Образец №3 Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източнициДата23.12.2016
Размер44.44 Kb.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятияОбразец № 3

Декларация

за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници
От .....................................................................................................................................

/трите имена на декларатора/

в качеството ми на ................................................................................................................
на.........................................................................................................................................

/наименование на предприятието/

със седалище в ......................... и адрес на управление: ........................................................

БУЛСТАТ/ЕИК...................................

ДЕКЛАРИРАМ:
1. За допустимите разходи за участие в промоционалната проява CeBIT 2016, 14-18.03.2016 г. (попълва се наименованието на промоционалната проява, дата, месец и година), които представляваното от мен юридическо лице/предприятие е заявило, че желае да получи като минимални помощи от ИАНМСП
съм получил държавни помощи;
не съм получил държавни помощи.
2. (Попълва се, ако е декларирано получаване на държавни помощи по т. 1)
За допустимите разходи за участие на представляваното от мен юридическо лице/предприятие в промоционална проява .................................................................................

(попълва се наименованието на промоционалната проява, дата, месец и година) са получени следните държавни помощи:
вид на държавната помощ:

..........................................................................................................................................

размер на държавната помощ:

..........................................................................................................................................

кой е предоставил държавната помощ:

..........................................................................................................................................(държавен орган/ орган на местното самоуправление/ юридическо лице)
3. Представляваният от мен кандидат не е получил финансиране от източник, имащ характер на държавна/минимална помощ, независимо от източника или формата на помощта, за участие в промоционалната проява CeBIT 2016, 14-18.03.2016 г. (попълва се наименованието на промоционалната проява, дата, месец и година), финансирана от ИАНМСП.
4. Представляваният от мен кандидат не е получил финансиране от държавния бюджет, бюджета на Европейската общност или друг финансов източник за участие в промоционалната проява CeBIT 2016, 14-18.03.2016 г. (попълва се наименованието на промоционалната проява, дата, месец и година), финансирана от ИАНМСП.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

............................... ДЕКЛАРАТОР: ............................................

/дата/ /подпис и печат/

Държавна помощ

Полезна информация за попълване на декларацията за получени държавни помощи

1. „Държавна помощ” е всяка помощ, предоставена от държавата или общината, или за сметка на държавни или общински ресурси, пряко или чрез други лица, под каквато и да е форма, която нарушава или застрашава да наруши свободната конкуренция чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия, производството или търговията на определени стоки, или предоставянето на определени услуги, доколкото се засяга търговията между държавите-членки на ЕС (§ 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за държавните помощи /ЗДП/, обн. ДВ., бр. 86 от 24.10.2006г.).

2. „Минимална помощ” е помощта, която не нарушава и не застрашава конкуренцията или има незначително въздействие върху нея поради своя минимален размер, както е дефинирана в Регламент (EС) №1407/2013 на комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на члeнове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis

3. Предоставянето на държавна помощ е несъвместимо с Общия пазар, освен в изрично предвидените случаи (член 2 от ЗДП).

4. Предоставянето на държавна помощ е съвместимо с Общия пазар, когато помощта:


  • има социален характер и се предоставя на отделни потребители, при условие че помощта се оказва без дискриминация относно произхода на съответните стоки;

  • е предназначена да отстрани щетите, причинени от природно бедствие или други извънредни събития. (чл. 3 от ЗДП)

5. Предоставянето на държавна помощ може да бъде прието за съвместимо с Общия пазар, когато помощта:

  • насърчава икономическото развитие на райони с ниско жизнено равнище или с висока безработица;

  • подпомага изпълнението на проект със значителен икономически интерес за Европейската общност или за преодоляване на съществени трудности в икономиката на Република България;

  • подпомага развитието на определени стопански дейности или отделни икономически райони, доколкото не се засягат търговските условия в степен, която противоречи на общия интерес;

  • подпомага запазването на културното и историческото наследство, ако не засяга търговските условия и конкуренцията в Европейската общност до степен, която противоречи на общия интерес;

  • е разрешена с решение на Съвета, прието с квалифицирано мнозинство, по предложение на Европейската комисия. (чл. 4 от ЗДП)

6. Европейската комисия (ЕК) е приела за съвместими с Общия пазар, при определени от нея условия и ред, държавните помощи за иновациите, за малките и средните предприятия, за регионално развитие и др. Правилата за предоставяне на съответните държавни помощи са уредени в Регламенти, Рамки или Решения на ЕК.

7. Държавната помощ може да бъде във вид на субсидия, покриване на загуби на предприятието, пълно/частично опрощаване на задължения към държавата, разсрочване/отсрочване на задължения към държавата, предоставяне на заем при преференциални условия, държавна гаранция, продажба/отдаване под наем на държавно имущество при условия по-изгодни от пазарните, данъчни облекчения и други.8. Съгласно чл. 5, параграф 2 на Регламент № 1407/2013 на Комисията относно прилагането на чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на минималните помощи, помощта de minimis не се кумулира с държавна помощ, отпусната за същите допустими разходи или с държавна помощ за същата мярка за финансиране на риска, ако чрез това кумулиране може да се надвиши най-високият приложим интензитет на помощта или размер на помощта, определен в конкретните обстоятелства за всеки отделен случай с регламент за групово освобождаване или с решение, приети от Комисията. Помощ de minimis, която не е предоставена за конкретни допустими разходи или не може да бъде свързана с такива, може да се кумулира с друга държавна помощ, предоставена съгласно регламент за групово освобождаване или с решение, приети от Комисията.
Каталог: uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница