Образци и приложения към първоначалната оферта приложение Образец на офертаДата27.09.2016
Размер197.99 Kb.
ТипГлава
ГЛАВА 8. ОБРАЗЦИ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПЪРВОНАЧАЛНАТА ОФЕРТА

Приложение 1. Образец на оферта


ОФЕРТА

за участие в публичен търг с референтен № CZS14-025 и предмет:„Извършване на дейности по следгаранционна поддръжка на системата за управление на инциденти CEZ Help Desk (CA Unicenter Servicedesk) и изпълнение на услуги по "промени в системата" със съответните съпътстващи ги дейности”1. Идентификационни данни на участника:

Данните, посочени по-долу са актуални към деня на подаване на офертата.


Спецификация:

Данни попълнени от участника

Търговско име на фирмата:
Седалище:
Идентификационен номер от Търговския регистър (№ на ф.д., том, регистър):
ЕИК/Булстат: (само за български юридически лица)
Телефон:
Факс:
Интернет адрес:
e-mail:
Адрес за кореспонденция:
Банкови реквизити (Банка, BIC, IBAN):

2. Лица за контакти:

Участникът посочва данни за лицето, което има право да го представлява и за лицето, което ще действа от негово име относно офертата.


Спецификация:

Данни попълнени от участника

Лица с правомощия за подписване на договора:
Телефон:
Факс:
e-mail:
Лица с правомощия за преговаряне:
Телефон:
Факс:
e-mail:
Представяме на Възложителя – „ЧЕЗ България” ЕАД настоящата оферта за участие в публичен търг, референтен № CZS14-025, с предмет: „Извършване на дейности по следгаранционна поддръжка на системата за управление на инциденти CEZ Help Desk (CA Unicenter Servicedesk) и изпълнение на услуги по "промени в системата" със съответните съпътстващи ги дейности“ и същевременно декларираме, следното:


С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти в хода на търга са валидни за срок от .............. (не по-малко от 120) календарни дни, считано от датата на крайния срок за подаване на офертата. Офертата и постигнатите договорености по време на търга ще останат обвързващи за нас и могат да бъдат приети по всяко време, преди изтичане на този срок.
Документите, необходими за подписване на договора ще представим в срок _______ работни дни (посочете броя на дните, за които ще представите всички документи, но не повече от 10) след получаване на договора.
Съдържанието на настоящата оферта е съгласно приложения списък на документите в офертата, представляващи неразделна част от нея.

гр. ­_____________________________ дата _______________________


____________________________________________________________

Име и подпис на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя пълномощно, подписано и подпечатано от представляващия по регистрация)Приложение 2. Образец на списък на документите съдържащи се в първоначалната оферта

списък на документите съдържащи се в първоначалната оферта


Документи

Прилагам документа
ДА / НЕ


(страница)

1. Оферта, изготвена по образец
2. Документи за регистрация на участника, удостоверяващи неговата правосубектност (заверени от участника копия)
3. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (копие) (ако е различен от представляващия участника по регистрация).
4. Копие на документ за регистрация по ЗДДС.
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата, чието наличие води до отстраняване на участника, изготвена по образец (оригинал).
6. Документи на подизпълнителите, ако се предвиждат такива.
7. Оторизационно писмо от производителя на софтуера CA Technologies доказващо, че участника е оторизиран да продава и поддържа CA Unicenter Servicedesk за срока на договора (заверено от участника копие).
8. Декларация за квалифицирани специалисти (оригинал), придружена от документ/и, от който/ които да е видно, че ако участника бъде избран за изпълнител на предмета на договора ще разполага с тези специалисти за целия срок на договора и поддържането на системата ще се осъществява от тях (оригинал и/ или заверени от участника копия), към декларацията следва да бъдат приложени и следните документи:
8.1. Сертификати на предложените от участника сервизни специалисти (минимум двама) за конкретния софтуерен продукт CA Unicenter Servicedesk, валидни към датата на подаване на офертите (заверени от участника копия).
8.2. Документ/и доказващи опита на специалистите - договор и/ или проектна документация и/ или референция от възложител на територията на България, при когото е внедрена или поддържана системата, базирана на CA Unicenter Servicedesk (заверени от участника копия).
9. Документ/и доказващ/и наличието на офис на територията на град София /собствен или нает/, в който ще бъде извършвана поддръжката на системата за управление на инциденти CEZ Help Desk за срока на договора (заверени от участника копия).
10. Техническо предложение (оригинал)
11. Финансово предложение (оригинал)
12. Декларация за приемане условията по проекта на договор изготвена по образец (оригинал).
13. Други документи по усмотрение на участника.


Забележки:

1. Всички документи, за които не е отбелязано от кого да се издадат, трябва да бъдат издадени от Участникът или производителя/ доставчика и трябва да бъдат надлежно подписани и подпечатани. Документите се представят в оригинал, освен ако не е посочено, че може да бъдат копия. Всички копия трябва да са заверени от участника с гриф „вярно с оригинала”, подпис и печат.

2. Всички документи трябва да са на български език или с превод на български език, освен ако не е указано, че могат да бъдат и на английски език.

гр. ­_____________________________ дата _______________________


________________________________________________

Име и подпис на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя пълномощно, подписано и подпечатано от представляващия по регистрация)


Приложение 3. Образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата, чието наличие води до отстраняване на участника.
ОБРАЗЕЦ!

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният /-ната/ ______________________________________________________ с лична карта № ___________________, издадена на ____________________ от _______________________, с ЕГН ____________________, в качеството ми на _________________________________ (посочете длъжността) на _________________________________________ (посочете фирмата, която представлявате) във връзка с обявения публичен търг (посочете наименованието на възложителя) с предмет: _______________________________________________________________________________,(наименование натърга)

референтен № _______________.
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Участникът, когото представлявам: • Не е обявен в несъстоятелност;

 • Не е в производство за обявяване в несъстоятелност;

 • Не се намира в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

 • Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, а ако има такива задължения - допуснато е разсрочване или отсрочване на задълженията; няма задължения за данъци и вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

___________ / _______ година Декларатор:Забележка: Попълва се от представляващия участника по съдебна регистрация.
Когато участникът е неперсонифицирано обединение от физически и/или юридически лица, настоящата декларация се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
Приложение 4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

ОБРАЗЕЦ!

________________________________________________________________________________________(наименование на подизпълнителя)


Д Е К Л А Р А Ц И Я
за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният /-ната/ ______________________________________________________ с лична карта № ___________________, издадена на ____________________ от _______________________, с ЕГН ____________________, в качеството ми на _________________________________ (посочете длъжността) на _________________________________________ (посочете фирмата, която представлявате) във връзка с обявения търг (посочете наименованието на възложителя) с предмет: _______________________________________________________________________________,(наименование на търга)

референтен № _______________.
Д Е К Л А Р И Р А М:

Ние, ________________________________________, сме съгласни да участваме като подизпълнител на(посочете фирмата, която представлявате)

__________________________________________________ при изпълнение на горепосочения предмет.(посочете кандидата, на който сте подизпълнител)

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


(изброете конкретните части и вида дейности от предмета на договора, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).
Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме като кандидат в горепосочения търг.
Във връзка с изискванията на документацията за участие в търга, приложено Ви представяме следните документи:

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(посочете документи които прилагате, съгласно посочените изисквания от възложителя в т. 7 от Раздел II - Съдържание на офертата на Глава 5 - Указания за подготовка на офертата за участие)

_________________ година Декларатор: ________________(дата на подписване)

Приложение 5. Декларация за квалифицирани специалисти

ОБРАЗЕЦ!
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният /-ната/ ______________________________________________________ с лична карта № ___________________, издадена на ____________________ от _______________________, с ЕГН ____________________, в качеството ми на _________________________________ (посочете длъжността) на _________________________________________ (посочете фирмата, която представлявате) във връзка с обявения публичен търг (посочете наименованието на възложителя) с предмет: _______________________________________________________________________________,

(наименование на търга)

референтен № _______________.

Д Е К Л А Р И Р А М:
Представлявания от мен участник разполага със следните специалисти, които ще използва при изпълнение на предмета на договора за поддържането на системата, за целия срок на договора, както следва:

1……………………………………………………………………………………....(трите имена на специалиста)

…………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................................................................................*(вид документ/ и, който/ които се прилага/т, към настоящата декларация)
2……………………………………………………………………………………….(трите имена на специалиста)

…………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................................................................................*(вид документ/ и, който/ които се прилага/т, към настоящата декларация)

..……………………………………………………………………………………....(трите имена на специалиста)

…………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................................................................................*(вид документ/ и, който/ които се прилага/т, към настоящата декларация)
Към декларацията следва да бъдат приложени следните документи:

 1. Документ/и, от който/които да е видно, че ако участника бъде избран за изпълнител на предмета на договора ще разполага с тези специалисти за целия срок на договора и поддържането на системата, ще се осъществява от тях.

 2. Сертификати на предложените от участника сервизни специалисти (минимум двама) за конкретния софтуерен продукт CA Unicenter Servicedesk. Сертификатите следва да бъдат валидни към датата на подаване на офертите (заверени от участника копия).

 3. Документ/и доказващи опита на специалистите - договор и/ или проектна документация и/ или референция от възложител на територията на България, при когото е внедрена или поддържана системата, базирана на CA Unicenter Servicedesk (заверени от участника копия).

___________ / _______ година Декларатор:Приложение 6. Техническо предложение

ОБРАЗЕЦ


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в публичен търг с референтен № CZS14-025 и предмет:

„Извършване на дейности по следгаранционна поддръжка на системата за управление на инциденти CEZ Help Desk (CA Unicenter Servicedesk) и изпълнение на услуги по "промени в системата" със съответните съпътстващи ги дейности”


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,Във връзка с горепосоченият търг, аз долуподписаният _________________________________________, в качеството си на представляващ участника _______________________________________________, град ___________________ Ви представяме нашето техническо предложение.
Декларираме, че сме запознати с изискванията на Възложителя за изпълнение на предмета на търга, съгласно документацията за участие и в случай, че бъдем избрани за изпълнител, ще изпълним предмета на търга в съответствие с тези изисквания и ще извършваме дейности по следгаранционна поддръжка на системата за управление на инциденти CEZ Help Desk (CA Unicenter Servicedesk) и изпълнение на услуги по "промени в системата" със съответните съпътстващи ги дейности:


 1. Декларирам, че при изпълнение предмета на договора ще извършвам следното:

  1. Ще осигурим поддръжката чрез офис на територията на град София, България за срока на договора.

  2. Ще поддържаме 24х7 hot line support.

  3. Ще отстраняваме всички инциденти и/или проблеми, възникнали във връзка с или по повод работата на системата, с всички налични модули и функционалности.

  4. Ще предприемаме действия по отстраняване на възникнали инциденти и/или проблеми, в обхвата на следгаранционната поддръжка, не по-късно от деня следващ този на уведомлението, като при възникване на инциденти или проблеми с правилното функциониране на системата, Възложителят ще заявява нуждата от решаване на проблем чрез писмена заявка или по e-mail, в която ще бъдат описани подробно проблемите.

  5. Ще отстраняваме напълно проблем възникнал, в обхвата на следгаранционната поддръжка, не по-късно от 5 (пет) работни дни след заявяването му.

  6. Поддръжката на конкретния софтуерен продукт ще се извършва от минимум 2 (двама) сертифицирани за него специалисти.

  7. Ще предоставяме възможност за разширение на системата и закупуване на допълнителни лицензи за нея, с фиксирана отстъпка от ценовата листа на производителя на CA Unicenter Servicedesk.

  8. Ще предоставяме консултантски услуги по внедряване на нови функционалности, промени в системата, от сертифицирани специалисти, на фиксирана цена за човек/ден работа, във връзка с поддръжката и развитието на Хелпдеск системата.

  9. Ще изпълняваме услуги по внедряване на нови функционалности, промени в системата, които Възложителят ще възлага чрез писмена заявка, към която ще бъдат приложени заданията и/или спецификациите на Възложителя. В изготвените задания и/или спецификации ще се определят, съгласувани писмено с нас, обхват и обем на работата (в часове), както и крайният срок за изпълнението.

  10. Ще предаваме всички услуги по внедряване на нови функционалности, промени в системата, възложени чрез писмена заявка, с подписването на приемо-предавателен протокол. В протокола ще бъдат посочени обхватът и обемът на работата (в часове).

  11. В случай на забележки по изпълнението на възложените актуализации на системата, поради отклонения от заданията и спецификациите изпратени с писмена заявка, Възложителя може да откаже подписването на приемо-предавателен протокол. В този случай Възложителя ще отправя писмено уведомление до нас, като в срок до 3 (три) работни дни от получаването му между страните ще бъде подписан протокол, в който ще се отразяват направените забележки и ще се определя срок за тяхното отстраняване. Приемането ще се извършва след като отстраним забележките в договорения срок.
 1. Декларираме, че разполагаме с необходимия ресурс и техническа възможност /права, оборудване/, за да поддържаме внедрената Хелпдеск система, която притежава следните характеристики:

 • CA Unicenter Servicedesk r.12.5;

 • ITIL базирани процеси;

 • Изцяло web базирани интерфейси за крайни потребители, оператори и администратори;

 • Управление на инциденти, проблеми и заявки със съответните области и категории, приоритети, статуси, SLA – около 70 категории инциденти и 20 категории заявки;

 • Операционна система Windows Server 2008 R2;

 • База данни MS SQL 2008 R2;

 • Управление на конфигурационни единици – над 6000 актива;

 • Работа в Multitenant режим;

 • Работа в DRC режим;

 • Справочна част на системата (BOXI Reporting);

 • Локализация на системата на български и английски език;

 • Интеграция с Активната директория на ЧЕЗ България;

 • Единен вход (Single sign-on), интегриран с АД;

 • Интеграция с mail услугата на ЧЕЗ България;

 • 2000 крайни потребители;

 • 50 конкурентни оператори.
 1. Срокове:

  1. Срокът за изпълнение на всички дейности предмет на договора е 3 (три) години;

  2. Доставката на поръчаните писмено лицензи на продукти на CA Technologies ще бъде извършвана до …………… (……………………..) календарни дни от датата на получаване на поръчка (не повече от 14 /четиринадесет/ календарни дни).
 1. При изпълнението на предмета на търга предлагаме следните условия:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

гр. ­_____________________________ дата _______________________


________________________________________________

Име и подпис на представляващия кандидата (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя пълномощно, подписано и подпечатано от представляващия по регистрация)Приложение 7. Финансово предложение
ОБРАЗЕЦ!ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в публичен търг с референтен № CZS14-025 и предмет:

„Извършване на дейности по следгаранционна поддръжка на системата за управление на инциденти CEZ Help Desk (CA Unicenter Servicedesk) и изпълнение на услуги по "промени в системата" със съответните съпътстващи ги дейности”


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с горепосоченият търг, аз долуподписаният _________________________________________, в качеството си на представляващ участника _______________________________________________, град ___________________ Ви представяме нашето финансово предложение. 1. Цени за услуги

Описание

Цена в лева без ДДС


Цена на година за услуги по следгаранционна поддръжка на системата за управление инциденти CEZ Help Desk, базирана на CA Unicenter Servicedesk


Цена на човекочас труд за извършване на непланирани промени в системата - услуги по проектиране, разработка, тестване и внедряване на непланирани към момента на подписване на договора подобрения, изменения и допълнения на функционалности (“промени в системата”) необходими за по-пълноценна работа със системата
 1. Отстъпки за лицензи

Описание

Отстъпка в %

Отстъпка от ценовата листа на производителя CA Technologies Ltd., гарантирана за срок от 3 (три) години, за доставка на лицензи за системата за управление на инциденти CEZ Help Desk (CA Unicenter Servicedesk) необходими за по-пълноценната работа на системата


Отстъпка от актуалната цена за Maintenance от CA Technologies за продукти на производителя CA Technologies, гарантирана за срок от 3 (три) години, за годишна поддръжка от тип Maintenance на съществуващите 15 броя лицензи конкурентни CA Service Desk Manager Analyst


 1. Предложените цени и отстъпки са определени при пълно съответствие с условията разписани в документацията за участие в търга, като са образувани франко Център за данни на възложителя в град София, бул. „Витоша“ №89А и включват всички разходи по изпълнение на предмета на търга – такси, мита, доставка, поддръжка, командировъчни, както и всички други съпътстващи разходи.
 1. Приемаме плащането да се извършва, както следва:

 • Заплащането на цената за услуги по следгаранционна поддръжка на системата за управление инциденти CEZ Help Desk, базирана на CA Unicenter Servicedesk да се извършва по банков път еднократно за всяка година от срока на договора, в срок до 60 (шестдесет) календарни дни считано от датата на подписване на настоящия договор или считано от датата на стартирането на следваща година от договора и издаване на фактура.

 • Заплащането на непланирани промени в системата - услуги по проектиране, разработка, тестване и внедряване на непланирани към момента на подписване на договора подобрения, изменения и допълнения на функционалности (“промени в системата”) необходими за по-пълноценна работа със системата да се извършва по банков път в срок до 60 (шестдесет) календарни дни след подписване на двустранен приемо-предавателен протокол и след издаване на фактура.

 • Заплащането за доставка на лицензи за системата за управление на инциденти CEZ Help Desk (CA Unicenter Servicedesk) необходими за по-пълноценната работа на системата да се извършва по банков път в срок до 60 (шестдесет) календарни дни след подписване на двустранен приемо-предавателен протокол и след издаване на фактурата.

 • Заплащането годишна поддръжка от тип Maintenance на съществуващите 15 броя лицензи конкурентни CA Service Desk Manager Analyst ще се извършва по банков път в срок до 60 (шестдесет) календарни дни след подписване на двустранен приемо-предавателен протокол и след издаване на фактурата.

гр. ­_____________________________ дата _______________________


________________________________________________

Име и подпис на представляващия кандидата (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя пълномощно, подписано и подпечатано от представляващия по регистрация)Приложение 8. Образец на декларация за приемане на условията в проекта на договор
ОБРАЗЕЦ!

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за приемане на условията в проекта на договор

Долуподписаният /-ната/ ______________________________________________________ с лична карта № ___________________, издадена на ____________________ от _______________________, с ЕГН ____________________, в качеството ми на _________________________________ (посочете длъжността) на _________________________________________ (посочете фирмата, която представлявате) във връзка с обявения публичен търг (посочете наименованието на възложителя) с предмет: _______________________________________________________________________________,(наименование на търга)

референтен № _______________.
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
Приемам условията в проекта на договор, приложен в документацията за участие.

Дата _______. _______ .2014 година Декларатор:__________________________

Име и Фамилия __________________________
Печат

Приложение 9. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ


за изпълнение на договор
Известени сме, че нашият Клиент ___________________________________________________ (наименование на Продавача)

с адрес: ________________________________________________________________________,

наричан за краткост по-долу ПРОДАВАЧ, е избран за Продавача по договор за ____________________________________________________ (описва се обекта и съответният лот, ако има такъв).

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на договора, ПРОДАВАЧЪТ следва на Вас, в качеството Ви на КУПУВАЧ да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на _______% от общата стойност на договора, а именно _______________ (словом: _________________________________________________________________) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си , в съответствие на договорените условия.


Като се има в предвид гореспоменатото, ние _________________________________________ (Банка) с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават __________________ (словом: __________________________________________________________) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ПРОДАВАЧЪТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.
Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно копиран телекс / телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ, че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.
Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване.

Отговорност ни по тази гаранция ще изтече на ______________________________ (посочва се дата и час на валидност на гаранция на, съобразени с договорените условия), до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо -гаранция ни е изпратено обратно или не.


Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.
Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

дата: _________ / _____ година Банка: ____________________________

град: _________________

Изпълнителни Директори:


Име: _____________________________


Page of


Каталог: edee -> content -> file-other -> desktop
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
desktop -> За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
desktop -> За възлагане на обществена поръчка с предмет: «охрана на обекти с изградена сот-система, собственост на «чез разпределение българия» ад»
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участие


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница