Образец №1 представяне на участника – административни сведенияДата08.05.2017
Размер272.24 Kb.
Образец №1

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА –

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование на участника ………………………………………………

2. ЕИК: ....................................

3. Координати:

Адрес:…………………………………………………………………………

Телефон: ………………………….

Факс: ………………………………...

Е-mail: ……………………………….


4. Лице, представляващо участника

………………………………………………………………………….……….(данни по документ за самоличност)

…………………….……….…………………………………………….……(длъжност)
4.1. Лице за контакти:.……….………………………………………………

(трите имена)

…………………….……….…………………………………………….……(длъжност)

Телефон/факс/е-mail: ………………….….………………………………….


5. Обслужваща банка: ………………………………..……………….…...

(наименование на обслужващата банка)

IBAN:...................................................

BIC: ....................................................
Титуляр на сметката:…..…………………….…………………………….........

*Забележка: Реквизитите се попълват и от подизпълнителите, ако е приложимо.


Дата: ….......……2015 г. Подпис и печат: ………………….
............................................................

/ Име, фамилия и длъжност /Образец №2


До

В и К – Свищов” ЕАДгр. Свищов

ул. „Хемус”, №41


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОТ:
…………………………………………………………………………………

(наименование на Участника)

Седалище и адрес на управление: .................................................................,

адрес за кореспонденция: ..........................................................................,

телефон: .............................., факс: .............................., е-mail: .....................,

ЕИК: ...................................; Идентификационен № по ДДС: .......................,

представлявано от: .........................................................................................,

в качеството му на: .........................................................................................ОТНОСНО:

Участие в обществена поръчка с предмет: „Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, собственост на „В и К – Свищов” ЕАД”Уважаеми Дами и Господа,
След запознаване с публичната покана за избор на изпълнител за сключване на задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите на моторните превозни средства, собственост на „В и К - Свищов” ЕАД, съгласно условията на Възложителя, подробно описани в публичната покана и документацията за участие, с цел обезпечаване текущата дейност на дружеството, в качеството си на Изпълнител, предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с указанията и условията за участие в обявения от Вас обществената поръчка чрез публична покана.

С настоящото Ви представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обществената поръчка чрез публична покана с горепосочения предмет, която съдържа:
І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ

Описание на услугите по предмета на обществената поръчка, подлежащи на изпълнение: ………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

Забележка: Участниците подробно и точно описват предлаганите услуги по предмета на обществената поръчка, както и начина на изпълнение на поръчката.
ІІ. ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Забележка: Участниците описват техническите си възможности за изпълнение на поръчката.
ІІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Застрахователно покритие:

................................................................................................................................................................................................................................................Забележка: Участниците да посочат всички застрахователни рискове, както и събитията, които ще бъдат покрити от задължителна застраховка “Гражданска отговорност”.

2. Изплащане на щети:

................................................................................................................................................................................................................................................Забележка: Участниците да посочат начина и срока на изплащане на застрахователното обезщетение при настъпване на застрахователно събитие).

2.1. Срок на изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие ……….. дни.Срокът за изплащане на обезщетенията се посочва в календарни дни – не повече от 15 (петнадесет) дни, считано от датата на представяне на изискуемите документи

3. Към настоящото техническо предложение прилагаме Общи условия на Застрахователя по задължителна застраховка “Гражданска отговорност”.


ІV. СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

1. Ще изпълним предмета на обществената поръчка в срок от .......... (.....................................) календарна година, считано от датата на сключване на договора.

Издаването на застрахователните полици ще се извършва преди приключване на срока на полиците от предходните договори. Действието на застрахователните полици започва от 0:00 ч. на деня, в който изтича срока на предходната полица и е за период от една календарна година. Застраховките изтичат по различно време през периода от една календарна година, за който ще бъде сключен договор с класирания на първо място Участник.

2. Задължаваме са да застраховаме и новопридобитите от Възложителя МПС, придобити през срока на действие на сключения договор.


V. Срок на валидност на офертата: Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание …………………дни от датата на отварянето на предложенията /минимум 30 дни/.

VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО

1. Поемаме гаранция за качеството на предлаганите услуги.

2. Поемаме гаранция за качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.


VІІ. ДРУГИ

................................................................................................................................................................................................................................................

(по преценка на Участника)
При така предложените условия от нас в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.Приложение:

  1. Общи условия на Застрахователя;

  2. Други документи и доказателства по преценка на участника.


Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия


__________________________Печат и подпис на лицето, представляващо участника или на упълномощеното лице

__________________________
Образец № 3

ДО

„В и К – Свищов”ЕАДГр. Свищов,

ул. „Хемус”, №41_______________________________________________________________


/пълно наименование на участника/

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

Уважаеми Дами и Господа,
Във връзка с обявената „В и К - Свищов”ЕАД обществена поръчка с предмет: „Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите, собственост на „В и К – Свищов” ЕАД”, възлагана по реда на Глава осма „а" от ЗОП, представяме нашата ценова оферта:

Размер на застрахователната премия: ……….…лв……………....(словом)


Данък върху застрахователните премии:………… лв. …………..(словом)
Общ размер на застрахователната премия: ………………………..… лв.

…………..………………………………….… (словом)

Начин и срок на плащане на застрахователната премия:

...............................................................................................................................Забележка: Срокът на плащане трябва да бъде съобразен с чл. 303а, ал. 2 от Търговския закон.
Ако са констатирани аритметични грешки те се отстраняват при спазване на следните правила:

  • При различия между сумите, записани с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата;

  • При несъответствие между предложената единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.


Прилага се попълнен списък на МПС, подлежащи на застраховка «Гражданска отговорност на автомобилистите» (Образец № 3.1.)

Подпис и печат:…………………….

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________


Образец № 3.1.


С П И С Ъ К

на МПС собственост на „В и К – Свищов” ЕАД за застраховка

Гражданска отговорност” на автомобилистите

Вид МПС/Модел

Регистрационен номер

RAM

Номер на двигател

Обем двигател/товароносимост

Година на производство

Валидност на полицата до 24 часа на дата

Застрахователна премия

КОЛЕСЕН БАГЕР ЮМЗ-6АКМВТ 02171

763379

1110838
1979

31.12.2015г.
ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ/МЕРЦЕДЕС 815 АТЕГО

ВТ 0831 ВХ

WDB9700252K347280

90492220052511

4 тона

14.09.1998

31.12.2015г.ЛЕК АВТОМОБИЛ /УАЗ 452ДВТ 7435АТ

223121

417860

6+1

01.01.1982

31.12.2015г.САМОХОДНО ШАСИ/ Т-16МВТ 02183

508467

1383240
1992

31.12.2015г.БАГЕР ТОВАРАЧ/FERMEC 860 SEBT 02172

SMFA44TC048EM2105

U591362K
2004

31.12.2015г.ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ /МЕРЦЕДЕС 1317ВТ 2243АН

WDB67603315271583

36696210048834

5 тона

12.03.1987

31.12.2015г.ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ/МАН 8.136ВТ 8809AP

WVM561C066G033480

06149965082361

3.5 тона

01.04.1985

31.12.2015г.КОЛЕСЕН БАГЕР/NEW HOLLAND LB95B-4PTBT 02173

031065339

474945
2007

31.12.2015г.БАГЕР/NEW HOLLAND

B100С


ВТ04274

FNHB100CNCHH03104


106721

2012

31.12.2015г.ЛЕК АВТОМОБИЛ/ФОЛКСВАГЕН ПОЛОВТ 8624AP

W V WZZZ80ZNY277718

AAU527048

4+1

17.07.1992

31.12.2015г.ЛЕК АВТОМОБИЛ/МЕРЦЕДЕС 108 Д ВИТОВТ 2398BA

VSA63816413172143

60194200727209

8+1

02.12.1998

31.12.2015г.
ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ/ФОРД ТРАНЗИТ

ВТ 9582КА

WF0VXXGBFV3U24034

ABFA

1+1

13.11.2003

31.12.2015г.ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ/ГАЗ 27057 581ВТ 0092ВМ

X9627057090639043

56030080032376

0.8 тона

07.01.2009

31.12.2015г.ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ/УАЗ 452ВТ 8089BM

186212

107484

0.6 тона

01.01.1981

31.12.2015г..ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ/УАЗ 452 АВТ 1908КВ

0071970

01100896

0.6 тона

05.04.1991

31.12.2015г.МОТОЦИКЛЕТ/ЧЗ 350ВТА0119

040159

41247

350

1987

31.12.2015г.САМОХОДНО ШАСИ/ Т-16МВТ 03001

1071771

413161
1987

31.12.2015г.
ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ/РЕНО КАНГО

ВТ6678ВН

VF1FC09AF28986498

БЕЗ НОМЕР

0.5тона

25.06.2003

28.02.2016 г.ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ/РЕНО КАНГОВТ6679ВН

VF1FC09AF28988128

БЕЗ НОМЕР

0.5тона

20.08.2003

28.02.2016г.


ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ/РЕНО КАНГО

ВТ6680ВН

VF1FC09AF28987671

БЕЗ НОМЕР

0.5тона

24.07.2003

28.02.2016г.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ/РЕНО КАНГОВТ6681ВН

VF1FC09AF28987340

БЕЗ НОМЕР

0.5тона

16.07.2003

28.02.2016 г.

ЛЕК АВТОМОБИЛ/РЕНО ЛАГУНА 1.9ДТИВТ6676ВН

VF1BG0G0626147459

F9QC750C127670

1870 куб. см

20.02.2002

28.02.2016 г.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ/ФОРД РЕЙНДЖЪРВТ6675ВН

WF0LMFE402У227367

WLAT312659

1тона

03.01.2003

28.02.2016 г.

БАГЕР/NEW HOLLAND B 90BBT 02951

FNH0B90BNBHH02345

00826485

 

2011

28.02.2016 г.


Сума на застрахователните премии:
Данък върху застрахователните премии (2%):
Обща сума на застрахователните премии:


Дата: ………………………… Застраховател: ……………………………

подпис и печат


……………………………

Име, фамилия – длъжност

Образец № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл.56, ал.1, т.8 от Закона за обществени поръчки

Долуподписаният /-ната/

с лична карта № , издадена на от ____

с ЕГН __ , в качеството ми на ____________________ (посочете длъжността, която заемате в управителен или контролен орган на участника, както и точното наименование на съответния орган) на (посочете фирмата на участника) със седалище и адрес на управление - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

( посочете наименованието на поръчката )
След като се запознахме с условията на настоящата процедура
Д Е К Л А Р И Р А М ,

Че при изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме следните (невярното се зачертава) подизпълнители:
Подизпълнител

избройте имената и адресите на подизпълнителите

Видове работи, които ще изпълнява

посочете видовете дейности

% от общата стойност на поръчката

посочете дела на участие на всеки подизпълнителПриемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител/посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.


Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ____________ ДЕКЛАРАТОР: _______________

(подпис)

Образец № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл.56, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки

Долуподписаният /-ната/

с лична карта № , издадена на от ____

с ЕГН __ , в качеството ми на ____________________ (посочете длъжността, която заемате в управителен или контролен орган на участника, както и точното наименование на съответния орган) на (посочете фирмата на участника) със седалище и адрес на управление - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

( посочете наименованието на поръчката )
След като се запознахме с условията на настоящата процедура
Д Е К Л А Р И Р А М ,
че приемаме условията в проекта на договор, предложен от Възложителя.
_________________ Декларатор: ___________________

/ дата/ / подпис и печат /При представяне на подписан от участника проект на договора и декларация за приемане на клаузите му, за участника отпада възможността да прави предложения за промени по проекта на договора.

Образец № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т. 8 от

Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици


Долуподписаният .........................................................................................,

ЕГН .........................................., в качеството си на Изпълнителен директор/Управител на „…………………………” ……, ЕИК ………………, със седалище и адрес на управление:…………………………………………

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

„……………….……….” …., вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК ……………, не е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и не е свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим съгласно § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: …………… Декларатор: .............................................

( подпис )


Образец № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.55 , ал.7 от ЗОП,

както и за липса на обстоятелството по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

Подписаният __________________________________________________________________ (име, презиме, фамилия)

л.к. № _________, издадена от ____________ на ___________гр. живущ/ адрес: ________________________________________________________

в качеството си на управител/ директор на _________________________________________________________________

(наименование на дружеството)

_________________________________________________________________

(адрес за кореспонденция)

ОТНОСНО:

Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:


  • Представляваното от мен дружество не е свързано лице или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 23а и т. 24 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с друг /и самостоятелен/ни участници в същата процедура.

  • В качеството си на представляващ …… не съм бил външен експерт по смисъла на чл. 8 от ЗОП .

Известна ми е предвидената в НК отговорност за посочване на неверни данни.

Дата: ____________ ДЕКЛАРАТОР: _______________(подпис)

Образец № 8
/тук се прилага списъка с документи, приложени в офертата/

Пр.№

Съдържание

Вид и количество на документите

/оригинал или заверено копие/Дата:_____________ подпис: _________________Проект !

ДОГОВОР
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

Днес, ………… 2015 г., в гр. Свищов, между:
В и К - Свищов” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Свищов, ул. „Хемус” № 41, ЕИК 200736851, Идентификационен № по ДДС BG200736851, представлявано от Изпълнителния Директор АНГЕЛ ЙОРДАНОВ БЕЛЯКОВ - възложител на обществена поръчка чрез публична покана, наричан по-долу за краткост ЗАСТРАХОВАН,

и

…………………………………………………………………………, със седалище и адрес на управление - гр. ………………………………, ул. “………………………………” № ……, ЕИК ………………………, Идентификационен № по ДДС BG……………………, представлявано от ………………………………………………………………… - изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана, наричан по-долу за краткост ЗАСТРАХОВАТЕЛ, от друга страна,


на основание Глава осма “а”, чл. 101е от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с утвърден Протокол от ………… 2015 г. на комисията, назначена със Заповед № 153/30.11.2015 г. от Изп. Директор на „В и К - Свищов” ЕАД, гр. Свищов за разглеждане и оценка на офертите и за класирането на участниците за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите на моторни превозни средства собственост на „В и К – Свищов” ЕАД”, се сключи настоящият договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ЗАСТРАХОВАНИЯТ възлага, а ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ приема да сключи “задължителна застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите” съгласно чл. 249, т. 1 от Кодекса за застраховането на моторните превозни средства, собственост и експлоатирани от “В и К - Свищов” ЕАД, наричани по-долу за краткост МПС, в съответствие с изискуемите застрахователни покрития за отделните категории пътни превозни средства на база техническата спецификация, предложени за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите.

1.2. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ издава застрахователна полица за всяко МПС преди изтичане срока на предходната полица.

1.3. Действието на застрахователната полица започва от 0:00 ч. на деня, в който изтича срока на предходната полица и е за период от една календарна година.

1.4. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да застрахова и новопридобитите от ЗАСТРАХОВАНИЯ ППС, придобити през срока на действие на този договор.

1.5. ЗАСТРАХОВАНИЯТ се задължава да заплати на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ дължимата застрахователна премия съобразно условията, уговорени в Раздел ІІІ от този договор.


ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
2.1. Договорът се сключва за срок от 1 (една) календарна година.

2.2. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.


III. ЦЕНА, СТОЙНОСТ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Общият размер на застрахователната премия за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите на 24 бр. ППС е в размер на ............... (Словом:........................) лв. без ДЗП, Данък застрахователна премия (ДЗП) - .......... лв., общ размер на застрахователната премия с ДЗП - ............... лв., съгласно ценовото предложение на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

3.2. Общата стойност на договора се формира на база издадените застрахователни полици през срока на действие на настоящия договор.3.3. Цените включват всички разходи на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за изпълнението на поръчката.

3.4. Плащането на застрахователната премия се извършва в български левове по банков път, с платежно нареждане в зависимост от издадените застрахователни полици през срока на действие на договора, срещу издаден документ оформен съобразно изискванията на закона по цени, предложени в Ценовото предложение, по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя:

BIC: ………………..

IBAN: …………………………….

БАНКА:

3.5. Застрахователната премия се заплаща в срок …………………….
IV
. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
4. Възложителят има право:

4.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка

4.2. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.3. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

5. Възложителят е длъжен да:

5.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

6. Изпълнителят има право:

6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

6.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

7. Изпълнителят е длъжен:

7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор.

7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

7.3. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.


V. ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
8. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изплаща дължимите застрахователни обезщетения при настъпване на застрахователно събитие по задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, съгласно действащата към момента нормативна уредба в ....... - дневен срок по банкова сметка посочена от пострадалото лице.

8.1. При уреждане отношенията между страните са приложими общите условия на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.


VІ. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
9. За неизпълнение на своите задължения по настоящия договор ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ дължи на ЗАСТРАХОВАНИЯ неустойка в размер на 0.1% от стойността на конкретната неизпълнена застрахователна услуга за всеки просрочен ден, но не повече от 10% върху реалното неизпълнение за съответната страна.

10. За неизпълнение на сроковете за извършване на плащанията по настоящия договор ЗАСТРАХОВАНИЯ дължи на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1% от сумата на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10% върху реалното вземане за съответната страна.

11. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото й да търси обезщетение в размер на действително претърпени вреди.

12. Страните по настоящия договор няма да носят отговорност за неизпълнение на договорените клаузи, причинено от форсмажорни обстоятелства.VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

13. Настоящият договор се прекратява:

13.1.С изтичане на срока на договора по чл. 5.

13.2. По взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма.

13.3. Едностранно от ЗАСТРАХОВАНИЯ с писмено предизвестие отправено до ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, считано от датата на получаване при ответната страна.

13.4. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки

14. Всяка от страните има право да развали договора в случай, че другата страна виновно не изпълнява задълженията си. Развалянето става с писмено изявление на изправната до виновната страна.

15. ЗАСТРАХОВАНИЯ не дължи на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ неустойки и обезщетения за пропуснати ползи във връзка с прекратяването на договора по чл. 15, ал. 3.VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

16. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.

17. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение.

18. Страните по договора не могат да възлагат или да изпълняват друго, което не е предмет на този договор.

19. Договорът не може да бъде променян съгласно чл.43, ал. 1 от ЗОП. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

20. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

21. Адресите на страните по договора са:

НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

гр./с. ……….., пощ. код ……. гр.Свищов пощ. код:5250

ул. …………………… ул. ”Хемус”,41

тел:…………………., тел: 0631/6-01-91,6-01-82

факс:………………….. факс0631/6-01-81

Email: ………………………. Email : vik@svishtov.com

21.1. При промяна на горните данни съответната страна е длъжна да уведоми другата в седем дневен срок от промяната.

22. Неразделна част от този договор са следните приложения:

1. Техническа спецификация – приложение № 1 към настоящия договор

2. Ценово приложение - приложение №2 към настоящия договор;

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение №3 към настоящия договорНастоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.


ЗАСТРАХОВАН: ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

ИЗП. ДИРЕКТОР: УПР./ИЗП.ДИРЕКТОР:

/ Ангел Беляков / / ………………… /


Каталог: pages -> orders -> inv
pages -> V здравноосигурителни вноски
pages -> Програма за болнична хигиена "Хигия" Химиотерапията на инфекциозните заболявания е лечение с химични средства, насочено срещу причинителите им
pages -> Проф д-р Георги Ончев, дмн
pages -> St cyril and st methodius
pages -> Инструкция за реда и условията за предоставяне на стипендии за успех и специални стипендии по проект bg051PO001 06 „студентски стипендии, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма
pages -> Аржентина водопадите игуасу бразилия не просто танго, вода и самба
pages -> Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (извлечение) в сила от 17. 09. 2010 г. Обн. Дв бр. 73 от 17 Септември 2010г., изм. Дв бр. 88 от 9 Ноември 2010г., изм. Дв б
pages -> 1. един важен въпрос
pages -> Отчет за развитието на


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница