Образец 2091 Приложение №9 прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облаганеДата14.01.2019
Размер107.47 Kb.
#110060


Образец 2091

Приложение № 9

прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане

(Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по

чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/

служебен номерДанъчна година


Част І - Облагаеми доходи по ЗДДФЛ от източници в чужбина, за които в съответната СИДДО е предвиден методът “Освобождаване с прогресия”Държава

Код вид доход

Брутен размер на дохода

(включително

платеният данък)

Нормативно определени

разходи

Задължителни осигурителни

вноски

Годишна

данъчна основа

Финансов

резултат

Годишна данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Обща сума:Общата сума от колона 7 се пренася на ред 9 в колона 4 в Част VІІІ от Приложение № 10, а общата сума в колона 9 участва при формирането на годишната данъчна основа на ред 8, Част ІV от Приложение № 2


Част ІІ - Доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, за които се прилагат методите „Пълен данъчен кредит“, „Обикновен данъчен кредит“ или „Фиктивен данъчен кредит“, предвидени в съответната СИДДО или за които се ползва данъчен кредит на основание чл. 76 от ЗДДФЛДържава

Код вид доход

Брутен размер на дохода

(включително платеният данък)

Нормативно определени разходи

Задължителни осигурителни вноски

Годишна данъчна

основа

Платен данък в чужбина

Допустим размер на данъчния кредит

Размер на признатия данъчен кредит

и дата на документа за дохода и съответния

данък

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Обща сума:

Общата сума от колона 10 се включва в сумата на ред 5 в Част ІV от образец 2001

Част ІІІ - Доходи, подлежащи на облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, за които се прилагат методите „Пълен данъчен кредит“, „Обикновен данъчен кредит“ или „Фиктивен данъчен кредит“, предвидени в съответната СИДДО или за които се ползва данъчен кредит на основание чл. 76 от ЗДДФЛДържава

Финансов резултат

Годишна данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ

Платен данък в чужбина

Допустим размер на данъчния кредит за съответния идентичен

(подобен) данък

Размер на признатия данъчен кредит

и дата на документа за дохода и съответния

данък

1

2

3

4

5

6

7

8

Обща сума:Общата сума от колона 7 се посочва на ред 10 в Приложение № 2
Подпис на

декларатораПодпис на

упълномощеното лице/ законния представител
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс
УКАЗАНИЯ:Това приложение се попълва от местни физически лица за реализирани доходи от източник в чужда държава, когато:

  • няма подписана СИДДО и се ползва данъчен кредит на основание чл. 76 от ЗДДФЛ;

  • е в сила и се прилага подписана СИДДО, в зависимост от възприетия метод за избягване на двойното данъчно облагане. Информация в тази връзка може да се намери на интернет адрес www.nap.bgЧаст І се попълва за облагаеми доходи по ЗДДФЛ, реализирани от източници в чужбина, за които в съответната СИДДО е предвиден методът „Освобождаване с прогресия“.

Част ІІ се попълва при прилагане на методите на данъчния кредит за реализирани доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, а Част ІІІ – при прилагане на методите на данъчния кредит за реализирани доходи от физическо лице което е търговец по Търговския закон.

В колона 3 на Част І и Част ІІ се попълва кода, съответстващ на вида на дохода, съгласно таблицата към съответното Приложение, в което подлежи на деклариране придобития доход.

Брутният размер на дохода, нормативно определените разходи, задължителните осигурителни вноски, годишната данъчна основа, както и финансовият резултат и годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, се определят според предвиденото в приложимото българско законодателство.

При реализиран доход от чужбина, за който се прилага методът "Пълен данъчен кредит", сумата, посочена на съответните редове в колона 8 на Част ІІ и в колона 5 на Част ІІІ, се записва непроменена съответно в колони 9 и 10 на Част ІІ и в колони 6 и 7 на Част ІІІ.


При реализиран доход, за който се прилага методът "Фиктивен данъчен кредит", на съответните редове в колона 8 на Част ІІ и в колона 5 на Част ІІІ следва да се запише сума, която би била платена, ако държавата, в която е реализиран доходът, не е предоставила освобождаване от облагане за тези доходи в пълен или частичен размер. Размерът на признатия данъчен кредит се изчислява по правилата, които са изложени по-долу относно прилагането на метода „Обикновен данъчен кредит”.
При реализиран доход, за който се прилага методът „Обикновен данъчен кредит”, както и в случаите по чл. 76 от ЗДДФЛ, т.е. когато с държавата на източника на дохода България няма сключена СИДДО, размерът на признатия данъчен кредит се изчислява като на съответните редове в колона 9 на Част ІІ и в колона 6 на Част ІІІ се посочва дължимия в България данък, определен съгласно ЗДДФЛ за този доход. Посочените в колона 9 на Част ІІ и в колона 6 на Част ІІІ суми се сравняват със сумите посочени в колона 8 на Част ІІ и в колона 5 на Част ІІІ. На тази база в колона 10 на Част ІІ се записва по-малката от сумите в колони 8 и 9, а в колона 7 на Част ІІІ се записва по-малката от сумите в колони 5 и 6.Каталог: downloads -> Edition 11 2017
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г
Edition 11 2017 -> 1. Относно данъчното облагане на лицата
Edition 11 2017 -> Прилагането на чл. 42, и чл. 65 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (зддфл) във връзка с командироването на Ваши служители в Румъния, Австрия и Турция


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница