Образец №1 а д м и н и с т р а т и в н и с в е д е н и яДата01.05.2018
Размер153.37 Kb.
Образец № 1

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н И С В Е Д Е Н И Я


I. Юридически статут на участника:_____________________________________

1.Фирма на участника ____________________________________________

2. ЕИК ______________________

3.Седалище на фирмата адрес __________________________________________

телефон/факс ______________________
4. Лице за контакти ______________________________________________

телефон/факс _____________________П О Д П И С А Л:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .

/име/ /длъжност/ /подпис и печат/Образец № 2 – По обособена позиция 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/фирма, участник в обществена поръчка/
I. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от _______________________________________________________________________,

(име/наименование на участника)

представляван от _________________________________________________________________________

(име на представителя на участника)ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор за обекти по обособени позиции:

Обособена позиция 1 „Изграждане на мултифункционална спортна зала и битови помещения – пристройка към сградата на III – то основно училище „Димитър Талев”- Благоевград” и

Обособена позиция 2 „Извършване на авариен ремонт и укрепване на мост над р. Благоевградска Бистрица на бул. „Св. Димитър Солунски”, гр. Благоевград”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД.
По обособена позиция:………………………(изписва се наименованието на обособената позиция). Предложената цена не следва да надвишава 12 000 лева без ДДС или 14 400 лева с ДДС.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с Вашите изисквания за участие в обществена поръчка, възлагана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 и чл. 101, буква «а», ал. 2 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на СМР за обекти по обособени позиции: Обособена позиция 1 „Изграждане на мултифункционална спортна зала и битови помещения – пристройка към сградата на III – то основно училище „Димитър Талев”- Благоевград” и Обособена позиция 2 „Извършване на авариен ремонт и укрепване на мост над р. Благоевградска Бистрица на бул. „Св. Димитър Солунски”, гр. Благоевград”.


НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

1. Обща договорна стойност По обособена позиция: ……………………………………………………………………………………………………………… (изписва се наименованието на обособената позиция)

, съобразно условията, поставени от Възложителя, както следва:


без ДДС: ………………. . . . . . . лв.

ДДС - 20 % за обекта: . . . . . . . . .лв.

Всичко: . . . . . . . . . . лв.

2. Предложената цена е твърдо договорена и не подлежи на промяна през целия срок на договора.

В цената са включени всички възможни разходи за извършване на дейностите.

Задължаваме се, ако нашето Предложение бъде прието, да започнем изпълнението на поръчката от датата на подписването от двете страни на сключения Договор.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.
3. Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде …….. календарни дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време, преди изтичане на този срок.

Име и фамилия:_____________________

Длъжност:_________________________

Подпис и печат:_____________________ВАЖНО!!! Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.
Образец № 2.1 - По обособена позиция 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/фирма, участник в обществена поръчка/
I. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от _______________________________________________________________________,

(име/наименование на участника)

представляван от _________________________________________________________________________

(име на представителя на участника)ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор за обекти по обособени позиции:

Обособена позиция 1 „Изграждане на мултифункционална спортна зала и битови помещения – пристройка към сградата на III – то основно училище „Димитър Талев”- Благоевград” и

Обособена позиция 2 „Извършване на авариен ремонт и укрепване на мост над р. Благоевградска Бистрица на бул. „Св. Димитър Солунски”, гр. Благоевград”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД.
По обособена позиция:………………………(изписва се наименованието на обособената позиция). Предложената цена не следва да надвишава 12 000 лева без ДДС или 14 400 лева с ДДС.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с Вашите изисквания за участие в обществена поръчка, възлагана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 и чл. 101, буква «а», ал. 2 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на СМР за обекти по обособени позиции: Обособена позиция 1 „Изграждане на мултифункционална спортна зала и битови помещения – пристройка към сградата на III – то основно училище „Димитър Талев”- Благоевград” и Обособена позиция 2 „Извършване на авариен ремонт и укрепване на мост над р. Благоевградска Бистрица на бул. „Св. Димитър Солунски”, гр. Благоевград”.


НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

1. Обща договорна стойност По обособена позиция: ……………………………………………………………………………………………………………… (изписва се наименованието на обособената позиция)

, съобразно условията, поставени от Възложителя, както следва:


без ДДС: ………………. . . . . . . лв.

ДДС - 20 % за обекта: . . . . . . . . .лв.

Всичко: . . . . . . . . . . лв.

2. Предложената цена е твърдо договорена и не подлежи на промяна през целия срок на договора.

В цената са включени всички възможни разходи за извършване на дейностите.

Задължаваме се, ако нашето Предложение бъде прието, да започнем изпълнението на поръчката от датата на подписването от двете страни на сключения Договор.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.
3. Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде …….. календарни дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време, преди изтичане на този срок.

Име и фамилия:_____________________

Длъжност:_________________________

Подпис и печат:_____________________ВАЖНО!!! Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

Образец № 3 – За обособена позиция 1

II. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчкаНаименование на поръчката

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор за обекти по обособени позиции: Обособена позиция 1 „Изграждане на мултифункционална спортна зала и битови помещения – пристройка към сградата на III – то основно училище „Димитър Талев”- Благоевград”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с Вашите изисквания за участие в обществена поръчка, възлагана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 и чл. 101, буква «а», ал. 2 от ЗОП с предмет: „Избор на строителен надзор на СМР за обект: Изграждане на мултифункционална спортна зала и битови помещения – пристройка към сградата на III – то основно училище „Димитър Талев”- Благоевград”, ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 30 /тридесет/ дни от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.
Ние: ……………………………………………………………………………………

/изписва се името на участника/

със седалище и адрес на управление:........................... (улица, град, община)......................,

телефон, факс, e-mail, лице за контакти ..................................................................................

адрес за съобщения ....................................................................................................................

регистрирано по ф.д. № ........./... г. по описа на …..................съд, пор.№ ..., том ..., стр...../в Търговския регистър към Агенцията по вписванията,

ЕИК (БУЛСТАТ) .....................................

Разплащателна сметка:

BIC:................................................;IBAN:..........................;банка:.............................................

град/клон/офис:.............................., предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. По показателяБРОЙ МЕЖДИННИ ДОКЛАДИ ЗА НАПРЕДЪКА НА СМР НА УЧАСТНИКА НА МЕСЕЦ”

Предлагаме общ брой междинни доклади за напредька на СМР на обектите ………………………….

2. По показателя СРОК ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД ЗА СТРОЕЖА СЛЕД ПОДПИСВАНЕ НА АКТ ОБРАЗЕЦ 15”,

Предлагаме срок за изготвяне на комплексен доклад за строежа на обектите………………………………………. работни дни.

3. По показателя “СРОК ЗА ВНАСЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДПК”

Предлагаме срок ………………………………работни дни.


Техническото предложение следва да е съобразено с насоките, дадени в настоящата документация и методиката за оценяване на офертите.

 • Приемаме и ще спазим определения от Възложителя срок за изпълнение на поръчката,

 • Декларираме, че ще спазваме действащите закони, технически норми, стандарти и изисквания, свързани с изпълнението на обществената поръчка

 • Декларираме, че ще извършваме услугата съгласно действащите в момента нормативни актове.

 • Декларираме, че при изпълнение на поръчката ще осигурим надежден контрол върху качеството на планираните работи като защитаваме интересите на Възложителя през целия инвестиционен процес.

 • Декларираме, че се задължаваме да участваме изключително в изпълнението на поръчката (като предпочитаме изпълнението й пред други настоящи и бъдещи проекти и ангажименти) и да бъдем на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката–до приемането й от възложителя.

 • Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.

 • Заявяваме, че при изпълнение на поръчката ще ползваме/няма да ползваме подизпълнители.


Подпис:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________

Образец № 3.1 – За обособена позиция 2

II. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчкаНаименование на поръчката

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на СМР за обекти по обособени позиции: Обособена позиция 2 „Извършване на авариен ремонт и укрепване на мост над р. Благоевградска Бистрица на бул. „Св. Димитър Солунски”, гр. Благоевград”.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с Вашите изисквания за участие в обществена поръчка, възлагана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 и чл. 101, буква «а», ал. 2 от ЗОП с предмет: „Избор на строителен надзор на СМР за обект: „Извършване на авариен ремонт и укрепване на мост над р. Благоевградска Бистрица на бул. „Св. Димитър Солунски”, гр. Благоевград”, ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 30 /тридесет/ дни от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.
Ние: ……………………………………………………………………………………

/изписва се името на участника/

със седалище и адрес на управление:........................... (улица, град, община)......................,

телефон, факс, e-mail, лице за контакти ..................................................................................

адрес за съобщения ....................................................................................................................

регистрирано по ф.д. № ........./... г. по описа на …..................съд, пор.№ ..., том ..., стр...../в Търговския регистър към Агенцията по вписванията,

ЕИК (БУЛСТАТ) .....................................

Разплащателна сметка:

BIC:................................................;IBAN:..........................;банка:.............................................

град/клон/офис:.............................., предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. По показателяБРОЙ МЕЖДИННИ ДОКЛАДИ ЗА НАПРЕДЪКА НА СМР НА УЧАСТНИКА НА МЕСЕЦ”

Предлагаме общ брой междинни доклади за напредька на СМР на обектите ………………………….

2. По показателя СРОК ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД ЗА СТРОЕЖА СЛЕД ПОДПИСВАНЕ НА АКТ ОБРАЗЕЦ 15”,

Предлагаме срок за изготвяне на комплексен доклад за строежа на обектите………………………………………. работни дни.

3. По показателя “СРОК ЗА ВНАСЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДПК”

Предлагаме срок ………………………………работни дни.


Техническото предложение следва да е съобразено с насоките, дадени в настоящата документация и методиката за оценяване на офертите.

 • Приемаме и ще спазим определения от Възложителя срок за изпълнение на поръчката,

 • Декларираме, че ще спазваме действащите закони, технически норми, стандарти и изисквания, свързани с изпълнението на обществената поръчка

 • Декларираме, че ще извършваме услугата съгласно действащите в момента нормативни актове.

 • Декларираме, че при изпълнение на поръчката ще осигурим надежден контрол върху качеството на планираните работи като защитаваме интересите на Възложителя през целия инвестиционен процес.

 • Декларираме, че се задължаваме да участваме изключително в изпълнението на поръчката (като предпочитаме изпълнението й пред други настоящи и бъдещи проекти и ангажименти) и да бъдем на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката–до приемането й от възложителя.

 • Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.

 • Заявяваме, че при изпълнение на поръчката ще ползваме/няма да ползваме подизпълнители.


Подпис:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________

Образец № 4
СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ

С предмет сходен с предмета на поръчката за последните 3 /три/ години

от __________________________________________________________________

(име/ наименование на участника)

представляван от ___________________________________________________________________
Във връзка с участието ни в поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на СМР за обекти по обособени позиции:

По обособена позиция:………………………(изписва се наименованието на обособената позиция),

декларирам, че в последните 3 /три/ години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или от датата, на която е започнал дейността си, сме сключили и изпълнили следните договори, с предмет, сходен с този на обявената за възлагане обществена поръчка:Забележка: Попълва се за всяка обособена позиция

За доказване на доброто изпълнение по договорите прилагаме ......... броя референции от Възложители.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация, подлежа на наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Подпис

__________________________


Образец № 5
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩИЯ ОБОРОТ И ОБОРОТА ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИ ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА СМР ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ОТЧЕТЕНИ ГОДИНИ

__________________________________________________________________

(собствено, бащино и фамилно име на лицето подало офертата и настоящата информация)

Във връзка с участието на ___________________________________________________________________________

(наименование на участника)

в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на СМР за обекти по обособени позиции:

По обособена позиция:………………………(изписва се наименованието на обособената позиция),

и в изпълнение на изискването на Възложителя, Ви уведомявам, че общият оборот и оборота на представлявания от мен участник от упражняване на строителен надзор на СМР за последните три отчетени години /2010, 2011, 2012 г./ е както следва:
Година

Общ оборот

Оборот, реализиран от упражняване на строителен надзор на строително-монтажни работи (СМР).

2010 г.2011 г.2012 г.ОБЩО

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Подпис

__________________________

*ЗАБЕЛЕЖКА: Настоящата декларация служи за доказване на икономическите възможности на участника за изпълнение на поръчката.


СПИСЪК НА РЪКОВОДНИЯ ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

......................................................................................................................................................, /посочете фирмата на участника/

участник в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на СМР за обекти по обособени позиции:

По обособена позиция:………………………(изписва се наименованието на обособената позиция),

1. Списък на ръководно -експертния състав.Име, презиме, фамилия

Длъжност при изпълнение на поръчката

Наличие на правоотношение с участника /трудов, граждански договор или друго/

Професионален опит /вид, брой години/

Образование, /професионална квалификация/


Към списъка прилагаме:

- документи, удостоверяващи тяхното образование, професионалната квалификация и професионален опит (заверени копия на документи за образование и специфична професионална квалификация - дипломи, удостоверения, сертификати, копия от трудови/осигурителни книжки или други еквивалентни документи, с които да докажат правоспособността си)

Дата:……………………. Декларатор : …………….....................


*** Попълва се за всяка обособена позиция поотделно!


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница