплатно в рамките на австрийската образователна система. В случаите, когато договорена програма за обучение продължава по-дълго от периода за изпълнение на ЕФПГ, AT&S, публичната служба по заетост и провинция Щирия8 ще осигурят допълнителното финансиране.

 • Обучение и помощ при търсене на работа9: Тази помощ се изплаща на всички 74 работници само за периода на участието им в мерките по квалификация и активна реинтеграция в рамките на трудовата фондация. През първите шест месеца всеки съкратен работник получава 350 EUR на месец, а впоследствие — 70 EUR на месец. Тази помощ, съчетана с дневните надбавки, не може да надвишава сумата, която се използва за основа за изчислението на обезщетението за безработица на работника. Изплащането на обезщетенията за безработица се прекъсва през периода на изплащане на тези помощи за обучение.

 • Дневни надбавки по време на мерки за обучение и търсене на работа10: Тази помощ се изплаща на всички 74 работници само за периода на участието им в мерките по квалификация и активна реинтеграция в рамките на трудовата фондация. Тя позволява сериозно пълноценно участие на всеки съкратен работник в мерките. Разходите за работник/месец възлизат на 950 EUR. Тази помощ, съчетана с надбавките за обучение и търсене на работа, не може да надвишава сумата, която се използва за основа за изчислението на обезщетението за безработица на работника. Изплащането на обезщетенията за безработица се прекъсва през периода на изплащане на тези дневни надбавки.

 1. Разходите за прилагането на действията по линия на ЕФПГ, които са включени в заявлението в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, обхващат подготвителните, информационните и рекламните дейности, а също и тези по контрола и управлението на трудова фондация AT&S. Всички партньори, участващи в мерките, са поели ангажимент да съобщават участието на ЕФПГ. Разходите по управлението на фондацията ще бъдат изчислени на пропорционална основа за действителния брой работници и няма да надхвърлят 271 EUR на човек.

 2. Персонализираните услуги, представени от австрийските органи, представляват активни мерки на пазара на труда, попадащи в обхвата на правомерните действия, определени в член 3 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Австрийските органи изчисляват общия размер на разходите за тези услуги на 1 806 658 EUR, а разходите по прилагането на ЕФПГ — на 72 000 EUR (3,8 % от цялата сума). Общият размер на поисканото от ЕФПГ участие възлиза на 1 221 128 EUR (65 % от общия размер на разходите).Дейности

Очакван брой работници от целевата група

Очаквани разходи на работник от целевата група
(в евро)

Общо разходи (ЕФПГ и национално съфинансиране) (в евро)

Персонализирани услуги (член 3, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1927/2006)

Информация и достъп до трудовата фондация

74

300

22 200

Професионално ориентиране — три модула
('Berufsorientierung – 3 Module')

73

1 000

73 000

Провеждане на непрекъснати консултации и активно търсене на работа („laufende Beratung und aktive Jobsuche“)

18

1 000

18 000

Индивидуално обучение
('Individuelle Qualifizierung')

73

3 718

271 414

Обучение и помощ при търсене на работа („Zuschussleistung/Stipendium bei aktiver Beratung, Jobsuche oder Ausbildung“)

74

1 327,16

98 210

Дневни надбавки по време на мерки за обучение и търсене на работа („Schulungsarbeitslosengeld“)

74

17 889,65

1 323 834

Междинна сума за персонализирани услуги
1 806 658

Разходи по прилагането на ЕФПГ (член 3, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1927/2006)

Подготвителни дейности
10 000

Управление на трудовата фондация AT&S (фондация за професионална преквалификация)
20 000

Дейности по предоставяне на информация и реклама
10 000

Дейности по упражняване на контрол
32 000

Междинна сума за разходите по прилагането на действията по ЕФПГ
72 000

Общо очаквани разходи
1 878 658

Участие на ЕФПГ (65 % от общия размер на разходите)
1 221 128

 1. Австрия потвърди, че описаните по-горе мерки допълват действията, финансирани от структурните фондове, и че двойното финансиране е изключено. Акцентът на оперативната програма на ЕСФ за Австрия по цел 2 е поставен върху трайно безработните, докато целта на ЕФПГ е да оказва незабавна подкрепа на работниците след като бъдат съкратени. Следователно няма припокриване на двата фонда.

Дата/и, на която/които е започнало или предстои да започне предоставянето на персонализираните услуги на засегнатите работници

 1. Австрия започна предоставянето на персонализираните услуги на засегнатите работници, включени в съгласувания пакет, предложени за съфинансиране от страна на ЕФПГ, на 15 септември 2009 г. — датата, на която първите работници са постъпили в трудовата фондация. Следователно тази дата е началото на периода, в който разходите за евентуално подпомагане, което може да бъде отпуснато по ЕФПГ, се считат за приемливи.

Процедури, спазвани при консултации със социалните партньори

 1. Диалогът със социалните партньори за начина на преодоляване на последиците от загубата на работни места за съответните работници започна, когато AT&S уведоми австрийските власти за предвидените уволнения, в съответствие с австрийската „Frühwarnsystem“/система за ранно предупреждение. Концепцията за изпълнението на мерките от страна на трудовата фондация AT&S бе подписана от икономическата камара на Щирия и профсъюза на работещите в металургичния, текстилния и хранителния сектор (5.2.2009 г. и 23.7.2009 г.).

 2. Австрия обясни, че сътрудничеството на австрийските социални партньори е доброволна договореност от предимно неформално естество и не се регулира от закона11. Дружествата са предмет на приложимите правила на обществената служба по заетостта (AMS), само когато решат да участват в специфични мерки на трудовата политика. Съкращенията, обхванати от това заявление, са на базата на споразумения с работодател/работнически съвет („Betriebsvereinbarungen“), а не на колективни споразумения, договорени за целия сектор.

Информация за дейностите, които са задължителни по силата на националното право или съгласно колективни споразумения

 1. Що се отнася до критериите, предвидени в член 6 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, в своето заявление и допълнително предоставена информация австрийските органи:

 • потвърдиха, че финансовото участие от страна на ЕФПГ не замества мерките, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективните споразумения;

 • доказаха, че дейностите осигуряват подкрепа за отделните работници и не се използват за преструктуриране на дружества или отрасли;

 • потвърдиха, че за правомерните действия, посочени по-горе, не получават помощи от други финансови инструменти на ЕС.

Системи за управление и контрол

 1. Австрия е уведомила Комисията, че национално съфинансиране ще бъде предоставено от AT&S (47 %), публичните служби по заетостта на Щирия (38,5 %) и провинция Щирия (14,5 %). Ако участието на ЕФПГ бъде предоставено, финансовите вноски на самите работници в целевата група за получаване на помощ (2 500 EUR на работник) ще се разглеждат като авансово финансиране и ще им бъдат възстановени от трудовата фондация.

 2. Австрия потвърди, че финансовото участие ще бъде управлявано от същия орган, който управлява ЕСФ: отдел VI/INT/9 в рамките на Федералното министерство на труда, социалната политика и защитата на потребителите (BMASK Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz) ще действа като управителен орган и като разплащателна служба. Органът за финансов контрол за ЕФПГ е различен от този на ЕСФ: отдел VI/S/5а в рамките на BMASK ще изпълнява тази функция за ЕФПГ. Съгласуваният пакет от персонализирани мерки се изпълнява „AT&S-Unternehmensstiftung„/„Team 4 Projektmanagement GmbH“, под надзора на публичната служба по заетостта. Освен това BMASK е подпомагано от доставчик на техническа помощ, който ще действа и като система за контрол на първо ниво. Всички основни договорености и задължения са установени в писмени споразумения.

Финансиране

 1. Въз основа на подаденото от Австрия заявление предложеното участие по линия на ЕФПГ в съгласувания пакет от персонализирани услуги възлиза на 1 221 128 EUR, което представлява 65 % от общия размер на разходите. Сумата, предложена от Комисията за отпускане по фонда, е основана на предоставената от Австрия информация.

 2. Като отчита максималния възможен размер на финансово участие от ЕФПГ в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, както и рамките за преразпределяне на бюджетните кредити, Комисията предлага да се мобилизират средства от ЕФПГ за цялата горепосочена сума, които да се предоставят по функция 1а от финансовата рамка.

 3. Предлаганият размер на финансовото участие ще позволи над 25 % от максималната годишна сума, предвидена за ЕФПГ, да остане на разположение за разпределение през последните четири месеца на годината съгласно изискването в член 12, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1927/2006.

 4. С представянето на настоящото предложение за мобилизиране на средства от ЕФПГ Комисията започва опростената тристранна процедура съгласно изискванията по точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., за да се осигури съгласието на двата клона на бюджетния орган относно необходимостта от използване на ЕФПГ и относно размера на необходимите средства. Комисията приканва клона на бюджетния орган, който пръв постигне съгласие на подходящо политическо равнище по проекта на предложение за мобилизирането, да информира другия клон и Комисията за своите намерения. В случай на несъгласие от страна на някой от двата клона на бюджетния орган ще бъде свикана официална тристранна среща.

 5. Отделно от това Комисията представя искане за прехвърляне, за да бъдат вписани в бюджета за 2011 г. специални бюджетни кредити за поети задължения съгласно изискването по точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.

Източник на бюджетните кредити за плащания

 1. След приемането от двата клона на бюджетния орган на две решения за обща сума от 777 390 EUR и предвид четирите случая, които в момента се разглеждат от бюджетния орган за обща сума от 38 308 155 EUR, сумата, която остава по бюджетен ред 04.0501 „ЕФПГ“, възлиза на 8 523 405 EUR. Тази налична сума ще бъде използвана за покриване на сумата от 1 221 128 EUR, необходима за настоящото заявление.

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/008 AT/AT&S от Австрия)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПEЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление12, и по-специално точка 28 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията13, и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията14,

като имат предвид, че:

(1) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (наричан по-нататък „ЕФПГ“) е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работниците, съкратени в резултат от значими структурни промени в моделите на световната търговия поради глобализацията, и да ги подпомага при повторното им интегриране на пазара на труда.

(2) Обхватът на ЕФПГ беше разширен за подадените след 1 май 2009 г. заявления, за да се включи подкрепа за работниците, чието съкращаване е пряк резултат от глобалната финансова и икономическа криза.

(3) Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. дава възможност за мобилизиране на ЕФПГ в рамките на годишния таван от 500 млн. EUR.

(4) На 11 март 2010 г. Австрия подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в предприятието AT&S и представи допълнителна информация до 22 февруари 2011 г. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансовото участие, установени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. По тази причина Комисията предлага да бъдат мобилизирани средства в размер на 1 221 128 EUR.

(5) С оглед на горното, ЕФПГ следва да бъде мобилизиран за предоставяне на финансово участие по заявлението, подадено от Австрия,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година се мобилизират средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) за осигуряването на 1 221 128 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в [Брюксел/Страсбург] на […] година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател1ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

2ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

3В съответствие с член 3, трети параграф от Регламент (ЕО) № 1927/2006.

4Печатна платка представлява електронен компонент, който се използва в много електронни индустрии като електронните и компютърните индустрии (мобилни телефони, цифрови фотоапарати и т.н.), медицинските изделия и автомобилната промишленост.

5Австрийските трудови фондации са активен инструмент на политиката на пазара на труда в Австрия за подобряване на положението на пазара на труда на търсещите работа лица. Те се основават на Arbeitslosenversicherungsgesetz (§ 18) и на директивите за прилагане, издадени от службата за пазара на труда (AMS). Последната директива на службата за пазара на труда се намира на следния адрес: http://www.ams.at/_docs/001_ast_RILI.pdf.

6Четирите промишлени провинции на Австрия са Щирия, Долна Австрия, Горна Австрия и Форарлберг.

7Информация, получена във връзка със заявление EGF/2010/007 AT Steiermark-Niederösterreich.

8Съгласно § 18 от Arbeitslosenversicherungsgesetz (ALVG), участието на работник във фондацията е ограничено до 156 седмици (три години) с възможност за удължаване до 209 седмици (четири години) в определени случаи (лица на възраст над 50 или хора по по-дълги програми за обучение).

9Съгласно § 18 от Arbeitslosenversicherungsgesetz (ALVG).

10Съгласно § 18 от Arbeitslosenversicherungsgesetz (ALVG).

11Уебсайт на ÖGB http://www.sozialpartner.at/sozialpartner/Sozialpartnerschaft_mission_en.pdf

12ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

13ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

14OВ C […], […], стp. […].

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница