Образец №1 списък на документите, съдържащи се в офертатаДата23.10.2018
Размер230.63 Kb.
Образец № 1

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
Съдържание

Приложим образец

Опис на документите

(вид, брой, оригинал или копие, представен от......)

Административни сведения

ОБРАЗЕЦ 2

Заврено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

Нотариално заверено пъломощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (ако е приложимо)

Документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (ако е приложимо)

Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка когато участникът е обединение, което не е юридическо лице (ако е приложимо)

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а” – “д” ЗОП

ОБРАЗЕЦ 3


Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2, и т. 3 ЗОП /неприложимо за физическите лица/

ОБРАЗЕЦ 4


Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ 5


Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители, включваща списък с имената на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършат и дела на тяхното участие

ОБРАЗЕЦ 6


Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 за приемане на условията в проекта на договор

ОБРАЗЕЦ 7


Заверено копие регистрационния талон на използваната техника

Заверено копие от свидетелството за управление на МПС

ОФЕРТА – Съобразно приложимият образец за съответната обособена позиция, за която се оферира

ОБРАЗЕЦ 8.1

ОБРАЗЕЦ 8.2

ОБРАЗЕЦ 8.3

ОБРАЗЕЦ 8.4

ОБРАЗЕЦ 8.5Други документи (ако е приложимо)
Образец № 2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Пълно наименование и ЕИК на участника:
Наименование: ...................................................................................................................

ЕИК: .....................................................................................................................................
2. Данни за контакт:
Седалище и адрес на управление: ..................................................................................

Адрес за кореспонденция: …………………………………………...............………….........................

Телефон: ……….....…….....…. Факс: ……………..……..…………... Е-mail: …….........……......……….
3. Лице, представляващо участника:

………………………………………………………………………………...........……………………….................……

(трите имена)

………………………………………………………………………………...........……………………….................……

(данни по документ за самоличност)

………………………………………………………………………………...........……………………….................……(длъжност)
4. Лице за контакти:

………………………………………………………………………………...........……………………….................……

(трите имена)

………………………………………………………………………………...........……………………….................… (длъжност)


Телефон/факс/е-mail: ………………….….………………..………………………...................................
5. Обслужваща банка
………………………………………………………………………………...........……………………….................……

(наименование на обслужващата банка)

………………………………………………………………………………...........………………………...................…

(адрес на банката)

………………………………………………………………………………...........……………………….................……

(IBAN сметка, BIC код на банката)


Титуляр на сметката : …..……………….................……………………..…………..........…………...


Дата: …………………. Подпис и печат: ………………….

Образец № 3
Д Е К Л А Р А Ц И Я
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1, букви “а”, “б”, “в”, “г” и “д” от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/та ..........................................................................................................., ЕГН....................., притежаващ/ща л.к.№ ....................., издадена на ................................... г. от ..............................., в качеството си на ............................................... (управител, изпълнителен директор, друго), на ................................................................................ (изписва се наименованието на участника и правноогранизационната форма) с ЕИК .........................., седалище ............................................ и адрес на управление ................................................................................................................................, тел./факс ...................................., участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища, улици в Община Априлци и републикански пътища в чертите на град Априлци през зимен експлоатационен сезон 2013/2014 г.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (ненужното се изтрива), за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.


Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

..................... г. Подпис............................

гр. ...................

Забележка:

Декларацията се подписва от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП:

1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец –физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително при чуждестранните лица - лицата, които

представляват участника;

8. прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, , съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл.7 ал.2 от ЗОП.Образец № 4
Д Е К Л А Р А Ц И Я
за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/та ..........................................................................................................., ЕГН....................., притежаващ/ща л.к.№ ....................., издадена на ................................... г. от ..............................., в качеството си на ............................................... (управител, изпълнителен директор, друго), на ................................................................................ (изписва се наименованието на участника и правноогранизационната форма) с ЕИК .........................., седалище ............................................ и адрес на управление ................................................................................................................................, тел./факс ...................................., участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища, улици в Община Априлци и републикански пътища в чертите на град Априлци през зимен експлоатационен сезон 2013/2014 г..


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Участникът, който представлявам:
1. Не е обявен в несъстоятелност;
2. Не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

..................... г. Подпис и печат............................

гр. ...................

Забележка:

Декларацията се попълва от представляващите/управляващите участника. Когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.


Образец № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/та ..........................................................................................................., ЕГН....................., притежаващ/ща л.к.№ ....................., издадена на ................................... г. от ..............................., в качеството си на ............................................... (управител, изпълнителен директор, друго), на ................................................................................ (изписва се наименованието на участника и правноогранизационната форма) с ЕИК .........................., седалище ............................................ и адрес на управление ................................................................................................................................, тел./факс ...................................., участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища, улици в Община Априлци и републикански пътища в чертите на град Априлци през зимен експлоатационен сезон 2013/2014 г..


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :
1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
2. Представляващото от мен дружество не е сключило договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

..................... г. Подпис ...........................

гр. ...................

Забележка:

Декларацията се подписва от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП:

1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително при чуждестранните лица - лицата, които

представляват участника;

8. прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.


Образец № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/та ..........................................................................................................., ЕГН....................., притежаващ/ща л.к.№ ....................., издадена на ................................... г. от ..............................., в качеството си на ............................................... (управител, изпълнителен директор, друго), на ................................................................................ (изписва се наименованието на участника и правноогранизационната форма) с ЕИК .........................., седалище ............................................ и адрес на управление ................................................................................................................................, тел./факс ...................................., участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища, улици в Община Априлци и републикански пътища в чертите на град Априлци през зимен експлоатационен сезон 2013/2014 г.

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът (наименование на участника), който представлявам:

1. при изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използвам/ ще използвам подизпълнители;

2. подизпълнител/и ще бъде/бъдат (изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. дейностите, които ще бъдат извършени от подизпълнителите са.......

4. делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общия обем на поръчката.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


..................... г. Подпис и печат............................

гр. ...................Забележка:

Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия/представляващия участника по регистрация.

Образец № 7
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/та ..........................................................................................................., ЕГН....................., притежаващ/ща л.к.№ ....................., издадена на ................................... г. от ..............................., в качеството си на ............................................... (управител, изпълнителен директор, друго), на ................................................................................ (изписва се наименованието на участника и правноогранизационната форма) с ЕИК .........................., седалище ............................................ и адрес на управление ................................................................................................................................, тел./факс ...................................., участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища, улици в Община Априлци и републикански пътища в чертите на град Априлци през зимен експлоатационен сезон 2013/2014 г.


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Съм запознат и приемам условията в проекта на договор за изпълнение на настоящата обществената поръчка с предмет: Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища, улици в Община Априлци и републикански пътища в чертите на град Априлци през зимен експлоатационен сезон 2013/2014 г..

..................... г. Подпис и печат............................

гр. ...................

Забележка:

Декларацията се попълва от представляващите/управляващите участника. Когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

Образец № 8.1

Наименование на Участника:Седалище по регистрация:
BIC, IBAN:
Булстат номер/EИК
Точен адрес за кореспонденция:


(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:


До

Община Априлци

5641 гр. Априлци,

ул. „Васил Левски” №109
ОФЕРТА


Наименование на поръчката:

Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища, улици в Община Априлци и републикански пътища в чертите на град Априлци през зимен експлоатационен сезон 2013/2014 г.

Обособена позиция № 1

СНЕГОПОЧИСТВАНЕ УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА В КВ.ОСТРЕЦ


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка отправената публична покана за възлагане на горепосочената поръчка, с настоящото Ви представяме нашето техническо и ценово предложение.
Предлаганата от нас цена в български лева за извършване на снегопочистване с колесен трактор със снегоринна дъска на:

Улица „Събевска”; Улица „Мазалат”; Улица „Марагидик”; Улица „Мядна”; Улица „Отдих”; Улица „Сенковчица”; Улица „Смолян”

– Общински път LOV 2003 /III - 607, кв.Острец - Априлци/ кв.Острец - мах. Маришница /GAB1165/ от км 0 + 000 до км.1 + 900 – дължина 1,900 км
е ............................. лв. /............................. лева/ на час, с включен Данък върху добавената стойност /............................. лева – данъчна основа и ............................. лева ДДС/.
Предлаганата от нас цена в български лева за извършване на снегопочистване с камион със снегоринна дъска на:

- Общински път LOV 1002 / III-6072, кв.Острец - Кръвеник - мах.Паздерите /GAB1165/ – от км. 0+000 до км. 1 + 940

– Общински път GAB 1165 – III-404, Севлиево-Градница / Сенник-Душево-Столът-Боазът-Граница Община ( Севлиево - Априлци ) - Априлци - мах.Маришница – от км.20+200 до км. 21 + 980 – дължина 1,780 км

- Републикански път III – 607 О.п. Калофер – Априлци – Велчево – (Орешак – Дебнево) – от км 53+150 до км 60+200. Дължина на участъка от пътя за снегопочистване и опесъчаване от 7,050 км. Снегопочистването се извършва с минимум един брой самосвал със снегоринна дъска

- Републикански път III – 6072 (О.п. Калофер – Априлци) кв.Острец – Кръвеник – Стоките – Батошево - (Горна Росица – Гъбене) – от км 0+000 до км 3+405. Дължина на участъка от пътя за снегопочистване и опесъчаване от 3,405 км.
е ............................. лв. /............................. лева/ на километър, с включен Данък върху добавената стойност /............................. лева – данъчна основа и ............................. лева ДДС/.
Посочените цени изпълнение са окончателни и не подлежат на увеличение, включват всички разходи, необходими за извършване на снегопочистването.
За изпълнение предмета на поръчката предлагаме следната техника, която ще бъде ангажирана:


 1. Колесен трактор марка - ............................., с регистрационен № .............................;

 2. Снегоринна дъска.

 3. Камион марка - ............................., колесна формула ............................., с регистрационен № .............................;

 4. .............................

При изпълнение предмета на поръчката ще бъдат ангажирани следните водачи на МПС със съответната категория, изисквана от националното законодателство;

 1. .............................;

 2. .............................

До подготвянето на официален договор, това предложение е обвързващо споразумение за нас.Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________


Подпис:

Образец № 8.2

Наименование на Участника:Седалище по регистрация:
BIC, IBAN:
Булстат номер/EИК
Точен адрес за кореспонденция:


(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:


До

Община Априлци

5641 гр. Априлци,

ул. „Васил Левски” №109
ОФЕРТА


Наименование на поръчката:

Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища, улици в Община Априлци и републикански пътища в чертите на град Априлци през зимен експлоатационен сезон 2013/2014 г.

Обособена позиция № 2

СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА В КВ. НОВО СЕЛО


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка отправената публична покана за възлагане на горепосочената поръчка, с настоящото Ви представяме нашето техническо и ценово предложение.
Предлаганата от нас цена в български лева за извършване на снегопочистване с колесен трактор със снегоринна дъска на:

Паркинги – Поликлиника, Община Априлци /2 бр./ и ОУ “Васил Левски”; Улица “Чуклата” – 250 м; Улица „Дружба” – 70 м; Улица “Сребърна” – 130 м; Улица “Павли Венков” – 380 м; Улица “Аврам Драганов” – 500 м; Улица “Нарцис” – 470 м; Улица “Пашовска” – 150 м; Улица “Даскал Никола” – 120 м; Улица “Чайка” – 220 м; Улица “Малина” – 280 м; Улица “Възрожденска” – 300 м; Улица “Лале” – 130 м; Улица “Юмрукчал” – 65 м; Улица „Табашка” – 70 м; Улица „Катранджийска” – 90 м; Улица “Стадион” с паркинги – 200 м; Улица Ново село – 380 м; Улица „Търговска” – 150 м; Улица „Никола Дабев” – 60 м; Улица „Хризантема” – 450 м; Улица “Еделвайс” – 200 м; Улица “Ангелина Попска” – 270 м; Улица „Колю Пачника” – 40 м; Улица „Драгню Стойчев” – 110 м; Улица “Зеленика” – 150 м; Улица “Йонко Карагьозов” – 350 м; Улица “Черни връх” – 300 м; Улица “Здраве” – 160 м; Улица “Кольо Ковача” – 120 м; Улица “9 – ти май” – 180 м; Улица “Изгрев” – 150 м; Улица “Стоянка Драгановска” – 170 м; Улица “Касалийска” – 200 м; Улица “Хелевска” – към Аньо Боянов – 700 м; Улица “Иван Марангозов” – 120 м; Улица “Стефан Вълков” – 145 м; Улица „Вълко Йонков” – 380 м; Площад “Новоселско въстание” и Пазар


е ............................. лв. /............................. лева/ на час, с включен Данък върху добавената стойност /............................. лева – данъчна основа и ............................. лева ДДС/.

Посочената цена за изпълнение е окончателна и не подлежат на увеличение, включват всички разходи, необходими за извършване на снегопочистването.


За изпълнение предмета на поръчката предлагаме следната техника, която ще бъде ангажирана:

 1. Колесен трактор марка - ............................., с регистрационен № .............................;

 2. Снегоринна дъска.

 3. .............................

При изпълнение предмета на поръчката ще бъдат ангажирани следните водачи на МПС със съответната категория, изисквана от националното законодателство;

 1. .............................;

 2. .............................

До подготвянето на официален договор, това предложение е обвързващо споразумение за нас.Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________


Подпис:

Образец № 8.3

Наименование на Участника:Седалище по регистрация:
BIC, IBAN:
Булстат номер/EИК
Точен адрес за кореспонденция:


(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:


До

Община Априлци

5641 гр. Априлци,

ул. „Васил Левски” №109
ОФЕРТА


Наименование на поръчката:

Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища, улици в Община Априлци и републикански пътища в чертите на град Априлци през зимен експлоатационен сезон 2013/2014 г.

Обособена позиция № 3

СНЕГОПОЧИСТВАНЕ УЛИЧНА МРЕЖА В КВ.ВИДИМА


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка отправената публична покана за възлагане на горепосочената поръчка, с настоящото Ви представяме нашето техническо и ценово предложение.
Предлаганата от нас цена в български лева за извършване на снегопочистване и опесъчаване със специализиран камион със снегоринна дъска на:

Улица „Бор” – 280 м; Улица „Радинска” – 100 м; Улица „Първомайска” – 300м; Улица „Здравец” – 185 м; Улица „Орловска” – 190 м; Улица „Маринска” – 600 м; Улица „Младост” – 1800 м; Улица „Курорт” – 640 м; Улица „Габровница” – 1400 м; Улица „Матевска” – 90 м; Улица „Минзухар” – 700 м; Улица „Бъзев дял” – 120 м и Улица „Устмата” – 350 м


е ............................. лв. /............................. лева/ на час, с включен Данък върху добавената стойност /............................. лева – данъчна основа и ............................. лева ДДС/.

Посочените цени изпълнение са окончателни и не подлежат на увеличение, включват всички разходи, необходими за извършване на снегопочистването.


За изпълнение предмета на поръчката предлагаме следната техника, която ще бъде ангажирана:

 1. Специализиран Камион марка - ............................., колесна формула ............................., с регистрационен № .............................;

 2. Снегоринна дъска - .............................;

 3. Пясъкоразпръскваща надстройка

 4. .............................

При изпълнение предмета на поръчката ще бъдат ангажирани следните водачи на МПС със съответната категория, изисквана от националното законодателство;

 1. .............................;

 2. .............................

До подготвянето на официален договор, това предложение е обвързващо споразумение за нас.Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________


Подпис:

Образец № 8.4

Наименование на Участника:Седалище по регистрация:
BIC, IBAN:
Булстат номер/EИК
Точен адрес за кореспонденция:


(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:


До

Община Априлци

5641 гр. Априлци,

ул. „Васил Левски” №109
ОФЕРТА


Наименование на поръчката:

Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища, улици в Община Априлци и републикански пътища в чертите на град Априлци през зимен експлоатационен сезон 2013/2014 г.

Обособена позиция № 3

СНЕГОПОЧИСТВАНЕ УЛИЧНА МРЕЖА СЕЛА В ОБЩИНА АПРИЛЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА № LOV 3015; LOV 3016 И LOV 3017


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка отправената публична покана за възлагане на горепосочената поръчка, с настоящото Ви представяме нашето техническо и ценово предложение.
Предлаганата от нас цена в български лева за извършване на снегопочистване с колесен трактор със снегоринна дъска на:

 • Снегопочистване на улична мрежа в с.Скандалото;

 • Снегопочистване на Улична мрежа в с.Велчево;

 • Снегопочистване на Улична мрежа в с.Драшкова поляна

 • Път LOV 3015 /ІІІ – 607, Априлци - Велчево/ село Скандалото – махала Павлово от км 0 +000 до км 1 +000

 • Път LOV 3016 /път III – 3505 Дебнево - Велчево – махала Мачковци от км 0 + 000 до км 2 + 200

 • Път LOV 3017 / път III – 3505 Дебнево - Велчево – махала Джокари от км 0 + 000 до км 1 + 500 -

е ............................. лв. /............................. лева/ на час, с включен Данък върху добавената стойност /............................. лева – данъчна основа и ............................. лева ДДС/.

Посочената цена за изпълнение е окончателна и не подлежи на увеличение, включва всички разходи, необходими за извършване на снегопочистването.
За изпълнение предмета на поръчката предлагаме следната техника, която ще бъде ангажирана:


 1. Колесен трактор марка - ............................., с регистрационен № .............................;

 2. Снегоринна дъска.

 3. .............................

При изпълнение предмета на поръчката ще бъдат ангажирани следните водачи на МПС със съответната категория, изисквана от националното законодателство;

 1. .............................;

 2. .............................

До подготвянето на официален договор, това предложение е обвързващо споразумение за нас.Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________


Подпис:

Образец № 8.5

Наименование на Участника:Седалище по регистрация:
BIC, IBAN:
Булстат номер/EИК
Точен адрес за кореспонденция:


(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:


До

Община Априлци

5641 гр. Априлци,

ул. „Васил Левски” №109
ОФЕРТА


Наименование на поръчката:

Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища, улици в Община Априлци и републикански пътища в чертите на град Априлци през зимен експлоатационен сезон 2013/2014 г.

Обособена позиция № 4

ДОСТАВКА НА ОПЕСЪЧИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка отправената публична покана за възлагане на горепосочената поръчка, с настоящото Ви представяме нашето техническо и ценово предложение.
Предлаганата от нас цена в български лева за извършване на доставка на опесъчителен материал за опесъчаване на общински пътища, улици в Община Априлци и републикански пътища в чертите на град Априлци през зимен експлоатационен сезон 2013/2014 г.:
е ............................. лв. /............................. лева/куб.м., с включен Данък върху добавената стойност /............................. лева – данъчна основа и ............................. лева ДДС/.

Посочената цена за изпълнение е окончателна и не подлежи на увеличение, включва всички разходи, необходими за извършване на доставката, франко склад на Възложителя – Община Априлци.

Доставяният материал за опесъчаване представлява смес от пясък и сол в съотношение 8:1 ……………………………………………………………………………………………………

За изпълнение предмета на поръчката предлагаме следната техника, която ще бъде ангажирана: 1. Камион марка - ............................., колесна формула ............................., с регистрационен № .............................;

 2. Прикачен инвентар – вид ............................., регистрационен № ..............................

 3. .............................

При изпълнение предмета на поръчката ще бъдат ангажирани следните водачи на МПС със съответната категория, изисквана от националното законодателство;

 1. .............................;

 2. .............................

До подготвянето на официален договор, това предложение е обвързващо споразумение за нас.Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________


Подпис:
Каталог: assets -> Obshtestveni Porychki
assets -> 143 основно училище “георги бенковски”; град софия район “подуяне”; улица “тодорини кукли” №9
assets -> 143 основно училище "георги бенковски"; град софия
Obshtestveni Porychki -> Възложител: Община Априлци изпълнител: „ ”
Obshtestveni Porychki -> Наименование на Участника: „ ”
Obshtestveni Porychki -> Наименование на Участника: „ ”
Obshtestveni Porychki -> Община Априлци изпълнител: сдружение „инфраперфект-априлци”
Obshtestveni Porychki -> Наименование на Участника: „ ”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница