Образец №1 оферта за участие процедура по реда на глава осма-„А“ от зоп с предметДата15.04.2017
Размер325.14 Kb.


ОБРАЗЕЦ № 1


ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА-„А“ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:
Доставка на вибрационно-изолираща система с активни опори (оптически маси)“ за Институт по физика на твърдото тяло – БАН.

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта e подадена от:/наименование на участника/

и подписана от:/три имена/

в качеството му/им на/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес...............................................................................................................................

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: .....................................................

факс №:............................................................

e-mail: .

2. Лице за контакти................. ....................................

Длъжност:…………………………………………………..

3. Обслужваща банка:……………………………………

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN……………………………………………BIC……………………………………………

Титуляр на сметката………………………


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас за обществена поръчка по реда на Глава Осма-„а“ от ЗОП, с предмет:

Доставка на вибрационно-изолираща система с активни опори (оптически маси)“ за Институт по физика на твърдото тяло – БАН.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в поканата за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

3. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието.

4. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. дни, но не по-малко от 40 календарни дни от крайната дата за получаване на офертите и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

5. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

6. Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в поканата и приложенията към нея както и всички клаузи на проекта на договора.

7. Представяме Списък на всички документи (съответно заверени копия на документи), в подписан и подпечатан вид.


Дата: ........................ г. (Подпис и печат)

ОБРАЗЕЦ № 2


ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: …………………………………………………………………......................(трите имена)

Данни по документ за самоличност..............................................(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………………………..(длъжност)

Участник: …….……………………..…………………………………………………………, в процедура по Покана за възлагане на поръчка, по реда на Глава Осма-„а“ от ЗОП с предмет: „Доставка на вибрационно-изолираща система с активни опори (оптически маси)“ за Институт по физика на твърдото тяло – БАН.ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: ......................................


Дата: ............ ДЕКЛАРАТОР: …………………………..

(подпис, печат)
ОБРАЗЕЦ № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 1 без буква „е” и ал. 5 от Закона за обществените поръчки
Подписаният: ………………………………………………....................................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

………………………………………………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ……………………………………………………………(длъжност)

На Участник: …….……………………..…………………………………………………………, в обществена поръчка, по реда на Глава Осма-„а“ от ЗОП с предмет: „Доставка на вибрационно-изолираща система с активни опори (оптически маси)“ за Институт по физика на твърдото тяло – БАН.


Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

3. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

4. Информация относно горепосочените обстоятелства се съдържа в следните публични регистри: …………………………………………….


Компетентния орган, от който може да бъде получена информация за горепосочените обстоятелства в настоящата декларация е следният: ………………………………………

............. /посочват се от декларатора, когато е приложимо/.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.


Дата: ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ЛИПСА НА СВЪРЗАНОСТ С ДРУГ УЧАСТНИК

ПО ЧЛ. 55, АЛ. 7 ОТ ЗОП
Подписаният: ………………………………………………………......................

(трите имена)

в качеството си на ………………………………………………………………………..(длъжност)

на Участник: ..……………………………………..…………………………………………………, в

обществена поръчка, по реда на Глава Осма-„а“ от ЗОП с предмет:: „Доставка на вибрационно-изолираща система с активни опори (оптически маси)“ за Институт по физика на твърдото тяло – БАН.


ДЕКЛАРИРАМ:
Представляваният от мен Участник ………………………………………/изписва се името/ наименованието на участника/ не е свързано лице или свързано предприятие* с друг участник в горепосочената процедура.
Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.
Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ............ ДЕКЛАРАТОР:

………………………………………………..

(подпис, печат)ПОЯСНЕНИЯ по декларацията:

*Дефиниции: Съгласно §1, т.23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Свързани лица“ са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Съгласно §1, т.24 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Свързано предприятие“ е предприятие:

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или

б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или

в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6, или

г) което заедно с възложител по чл. 7 е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.ОБРАЗЕЦ № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: …………………………………………………………………......................(трите имена)

в качеството си на ………………………………………………………………….(длъжност)

на Участник: ……………………………..…………………………………………………………, в обществена поръчка, по реда на Глава Осма-„а“ от ЗОП с предмет: „Доставка на вибрационно-изолираща система с активни опори (оптически маси)“ за Институт по физика на твърдото тяло – БАН.

ДЕКЛАРИРАМ:


 1. Представляваното от мен дружество* не е регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

 2. Не съм свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Дата: ............ ДЕКЛАРАТОР: ……………………………

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЯ

по декларацията:

*Дефиниции: Съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, посочените в настоящата декларация изрази имат следното значение:

1. "Дружество" е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.

2. "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

3. "Свързани лица" са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.Забележка: Съгласно чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, забраната по чл. 3, т. 8 от закона не се прилага в случаите, когато:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Когато е налице някое от горепосочените обстоятелства по чл.4 от закона, участникът задължително го посочва с настоящата декларация.
** Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.

Когато участникът е обединение от лица, декларацията се попълва от всяко лице, участващо в обединението.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

ОБРАЗЕЦ № 6

СПИСЪК-ДЕКЛАРАЦИЯ

на изпълнени през последните три години, считано до датата на представяне на офертата, доставки, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка

Подписаният: …………………………………………………………..................(три имена)

в качеството си на …………………………………………………………………(длъжност)

на ………………………………………………………………………………………....(наименование на участника)

Участник в процедура за възлагане на Участник: …….……………………..…………………………………………………………, в обществена поръчка, по реда на Глава Осма-„а“ от ЗОП с предмет:„Доставка на вибрационно-изолираща система с активни опори (оптически маси)“ за Институт по физика на твърдото тяло – БАН.,ДЕКЛАРИРАМ, че:

I. През последните три години, считано до датата на подаване на офертата, представляваният от мен участник е изпълнил следните доставки, които са еднакви или сходниˡ с предмета на настоящата обществена поръчкапо ред

Предмет


Възложител

Период на изпълнение на договора

Стойност без ДДС1.

2.


Приложения: ²Доказателства за извършените доставки.

ПОЯСНЕНИЯ:

 1. За „сходни“ с предмета на поръчката се считат за доставка на такава или подобни апаратури, които са с научноизследователско предназначение. 1. Съгласно чл.51, ал.4 от ЗОП доказателство за извършената доставка се представя под формата на:

а/ удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или

б/ чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнената доставка.

Дата: Декларатор:

/подпис, печат/ОБРАЗЕЦ № 7

СОФИЯ , БЪЛ
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ НА В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА-„А“ ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ:
Доставка на вибрационно-изолираща система с активни опори (оптически маси)“ за Институт по физика на твърдото тяло – БАН.


До Института по физика

на твърдото тяло –БАН

От:___________________________________________________________________(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


 1. С настоящото Ви представяме нашата техническа оферта за изпълнение на поръчка с горепосочения предмет, като предлагаме да доставим ( прави се пълно описание на системата)…………………………………………………………..:

Техническите параметри, на които отговаря предложената вибрационно-изолираща система с активни опори (оптически маси) за Институт по физика на твърдото тяло – БАН, са:……………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………../участникът описва всички параметри на предложения продукт, които задължително трябва да са съобразени с изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация./

ъм настоящото техническо предложение прилагаме каталог/ други документи на предложената от нас вибрационно-изолираща система с активни опори (оптически маси)“ за Институт по физика на твърдото тяло – БАН.
 1. Декларираме, че сме запознати с изискванията по отношение параметрите на Възложителя, посочени в Техническата спецификация на Възложителя.
 1. Декларираме, че сме запознати с обстоятелството, че ако нашето предложение не отговаря на Техническата спецификация на Възложителя, ще бъдем отстранени от поръчката. 1. Системата ще е със следните параметри за безопасност :

………………………………………………………………………….

И ще се поддържа………………………………………………

(описват се начините на поддръжка)
4. Ще предоставим на Възложителя инструкции на английски език за работа с инсталацията, ръководство за поддръжка следните документи;
- декларации за съответствие на инсталацията с одобрени стандарти;
- цялостно описание на доставената инсталация;
5. Предлагаме срок на доставка ……………. .месеца.


 1. Гаранционният срок на системата да бъде ……………..месеца/години.В рамките на предложения гаранционен срок ще извършваме …………………………… както и ще отстраняваме всички дефекти, проявени в гаранционния период, придружени с консултация при необходимост след ремонт, в срок, определен от Възложителя.

 1. Предлагаме следгаранционно обслужване за срок от ………….. години.
 1. Доставката ще извършим както следва: ………………………………………………………..


Подпис:


Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Печат
Забележка: Участниците попълват едно Техническо предложение. Варианти не се приемат.

В колона „Описание на предложението, съобразно изискванията на Възложителя“, участниците задължително правят пълно описание на параметрите, като трябва да включат всички показатели и изисквания на Техническата спецификация на Възложителя и да бъдат съобразени с тях.


ОБРАЗЕЦ № 8

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ НА В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА-„А“ ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ:
Доставка на вибрационно-изолираща система с активни опори (оптически маси)“ за Институт по физика на твърдото тяло – БАН.
До Института по физика на твърдото тяло- БАН


(наименование и адрес на възложителя)

От:_____________________________________________________________(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________

ЕИК / Булстат: _____________________________,

Разплащателна сметка:

банков код:___________________; банкова сметка:_______________ ;

банка: _______________________ ; град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с нашето участие в провеждания избор, по реда на глава 8а от ЗОП, на доставчик за изпълнение на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашата ценова оферта, както следва:

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас Публична покана с предмет: „Доставка на вибрационно-изолираща система с активни опори (оптически маси)“ за Институт по физика на твърдото тяло – БАН.


1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, за обща цена от:

....…………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/ без ДДС или в Евро ……………………;


2. Посочената обща цена включва доставка и предаване на цялата техническа документация на системата, както и всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.
3. Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията от документацията за участие в процедурата.
4. Съгласни сме и приемаме плащанията да се извършват съгласно проекта на договор.
Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде _________ /не по-малко от 40 календарни дни/ календарни дни от датата на отваряне на предложенията и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на договора, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие в процедурата и по вид и начин, представен в Техническото предложение.
До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Подпис:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА с предмет:

Доставка на вибрационно-изолираща система с активни опори (оптически маси)“ за Институт по физика на твърдото тяло – БАН.


І. Обща информация

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ- Института по физика на твърдото тяло-БАН, България, гр.София, 1784, бул.“Цариградско шосе“ №72.
 1. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Глава Осма „а“, чл.101 а и сл., във връзка с чл.14, ал.4, т. 2 от ЗОП
 1. НАИМЕНОВАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СИСТЕМАТА:

3.1.ПРЕДМЕТ на настоящата обществена поръчка (ОП) е: „Доставка на вибрационно-изолираща система с активни опори (оптически маси)“ за Институт по физика на твърдото тяло – БАН.


3.2. Кратко описание на системата:

Системата включва 2 броя оптически маси с 8 броя активни крака с компресор, с възможност за регулиране на височината на масата, предотвратяване на вибрациите и осигуряване на стабилна работа на оптическите системи, включително лазерните системи, монтирани върху масите.
 1. ПРОГНОЗНА ЦЕНА – 50 000.00 (петдесет хиляди) лева, без включен ДДС.

 2. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – не по-дълъг от 2 (два) месеца, след сключване на договора.

 3. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ- Института по физика на твърдото тяло-БАН, България, гр. София, 1784, бул.“Цариградско шосе“ №72.ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ, СВОЙСТВА И КАЧЕСТВА НА ВИБРАЦИОННО-ИЗОЛИРАЩА СИСТЕМА С АКТИВНИ ОПОРИ (оптически маси)


 1. Системата следва да има следните технически характеристики:

  1. Маси - 2 броя:

 • Всяка с размери 1.5 m x 3.0 m и дебелина: 300 ± 5 mm;

 • Работен плот тип „пчелна пита“;

 • Покритие от неръждаема стомана на работния плот с дебелина 4,5 mm;

 • Повърхностна равнинност на площ от поне 50 x 50 cm2: ±0.1 mm или по-добра;

 • Динамичен коефициент на затихване на вибрациите: <1 x 10-3;

 • Отвори за монтаж със стандартна резба M6 mm, в мрежа 25 mm x 25 mm по повърхността на масите;

 • Запечатани отвори за монтаж (предотвратяващи попадане на елементи във вътрешността на работния плот);
  1. Активни крака с нисък коефициент на предаване на шум – 8 броя:

 • Интегрирана настройка на височината на краката в обхват от минимум 15 mm;

 • Интегрирано самонивелиране или самоцентриране на краката;

 • Tоварен капацитет на краката: поне 600 kg на крак;

  1. Въздушен компресор с ниски нива на шум - по-малко от 40 dB на разстояние 0.5 m, включващ:

 • въздушен филтър/регулатор - за премахване на замърсители във въздуха;

 • резервни филтри за компресора – минимум 1 брой;

 • резервна туба с масло - минимум 1 брой;

2. Задължителни изисквания към предложението на участниците:Участниците да представят следните документи:

2.1.Сертификат за качество ISO 9001:2008;

2.2.Данни за лицето, което прави предложението.

2.3. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано до датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите на тези доставки, заедно с доказателства за извършената доставка.

2.4. Осигуряване на инструкции на английски език за използване и работа със системата, ръководство за поддръжка и цялостна документация на системата.


  1. Да се предоставят декларации за съответствие на системата с одобрени стандарти (от производителя, ако участникът е само доставчик).
 1. Място на доставка.

Доставката да се извърши до Института по физика на твърдото тяло-БАН, България, гр.София, 1784, бул.“Цариградско шосе“ №72, в зала, посочена от Възложителя;

  1. При доставка Изпълнителят представя декларации за съответствие на системата.

  2. Възложителят съставя приемателен протокол за оглед на доставката и въвеждане в експлоатация.
 1. Гаранционен срок на систематаминимум една година, след доставка и подписване на приемателен протокол от Възложителя за въвеждане в експлоатация. В рамките на предложения гаранционен срок Изпълнителят извършва безплатно отстраняване на всички дефекти, проявени в гаранционния период, придружени с консултация при необходимост след ремонт, в срок, определен от Възложителя.
 1. Задължение за следгаранционно обслужване: минимум 5 години (след закупуване на системата по договаряне).

Участниците следва да отговарят на всички изисквания на техническата спецификация , описана в документацията за участие.ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЕЗОПАСНОСТТА И ПОДДРЪЖКАТА НА ОБОРУДВАНЕТО.
1. Да отговаря на всички изисквания за безопасност, съгласно българското законодателство.

2. Лесна поддръжка и почистване на системата.Приложение № 2
ПРОЕКТ

 1. Д О Г О В О Р

Днес ................................., в град София, между:1. ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО “АКАД. ГЕОРГИ НАДЖАКОВ“ – БАН, ЕИК 000662025, със седалище и адрес: град София, бул. „Цариградско шосе” № 72, представляван от директор Акад. Александър Г. Петров – ръководител на проект INERA 136309 FP7-REGPOT-2012-2013-1, наричан по-долу Възложител, от една страна

и

2........................................., със седалище и адрес на управление:........................, ЕИК/БУЛСТАТ:..........................., ДДС................................., вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано от..............................Управител, наричано за краткост Изпълнител, от друга страна
на основание чл. 101 „е” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и утвърдени протоколи за определяне на Доставчик за изпълнение на поръчка с предмет „Доставка на вибрационно-изолираща система с активни опори (оптически маси)“ за Институт по физика на твърдото тяло – БАН, се състави и подписа настоящият договор за следното:

І. Предмет на договора
1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава срещу възнаграждение да извърши доставка на …………………….. при цена, описани в приложените Техническо предложение и Ценова оферта на Доставчика, съставляващи Приложение № 1 и 2 към договора.

2. Изпълнението на договора включва доставка, предаване на цялата документация за съответствие на системата и за работа и експлоатация, съгласно направеното предложение и изискванията на Възложителя.

II. СРОКОВЕ
Чл. 2. (1) Началната дата е датата на подписването на настоящия договор.

(2) Краен срок за изпълнението на договора, което включва доставка, тестване от Изпълнителя и Възложителя и предаване на техническата документация на системата е ………………… месеца, считано от датата на сключване на договора.


III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1) Общата цена за изпълнение на дейностите по време на договора е в размер на _________ лева /словом/, без ДДС или равностойността в Евро, по курса на БНБ към деня на плащане, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

Чл. 4. (1) Възнаграждението по чл. 3 се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по банков път – по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при банка ......................................, IBAN:........................................., BIC:..........................., както следва:

- Авансово плащане – 50 (петдесет) на сто от стойността на договора. Плащането се извършва в срок до 10 работни дни след сключване на договора и след представяне на фактура;

- Окончателно плащане – останалите 50 (петдесет) на сто от стойността на договора, в срок до 10 работни дни, след представяне на фактура и представяне на приемателни протоколи от Възложителя за доставка, съответствие с изискванията и въвеждане в експлоатация на системата от и Възложителя, както и предадена техническа документация, съгласно техническото предложение.

(2) От окончателното плащане се приспадат суми за начислени неустойки, в случай че има такива.


ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни всички дейности по настоящия договор с предмет: „Доставка на вибрационно-изолираща система с активни опори (оптически маси)“ за Институт по физика на твърдото тяло – БАН, в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.

2. Да достави системата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след проведено изпитване.

3. Проверката да се осъществи за съответствие с характеристиките и параметрите, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като технически и потребителски изисквания и състави декларации за съответствие.

4. Резултатите от изпитанията да се отразяват в протокол за изпитания на системата и сертификат за съответствие, съпътстван от документ, съдържащ описание на методиката на тестване.

5. Да положи необходимата грижа за качествено извършване на услугите по договора, като се стреми те да бъдат извършени по най-високите стандарти на професионална компетентност, етичност и почтеност;

6. Да съгласува действията си с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7. Да не разпространява по какъвто и да е начин пред трети лица собствена или служебна поверителна информация, която му е станала известна при изпълнението на този договор, без предварително да е получил за това писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8. След изпълнението на договора да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите в изпълнение на договора, както и техническата документация, съдържаща:


 • техническо описание за работата на системата;

 • техническа документация: инструкция за експлоатация и инструкция за поддръжка, на английски език;

 • декларации на съответствие на системата с одобрени стандарти от производител;


Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи в срок уговореното възнаграждение съгласно чл. 3 и 4.;

2. Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействието и информацията, необходими му за качественото извършване на дейностите по чл. 1;


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими документи, материали и информация за правилното изпълнение на задълженията му, поети с настоящия договор;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените дейности, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

3. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да извършва проверки на документите по подготовката на дейностите по договора и да контролира изпълнението на договора, без с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. При констатирано неизпълнение и/или нарушение на задълженията по договора, недостатъчна квалификация и компетентност ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска предсрочно прекратяване на договора.
VІ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в съответен гаранциония срок, съгласно техническото си предложение .

Чл. 10. Гаранционните срокове започват да текат от деня на подписването на приемателен протокол за доставена, монтирана и въведена в експлоатация система от Възложителя, както и извършване на успешен приемателен тест на системата.

Чл. 11. За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.
VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 12. (1) Ако някоя от страните по договора не изпълни задълженията си или част от тях, в сроковете, съгласно договора, същият дължи на изправната страна неустойка в размер на 0,1 % от цената по договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от цената на договора. При възникване на предпоставките за това, Възложителят има право да задържи предявената неустойка от последното плащане по договора.

(2) За неизпълнението на други задължения по договора, включително и при разпространяване на информация, която се отнася до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или му е била предоставена от него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % от цената по договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за истинността на декларираното. Всякакви щети и загуби произлезли от непълноти и неточности в декларациите и другите документи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са за негова сметка.

Чл.13. Всяка от страните може да претендира по общия ред за обезщетения за претърпените от нея вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка.
VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 14. Договорът се прекратява:

1. С окончателно изпълнение и приемане на договорената работа;

2. Предсрочно, едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с десетдневно писмено предизвестие, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява задълженията си, произтичащи от този договор;

3. Всяка от страните може едностранно, с едномесечно писмено предизвестие, да прекрати действието на този договор. В този случай при прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на изпълнените до този момент дейности. При прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият следва да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички дължими суми, произтичащи от изпълнението на този договор, както и суми по заплатени аванси, ако има такива.

4. Предсрочно поради неосигурено финансиране, вследствие на прекратяване на финансиране по Проекта на Института по физика на твърдото тяло-БАН. В този случай, Възложителят не носи отговорност за неизпълнение на договора.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.
ІХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 16. (1) По смисъла на този договор „непреодолима сила” са обстоятелства от извънреден характер, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати.

(2) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или лошо, забавено или некачествено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може да бъде определено като непреодолима сила, включително и за причинените от това неизпълнение вреди.

(3) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпването на непреодолимата сила.

(4) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то е могло да бъде преодоляно.

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствана от непреодолима сила, е длъжна да представи във възможно най-кратък срок и сертификат за непреодолима сила, издаден от Българска търговско-промишлена палата или да докаже наличието й с други релевантни документи и доказателства.

(7) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолима сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, писмено с известие уведомява другата страна за спиране изпълнението на договора до отпадането на непреодолимата сила.

(8) След отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които се определя като непреодолима сила, страната която е дала известието по ал. 7, в пет дневен срок писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора.

(9) Ако след изтичане на пет дневния срок, страната, която е дала известието по ал. 7 не даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от пет дни.

(10) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 8, страната, която е дала известието по ал. 8, не възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на договора.

(11) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, не може да се позовава на непреодолимата сила, ако не е изпълнила някое свое задължение, произтичащо от договора, и което не е пряко свързано с изпълнението на задължението, възпрепятствано от непреодолимата сила.
X. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 17. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора.

Чл. 18. Всички доклади и данни, като например справки, документации, диаграми, база данни и допълнителни материали, придобити, събрани или изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процеса на изпълнение на договора са изцяло собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При завършване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставя всички тези документи и данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да ги използва за цели, които не са обвързани с договора, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 19. (1) Цялостното изпълнение, включващо дейностите по предмета на поръчката „Доставка на вибрационно-изолираща система с активни опори (оптически маси)“ за Институт по физика на твърдото тяло – БАН е изключителна собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма никакви права върху доставената система и документацията.

(2) С подписване на протокола за доставка на системата, предмет на договора, тя става собственост на Възложителя и всички права върху нея стават изключителна собственост на Възложителя.Чл. 20. Ако в срока на договора възникнат препятствия за изпълнението му, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

Чл. 21. Настоящият договор не може да бъде изменян, освен при наличие на условията на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

Чл. 22. За всички неуредени въпроси във връзка с изпълнението и прекратяването на настоящия договор за обществена поръчка се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

Чл. 23. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България, по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат на български език в писмена форма.
Лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: име: ……………………, адрес гр. …………………….., телефон: ……………., факс: …………….., E-mail:
Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: име: ........................................, адрес, .............................................................................., тел.: .................................................,
Настоящият договор се изготви и подписа в три еднакви екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са:

 1. Оферта за участие на изпълнителя;

 2. Ценово предложение на изпълнителя;

 3. Техническо предложение на изпълнителя;

 4. Техническа спецификация и пълно описание предмета на поръчката, част от документация за участие;
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ
…………………………………. …………………………….

/Акад. Александър Г. Петров/ /............................../


Гл. счетоводител:……………………

/ Елеонора Попова/Публична покана с предмет:

Доставка на вибрационно-изолираща система с активни опори (оптически маси)“ за Институт по физика на твърдото тяло – БАН.
Каталог: adm -> download -> orderfile
adm -> Примерна таблица за допустимите разходи по дейности на база референтни цени
adm -> Въпроси и отговори по мярка 112 „създаване на стопанства на млади фермери”
adm -> От Закона за туризма уважаеми хотелиери
adm -> Програма за опазване на околната среда на община твърдица г р. Т в ъ р д и ц а с е п т е м в р и 2 0 1 2 г о д
adm -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П о к а н а за приемане на заявления за подпомагане по мярка 121 „
adm -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Одобрявам: /изет шабан председател на ус
adm -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П ъ р в а п о к а н а за 2013г
orderfile -> Образец оферта за участие процедура по реда на глава осма-„А“ от зоп с предмет
orderfile -> „Доставка на прецизна сканираща система – планарна xy маса с контролер“


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница