Обосновкастраница1/4
Дата07.08.2018
Размер379 Kb.
#78438
ТипПрограма
  1   2   3   4

ПРОГРАМА

за развитие

на националните отбори

по гребане

2015 - 2020

ОБОСНОВКА

С изготвянето на настоящата програма, БФ Гребане отразява необходимостта от качествени промени в цялостната дейност на националните отбори, свързани с главната стратегия и насока на сдружението, а именно постигане на спортни резултати, гарантиращи добро представяне на състезателите на Олимпийски игри, световни и европейски първенства.

При изготвянето на Програмата са ползвани добрите практики, които са носели успехи в този спорт през годините, приложени са съвременни методи за подготовка, базирани на научни разработки и международен опит, и гарантиращи постигането на резултати на световно ниво.

Високото равнище на съвременния спорт и изключителната конкуренция изискват адекватна система за подготовка на нашите най-добри състезатели, съобразена с тенденциите за развитие на световното гребане. Същевременно настъпилите икономически и социални промени в България затрудняват значително обезпечаването на Програмата. За постигане на целите е необходимо да се създаде добра координация и се намери оптималния вариант за съгласуване на дейностите между гребните клубове, ръководството на БФ Гребане и Министерство на младежта и спорта.

Програмата акцентира върху осигуряването на качествен и ефективен тренировъчен процес, отчитайки доминиращата роля на подготовката за развитието на състезателите и постигането на добри спортни резултати.

Периода на действие на Програмата е до Олимпийските игри в Токио през 2020 година, като ежегодно се изготвят планове, набелязващи основните задачи и принципи за работата на националните отбори през съответната година.


СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Краткосрочна цел

Създаване на условия за развитие на елитните състезатели, достигане високо ниво на тренираност и постигане на спортен резултат, който да гарантира покриване на олимпийски квоти през 2015 г. и успешно участие на Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 г.Дългосрочна цел

Изграждане на система за планомерно развитие на фукционалните възможности, физическите качества, техническите умения и психологическата устойчивост при младежите, юношите и девойките, с цел сформиране на качествен резерв на националната гарнитура при мъже и жени, и достойно представяне на българското гребане на Младежките Олимпийски игри през 2018 г. и Олимпийските игри в Токио през 2020 г. Постигане на призови класирания от младежката и юноношеската гарнитури на предстоящите световни и европейски първенства.


ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА ЗА РАБОТА

НА НАЦИОНАЛНИТЕ ОТБОРИ


 1. Управителният съвет на БФ Гребане и спортните клубове, имащи състезатели в националните отбори са отговорни за създаването на условия за реализиране на качествена и ефективна подготовка.

 2. Управителния съвет на БФ Гребане определя треньорското ръководство и длъжностните лица, пряко ангажирани с работата на националните отбори, както следва:

 • главен треньор на националните отбори;

 • лични треньори на състезателите в рамките на националните отбори, по мотивирано предложение на главния треньор;

 • специалист по научно-приложна дейност, по мотивирано предложение на главния треньор;

 • медицински екип, по мотивирано предложение на главния треньор.

 1. Главният треньор ръководи работата на националните отбори, при спазване на принципите и правилата, заложени в Програмата и задачите на Плана за съответната година.

 2. Треньорското ръководство, съвместно със специалистът по научно-приложна дейност изготвят план за работата на националните отбори, според целите и задачита за всяка календарна година. Планът се предлага за обсъждане на Треньорския съвет и се утвърждава от Управителния съвет на федерацията.

 3. Главният треньор изготвя състема от обективни критерии за включване на състезатели в националните отбори. Системата се предлага за обсъждане на Треньорския съвет и се утвърждава от Управителния съвет на федерацията.

 4. Главният треньор изготвя основни правила за участие в състезанията от международния спортен календар, според поставените за съответната календарна година цели и задачи. Правилата се предлагат за обсъждане на Треньорския съвет и се утвърждават от Управителния съвет на федерацията.

 5. Специалистът по научно-приложна дейност събира, обработва и систематизира информация за контрола на тренировъчните натоварвания, изработва индивидуални модели на спортния резултат, реализирането на които да гарантира изпълнението на прогнозните цели и прави специализирани изследвания, касещи спортното усъвършенстване на състезателите от националните отбори.

 6. Медицинският екип реализира система от комплексни и индивидуални действия за възстановяване на състезателите, и полага грижи за тяхното здравословно състояние и рационално хранене по време на централизирана подготовка и участие в състезания от МСК.

 7. Треньорското ръководство, съвместно със специалистът по научно-приложна дейност осъществяват перманентен контрол върхи подготовката на състезателите от националните отбори и дават оценка за състоянието им.

 8. Треньорското ръководство, съвместно със специалистът по научно-приложна дейност изготвят етапни и годишни отчети за проведената подготовка и реализираните резултати от състезателите от националните отбори. Отчетът се предлага за обсъждане на Треньорския съвет и се утвърждава от Управителния съвет на федерацията.

 9. Треньорското ръководство отговаря за изпълнението на поставените пред националните отбори цели и за реализирането на планираните спортни резултати.


ФОРМИ НА ПОДГОТОВКА НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ОТ НАЦОНАЛНИТЕ ОТБОРИ

 1. Централизирана подготовка

Централизираната подготовка осигурява комплексни условия за тренировъчна дейност на елитните състезатели. Подготовката се провежда на спортни бази, които разполагат с необходимата водна площ и материална база за реализиране на високоинтензивен, научно - обоснован, системен, тренировъчен процес. Осигурените условия за възстановяване и почивка на състезателите, спомагат за прилагане на максимално ефективна методика при планиране на тренировъчните натоварвания. Създава се вътрешноконкурентна среда при провеждане на тренировъчния процес, която формира допълнителни предпоставки за подобряване на постиженията. Централизираната подготовка дава възможност за реализиране на перманентен контрол върху главните фактори на спортното постижение. Чрез нея се подобрява планирането и целесъобразното разходване на средствата, в зависимост от етапа на подготовка, реалните потребности на участниците и стратегическите цели на федерацията.

 1. Децентрализирана подготовка

Децентрализирана подготовка протича в спортните клубове и обхваща широк състав от състезатели, чието развитие се контролира на базата на изработени от федерацията обективни критерии (тестове, функционални показатели и спортно - технически резултати). Този подход дава възможност на младите състезатели да провеждат тренировъчен процес в естествената социална среда (в семействата си), без да прекъсват учебния си процес. Децентрализираната подготовка дава равни възможности за изява, както на състезателите, така и на треньорите от спортните клубове, чрез анализ и сравнение на постигнатите резултати в различните етапи на подготовката. Недостатък при тази форма на подготовка са различните условия (водна площ и спортна база), при които се провежда тренировъчния процес.
ГОДИШНИ ПЛАНОВЕ
За реализирането на Програмата се изготвят планове, които определят целта, конкретните задачи и осигуряването на дейностите за съответната година, съобразно цялостната стратегия за развитие на националните отбори през олимпийския цикъл.

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРЕЗ СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНАТА 2014/2015 година
Цел
Реализиране на пълноценна подготовка и постигане на призови класирания в състезанията от международния спортен календар във всички възрастови групи:Завоюване на олимпийски квоти за участие на Олимпийските игри в Рио де Жанейро‘2016.
Основни задачи


 1. Осигуряване на условия за провеждане на качествен и ефективен тренировъчен процес, както следва:

 • Осигуряване на качествена и ефективна централизирана подготовка на състезателите с потенциал за спечелване на квоти за участие на ОИ;

 • Координиране на действията между спортните клубове и БФ Гребане, за създаване на добра организация на подготовката при младежи, юноши и девойки;

 • Осигуряване на спортно-педагогически кадри, медицинско обслужване и възстановяване на състезателите;

 • Осигуряване на качествено материално-техническо оборудване и екипировка;

 • Осигуряване на научно-приложна дейност, подпомагаща работата на треньорския екип;

 • Финансово обезпечаване на подготовката.
 1. Осигуряване участието на националните отбори в планираните състезания от международния спортен календар, както следва:

  От дата

  До дата

  Вид

  Място

  Възраст

  10.04.2015г

  12.04.2015г

  МР

  Загреб, Хърватска

  Юноши, младежи

  08.05.2015г

  10.05.2015г

  СК 1

  Блед, Словения

  Мъже, жени

  23.05.2015г

  24.05.2015г

  ЕП юноши

  Рачице, Чехия

  Юноши, девойки

  29.05.2015г

  31.05.2015г

  ЕП мъже

  Познан, Полша

  Мъже, жени

  19.06.2015г

  21.06.2015г

  СК 2

  Варезе, Италия

  Мъже, жени

  10.07.2015г

  12.07.2015г

  СК 3

  Люцерн, Швейцария

  Мъже, жени

  22.07.2015г

  26.07.2015г

  СП под 23

  Пловдив, България

  Младежи

  05.08.2015г

  09.08.2015г

  СП юноши

  Рио, Бразилия

  Юноши, девойки

  30.08.2015г

  06.09.2015г

  СП мъже

  Егебелет, Франция

  Мъже, жени

  11.09.2015г

  13.09.2015г

  БП

  Яш, Румъния

  Юноши, девойки

 2. Създаване на точни и ясни правила за правата, задълженията и отговорностите на юридическите и физическите лица, включени в дейностите по реализиране на Плана, чрез сключване на договори между страните.
 1. Създаване на правила за морално и материално стимулиране при постигане на призови класирания на световни и европейски първенства.


Регламент за работата на националните отбори:


 1. Формиране на националните отбори:

 • В националните отбори се включват състезателите, покрили изискванията на Програмите на Министерството на младежта и спорта;

 • В националните отбори се включват състезатели, покрили нормативи в открити контролни тестове или перспективни състезатели по обективна експертна оценка на треньорския състав на националните отбори;

 • В зависимост от представянето на тестовете в отделните етапи на подготовка и по предложение на главния треньор, могат да бъдат освобождавани или добавяни състезатели в националните отбори;

 • Националните отбори се състоят от състезатели от основния състав и състезатели от разширения състав на отборите.
 1. Форми на подготовка на националните отбори:

 • Състезателите от основния състав на отборите (мъже, жени, младежи под 23г. (U23), юноши и девойки) водят предимно централизирана подготовка с поставени ясни цели и задачи. Тренировъчната план-програма се изготвя и отчита от главния треньор, съвместно с личните треньори на състезателите. Треньорският състав на националните отбори отговоря за осъществяване на контрол по изпълнението на програмата и за реализирането на планираните резултати.

 • Състезателите от разширените състави на отборите водят подготовката от смесен тип /предимно децентрализирана/ с централизирано ръководство от БФ Гребане. Има изградена обща рамка и общи задачи на тренировъчната план-програмата, като контролът се осъществява чрез участие на състезателите в тестова програма в края на всеки мезоцикъл. Тренировъчният процес се провежда от треньорите в гребните клубове, които в края на всеки мезоцикъл предоставят в кратка форма отчет за извършената работа и план за следващия мезоцикъл.
 1. Осигуряване на националните отбори:

 • Според възможностите на БФ Гребане, на състезателите от основните състави на отборите се осигурява: материална част; участие в централизирани лагери; участие в международния спортен календар на БФ Гребане; възстановяване (терапевтично, медикаментозно) по преценка на лекаря на отбора по време на централизираната подготовка и участието в състезания от МСК; тренировъчна и представителна екипировка; месечни средства, в зависимост от класирането на състезателя на Олимпийски игри, световни и европейски първенства през 2014 г., и участието им в тренировъчната и състезателната план-програми.

 • Според възможностите на БФ Гребане, на състезателите от разширените състави на отборите се осигурява: участие в международния спортен календар на БФ Гребане; участие в централизирани лагери епизодично, преди състезанията от МСК; тренировъчна и представителна екипировка, ако състезателят е включен в основния състав за участие в МСК; възстановяване (терапевтично, медикаментозно) по преценка на лекаря на отбора по време на централизираната подготовка и участието в състезания от МСК.

 • Материалната част за състезателите от разширените състави на националните отбори се осигурява предимно от гребните клубове и при възможност от БФ Гребане, като приоритет имат състезателите, демонстриращи системност и целенасоченост в подготовката и покриващи критериите и нормативите от тестовата програма.
 1. Тестова програма и принципи на участие в състезанията от Международния спортен календар:

 • Тестовата програма се изготвя от главният треньор на националните отбори, съвместно със специалистът по научно-приложна дейност. Тестовата програма е съобразена с етапите на подготовка и е насочена към достигане на върхова спортна форма от спортистите за основните състезания през 2015 г. – световните първенства.

 • Състезателите от националните отбори са длъжни да участват в пълната тестова програма за 2014/2015 г. По обективни причини и след писмено информиране на главния треньор на националните отбори, се допуска неучастие на състезател в даден тест.

 • След анализ на състоянието на състезателите и постигнатите от тях резултати в пролетните контролни тестове, се определят съставите за участие на първите състезания от международния спортен календар - 1-ва СК и МР в Загреб. Съставите се предлагат от главния треньор на националните отбори за обсъждане на Треньорския съвет и се утвърждават от Управителния съвет на БФ Гребане, в съответствие със стратегията за представяне на световните първенства.

 • След анализ на състоянието на състезателите и постигнатите от тях резултати на 1-ва СК и МР в Загреб, се определят съставите за участие на 2-ра и 3-та СК и европейските първенства. Съставите се предлагат от главния треньор на националните отбори за обсъждане на Треньорския съвет и се утвърждават от Управителния съвет на БФ Гребане.

 • След анализ на състоянието на състезателите и постигнатите от тях резултати на състезания от международния спортен календар, се определят съставите за участие на световните първенства. Съставите се предлагат от главния треньор на националните отбори за обсъждане на Треньорския съвет и се утвърждават от Управителния съвет на БФ Гребане.

 • При възникване на спорни ситуации за участие на лодки на състезанията от международния спортен календар, могат да бъдат назначени допълнителни контролни тестове, като датите на теста не бива да нарушават финалната част от подготовката за самото състезание. Допълнителните тестове се предлагат от главния треньор на националните отбори и се съгласуват с личните треньори на заинтересованите екипажи.

 • Посочените в тестовата програма нормативи при гребане на вода са валидни при наличие на добри условия (атмосферни, водна площ и др.) при провеждане на теста. При наличие на неблагоприятни условия, се взема предвид класирането по дисциплини.

 • Контролни тестове:

  От

  До

  Вид

  Място

  Възраст

  Цел

  2014 г.

  12.10

  КНО 3 х 4000м

  Пловдив

  Всички

  Оценяване на моментното състояние и развитие

  27.10

  31.10

  КФИ

  София

  Всички

  Оценяване на моментното състояние и развитие

  28.12

  29.12

  Ерго 6000м

  По клубове

  Всички

  Оценяване на моментното състояние и развитие

  2015 г.

  22.01

  25.01

  Ерго 6000м

  По клубове

  Всички

  Оценяване на моментното състояние и развитие

  26.01

  30.01

  КФИ

  София

  Всички

  Оценяване на моментното състояние и развитие

  19.02

  22.02

  Ерго 6000м

  По клубове

  Всички

  Оценяване на моментното състояние и развитие

  28.02

  28.02

  ДП Ергометър

  Бургас

  Всички

  Излъчване на Държавни шампиони на Ергометър

  19.03

  22.03

  Ерго 6000м

  По клубове

  Всички

  Оценяване на моментното състояние и развитие

  25.03

  31.03

  КФИ

  София

  Всички

  Оценяване на моментното състояние и развитие

  04.04

  КНО 3 х 4000м

  Пловдив

  Всички

  Класиране за участие в МР Загреб

  25.04

  26.04

  КНО 3 х 2000м

  Пловдив

  Всички

  Класиране за участие в СК 1 Блед и ЕП юноши

  06.06

  КНО 2 х 2000м

  Пловдив

  Юноши, младежи

  На малки лодки

  26.06

  КНО 2 х 2000м

  Пловдив

  Юноши, младежи

  На основни лодки за участие в СП

  23.08

  КНО 2 х 2000м

  Пловдив

  Юноши, девойки

  Класиране за участие в БП

  Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
  2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
  2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
  2017 -> Синхрон медия” оод
  2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
  2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
  2017 -> До (Бенефициент- наименование)
  2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
  2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


  Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница