Образци на приложения към офертата за участиестраница1/8
Дата25.10.2018
Размер431.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

„Доставка на бутилирана натурална минерална и трапезна вода за „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“
 1. Образци на приложения към офертата за участие.


Приложение 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата.

ОБРАЗЕЦ!

Поставя се в плик № 1
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

Прило

жение №


Съдържание

Вид и количество на документите

(оригинал или заверено копие, брой страници)

Номер и дата на документа

Плик 1 „Документи за подбор“Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата.

Представяне на участника, съдържащо:

    • Оферта за участие в процедурата.

    • Документи съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1, буква “а“ от ЗОП в случай, че в представянето участникът не е посочил ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР) (съгласно т. 2.2 от раздел 4/ глава VI/ документацията за участие).

    • Нотариално заверено пълномощно на лицето подписващо офертата (когато офертата (или някой документ от нея) не е подписан от управляващия и представляващ участника).

    • Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т.1, т. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП.

Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия ( когато участникът е обединение).

Гаранция за участие в процедурата под форма на банкова гаранция (оригинал) или документ за внесена гаранция под формата на парична сума (копие).

Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника, а именно:

(Да се опишат. Необходимите документи са съгласно т. III.2.3) на обявлението).

    • Списък на доставките по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които са еднакви или сходни с предмета на провежданата процедура, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с доказателство/а за извършената/ите услуга/и във формата и съгласно изискванията на чл. 51, ал. 4 от ЗОП.

    • Сертификат съгласно Закона за храните, издаден от министъра на здравеопазването по реда на Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, който удостоверява, че по произход, състав и свойства предлаганата минерална вода в „Предложение за изпълнение на поръчката” (Плик № 2) е подходяща за бутилиране за питейни цели.

    • Доказателства, че участникът разполага с обект за производство, приготвяне или обработка на бутилирани натурални минерални и трапезни води:

 • Удостоверение за регистрация на обект за производство, приготвяне или обработка на бутилирани натурални минерални и трапезни води в съответствие с чл. 12, ал. 3 от Закона за храните (заверено от участника копие на оригинала) или Декларация за вписване на обект за производство, приготвяне или обработка на бутилирани натурални минерални и трапезни води в Национален регистър на обектите за бутилиране на натурални минерални, изворни и трапезни води на Министерство на здравеопазването с посочен Индивидуален регистрационен № на обекта (оригинал).

 • Документ/и (доказателства), оторизиращи участника да предлага и разпространява предлаганата минерална и трапезна вода, в случаите, в които участник е различен от фирмата/името на лицето, което извършва дейността по производство в обекта по чл. 12, ал. 3 от Закона за храните (заверени от участника копия на оригиналите).

Декларация по чл. 56 ал. 1 т. 6, от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.

Данни и документи за подизпълнител/и, ако участникът предвижда да използва такива:

    • Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият дял на тези работи в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.

    • Декларация от подизпълнителя/ите за съгласие да участва/т като такъв/ива при изпълнение на обществената поръчка.

    • Декларация от подизпълнителите съгласно чл. 47, ал. 8 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП.

    • Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

    • В зависимост от дейностите, които подизпълнителите ще изпълняват, следва да представят документите по т. 7, от Раздел 3. Съдържание на офертата за участие/ VI. Указания за изготвяне на офертата за участие за доказване на техническите възможности и/или квалификация на подизпълнителите.

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор.

Друга информация.

    • Декларация от участника, че в случай, че бъде определен за изпълнител на обществената поръчка ще предостави нови, неупотребявани диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата и 19-литрови оборотни галони за временно безвъзмездно ползване в рамките на срока на договора с посочени марка и модел на диспенсърите и ще извършват периодичната профилактиката на диспенсърите, съгласно изискванията на Възложителя.Плик 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”Техническо предложение, включващо срок на изпълнение.Плик 3 „Предлагана цена”Ценовото предложение.Дата _______. _______ . 2016 година Участник,

(подпис и печат)

Представляващ/и по регистрация или упълномощено лице

Име и Фамилия _____________________________Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница