Образец №1 До мария бояджийска зам. Кмет на столична общинаДата10.04.2018
Размер129.12 Kb.
Образец №1
До

МАРИЯ БОЯДЖИЙСКА

ЗАМ. КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33
ОФЕРТА
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.90, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“Актуализация и преработка на „Идеен проект” за обект: „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък”

Настоящата оферта e подадена от:

/наименование на участника/

и подписана от:


/три имена/

в качеството му/им на/длъжност/
1. Адрес...............................................................................................................................

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./


Телефон №: .....................................................

факс №:............................................................

e-mail: .

2. Лице за контакти................. ....................................

Длъжност:…………………………………………………..

телефон / факс: ………………………

3. Обслужваща банка:……………………………………

IBAN……………………………………………BIC…………………………………………………

Титуляр на сметката… ………………..

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора: IBAN……………………………………………BIC………………………………………………………


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
След запознаване с всички документи и образци от Поканата за участие в процедурата по договаряне без обявление заявяваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията, посочени в поканата.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от ……..календарни дни след датата, определена за краен срок за приемане на офертите.

В случай, че бъдем определени за изпълнител декларираме, че ще представим всички документи, необходими при сключване на договора, съгласно чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП.

По време на изпълнение на строително- монтажните работи ще осигурим присъствие на проектанти по всички части на проекта.

Гаранцията за изпълнение ще бъде под формата на _______________________ (посочва се формата на гаранцията за изпълнение).

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме:

1. Списък на всички документи (съответно копия на документи), в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника),

Дата:........................ г. ..........................................

(Подпис и печат)

Образец №2
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1. Наименование на участника

_________________________________________________________________________


2. Адрес

________________________________________________________________________ /град, код, улица № /

телефон: _________________ мобилен телефон:________________

факс: _________________

E-mail: ______________________________________________
3. Фирмени данни:

ЕИК/БУЛСТАТ/ДРУГА ИДЕНТИФИКАЦИЯ ________________________________________


4. Банкова сметка на участника

Име на обслужваща банка:_______________________________

IBAN сметка: ___________________________

BIC код: ________________________________

титуляр на сметката: _________________________________________________________


Дата: Подпис и печат: …………......
/име, длъжност/

Образец №4

СПИСЪК- ДЕКЛАРАЦИЯ

на лицата, които ще осъществяват авторски надзор по отделните части на проекта/проектите


Долуподписаният/-ната: ………………………………………………………………...................

(три имена)

в качеството си на …………………………………………………………………………(длъжност)

на …………………………………………..………………………………………………… -(наименование на участника)
участник в процедура по договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет

“Актуализация и преработка на „Идеен проект” за обект: „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък” и съпътстваща към него документация“.Д Е К Л А Р И Р А М:
1. При изпълнение на дейностите по обществената поръчка ще бъдат ангажирани лица-проектанти в актуализация и преработка на „Идеен проект” за обект: „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък”Име, презиме,

фамилия

Професионален опит като проектант (години)

Образование,

квалификация

Вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго)Към списъка прилагам следните документи:

  1. Заверено копие на удостоверение за пълна проектантска правоспособност на всеки един от проектантите, съгласно чл. 13 на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

  2. Заверено копие на застрахователната полица на всеки един от проектантите за сключена задължителна застраховка за професионалната отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ.

…………………………….. г. Декларатор: ­………………(дата на подписване)


Образец №5
ДЕКЛ А Р А Ц И Я
Долуподписаният ……………………………………………, ЕГН ………………….., лична карта №…………………………, изд. на ………………….от ………………, адрес ……………………………….
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Че съм съгласен и ще участвам като проектант при изпълнение на поръчка с предмет:

“Актуализация и преработка на „Идеен проект” за обект: „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък”.

Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за поръчката.
Известно ми е , че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

........................... Декларатор: ...............................дата на подписване


Образец №6
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
До

Мария Бояджийска

ЗАМ. КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33
От:................................................................................................................................................

(наименование на участника)
с адрес: ........................................................................................................................................
тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ....................................................
вписано в търговския регистър при .......................................................съд, ф.д. N:.................... от ................................................... г./Агенция по вписванията, с БУЛСТАТ/ЕИК ............................
ДДС №: .................................................................................................................
Разплащателна сметка:

IBAN сметка............................................

BIC код на банката ................................

Банка: ......................................................

Град/клон/офис: .....................................

Адрес на банката:...................................УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: “Актуализация и преработка на „Идеен проект” за обект: „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък”

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.

Поемаме ангажимент да изпълним “Актуализация и преработка на „Идеен проект” за обект: „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък” и съпътстваща към него документация“ в срок до четири месеца от подписване на договора.

Готови сме в срок до 30.04.2016г. да отразяваме всички забележки и коментари на съгласуващите институции.

За изпълнение на договора, така както е определен обхвата й в Техническите спецификации на настоящата поръчка, предлагаме следната цена, с включени разходи за комуникация (факс, email, телефон и т.н.), отопление, вода, електричество, за експертния състав, амортизация на техниката, разходи за печатане, размножаване на документи, както и разходите за други услуги, свързани с успешното изпълнение на договора:


………………..….. (………………..…….....………………………………) лева без ДДС

(с цифри) (с думи)
Гарантираме, че при така предложените от нас условия, в нашата цена на договора сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.
Приемаме предложената от Вас схема на плащанията по настоящата поръчка, а именно заплащането да се извършва като следва:

  • авансово плащане в размер на 20% (двадесет процента) от предложената от нас цена на договора,

  • междинно плащане общо в размер на 60% (шестдесет процента) от предложената от нас цена на договора.

  • окончателно плащане в размер на 20% (двадесет процента) от предложената от нас цена на договора.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни включително крайния срок за подаване на оферти.


Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Забележка:Максималната прогнозна стойност на поръчката е не повече от 120 000 /сто и двадесет хиляди/ лева без ДДС.
Дата: ……………2016 г. ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Образец №7
До

Мария Бояджийска

ЗАМ. КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на изпълнителя на обществената поръчка], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № /г. [посочва се № и дата на Решението за определяне на изпълнителя] е обявен за изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Актуализация и преработка на „Идеен проект” за обект: „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък”
Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на ………….. (……………) лв., представляващи 3 (три) на сто от цената, без ДДС, за изпълнение на договора, за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореописаното, ние [наименование на банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим по посочена от вас банкова сметка всяка сума, предявена от Вас, в рамките на посочения по-горе размер от ………….. (……………) лв., в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече 30 дни след издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е в полза на Столична община или на неин законен правоприемник и не може да бъде прехвърляна.


Подпис и печат:

(БАНКА)

Образец №3
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.47, ал.9 от ЗОП
Долуподписаният/ата ............................................................................................................,

/трите имена/

в качеството си на .................................................. на ...........................................................

ЕИК .............................,

със седалище и адрес на управление ...................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2,т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията1 или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

5. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
7. Представляваният от мен участник ................................................................... (посочете фирмата на участника):

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

8. Не съм осъждан/а с влязла сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчка.
9. Не съм осъждан/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Дата: ............ ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)ПОЯСНЕНИЕ:

  • В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва и представя задължително от всички лица, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.1 При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.


Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница