Образец 1010 по чл. 92 от зкпо за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данъкстраница1/4
Дата22.07.2016
Размер0.51 Mb.
  1   2   3   4

Образец 1010


по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък

Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП
Входящ № и дата
Орган по приходите,

приел декларацията/име и фамилия, подпис/


Навсякъде в декларацията и в приложенията към нея, където се изисква поставяне на отметка, отбележете вярното с „х”.
Част І – Данни за декларацията

1. Декларацията се подава:

1.1. за календарната година – на основание чл.92, ал.1 от ЗКПО

Този ред се попълва и от новообразуваните през годината данъчно задължени лица.
1.2. коригираща декларация - на основание чл.92, ал.4 от ЗКПО

Коригиращата декларация се попълва изцяло, независимо че корекцията може да засяга само част от показателите. Когато се подава коригираща декларация не се маркира ред 1.1.
1.3. при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност или при прекратяване на дейност на място на стопанска дейност - на основание чл.162 или 164 от ЗКПО

чл.162
чл.164

1.4. при прекратяване на преобразуващо се дружество, кооперация и място на стопанска дейност на чуждестранно лице - на основание чл.117, ал.1 от ЗКПО
1.4.1. вид преобразуване

В случай, че сте попълнили ред 1.4, на този ред посочете съответната законова разпоредба, по която е извършено преобразуването.

Съгласно Търговския закон


Съгласно ЗКПО1.4.2. данни за правоприемника, който подава декларацията съгласно чл.117 от ЗКПО

Наименование
ЕИК по БУЛСТАТ/идентификационен № по Закона за търговския регистър (ЗТР)


1.5. за данъка върху разходите – на основание чл.217, ал.1 от ЗКПО
2. Период, за който се подава декларацията

Посочете съответния данъчен период, за който се отнася декларацията (попълва се за всички случаи по точка 1)

от дата
до дата

Част ІI – Идентификационни данни за данъчно задълженото лице

1.ЕИК по БУЛСТАТ/Идентификационен № по ЗТР

2. Наименование (посочете наименованието съгласно акта за възникване)


3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в България

3.1. Наименование4. Вид предприятие

4.1.Нефинансово предприятие

4.2.Финансова институция

4.2.1.Застраховател

4.3.Неперсонифицирано дружество или осигурителна каса

4.4.Юридическо лице с нестопанска

цел


5. Вид на собствеността

5.1. Чуждестранно участие

Държава
% на чуждестранното участие
5.2. Държавно участие

% на участието
5.3. Общинско участие

% на участието6. Седалище и адрес на управление

6.1.Държава


6.2. Област

6.3. Община

6.4. Населено място (гр./с.)


6.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

6.6. пощенски код
6.7. Телефон6.8. Факс

6.9. E-mail

6.10 Интернет страница

7. Адрес за

кореспонденция

Адресът съвпада с

този по т. 6

(ако сте отбелязали с „Х”, не попълвайте тази точка)

7.1. Държава

7.2. Област

7.3. Община

7.4. Населено място (гр./с.)


7.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.7.6. пощенски код

7.7. Телефон7.8. Факс

7.9. E-mail

8. Данни за представ-

ляващия

8.1. Име, презиме, фамилия


8.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП8.3. Име, презиме, фамилия

8.4. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАППри недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справка с исканата информация.

Част ІІІ - Данни за упълномощеното лице

Попълва се само когато декларацията се подава от упълномощено лице

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП на упълномощеното лице

Данни за личната карта (паспорта) на упълномощеното лице: номер/серия,

дата на издаване, издадена от

Име


Презиме

ФамилияПостоянен адрес на упълномощеното лице

Област

Община

Населено място

Пощенски код

Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.Телефон

Факс

е-mail

Подпис на упълномощеното лице:Част ІV – Данни за дейността на данъчно задълженото лице

1.Код на основната дейност

2.Наименование на

дейността

3. Приложими счетоводни стандарти

3.1. Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия 

3.2. Международни счетоводни

стандарти 

4. Задължение за извършване на финансов одит съгласно Закона за счетоводството

 Да

 Не


5. Място на стопанска дейност в чужбина

 Да

 Не


6. Получени доходи от източници в чужбина

 Да

 Не


7. Преотстъпване и/или намаление на корпоративен данък и/или намаление на счетоводния финансов резултат по реда на глава двадесет и втора от ЗКПО

(при даден отговор „да”, попълнете ред 7.1)

 Да

 Не


7.1. Изпълнение на изискването по чл.167, ал.1 от ЗКПО (този ред се попълва на основание чл.167, ал.2 от ЗКПО)


 Да

 Не


8. Прилагане на чл. 189 от ЗКПО – държавна помощ за регионално развитие

 Да

 Не


9. Прилагане на чл. 193 от ЗКПО – държавна помощ за заетост

 Да

 Не


Забележка: На ред 1 и 2 като основна се посочва дейността, извършвана от предприятието, която има най-голям относителен дял в приходите от продажби. Кодът и наименованието са според Националната класификация на икономическите дейности – НКИД-2003 (4-ти знак), която е на разположение в териториалните поделения на НАП. В интернет страниците на НАП – www.nap.bg и НСИ - www.nsi.bg могат да се намерят и указания за използването на НКИД-2003. Попълненият тук код може да се различава от кода, който се попълва/ползва в някои от декларациите за социално и здравно осигуряване. Причината за разликата е, че в тях се ползва различен критерий за определяне на основната икономическа дейност, а именно – дейността, в която за заети най-много лица, работещи по трудово правоотношение.

При дадени положителни отговори на ред 5 и/или ред 6, следва да попълните съответните части на декларацията, както и приложение № 3.При дадени положителни отговори на ред 7, 8 или 9, следва да попълните съответните части на декларацията, както и приложение № 2.

Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница