Образец №22 Проект на договор (договорно споразумение)Дата20.10.2017
Размер213.25 Kb.
#32750


ОБРАЗЕЦ № 22
Проект на
ДОГОВОР

(ДОГОВОРНО СПОРАЗУМЕНИЕ)

Настоящото Договорно споразумение (Договор) се сключи на <ден> <месец> <година> в гр. София, България, между


ОБЩИНА ВИДИН, БУЛСТАТ/ЕИК 000159508, представлявано от Герго Гергов – Кмет на община Видин и Ирена Горанова – Началник отдел ФСДиБ в Община Видин, с адрес: град Видин п.к. 3700, пл."Бдинци" № 2, наричана за краткост “Възложител” от една страна и от друга,
<Юридическо наименование на Изпълнителя>, <ако е неперсонифициран консорциум, добави: представляван от: юридическо наименование на водещия партньор> <ако е персонифициран консорциум, добави: консорциум в състав: <изброй партньорите според регистрацията на консорциума> <седалище на Изпълнителя (на консорциума, ако е персонифициран, или на водещия партньор)>, <ЕИК или еквивалентен чуждестранен идентификационен код по VIES на консорциума (ако е персонифициран) или на водещия партньор>, наричан по-нататък “Изпълнител”.
Като се има предвид, че Възложителят желае да възложи проектиране, доставки на оборудване и материали, строително-монтажни работи, пускане в експлоатация и отстраняване на дефекти на Обекта:
Регионално депо за битови отпадъци в регион Видин на площадка, находяща се в землището на с. Жеглица, местност Рамова ливада (Козя гърбина), на 13 км. От гр. Видин, поземлен имот № 000090, ЕКАТТЕ 29043
на основание чл. 41, ал. 1, във връзка с чл. 74, ал. 1 от ЗОП и в изпълнение на Решение №………/…………..2012 г. на Възложителя за избор на изпълнител.
се сключи настоящият договор, като
Възложителят и Изпълнителят се договарят за следното:
1. Думите и изразите в това Договорно споразумение (Договор) и всички приложения към него, ще имат значение и ще се тълкуват и използват според дефинициите в настоящия договор и приложенията към него.
2. Това Договорно споразумение (Договор), заедно с Приложения 1 и 2, образува обвързващ договор между Възложителя и Изпълнителя заедно със следните документи:
(а) Офертата на Изпълнителя и Приложението към офертата (Приложение 3)

(б) Специфичните (Специални) Условия (Приложение 4)

(в) Общите Условия: Договорни условия за технологично оборудване и проектиране– строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя. Общи условия. Международна федерация на инженерите-консултанти (FIDIC), Първо издание, 1999 г. Първо издание на български език: Българска асоциация на архитектите и инженерите-консултанти (БААИК), 2003 г. (Приложение 5)

(г) техническите спецификации и Изискванията на Възложителя и (Приложение 6)

(д) Схемата на плащанията (Приложение 7)

(е) Предложението на Изпълнителя за изпълнение на поръчката (Приложение 8)

(ж) Ценовото предложение на Изпълнителя (Приложение 9)

(з) Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка (Приложение 9)


Всички изброени документи съставляват неразделна част от Договора и следва да бъдат прилагани и тълкувани с оглед на целостта на този Договор. В случай на противоречия между изброените документи, приоритетът им ще бъде по реда, посочен в Специалните условия.
3. Изпълнителят с настоящото се съгласява да проектира, достави оборудване и материали, построи и пусне в експлоатация Обекта и да отстрани всички дефекти в него съгласно Договора.
4. Възложителят с настоящото се съгласява да заплати на Изпълнителя Цената на договора, в сроковете и по начина, посочени в Договора, вземайки предвид проектирането, доставките, изпълнението на СМР, пускането в експлоатация и отстраняването на дефектите на Обекта.
5. Приетата договорна сума, включваща провизорните суми, които ще бъдат изразходвани по разпореждане на Възложителя, без ДДС е:
……………………………………………….лева, ……………………………с думи.

Това Споразумение се подписа на посочената най-отпред дата в два екземпляра– по един за всяка от страните- от надлежно упълномощени представители на страните, както следва:
За Възложителя:
______________________________

За Изпълнителя:
______________________________


<Имена> Длъжност


<Имена> Длъжност(Приложение 1)
Разяснения на Възложителя и отговори на въпроси, поставени от участниците в периода за подаване на предложения
(Приложение 2)
Отговори на въпроси, поставени от оценителната комисия по време на оценката относно изясняване на обстоятелства по офертата на участника, определен за изпълнител.


Общи условия на Договора
Общите условия на Договора са Договорни условия за технологично оборудване и проектиране– строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя. Общи условия. Първо издание. Международна федерация на инженерите-консултанти (FIDIC), 1999. Първо издание на български език: Българска асоциация на архитектите и инженерите-консултанти (БААИК), 2003.
Българската Асоциация на архитектите и инженерите консултанти /БААИК/

тел: +359 2 983 9041 или +359 2 983 15 99

e-mail: bacea@techno-link.com


специфични (СПЕЦИАЛНИ) условия на договора


Настоящите "Специфични условия" изменят и допълват следните "Общи условия":
Договорни условия за технологично оборудване и проектиране – стро­ителство. Общи условия. Първо издание, Международна федерация на инже­нерите-консултанти (FIDIC), 1999г. Първо издание на български език: Българска асоциация на архитектите и инженерите-консултанти (БААИК), 2003г.
Номерацията на клаузите в тези "Специфични условия" следва номерацията на клаузите в посочените "Общи условия", освен където са добавени нови клаузи и/или под-клаузи.

Всички термини следва да се разбират по смисъла на определенията в посочените "Общи условия", а всички променени клаузи следва да се тълкуват при отчитане на останалите клаузи в "Общите условия" и условията в другите документи, посочени в Договорното споразумение (Договор), които заедно и неразделно образуват Договора.

СПЕЦИФИЧНИ (СПЕЦИАЛНИ) УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1.1. Определения
1.1.1.3. Писмо за приемане
Определението се заменя със следното:
„Писмо за приемане” означава писмото, изпратено от Възложителя до Изпълнителя, с което го уведомява за избора му за Изпълнител, и отправя покана за сключване на Договор чрез подписване на Договорно споразумение. До подписването на Договорното споразумение, Офертата на Изпълнителя и Писмото за приемане ще съставляват обвързващо споразумение между страните. След получаване на Писмото за приемане и изтичане на срока за обжалване съгласно ЗОП, Изпълнителят е длъжен в срок до 28 дни да представи на Възложителя всички необходими документи за сключване на Договора, предвидени в нормативната уредба на Р. България и/или посочени в Писмото за приемане.
1.1.3.10 Гаранционен срок (Нова)
Гаранционен срок означава гаранционният срок за изпълнените проекти и строително-монтажни работи съгласно сроковете посочени в законите на Р. България и НАРЕДБА № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република българия и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
1.2. Тълкуване
Създава се нова буква (е) със следния текст:
“Навсякъде в този договор размерът на печалбата в текстовете, включващи израза “разходи плюс разумна печалба” се фиксира като надбавка от 5% върху размера на съответните разходи”.
1.5. Приоритет на Документите
Изтрива се приоритетноста на документите и се заменя със следната приоритетност:
(а) Договорното Споразумение (Договор) с Приложения 1 и 2;

(b) Офертата и Приложение към офертата;

(c) Специфичните (специални) Условия;

(d) Общи Условия;

(e) Изискванията на Възложителя и техническите спецификации,

(f) Таблици;

(g) Предложението на Изпълнителя

(h) Документация за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
1.6. Договорно споразумение
Във второто изречение думите „приложена към Специфичните условия” се заменят с „включена в Документацията за участие”.
1.15. Проверки и одити (Нова)
Изпълнителят ще осигури пълен достъп и съдействие на представителите на ЕК, МОСВ и МФ за осъществяване на проверки и контрол на изпълнението на договора.
3. ИНЖЕНЕРЪТ
3.1. Задължения и правомощия на Инженера
Четвъртият параграф се заличава и се заменя със следния текст:
Инженерът ще получава изрично предварително писмено одобрение от Възложителя за всички договорни условия, отнасящи се до одобряването на допълнителни разходи и удължаване срока на настоящия договор.
Задължението за получаване на изрично предварително писмено одобрение от Възложителя може да не се спазва, когато по мнението на Инженера има аварийна ситуация, заплашващa безопасността на площадката или на съседни имоти или здравето и живота на персонала. При такива обстоятелства, Инженерът, без да освобождава Изпълнителя от неговите задължения и отговорности, може да му нареди да изпълни работи или да извърши действия, които по мнението на Инженера са необходими за преодоляване или намаляване на риска. Изпълнителят ще се съобрази с такива нареждания въпреки отсъствието на одобрение от Възложителя.
На края на тази под-клауза се добавя следния текст:
Инженера ще изпълнява функциите на Консултант по смисъла на ЗУТ.
На края на клауза 3 се добавя нова под-клауза 3.6:
3.6. Срещи за отчитане на напредъка
Инженерът или Възложителят могат да поискат организирането на срещи за подготовка на последващи работи. Инженерът ще води писмени протоколи от тези срещи и ще ги предоставя на всички страни по договора. Срещите за отчитане на напредъка ще се провеждат на редовни интервали, които не могат да надхвърлят 1 (един) месец. На тези срещи ще присъстват Представители на Изпълнителя, Представители на Инженера, и Представители на Възложителя.
Протоколите от тези срещи ще се подписват от страните и ще представляват официални документи, съдържащи и доказващи поставените и дискутирани въпроси. Тези протоколи не могат да отменят каквито и да било права и задължения по договора свързани с одобрения, инструкции и/или решения, предвидени в него.
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
4.2. Гаранция за изпълнение
Изречение първо от втори параграф на тази под-клауза, се променя както следва: “Изпълнителят ще представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността му, при подписването на договорното споразумение между страните, и ще я поддържа валидна за целия срок на договора.”
4.3. Представител на Изпълнителя
Накрая на последния параграф се добавя израза: "в противен случай изпълнителят ще осигури за своя сметка на площадката по всяко време компетентни преводачи съобразно нуждите и ще бъде отговорен за качеството на превода при предаването на информацията между двете страни по договора.
4. 18. Опазване на околната среда
На края на тази под-клауза се добавя се следния текст:
“Изпълнителят ще отговаря за подходящо складиране, транспортиране и предаване за депониране или друго третиране, съгласувано с Възложителя и местните власти, на всички строителни и други отпадъци от дейността му.”
4.19. Електричество, Вода и Газ
Текстът на първи параграф се променя, както следва:
“Освен както е посочено по-долу, Изпълнителят ще поеме всички ангажименти по осигуряване на ток, вода, газ и други услуги (ако е необходимо) за своя сметка и ще покрие всички свързани с тяхното използване разходи.”
4.21 Отчети за напредъка
Накрая на тази под-клауза се добавя нова буква (i) със следното съдържание:
„(i) финансова справка, включително изплатени суми, актувани неизплатени суми и план за предвижданите суми за актуване за следващите три месеца”.
4.23. Действия на Изпълнителя на Площадката
Създава се нов втори параграф със следното съдържание:
„Никакви важни действия на Страните по договора, като прокарване или затваряне на съществуващи пътища, водопроводни и/или канализационни мрежи или други такива мрежи и системи, не могат да бъдат предприемани без предварителното одобрение от Инженера и съответните компетентни органи. Изпълнителят трябва да информира писмено Инженера не по-късно от 7 (седем) дни, преди започването на такива работи”.
Останалите параграфи се преномерират съобразно промяната.
4.25. Техническа инфраструктура (Нова)
Изпълнителят трябва да се запознае със съществуващите съоръжения и проводи на техническата инфраструктура в района на извършване на работите, доколкото са отразени в публично достъпни архиви или са посочени в предадени му от Възложителя документи. Изпълнителят ще отговаря за щети по съоръжения и проводи на техническата инфраструктура, нанесени от него или от лица, ангажирани от него и работещи на площадката, освен когато не е имал никаква възможност да научи за тях при полагане на разумна грижа за това, както и за възстановяване на пътища и всякакви други повърхности, които са били облагородени към началото на работите на Изпълнителя. Всякакви дейности по отстраняване на щети и възстановяване трябва да се извършват по най-бързия възможен начин и във всеки случай преди изтичане на "Срока за завършване".
Изпълнителят ще съгласува с Инженера, централните и местни власти и експлоатационните дружества, управляващи или поддържащи техническата инфраструктура, работите си по преместване и последващо възстановяване, ако е необходимо, на съоръжения и проводи на техническата инфраструктура и/или затваряне и ограничаване на пътища и улици, по начин, който да предизвика най-малки смущения за населението. Във всички случаи, Изпълнителят ще отправя исканията си за съгласуване поне 28 дни преди планираното започване на работите по такива съоръжения, придружени с подходяща обосновка и копия на разрешението по чл. 1.13 и 4.26, когато е приложимо. Всички разходи за такива дейности ще са за сметка на Изпълнителя, освен в случаите, когато Изпълнителят не е имал възможност да ги предвиди поради това, че не е могъл да научи за съответните съоръжения при полагане на дължимата грижа за това.
4.26. Разрешения (Нова)
Изпълнителят ще осигурява за своя сметка необходимите му разрешения според местните закони за извършване на дейностите за изпълнение на Договора. Такива разрешения могат да бъдат, например, разрешения за престой и работа, за ползване на радиочестоти, за присъединяване към мрежи на техническата инфраструктура, за преместване на съоръжения и проводи на техническата инфраструктура, за затваряне и ограничаване на пътища и улици, за пребиваване и работа, за преминаване на тежки или опасни товари по пътища и улици, и други, доколкото е приложимо и се изискват от Законите в Р. България. Освен това, под разрешения ще се разбират и всички необходими одобрения на проектите на Изпълнителя, включително одобрения от общински, областен или национален експертен съвет.
В срок от 28 дни след подписване на Договорното споразумение, Изпълнителят ще представи на Инженера списък с разрешенията, които са необходими за започване и завършване на работите, заедно с посочени крайни дати за представяне на обосновки за искане на разрешения по начин, че да се спазват ключовите срокове в договорения график за изпълнение на Договора. Изпълнителят ще подготвя и предава необходимите документи с искане за разрешение в срок, ще спазва приложимите писани или публикувани процедури и ще си сътрудничи със съответните власти с цел да осигури своевременно получаване на разрешенията и спазване на графика. При изпълнение на работите, Изпълнителят ще се съобразява с условията на издадените разрешения, ще предоставя възможност за присъствие, контрол или изпитване от страна на представители на надзорни и контролни органи и ще отговаря за всякакви забавяния, свързани с неизпълнение от него на нормативни и други публикувани изисквания или писмени указания/предписания, свързани с тези обстоятелства.
Изпълнителят ще подпомага Възложителя при получаване от последния на разрешения, одобрения и други процедури, свързани със задълженията му по закон като собственик на площадката, оператор на съоръженията или възложител на строителния договор, в частност, доколкото е приложимо, при съгласуване на проекти, издаване на разрешение за строеж, назначаване на приемателни комисии и др. Изпълнителят ще носи отговорност пред Възложителя, и ще бъде длъжен да предприеме всички необходими коригиращи действия, когато такива разрешения или съгласувания не се получават поради грешки и непълноти в представени от него документи или извършени от него работи. Ако Изпълнителят не предприеме необходимите коригиращи действия, Възложителят ще има право да отправи иск към Изпълнителя съгласно Клауза 2.5 “Искове на Възложителя” при условията на този Договор.
4.28. Конфиденциалност (Нова)
Изпълнителят се задължава да спазва конфиденциалност по отношение на информация, включваща документи, данни, факти и обстоятелства, които са му станали известни във връзка с изпълнението на Договора. Изпълнителят няма да изнася публично информация за изпълнението на Договора, освен след разрешение от Възложителя или по искане на компетентен държавен или съдебен орган.
5. ПРОЕКТ
5.1. Общи задължения за проектиране
В подклауза 5.1 се създават нови пети, шести и седми параграфи със следното съдържание:
“Временното строителство ще се проектира от Изпълнителя като работните проекти ще бъдат представени на Инженера преди започване на строителството му. Изпълнителят ще носи цялата отговорност за проектирането и изграждането на временното строителство, в съответствие с настоящия договор и действащото българско законодателство.
Проектантите, определени от Изпълнителя в офертата му, които официално ще подпишат изготвения в рамките на договора работен проект, трябва да имат необходимата правоспособност съгласно законодателството на Р. България.
Изпълнителят ще трябва да получи Разрешение за строеж след като е получил всички необходими одобрения на работния си проект от страна на съответните одобряващи органи в Р. България.”
5.2 Документи на Изпълнителя
Накрая на първия параграф се добавя изречението:
“Изпълнителят ще разработи подробни "План за организация и изпълнение на СМР", "План за безопасност, здраве и предотвратяване на аварии" според предвидените изисквания за получаване на разрешение за строеж в законите на Р. България, и "План за опазване на околната среда".
Накрая на третия параграф се добавя изречението:
"При поискване от Инженера, документите ще се представят и в съответния електронен формат.”
5.6. Екзекутивни документи
Във втория и третия параграфи думите "екзекутивни чертежи" се заменят с "екзекутивна документация".
Накрая на втория параграф се добавя изречението:
“Под екзекутивна документация ще се разбира цялата проектна документация, актуализирана според реалното изпълнение на обекта и заверена според изискванията на Законите в Р. България, с приложена към нея всякаква друга документация, която обосновава и съгласува извършените отклонения от първоначалните проектни документи.”
6. ПЕРСОНАЛ И РАБОТНА СИЛА
6.6. Удобства за персонала и работната сила
Накрая се добавя нов параграф:
“Изпълнителят ще осигури и поддържа подходящи офиси, складове, санитарни възли и др. за нормалната работа на своя персонал. Всички разходи за експлоатацията и поддръжката на същите (осветление, отопление, водоснабдяване и др.) ще бъдат за сметка на Изпълнителя.”
6.7. Здраве и сигурност
Накрая се добавя нов параграф:
“В рамките на проектната документация, необходима за получаване на разрешение за строеж, Изпълнителят ще представи "План за безопасност и здраве" при изпълнение на работите в съответствие с приложимите изисквания на законите в Р. България. Ако, в който и да било момент, по мнението на Инженера, Планът за безопасност и здраве не е достатъчно подробен или е нужно да бъде променен, за да се гарантира сигурността на Обекта и безопасността на работещите на Площадката и на нейните посетители, Инженерът ще има право да инструктира Изпълнителя да ревизира своя План за безопасност и здраве. В рамките на четиринадесет дни след получаването на тази инструкция Изпълнителят следва да ревизира своя План за безопасност и здраве и да го представи на Инженера за преглед и одобрение.”
6.8. Надзор на Изпълнителя
В под-клауза 6.8 се създава трети параграф със следния текст:
“Изпълнителят ще има задължение да обучи персонала на оператора на новоизграденото съоръжение в срок от 3 (три) месеца преди въвеждането му в експлоатация, както и ще носи отговорност за нормалното му функциониране и поддръжка през целия период за съобщаване на дефекти.”
6.12. Чуждестранен персонал на Изпълнителя (Нова)
Създава се нова подклауза 6.12. със следното съдържание:
“В случай, че Изпълнителят наеме чуждестранен персонал, необходим за извършване на отделни видове СМР, той трябва да осигури всички необходими документи за узаконяване на пребиваването, престоя и работата на този персонал в съответствие с изискванията на законите в Р. България.”
7. Технологично оборудване, Материали и Изработка
7.1. Начин на изпълнение
Накрая на тази под-клауза се създава нов параграф със следното съдържание:
„Използването на употребявани/стари и/или рециклирани материали, оборудване и др. за целите на изпълнение на Договора е недопустимо.”
8. ЗАПОЧВАНЕ, ЗАКЪСНЕНИЯ И ПРЕКЪСВАНЕ
8.1. Започване на Обекта
Изречение второ на първи параграф се променя както следва:
“Датата на започване се посочва във Възлагателното писмо, изпратено от Възложителя до Изпълнителя, но не по-късно от 42 дни след датата на подписване на Договорното споразумение”
8.2. Време за завършване
Добавя се нова буква (с) със следното съдържание:
(c) “Издаване от компетентните органи на разрешение за ползване на обекта съгласно изискванията на договора и Законите в Р. България.”
8.3. Програма
В буква (d) към първия параграф се добавят следните букви:
(iii) Подробно описание на предвидената Система за управление на качеството

(iv) Подробен План за паричния поток


След втория параграф се добавят следните два параграфа:
„Изпълнителят ще вземе предвид, че зимните условия могат да ограничат дейностите на обекта. Програма, която отчита тези обстоятелства чрез ограничаване или временно спиране на определени дейности, ще бъде приемлива, но не може да освободи Изпълнителя от задълженията за завършване на обекта в рамките на посоченото в Договора "Време за завършване".
10. ПРИЕМАНЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
10.1. Сертификат за приемане на Обекта
В първи параграф се заличава изразът: “…но с изключение на описаното в буква (а) по-долу…”
Текстът на буква (а) се променя, както следва:

(а) “представи доклада си ведно с всички необходими приложения, във вид, обем и съдържание, необходими за издаване на разрешение за ползване на обекта, съобразно изискванията на Законите в Р. България.”


Текстът на четвърти параграф се заменя със следния текст:
“В рамките на 28 дни след получаване на окончателния доклад на Инженера, придружен от всички необходими документи, съгласно Законите в Р. България, Възложителят ще даде заявление до съответните компетентни органи за издаване на разрешението за ползване. Непосредствено след получаването на разрешението за ползване, Възложителя ще уведоми Инженера, който след това ще издаде Сертификат за приемане, в който е необходимо да посочи датата на издаване на разрешението, която дата ще се счита за начална дата на периода за съобщаване на дефекти.”
11. ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕФЕКТИ
11.9. Сертификат за изпълнение
Накрая се добавя нов параграф:
“Издаването на Сертификат за изпълнение не освобождава Изпълнителя от отговорностите му през гаранционния период за отделните видове работи, определен по силата на Законите в Р. България и НАРЕДБА № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република българия и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”.


12. ПРОБИ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ


12.4. Неуспех на Проби след Завършване
На края на под-клауза 12.4 се добавя нов параграф, със следното съдържание:
“Ако в края на периода за съобщаване на дефекти, частичните оперативни разходи за една календарна година са по-големи с повече от 5 % от тези, оферирани в Таблицата за гаранцията на процеса, Изпълнителят ще плати на Възложителя обезщетение в размер на 14 (четиринадесет) пъти стойността на разликата между действително отчетените частичните оперативни разходи за една календарна година и тези, оферирани в Таблицата за гаранцията на процеса, на базата на съответните действителни единични цени на ел. енергия и другите консумативи в края на периода за съобщаване на дефекти. Изпълнителят ще положи всички усилия, включително и подмяна за своя сметка на неефективното оборудване за да снижи експлоатационните разходи до оферираното ниво след споразумение с Инженера и Възложителя.”
13. ПРОМЕНИ И КОРЕКЦИИ
13.1. Право да променя
Накрая на тази под-клауза се добавя нов параграф със следното съдържание:
„Чрез визираната тук процедура няма да се правят съществени промени. За съществени ще се считат следните промени:
(а) Промени от техническо естество, които:
(i) изменят технически, технологични или други свързани с обхвата на работите условия, които са изрично посочени в документите, свързани с осигуряване финансирането на обекта от трети страни (напр. банки или организации-донори), и които трябва да бъдат своевременно съобщени от Възложителя на Инженера и Изпълнителя;
(ii) изменят условията на конкурентен избор на Изпълнителя в нормативно регулирана процедура чрез промяна на някое от минималните изисквания за участие в процедурата или параметри, които са били използвани като критерий за техническа оценка на офертата на Изпълнителя.
(b) Промени от финансово естество, които биха довели до промяна на Цената на договора, освен в случаите на настъпване на непреодолима сила по реда на Клауза 19.
13.3 Процедура за промяна
В първия параграф, буква (c) се заличава и се заменя със следния текст:
“(c) предложението на Изпълнителя за усвояване на Провизорни суми или корекция на Договорната Цена”
13.5. Провизорни суми
В първото изречение на първия параграф, текстът ", като Договорната Цена трябва

съответно да бъде коригирана" се заличава.


Текстът на второто изречение на първи параграф се променя както следва:
“Общата сума, платена на Изпълнителя, трябва да включва суми за работа, доставки, услуги и/или прекъсване на работата, за които се отнася провизорната сума която Инженерът ще е разпоредил след одобрение от страна на Възложителя.”
13.8 Корекции при промяна в разходите
Съществуващият текст на подклауза 13.8 се заличава и се добавя нов текст със следното съдържание:
“Договорната цена не подлежи на промени в следствие на промени в цената на работната сила, материали или други фактори, влияещи върху нея, освен случаите, предвидени в подклауза 13.7”.
14. ДОГОВОРНА ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ

14.6. Издаване на актове за междинни плащания
След края на първия параграф се добавя нов втори параграф със следното съдържание:
Когато Инженерът открие съществена грешка в Отчета или помощните документи, той ще има право да ги върне на Изпълнителя за поправка, а времето за издаване на Акт за междинно плащане и срокът за плащане ще се счита, че започва да тече от датата на повторното предаване от Изпълнителя на Отчета, освен в случай на грешки за дребни суми, които след съгласуване с Изпълнителя могат да бъдат поправени от Инженера при издаване на Акта. Това правило ще се прилага и по отношение на Акта за окончателно плащане.
14.7. Плащане
В текстовете на букви (а), (b) и (с) навсякъде изразът “56 дни” се заменя с израза “84 дни”.
18. ЗАСТРАХОВКА
18.1. Общи изисквания към застраховките
Накрая на първия параграф се добавя:
"Застраховаща страна ще бъде Изпълнителят за всички застраховки съгласно съответните клаузи на този договор.”
18.5. Застраховка за професионалната отговорност на проектантите и за проекта (Нова)
„Изпълнителят ще осигури застраховка за професионална отговорност на своите проектанти съгласно законите на Р. България, която следва да се поддържа валидна от Изпълнителя до изтичане на периода за съобщаване на дефекти. Освен това Изпълнителят ще осигури застраховка за своя проект в размер посочен в Приложението към офертата с валидност до изтичане на периода за съобщаване на дефекти”
19. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
20. ИСКОВЕ, СПОРОВЕ И АРБИТРАЖ
20.3. Пропуск да договори Комисия за разрешаване на спорове
Накрая на тази под-клауза се добавя ново изречение със следното съдържание:
“Официалното лице по тази клауза ще бъде Президента на ФИДИК или лице, натоварено от Президента на ФИДИК да изпълнява такива задължения.”
20.6. Арбитраж
В първия параграф, изразът "международен" се заличава, а в буква (а), текстът "Международната Търговска Камара" се заличава и се заменя със следния текст: "Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата".
21. ПРАВИЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (НОВА)
21.1. Интерпретиране
„Този Договор се сключва като резултат от процедура за възлагане на обществена поръчка по смисъла на Законите в Р. България. Всички уговорки между страните преди сключване на Договора, както и всички бъдещи действия на страните при изпълнение на Договора, трябва да се интерпретират според Законите, и да съответстват на изискванията и ограниченията в Законите, отнасящи се до възлагането и изпълнението на обществени поръчки.”Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница