Образец №1 опис на представените документи съдържащи се в офертатаДата24.02.2017
Размер156.7 Kb.
Образец № 1

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ съдържащи се в офертата

по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП


на .................................................................................................................. с ЕИК (БУЛСТАТ) ..........................

(посочете наименованието на участника)
със седалище и адрес на управление гр. ...................................., п.к. ..................., ул. “....................№..........,
тел.: ..............................., e-mail: ...........................................

участник в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка чрез покупка на стабилизиран азотен тор- амониев нитрат за нуждите на ТП „ ДЛС Балчик” при „СИДП” ДП гр. Шумен за 2017г.”Описание на документа

Оригинал/

копие

Страници от..до .....

1.

Опис на представените документи- Образец № 1


оригинал
2.

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2;

оригинал
3

Предложение за изпълнение на поръчката- Образец № 3 ;


оригинал
4.

Документ за упълномощаване, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а“ от ППЗОП

копие
5.

Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП – образец № 4

оригинал
6.

Декларация за срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП- образец № 5

оригинал
7.

Декларация за спазени задължения свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „ д“ от ППЗОП- Образец № 6;

оригинал
8.

Декларация за конфиденциалност по реда на чл.102, ал. 1 ЗОП - Образец № 7 когато е приложимо;

оригинал
9.

Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 , т. 7 от ЗОП - Образец № 8;

оригинал
10.

Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 ЗОП за липса на свързаност с друг участник - Образец № 9;

оригиналПлик:„Предлагани ценови параметри“11.

Ценово предложение - Образец № 9

оригиналДата ..............................................................................................................


Име и фамилия..................................................................................................
Подпис............................................
*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние и/или изрично упълномощени за това лица.

Образец №3

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ТП „ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК”

ГР. БАЛЧИК
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя
ОТНОСНО: процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка чрез покупка на стабилизиран азотен тор- амониев нитрат за нуждите на ТП „ ДЛС Балчик” при „СИДП” ДП гр. Шумен за 2017г.”

на.................................................................................................................................................(наименование на участника)
УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,
І. Декларирам, че сме запознати с предмета на поръчката, както и с обема на работата.

ІІ. Предлагам да изпълним доставката, предмет на настоящата обществена поръчка качествено, в срок, при спазване на съответните професионални стандарти и изисквания в пълно съответствие с условията на възложителя, описани в Техническата спецификация към документацията за участие и приложения проект на договор за обществена поръчка, както следва:

  1. Доставка чрез покупка на стабилизиран азотен тор- амониев - нетоксичен твърд продукт, при следните стандарти и норми:

- общо съдържание на азот (N) – мин. 33,5%

- съдържание на влага – макс. 0.6%

- pH на воден разтвор при 20 0С(10 g/ 100 cm3 ) – мин. 4,5%

- гранулометричен състав: гранули под 0,5 мм – макс.3.0%; гранули от 0,5 до 1 мм – макс. 5.0%

- порьозност/маслопоглащаемост- макс. 4.0%

2. Продуктът, който ще доставим

- отговаря на Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 година относно торовете

- ще бъде опакован във торби от полиетилен, полипропилен или промазана полипропиленова тъкан с маса - нето 50 кг.

- ще бъде придружен с информационен лист за безопасност, изготвен съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006.

3. Количество за доставка – 11т. ( единадесет тона).

4. Място на доставка - складова база на Възложителя – „ Разсадник Соколово”, находяща се в общ. Балчик, обл. Добрич, с. Соколово.

5. Срокове за изпълнение на поръчката:

5.1. Срок на доставка след заявка на Възложителя – .................(.......................) календарни дни

Забележка: не-повече от 3 календарни дни

5.2. Краен срок на договора – 30.04.2017г.

6. Доставката/ите ще се извършват след получена заявка устно и/или писмено на:

електронна поща……………………………………или тел:………………………………

лице (лица) за контакти:…..…………………………………………………………

Дата ..............................................................................................................


Име и фамилия..................................................................................................
Подпис............................................


Образец № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане на условията в проекта на договор по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП

Подписаният/ата……………………………………………………................(трите имена)

данни по документ за самоличност.....................................................................……………………………(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството ми на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на участник............................................................................................ ЕИК/БУЛСТАТ.....................................,(наименование на участника)
Относно: процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка чрез покупка на стабилизиран азотен тор- амониев нитрат за нуждите на ТП „ ДЛС Балчик” при „СИДП” ДП гр. Шумен за 2017г.”
ДЕКЛАРИРАМ:
Представлявания от мен участник приема условията в проекта на договор, приложен към документацията за участие в процедурата , без бележки и предложения
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата ..............................................................................................................


Име и фамилия на декларатор..................................................................................................
Подпис............................................


Пояснение: Когато участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.


Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП
Подписаният/ата……………………………………………………................

(трите имена)

данни по документ за самоличност.....................................................................……………………………(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството ми на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на участник............................................................................................ ЕИК/БУЛСТАТ.....................................,(наименование на участника)

Относно: процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка чрез покупка на стабилизиран азотен тор- амониев нитрат за нуждите на ТП „ ДЛС Балчик” при „СИДП” ДП гр. Шумен за 2017г.”, с настоящата
ДЕКЛАРИРАМ:
Срокът на валидност на подаденета от нас оферта да е 3 ( три) месеца, считано от крайният срок за депозиране на оферти.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата ..............................................................................................................


Име и фамилия на декларатор..................................................................................................
Подпис............................................


Пояснение: Когато участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.


Образец № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

за спазени задължения свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „ д“ от ППЗОП
Подписаният/ата……………………………………………………................

(трите имена)

данни по документ за самоличност.....................................................................……………………………(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството ми на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на участник............................................................................................ ЕИК/БУЛСТАТ.....................................,(наименование на участника)

Относно: процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка чрез покупка на стабилизиран азотен тор- амониев нитрат за нуждите на ТП „ ДЛС Балчик” при „СИДП” ДП гр. Шумен за 2017г.”, с настоящата
ДЕКЛАРИРАМ:
При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата ..............................................................................................................


Име и фамилия на декларатор..................................................................................................
Подпис............................................

Пояснение: Когато участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

Образец № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ*

за конфиденциалност по реда на чл. 102, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП
Подписаният/ата……………………………………………………................

(трите имена)

данни по документ за самоличност.....................................................................……………………………(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството ми на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на участник............................................................................................ ЕИК/БУЛСТАТ.....................................,(наименование на участника)

Относно: процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка чрез покупка на стабилизиран азотен тор- амониев нитрат за нуждите на ТП „ ДЛС Балчик” при „СИДП” ДП гр. Шумен за 2017г.”, с настоящата
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Информацията, съдържаща се в ..................................................................................... ....................................................................................................................................................................

(посочват се конкретна част/части от техническото предложение)

от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава).

2. Не бихме желали информацията по т.1 да бъде разкривана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в предвидените от закона случаи.
Дата ..............................................................................................................
Име и фамилия..................................................................................................
Подпис............................................


Пояснение: Съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка, съгласно чл.102, ал. 2 от ЗОП .

* Декларацията не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.

Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица.
Образец № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 , т. 7 от ЗОП

Подписаният/ата……………………………………………………................(трите имена)

данни по документ за самоличност.....................................................................……………………………(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството ми на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на участник............................................................................................ ЕИК/БУЛСТАТ.....................................,(наименование на участника)
Относно: процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка чрез покупка на стабилизиран азотен тор- амониев нитрат за нуждите на ТП „ ДЛС Балчик” при „СИДП” ДП гр. Шумен за 2017г.”, с настоящата
ДЕКЛАРИРАМ:
Не е налице „конфликт на интереси“ по смисъла на §2, т. 21 от Допълнителни разпоредби на Закона за обществените поръчки във връзка с възлагането на поръчката.

Дата ..............................................................................................................


Име и фамилия на декларатор..................................................................................................
Подпис............................................


Пояснение: "Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.

*Когато участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.


Образец № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл. 107, т.4 от ЗОП

Подписаният/ата……………………………………………………................(трите имена)

данни по документ за самоличност.....................................................................……………………………(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството ми на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на участник............................................................................................ ЕИК/БУЛСТАТ.....................................,(наименование на участника)
Относно: процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка чрез покупка на стабилизиран азотен тор- амониев нитрат за нуждите на ТП „ ДЛС Балчик” при „СИДП” ДП гр. Шумен за 2017г.”, с настоящата
ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 2,


т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящото възлагане1.

Дата ..............................................................................................................


Име и фамилия на декларатор..................................................................................................
Подпис............................................

Пояснение: Когато участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

Пояснение: Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.Образец № 10

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ТП „ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК”

ГР. БАЛЧИК
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Относно: процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка чрез покупка на стабилизиран азотен тор- амониев нитрат за нуждите на ТП „ ДЛС Балчик” при „СИДП” ДП гр. Шумен за 2017г.”, с настоящата
на.............................................................................................................................................

(наименование на участника)
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Предложението ни за изпълнение на настоящата обществена поръчка е следното:


  1. Предлагам обща стойност за доставка чрез покупка на 11т. ( единадесет тона) пакетиран стабилизиран азотен тор- амониев нитрат в размер на

.........................лв. (...............................................................................................лева) без вкл. ДДС
2. В цената са включени всички разходи за опаковка, такси, транспорт и други съпътстващи доставката разходи определени франко място на доставката складова база на Възложителя – „ Разсадник Соколово”, находяща се в общ. Балчик, обл. Добрич, с. Соколово

3. Предложената цена не подлежи на промяна преди и след сключването на договора , освен в случаите, предвидени в закона.

4. Начин на плащане: Плащането ще се извършва при условията и по реда на проекта на договор, приложен към документацията за участие по банков път в 15 (петнадесет) дневен срок след издаване на данъчна фактура. Данъчна фактура се издава след съставяне на двустранен- приемо-предавателен протокол за извършената доставка и информационен лист за безопастност.

5. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Дата ..............................................................................................................


Име и фамилия..................................................................................................
Подпис............................................


Пояснение: Предложената обща цена за изпълнение на целия договор не следва да надвишава прогнозната стойност на поръчката, посочена в решението за откриване на процедурата. Оферираната цена трябва да се представи в български лева без вкл. ДДС. Цена, представена в друга парична единица не се разглежда, а се отстранява от участие.1Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница