Образец №20a Наименование на УчастникаДата11.02.2018
Размер61.54 Kb.


Образец №20a

Наименование на Участника :
Седалище по регистрация :
BIC; IBAN :
Булстат номер /ЕИК/ :
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер :
Факс номер :
Лице за контакти :
e mail :

До

ОБЩИНА СТРУМЯНИ

С. СТРУМЯНИ

ПЛ. «7-МИ АПРИЛ» №11
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка


Наименование на поръчката:

«Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи – градини, детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград»


Обособена позиция №1:

«Благоустрояване и реконструкция на стадион в с. Микрево»

«Благоустрояване на парк "Байкал"с.Микрево - съоръжения за спорт»


Уважаеми Госпожи и Господа,

След запознаване с документацията за участие по настоящата обществена поръчка ние гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с долуописаната оферта иІ. ПРЕДЛАГАМЕ да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. Изпълнение на обществената поръчка в срок от ..................... /с думи/ календарни дни от подписване на договора.


2. Искано авансово плащане …....% от общата стойност по КСС.
3. Валидност на предложението - …………/……………………./ календарни дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

4. Гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи - започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на обект/а/ите съгласно Договора и не могат да бъдат по-кратки от законоустановените, съобразно изискванията на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;


 1. Допълнителни гаранционни срокове

  1. Предлагаме гаранционни срокове над минималните (съгласно чл.20 ал.4 на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

- минималния срок по Наредба 2 е ........................ години = .......................... месеца

- предложение за допълнителен гаранционен срок ………………. месеца- общо гаранция …......................………. месеца

(участника попълва допълнителни срокове, ако в резултат на вложени материали с по-високо качество или използване на технологии или способи осигуряващи по високо качество може да осигури гаранция на готовите продукти по висока от изискуемата по закон. Тези обстоятелства трябва да бъдат доказани с представяне на сертификати за качество, гаранционни карти за предвидените за влагане материали, технологични карти и подобни.)

Пояснение : ако участника не предлага допълнителни - над минимално изискуемите по Наредба 2 гаранционни срокове в Обща гаранция за всеки вид попълва минималните по Наредба 2.
в. Предлагаме …………. календарни дни за реакция, за повреди в гаранционния срок от датата на узнаване за започване отстраняване на повредата.
с. Предлагаме,……………календарни дни за “отстраняване на повредата“, за повреди в гаранционния срок.

6. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС №235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.


7. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с одобрения технически проект;
8. Изпълнението ще бъде съобразено с НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и изискванията на Управляващия орган.
За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка,
ІІ. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Мерки и изисквания
  1. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, включително за местата със специфични рискове (oписват се предложените от Участника мерки за безопасност и здраве, а също и други мерки по преценка на участника):

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

  1. Мерки и изисквания за осигуряване на качество при изпълнение на дейностите по договора (описват се предложените от Участника мерки за осигуряване на качество):

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………


  1. Мерки и изисквания по време на изпълнение на общите СМР, както и по част „Благоустрояване” (описват се предложените мерки, изисквания и описание на начина на изпълнение на общите СМР и тези по част „Благоустрояване” под формата на отделна обяснителна записка):

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………


  1. Мерки и изисквания по част „Архитектура” и част „Конструктивна” (описват се предложените мерки, изисквания и описание на начина на изпълнение на тази части под формата на отделна обяснителна записка):

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………


  1. Мерки и изисквания по част „Електро” и част „ВиК” (описват се предложените мерки, изисквания и описание на начина на изпълнение на тази част под формата на отделна обяснителна записка):

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….


2. График на дейностите (Индикативен комплексен план-график) (изготвя се въз основа на общите количествени сметки, съобразно технологично необходимото време за изпълнение на поръчката, работната сила, механизацията и оборудването, с които разполага Участника, също въз основа на направения оглед на съществуващото положение и запознаване на място със специфичните условия за изпълнение)
а. Графична част на индикативния план-график (Образец 21a и Образец 21-1a)
б. Обяснителна записка - описание на начина на изпълнение на дейностите

(писмени пояснения на графика в обем и подробности по преценка на Участника)


………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….


Други условия и предложения свързани с техническото изпълнение на обекта:

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Приложения :


 1. Линеен календарен план (Образец 21a), прилагат се и на магнитен носител.

 2. График на работната ръка ( Образец 21-1a) прилагат се и на магнитен носител.

 3. Допълнителни документи, подкрепящи техническото предложение /ако има такива/


Правно обвързващ подпис:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на кандидата

__________________________

ПЕЧАТ

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за извършване на строително-монтажни работи по проект “Играй с мен в зеления свят на мечтите” по договор №01/322/00393 от 23.10.2009г. и проект “Спорт, младост, бъдеще” по договор №01/321/00641 от 23.10.2009г., финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г.Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница