Образец №1 предмет на поръчкатаДата19.02.2017
Размер296.27 Kb.
Образец № 1


ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „Доставка на компютърни системи, офис техника и консумативи за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – гр. Велико Търново“

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ
Настоящата оферта за участие е подадена от

……………………………………………………………………………………….....................…...

(наименование на участника)
и е подписана от…….....................................…………………………………………………….....

………………………………………………………………...................….………………………...

(трите имена и ЕГН)
в качеството му на …………………….....................……..……………………………..…………..

(длъжност)УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата Оферта за участие в обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Доставка на компютърни системи, офис техника и консумативи за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – гр. Велико Търново“.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и изискванията, поети с офертата до изтичане на срока на договора.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас до подписване на договора, настоящото заявление ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Ние приемаме, че изборът на възложителя е единствено и изключително негово право и не подлежи на обжалване по целесъобразност.

Заявяваме, че сме запознати с обекта на поръчката, условията за финансиране, както и всички документи, включени в книжата и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.


Дата……………… г.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____________________ (име и фамилия)


_____________________ (длъжност на представляващия участника)

Образец № 2

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „Доставка на компютърни системи, офис техника и консумативи за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – гр. Велико Търново“
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1. Официално име на Участника ………………………………………………………..........
2. Юридическа форма ………………….…………………………………….………………..
3. Националност: ........................................................................................................................
4. Фирмата се представлява от ………………………………………….…………………….
5. ЕИК ……………………………………
6. Седалище и адрес на управление:
6.1. Град ………………………………………………………………….……..
6.2. Улица………………………………………………………. № ……….....
6.3. Телефон………………………………; факс………………...…………..
7. Адрес за кореспонденция: .....................................................................................................
.......................................................................................................................................................

8. Лице за контакти:

………………………………………………….………………………………………………..

Длъжност…………………………...………………………………………………………..…

Адрес……………...…………………………………………………………….………………

Телефон……………………………..…………..; факс………………………………………


8. Обслужваща банка:………………………………………………………………………….

BIC………………………………………………………………………………………..……..

IBAN……………………………………………………………………………………….……

титуляр на сметката

…………………………………………………………………………………….……………..

Дата……………… г. …………………………………..

(подпис; печат)


Образец № 3
ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „Доставка на компютърни системи, офис техника и консумативи за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – гр. Велико Търново“

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Настоящото техническо предложение е подадено от…………………………….. …………………………………………………………………………………………..............

(наименование на участника)


и е подписано от………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….….….........……………………...

(трите имена и ЕГН)
в качеството му на ………………………………………….……..…………………………............…..…………..

(длъжност)


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Доставка на компютърни системи, офис техника и консумативи за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – гр. Велико Търново“.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка.

Съгласни сме с поставените от Вас условия, приемаме ги без възражения, и предлагаме да изпълним без резерви и ограничения дейностите, включени в предмета на обществената поръчка.

Предлагаме да извършваме доставките периодично, след Ваша заявка в срок до 24 часа, а в случай на спешност до 1 час от уведомяването.

Приемаме плащането на извършените доставки да се извършва отложено, по банкова сметка на изпълнителя, в срок до 60 (шестдесет) дни след представяне на доставна фактура.

Приемаме условията относно техническите изисквания: • Да извършим инсталацията, монтажа и пускането в експлоатация на компютърните системи и офис техника, при необходимост, като осигурим необходимите специалисти.

 • Да обучим лицата, които ще използват офис техниката по предназначение, след доставката, монтажа и пускането й в експлоатация.

 • Да осигурим гаранционно сервизно обслужване за І група - Компютърни системи, устройства и външни носители по номенклатурни единици №№ 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 27, 28, 29 и 30 минимум 24 месеца.


............. 2017 г. Подпис и печат: .......................................

гр. …..……….. Име и фамилия: …..................................

Длъжност: .................................................
Образец № 4

ДО

ИЗП. ДИРЕКТОР на

МОБАЛ АД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Доставка на компютърни системи, офис техника и консумативи за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – гр. Велико Търново“
От________________________________________________________________________, (наименование на фирмата участник)
ЕИК__________________________________,

със седалище и адрес на управление

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,

представлявано от ___________________________________________________________

(трите имена, ЕГН и длъжност)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с обект: „Доставка на компютърни системи, офис техника и консумативи за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – гр. Велико Търново“.

Предлаганата от нас цена за всяка една номенклатурна единица е както следва:

Вид компютърна техника / консуматив

мярка

количество

Единична цена без ДДС

І Компютърни системи, устройства и външни носители

 

1

Стационарен компютър /без монитор/ - нов
- дънна платка soc. 1151
- процесор min 2400 MHz
- памет min.. 4 GB DDR4
- VGA - вградена
- твърд диск мин. 240GB SSD
- кутия USB front
- захранване min. 420W
- DVD RW SATA

бр

10

 

2

Софтуер Windows 10 Pro Bulgarian 64 bit 1pk DSP DVD OEM

 

10

 

3

Монитор min 19" - нов

бр

8

 

4

Монитор min 22" - нов

бр

2

 

5

Клавиатура

бр

20

 

6

Мишка PS2, USB

бр

25

 

7

Принтер 1
- 18 ppm, 7 - 8 сек. За първа стр.
- Макс. 5,000 стр. На месец
- 600 x 600 dpi
- All-in-One касета за 1,600 pages
- касета за хартия за 150 листа

бр

10

 

8

Принтер 2 - мрежов
- Цвят черно-бял
- 28 стр./мин(A4);
- мрежа 10BASE-T/100BASE-TX
- Max 30000 месец
- Двустранен печат Automatic
- Консумативи Cartridge 2100 стр.

бр

2

 

9

Принтер 3 - цветен
- Черно - 16 стр./мин.
- Цветно - 4 стр./мин.
- Капацитет на консумативите :
- Черно - 1 200 стр.
- Цветно - 1 000 стр
- Max месечно натоварване 15000

бр

1

 

10

Многофункционално устройство

бр

5

 

11

Преносим компютър - нов
- процесор 2 ядрен; мин. 2.2 МХц
- памет - 4 GB
- диск - 500 GB
- екран 15.6"
- оптично устройство
- свързаност LAN 10/100/1000; WiFi 802.11a/g/n
- интерфейси мин. 2 USB 3.0; card reader; HDMI; VGA
- батерия 6 клетъчна
- тегло до 3.2 кг.

бр

2

 

12

Външен харддиск 2.5" / USB 3.0 1 TB

бр

3

 

13

Флаш памети 8 GB USB 2.0

бр

5

 

14

Флаш памети 16 GB USB 2.0

бр

4

 

15

Флаш памети 32 GB USB 2.0

бр

4

 

16

Флаш памети 8 GB USB 3.0

бр

4

 

17

Флаш памети 16 GB USB 3.0

бр

4

 

18

Флаш памети 32 GB USB 3.0

бр

4

 

19

Твърд диск 3.5" 500 GB

бр

5

 

20

Твърд диск 3.5" 1000 GB

бр

4

 

21

Твърд диск 2 TB 3.5"

бр

1

 

22

Памет DDR4 4GB

бр

3

 

23

Памет DDR3 4GB

бр

2

 

24

Памет DDR2 2GB

бр

3

 

25

SWITCH 16 портов 10/100/1000
Суич, тип Fixed Port
Общ брой портове 16
Основни портове, тип 16x10/100/1000Base-T
Управление No
Памет (Flash, RAM) Packet bufferr: 256KB
Капацитет за маршрутизиране/превключване, Gbps 32 Gbps
Пропускателна способност, Mpps 23.8 Mpps
VLAN (брой, стандарти) VLAN packet pass-through IEEE 802.1Q
L2 мреживи стандарти IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x flow control, IEEE 802.1p CoS,
Сигурност IEEE 802.3x flow control, Certification: UL 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, EU RoHS compliant, Broadcast storm control
Размери,19" rackmount

бр

3

 

26

SWITCH 24 portov 10/100/1000
Суич, тип Fixed Port
Общ брой портове 24
Основни портове, тип 24x10/100/1000Base-T
Routing Layer 2 Only
Памет (Flash, RAM) Packet bufferr: 448KB
Капацитет за маршрутизиране/превключване, Gbps 48 Gbps
Пропускателна способност, Mpps 35.7 Mpps
MAC адреси 8000 MAC address table size
VLAN (брой, стандарти) VLAN packet pass-through IEEE 802.1Q
L2 мреживи стандарти IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x flow control, IEEE 802.1p CoS
Сигурност IEEE 802.3x flow control, Certification: UL 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, EU RoHS compliant, Broadcast storm control
19" rackmount

бр

3

 

27

Router 10/100
Брой портове WAN скорост:1x10/100Base-TX/ 1x RJ45/
Брой портове LAN скорост: 4 x10/100Base-TX/ 4x RJ45/
Скорост на прехвърляне Wi-Fi (Mbps):: 300
Скорост на прехвърляне Ethernet (Mbps): 10/100Mbps
Сигурност: Wireless security:64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK; Wi-Fi Protected Setup (WPS);WMM
VPN (брой мрежи, стандарти): VPN Passthrough: IPSec, PPTP, L2TP
Aнтена: 2 х 5 dBi външни антени

бр

5

 

28

Баркод четец - отделение

бр

2

 

29

Баркод четец - лаборатория

бр

1

 

30

Баркод принтери

бр

2

 

31

CD носител - 700 МB

бр

9000

 

32

DVD носител- 4,7 GB

бр

100

 

ІІ Консумативи за Робот Codonies модел Virtua SN 90C00526C

 

1

CD носител - 700 МB printable за записващо DVD устройство на Робот Codonies модел Virtua SN 90C00526C

бр

22000

 

2

Мастилница за Робот Codonies модел Virtua SN 90C00526C

бр

22

 

ІІІ Консумативи за принтер

 

1

Тонер касета за HP 1536- съвместими

бр

10

 

2

Тонер касета за HP 1010 - съвместими

бр

30

 

3

Тонер касета за HP 1102 - съвместими

бр

20

 

ІV Антивирусна програма

 

1

Антивирусна програма -120 потребителя и 4 файлови сървъра

бр

1

 

Обща стойност на ценовото предложение по обособена група І. Компютърни системи, устройства и външни носители ………………………….лв. без включен ДДС или …………………………..лв. с включен ДДС.

Обща стойност на ценовото предложение по обособена група ІІ. Консумативи за Робот Codonics модел Virtua SN 90C00526C ………………………….лв. без включен ДДС или …………………………..лв. с включен ДДС.

Обща стойност на ценовото предложение по обособена група ІІІ. Консумативи за принтер ………………………….лв. без включен ДДС или …………………………..лв. с включен ДДС.

Обща стойност на ценовото предложение по обособена група ІV. Антивирусна програма ………………………….лв. без включен ДДС или …………………………..лв. с включен ДДС.
С подаване на настоящата ценова оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаването на оферти.

................... 2017 г. Подпис и печат: .......................................

гр. …………… Име и фамилия: …..................................

Длъжност: .................................................

Образец № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)


във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на компютърни системи, офис техника и консумативи за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – гр. Велико Търново“

Долуподписаният/-ната/ ............................................................................................, с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ………………………………………………………………..........……………………....,

(посочва се наименованието на участника)

ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................................................


Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

1.1 Не съм осъден с влязла в сила присъда, за:

а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс;

б) трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс;

в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс;

г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс;

д) престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

й) престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

1.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран за следното престъпление, посочено в т. 1.1: ............................................................................................

(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)

2.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;

2.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна, но съм реабилитиран за следното престъпление, посочено в т.1.1: ............................................................................................

(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен във връзка с участието ми в обществената поръчка.

4. Съгласно чл. 46 от ППЗОП, задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.


Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис

__________________________Забележка: Настоящата декларация се подписва от лицата по чл. 40 от ППЗОП. Представя се и от всеки член на обединение-участник, както и от подизпълнителите, в случай, ч участникът ще ползва такива

Образец № 6
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП)


във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на компютърни системи, офис техника и консумативи за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – гр. Велико Търново“

Долуподписаният/-ната/ ............................................................................................, с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ………………………………………………………………..........……………………....,

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................................................


Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Представляваният от мен участник ……………………………….Задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е установен.


а) Няма.

б) Допуснато е разсрочване, отсрочване или обезпечение.

в) Има, установени с акт, който не е влязъл в сила.

г) Размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния оборот за последната приключена финансова година.(Ненужното се зачертава.)


Неравнопоставеност по смисъла на чл. 44, ал. 5 от ЗОП.


а) представляваният от мен участник не е предоставял пазарни консултации и/или не е участвал в подготовката на обществената поръчка.

б) предоставянето на пазарни консултации и/или участието в подготовката на обществената поръчка на представлявания от мен участник не води до неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.(Ненужното се зачертава.)

2. Представляваният от мен участник:

- не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

- не е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.


Известно ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

Забележка:

Съгласно чл. 97, ал. 6, от ППЗОП, декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е влязъл в сила.

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.*

Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.

Община по седалището на възложителя е Столична община.


Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис

__________________________


Забележка: Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

Образец № 7
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 66, ал.1 от ЗОП

във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на компютърни системи, офис техника и консумативи за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – гр. Велико Търново“

Долуподписаният/-ната/ ............................................................................................, с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ………………………………………………………………..........……………………....,(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................................................


Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Участникът ………………………………………………………........(посочете наименованието на участника), който представлявам:
1. при изпълнението на горецитираната обществена поръчка няма да използва / ще използва подизпълнители (ненужното се зачерква);
2. подизпълнител/и ще бъде/бъдат ........................................... (изписват се наименованията на дружествата/лицата подизпълнители), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласието си за участие в поръчката;
3. вида на работите, които ще бъдат извършвани от подизпълнителите е, както следва:
подизпълнител 1 ...................................... (изписва се наименованието на първия подизпълнител) ще изпълнява следните дейности: …………………………………………………..
подизпълнител 2 ...................................... (изписва се наименованието на втория подизпълнител) ще изпълнява следните дейности: …………………………………………………..
Попълнете горните данни колкото пъти е необходимо съобразно броя на подизпълнителите, които ще вземат участие.
4. дела на участие на всички подизпълнители при изпълнение на поръчката ще бъде общо ........... % от общата стойност на поръчката, в т.ч.:

- участието на подизпълнител 1 ...................................... (изписва се наименованието на първия подизпълнител) ще бъде .............% от общата стойност на поръчката;

- участието на подизпълнител 2 ............................................ (изписва се наименованието на втория подизпълнител) ще бъде ..................% от общата стойност на поръчката.
Попълнете горните данни колкото пъти е необходимо съобразно броя на подизпълнителите, които ще вземат участие.
5. Задължаваме се да отговаряме за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Забележка: Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация. В случай че участник в поръчката е обединение декларацията се попълва от представляващия обединението.

………………2017 г. Декларатор: ………………………………(дата на подписване) (подпис и печат)

Образец № 8

ОБРАЗЕЦ № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 101, ал. 9 във връзка с § 2, т. 34 от ДР на ЗОП за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният/-ната/ ............................................................................................, с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ………………………………………………………………..........……………………....,(посочва се наименованието на подизпълнителя)

ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................................................


ДЕКЛАРИРАМ:
1. От името на представляваното от мен дружество:

......................................................................................................................................................(посочете наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .....................................................................................................................................................(наименование на участника в поръчката, на който сте подизпълнител)
при изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърни системи, офис техника и консумативи за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – гр. Велико Търново“.
2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

........................................................................................................................................................................................................................................................(избройте конкретния дял и процент от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)
3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 101, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като самостоятелен участник в горепосочената поръчка и да представим самостоятелна оферта.


Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис

__________________________


Образец № 9
ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с § 2, т. 45 от ДР на ЗОП
Долуподписаният/-ната/ ............................................................................................, с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ………………………………………………………………..........……………………....,(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................................................ДЕКЛАРИРАМ:
1. Представляваният от мен участник не е свързано лице (по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) с друг самостоятелен участник в настоящата процедура.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис

__________________________

Образец № 10
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т.8

от

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.Подписаният:…………………………………………………………………………………

/трите имена/

В качеството си на …………………………………………………………………………..

/длъжност/

На участник: …………………………………………………………………………………

В процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на компютърни системи, офис техника и консумативи за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – гр. Велико Търново“,


ДЕКЛАРИРАМ:


 1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

 2. Не съм свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Дата:…………………… ДЕКЛАРАТОР:………………….

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЯ

По декларацията:


 • Дефиниции: Съгласно §1 от допълнителните разпоредби на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, посочените в настоящата декларация изрази имат следното значение:

 1. „Дружество” е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.

 2. „Юрисдикции с преференциален данъчен режим” са юрисдикциите по смисъла на § 1 , т.64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

 3. „Свързани лица” са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.

Забележка: Съгласно чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, забраната по чл. 3, т.8 от закона не се прилага в случаите , когато: 1. Акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава-членка на европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективни инвестиране и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

 2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

 3. дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

 4. дружество, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представила информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други услуги и произведения.

Когато е налице някое от горепосочените обстоятелства по чл. 4 от закона, участникът задължително го посочва с настоящата декларация.
** Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.

Когато участникът е обединение от лица, декларацията се попълва от всяко лице, участващо в обединението.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Образец № 11

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „Доставка на компютърни системи, офис техника и консумативи за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – гр. Велико Търново“


Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

съгласно чл. 39, ал. 3, т.1, б. „в” от ППЗОП
Долуподписаният/-ната/ ............................................................................................, с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ………………………………………………………………..........……………………....,(посочва се наименованието на подизпълнителя)

ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................................................- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет на поръчката„Доставка на компютърни системи, офис техника и консумативи за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – гр. Велико Търново“

Д Е К Л А Р И Р А М:
Представляваното от мен дружество (обединение) като участник в процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка приемам клаузите на приложения към документацията за участие проект на договор.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.г. Декларатор: ­…………………………

(дата на подписване)

Образец № 12

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за срока на валидността на офертата
Долуподписаният/-ната/ ............................................................................................, с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ………………………………………………………………..........……………………....,(посочва се наименованието на подизпълнителя)

ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................................................

, във връзка с участието на дружеството (обединението) в процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет „Доставка на компютърни системи, офис техника и консумативи за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – гр. Велико Търново“


Д Е К Л А Р И Р А М:

Срокът на валидността на офертата е 90 дни след крайния срок за подаване на офертите.


Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.Дата: ................... г. ДЕКЛАРАТОР: …….................................. (подпис, печат)

 • *Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница