Образец №1 наименование/име на работодателяДата25.07.2016
Размер94.44 Kb.
#4955Образец № 1


НАИМЕНОВАНИЕ/ИМЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ


ЕИК/ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

Териториална дирекция на НАП по регистрация


Адрес за кореспонденция >>

(гр./с., община/район, ж.к., ул., №, бл., вх., ап.)

Изходящ номер >>
Дата на издаване>>СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

за доходи от трудови правоотношения

(по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ)
Настоящата служебна бележка се издава от работодателя по основното трудово правоотношение към 31.12.201… г. на:

Собствено име, презиме

и фамилно име >>
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Сл. № от регистъра на НАП >>
в уверение на това, че през 201 … година е придобил/а доходи от трудови правоотношения, както следва:
Доходи с код 101

Доходи с код 103

1

Облагаем доход по чл. 24 от ЗДДФЛкод

Вид на дохода

101

Доходи от: правоотношения с работници и служители по Кодекса на труда; правоотношения с държавни служители и правоотношения между министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи или упълномощени от тях длъжностни лица - от една страна, и служещите в съответните министерства - от друга, както и служебните правоотношения между началника на Националната служба за охрана, от една страна, и офицерите и сержантите - от друга; правоотношения с членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители по Закона за съдебната власт, включително с кандидатите за младши съдии и младши прокурори във връзка с получаването на възнаграждение за периода на обучението им, както и правоотношения по Закона за Конституционен съд; правоотношения между Българската православна църква или друго регистрирано вероизповедание по Закона за вероизповеданията - от една страна, и нейните (неговите) служители с духовно звание - от друга страна; правоотношения с лица, получаващи доходи от изборни длъжности; правоотношения, свързани с наемане на работна сила от чуждестранно лице, когато трудът се полага на територията на страната, както и правоотношенията по наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на страната; правоотношения между работодател по смисъла на ЗДДФЛ и българско или чуждестранно физическо лице, когато тези правоотношения се установяват по договор за предоставяне на персонал между работодателя и трето лице; правоотношения по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия, извън случаите по чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ; правоотношения със специализанти, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето

103

Доходи от правоотношения като морско лице

2

Удържани задължителни осигурителни вноски по реда на КСО и ЗЗО3

Задължителни осигурителни вноски, внесени в чужбина за сметка на физическото лице4

Годишна данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3 от ЗДДФЛ


(ред 1 – ред 2– ред 3)

(ред 1 – ред 2 – ред 3) х 10%

5

Годишна данъчна основа по чл. 49, ал. 1 от ЗДДФЛ (сбора от сумите на ред 4)
6

Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ
7

Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване по чл. 19, ал. 1 от ЗДДФЛ (до 10 % от сумата на ред 5)
8

Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно здравно осигуряване и за застраховки „Живот” по чл. 19, ал. 1 от ЗДДФЛ (до 10 % от сумата на ред 5)
9

Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране по чл. 20 от ЗДДФЛ
10

Данъчно облекчение за дарения по чл. 22 от ЗДДФЛ (до 65% от сумата на ред 5), в т.ч. за:
10.1

дарения в полза на лица, изброени в чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ (до 5 % от сумата на ред 5)
10.2

дарения за културата (до 15 % от сумата на ред 5)
10.3

дарения в полза на Център „Фонд за лечение на деца“ и/или Център „Фонд за асистирана репродукция“ (до 50 % от сумата на ред 5)
11

Данъчно облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ
12

Данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ
13

Годишна данъчна основа след намаленията

(ред 5 - ред 6 – ред 7 - ред 8 – ред 9 – ред 10 – ред 11- ред 12)
14

Дължим годишен данък (ред 13 х 10 %)
15

Авансово удържан/внесен данък по чл. 42 от ЗДДФЛ
16

Разлика между ред 14 и ред 15(Сумата се закръглява към всеки пълен лев)
17

Сума по ред 16, удържана от лицето до 31 януари на следващата година
18

Сума по ред 16, възстановена на лицето до 31 януари на следващата година
19

Годишен данък за доходите от трудови правоотношения (ред 15 + ред 17 – ред 18)
Забележки: 1. На ред 1 се посочва общата сума на облагаемия доход от съответния код, включително платеният от други работодатели, който участва при изчисляването на годишната данъчна основа от работодателя по основното трудово правоотношение, на база предоставените от лицето служебни бележки. В този случай на ред 15 се включва и авансово удържаният и/или внесен данък по чл. 42 от ЗДДФЛ от другите работодатели, съгласно данните по предоставените от лицето служебни бележки.

2. Редове 7, 8 и 10 се попълват само, ако сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение.

3. Служебната бележка се издава в два екземпляра – единият се прилага към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, а вторият се съхранява от работодателя по основното трудово правоотношение на лицето към 31 декември на данъчната година.

4. Данните за упълномощено лице се попълват само, ако служебната бележка не е предоставена на лицето, придобило дохода.

Дата на предоставяне >>

Работодател/представляващ >>

(подпис и печат)
Подпис на лицето, на което е предоставена служебната бележка >>


Упълномощено лице >>


(Собствено име, презиме и фамилно име)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Сл. № от регистъра на НАП >>

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница