Образец №10 Проект !!! Проектът на договорА се подписва на всяка страница, без да се попълва цената



Дата08.06.2018
Размер130.66 Kb.
ОБРАЗЕЦ № 10
Проект !!!

ПроектЪТ на договорА се пОДПИСВА на всяка страница, БЕЗ ДА СЕ ПОПЪЛВА ЦЕНАТА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ - Община Хитрино
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ..................................................................
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: „Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за ЦДГ на територията на община Хитрино за 2013 година”.

ДОГОВОР № .........................................
Днес ……………….2013 год. в с.Хитрино между:

ОБЩИНА ХИТРИНО, със седалище и адрес на управление: с.Хитрино, обл. Шумен, ул. “Възраждане” №45, Ид.№ по ЗДДС BG - 000931422, представлявана от заместник кмета на община Хитрино – Бюнямин Хюсеин Хасан съгласно Заповед №1019/15.11.2011 г. и Магбуле Мустафа Селим – гл. счетоводител, наричана по-долу “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,

и

....................................................................................................................наричан за краткост ”ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна


На основание Заповед № РД- ......./...............2013 г. на Заместник кмета на община Хитрино, по реда на чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки се сключи настоящия договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) Възложителя възлага, а Изпълнителя приема и се задължава въз основа на писмени заявки да доставя периодично, франко склада на ЦДГ"Първи юни", с.Хитрино, ул. "Ален мак" №2, с филиали в селата.Тимарево, на ул. "България" №24 и Каменяк ул. "Георги Бенковски" №2, ЦДГ"Червената шапчица”, с.Трем, ул. "Свобода" №5, ЦДГ"Радост", с.Живково, ул."Тополите"№24, ЦДГ "Славейче”, с.Черна, ул."Искър" №29, ЦДГ"Червената шапчица”, с.Развигорово, ул."Левски" №9 стоките, уточнени по асортимент и цени в офертата на изпълнителя, която е неразделна част от настоящия договор.

(2) Количествата на отделните доставки по настоящия договор се определя чрез предварително подадена заявка от страна на домакините на целодневните детски градини на територията на община Хитрино.

(3) Предметът на договора ще се реализира чрез периодични доставки по ред и условия, определени в раздел IV на настоящия договор.
II. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.2. Договор влиза в сила от момента на подписването му от двете страни, при условие, че е представена гаранция за изпълнение на договора в пълно съответствие с договореното, както и документите от компетентни органи, удостоверяващи отсъствието на обстоятелствата по чл.47 от ЗОП, които са неразделна част от договора. Настоящият договор има срок на действие от датата на подписване до 31.12.2013 г.
ІІІ. ЦЕНИ, ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНИЯ
Чл.3. (1) За доставката на хранителните продукти по чл.1 от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единична цена за продукт, съгласно цените в ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна част от настоящия договор. Общата доставна цена по настоящия договор не може да надхвърля прогнозната стойност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В цената за доставка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са включени и транспортни разходи.

(2) Предлаганата цена за единица мярка /килограм, брой, литър/ се образува от официално обявена средна цена в Информационен бюлетин на Държавната комисия на стоковите борси и тържищата /www.dksbt.bg/ и размер на надценка или отстъпка (+/-). Отделните елементи, формиращи цената следва да са с включен ДДС и всички други разходи по доставката франко склада на съответното заведение.

Размерът на надценката/отстъпката (+/-), като компонент от крайната цена на стоката не се променя през срока на договора.

(3) Цената на даден продукт от ценовата оферта на изпълнителя се увеличава или намалява след доказване на увеличение или намаление с над 5 %, при съпоставянето на два бюлетина за два поредни месеца на Информационния бюлетин на ДКСБТ със средни цени за област Шумен, издадени на името на инициатора (ВЪЗЛОЖИТЕЛ или ИЗПЪЛНИТЕЛ). Инициативата за промяна може да бъде на всяка от страните по договора. Един бюлетин може да се използва само веднъж за съответно увеличение или намаление на цената на определената стока.

(4) При липса на Информационния бюлетин на ДКСБТ за следващия период или непосочване в него на цената на даден продукт, за следващия период остават да действат цените определени дотогава.

(5) Базовата цена на продуктите, които не фигурират в Информационния бюлетин на ДКСБТ, предложена в офертата на спечелилият кандидат, остава постоянна за целия срок на договора. Размерът на надценката/отстъпката в лева с вкл. ДДС също остава постоянен за целия срок на договора.



Чл.4. (1) Заплащането на доставените хранителни продукти по чл.1.(1) от договора се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с платежно нареждане в срок до ___ (____________) дни след доставката, въз основа на надлежно оформени фактури по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN ______________________, BIC _____________ при банка __________________, клон __________.

(2) Доставените количества хранителни продукти се фактурират от Изпълнителя еднократно месечно, по място на доставка.


IV. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ
Чл.5. (1) Място на доставка по смисъла на настоящия Договор е доставката на хранителни продукти по предварителна заявка в следните заведения: ЦДГ"Първи юни", с.Хитрино, ул. "Ален мак" №2, с филиали в селата.Тимарево, на ул. "България" №24 и Каменяк ул. "Георги Бенковски" №2, ЦДГ"Червената шапчица”, с.Трем, ул. "Свобода" №5, ЦДГ"Радост", с.Живково, ул."Тополите"№24, ЦДГ "Славейче”, с.Черна, ул."Искър" №29, ЦДГ"Червената шапчица”, с.Развигорово, ул."Левски" №9

(2) Приемането и предаването на хранителните продукти в мястото на доставката се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от представител на съответното заведение и упълномощено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лице.

(3) Доставката на заявените количества хранителни продукти се извършва:

- всеки понеделник и четвъртък до 10.00 часа на мляко и млечни продукти, месо, месни продукти и риба, пресни плодове и зеленчуци;



- един път месечно на други хранителни продукти и подправки, преработени и консервирани плодове и зеленчуци;

- всеки работен ден на хляб.

(4) Изпълнението на предмета на настоящия договор става чрез периодични доставки, въз основа на предявените заявки на целодневните детски градини.

Чл.6. (1) Заявките се изготвят от домакините на детските заведения, в зависимост от реалните им потребности, в два екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за съответното заведение-получател на хранителните продукти, като всички екземпляри се подписват от заявителя.

(2) Направените заявки се предават на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лично или по факс, в които се вписват дата на изготвяне на заявката и дата за изпълнение на доставката.

(3) Заявителите на хранителни продукти могат да променят в повече или по-малко определените количества в направените заявки в зависимост от реалните потребности не по-късно от 24 часа преди доставката, като писмено или по телефона уведомят за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.7. (1) Периодичните доставки се осъществяват франко складовете на съответните заведения съгласно депозираната писмена заявка, в указания в нея срок и час и с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При доставка на заявените хранителни продукти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя копие от съответната писмената заявка, за отбелязване датата и часа на доставката.

(2) Доставките се извършват по заявка на съответните, изготвени по реда на чл.6.

(3) Транспортните средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да отговарят на изискванията, които се предявяват към тях за съответния продукт, съгласно разпоредбите, установени в нормативните актове, регламентиращи задължителни изисквания към транспортните средства, посредством които се транспортират хранителни продукти.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договорената цена на стоката след осъществяване на доставка, съгласно условията на раздел III от договора.

Чл.9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя стоката, предмет на настоящият договор в мястото посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок до ___ (____________________) дни след направената заявка, по реда и при условията на раздел IV.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издава надлежно оформени фактури еднократно месечно, по място на доставка.



Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да изпълни задълженията си по настоящия договор, качествено и в определените срокове;

(2) Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорената документация с необходимото съдържание, включително да издава надлежно оформени стокови разписки за всяка една извършена доставка;

(3) Да достави продуктите в договорения вид, количество и качество и да извърши договорените дейности;



Чл.11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължението да доставя стоката франко складовете на съответните заведения, съгласно указаната дата в депозираната писмена заявка, с транспортни средства, списъка на които се представя от него в Община Хитрино и в съответните заведения.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължението да осъществи доставката, при спазване на санитарно хигиенните изисквания, определени в нормативните актове с нужните за целта транспортни средства.



Чл.12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължението писмено да посочи оправомощените от него лица, които ще осъществяват периодичните доставки в складовете на съответните заведения.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължението, оправомощените от него лица да подписват безотказно всички документи свързани с доставките.

(3) Отказът да се подписват документите от оправомощените лица на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се удостоверява с подписите на двама свидетели от съответното заведение, като това се счита за неизпълнение на договорните задължения във връзка с доставките.

Чл.13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предлага само безопасни, годни за консумация и неувреждащи здравето на хората хранителни продукти по смисъла на чл. 20 от Закона за храните с не по-малко от 70 % остатъчен срок на годност към момента на доставката.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предлага хранителните продукти, които да отговарят на изискванията на Закона за храните, изискванията на нормативни документи на Българската агенция по безопасност на храните; изискванията на нормативни документи, свързани с детско- юношеско хранене:

- Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качествата на храните, предлагани в детските заведения и училищата /ДВ, бр. 73 от 20.09.2011 г./;

- Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения /ДВ, бр. 65 от 23 август 2011 г./;

- Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци /ДВ бр. 43 от 08.06.2010 г., изм. и доп., бр. 71 от 13.09.2011 г./;

- Пакетираните храни трябва да са етикетирани и маркирани, съгласно Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните/ДВбр.62 от 2000г./

- Доставяният пчелен мед трябва да отговаря на Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека /ДВ бр.85 от 2002г./.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, ако открие, че стоката не е безопасна за консумация, е длъжен:

да изтегли от складовете си стоките, представляващи заплаха за живота и здравето на потребителите;

да информира незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички рискове свързани с употребата на стоките станали му известни след тяхното приемане в складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да изтегли от тях за своя сметка опасната стока;

през срока на годност съгласно БДС (ОН, ТС) заявен в офертата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за несъответствие на заявените качества на хранителните продукти, като е длъжен за своя сметка да отстрани недостатъците и повредите.

Чл.14. При извънредни ситуации (природни бедствия и др.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави стоката по предварителна, извънредна заявка, в указаното място от съответното заведение, като за последното се задължава веднага да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с цел осигуряване координация и контрол.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право по никакъв начин да прехвърля или делегира каквито и да е свои права или задължения по този договор на трети лица, освен в случаи на промяна на правния статут на фирмата на изпълнителя.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да заплати уговорената цена в размер, начин и срок, определен в настоящия договор.

(2) Да определи представител на съответното заведение, който да приеме доставените продукти срещу издаване на стокова разписка, след като се увери, че доставката отговаря на всички нормативни изисквания и на условията на този договор и е придружена с необходимите документи.

(3) Представителят на съответното заведение може да откаже да приеме доставката, когато не е придружена с документите по предходния член и ако тя не отговаря на горепосочените изисквания. За отказа се съставя протокол в присъствието и на двете страни за състоянието на продуктите и за предаване на проби за изследване от компетентните органи. За отказа незабавно се уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като едновременно с това му се изпраща и екземпляр от протокола.



Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отклонение в качеството на доставените хранителни продукти, за които не е знаел и не е могъл да узнае при приемането им. Некачествените продукти се подменят незабавно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като разходите за това са за негова сметка.

Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права:

(1) Да осъществява контрол по отношение качественото и точно изпълнение на поетите с договора задължения за доставка на хранителни продукти.

(2) При несъответствие между заявеното и доставено количество и/или качество на отделна доставка да откаже да приема цялата доставка и/или да поиска изправяне на недостатъците на същата в срок до края на работния ден.

(3) Да изисква и получава доставките, които да отговарят на утвърдените стандарти и задължително да бъдат придружени от сертификати за произход, годност и качество на продуктите както и със съответните разрешителни.

(4) Да изисква от Изпълнителя предлаганите стоки да бъдат опаковани и етикетирани според изискванията на Наредбата за изискванията на етикетирането и представянето на храните.

(5) Да изисква и получи всяка доставка с не по-малко от 70% остатъчен срок на годност към момента на доставката.

(6) При необходимост, да промени договорените количества до 10% за всяка позиция.

(7) При необходимост, да прави допълнителна заявка за доставка на стоки извън изброените в Приложение 1, но не повече от 10% от стойността на сключения договор.


VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.19. (1) Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

1. С изтичане на срока;

2. С писмено уведомление от изправната страна, при неизпълнение на задълженията по договора;

3. С едностранно писмено предизвестие от един месец от всяка от страните;

4. При промени в нормативната база, свързани с предмета на договора, които водят до отпадане на неговото основание.

(2) Договорът може да бъде прекратен едностранно, без едномесечен срок на предупреждение, в случай на:

1. отнемане на лиценза на Изпълнителя;

2. при трикратно нарушаване на договора от страните по договора от един и същ характер, в продължение на един календарен месец;

(3). Възложителят има право да прекрати действието на договора чрез писмено предизвестие в следните случаи:

а) ако Изпълнителят не извърши доставките в сроковете, договорени между страните;

б) ако Изпълнителят не изпълни някое друго свое задължение по договора.
VІІІ. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.20. При всяко неизпълнение на което и да е задължение на Изпълнителя по този договор, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ неустойка в размер на 500 лв., която се прихваща от първата следваща незаплатена фактура, за което Изпълнителят дава своето изрично съгласие за това.
ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.21. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% /два процента/ от стойността на договора без ДДС или сума в размер на .........................................., предоставена от Изпълнителя към момента на сключване на настоящия договор във форма на – ...................................................................................................................................

(2) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора, без да дължи лихви в 1-месечен срок след изтичане срока на настоящия договор. Гаранцията има характера на задатък и Възложителят запазва правото си да търси неустойки за претърпени вреди над нейния размер.



Чл.22. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или полезни модели или други права от подобен характер.

Чл.23. (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато те са изпратени по факс, писмо и други технически средства, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението. Кореспонденцията между страните следва да се води на посочените от тях в настоящия договор адреси в това число ел.поща и факс.

(2) При промяна на адресите за кореспонденция, посочени в договора, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.



Чл.24. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.25. Промени в клаузите на настоящият договор не се допускат, съгласно чл.43, ал.1 от ЗОП, освен в случаите по чл.43, ал.2 от ЗОП при намаляване на договорените цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение на артикулите, които не са включени в Информационния бюлетин на ДКСБТ.

Чл.26. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение, ще се решават от двете страни в дух на добра воля с двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на договора и предходния член от настоящия договор.

Чл.27. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при не постигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл.28. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.
Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1

Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Приложение № 2

Свидетелство за съдимост на_____________________;

Приложение № 3

Удостоверение, че Изпълнителя не е в ликвидация;

Приложение № 4

Удостоверение от НАП за наличие или липса на задължения към дързжавата;

Приложение № 5

Удостоверение за наличие или липса на задължения към община по седалище;

Приложение № 6

Удостоверение, че към Изпълнителя няма заведено или приключило производство по несъстоятелност;

Приложение № 7

Документацията подадена от участника в хода на провеждане на процедурата.


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
.....................................

/ ................................. /



Бюнямин Хюсеин Хасан

Заместник кмет на Община Хитрино
Магбуле Мустафа Селим

Гл.счетоводител
Съгласувал,
Борислав Геронтиев

обслужващ адвокат

Изготвил,
Сениха Сали

Директор дирекция „РРХДП”


Поделитесь с Вашими друзьями:




База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница