Образец а1-чл. 47, ал. 4 от знз-2012г. А н е к с към договор от гДата25.07.2016
Размер39.51 Kb.ОБРАЗЕЦ А1-чл.47, ал.4 от ЗНЗ-2012г.

А Н Е К С

КЪМ ДОГОВОР ОТ ……….. 201…. г.
Днес,………. 201…г., на основание чл.47, ал.4 от ЗНЗ и т.12 от Раздел IV “Общи условия” на сключен договор по чл.47, ал.1 от ЗНЗ на …… 201 . г. между:

Агенцията по заетостта чрез Дирекция "Бюро по труда" - гр…………….…..

представлявана от нейния директор………..........................................................….

упълномощено лице по чл.13, ал.3, т.3 от ЗФУКПС .......................................................................................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ……………………………………………………………………………..

наричана по-долу “Възложител”, от една страна

и

................................……...................................................................................., регистриран/а/ като безработен/а/ в Дирекция "Бюро по труда" под №......................./ ................... 201.. г., съгласно установения от ЗНЗ ред, постоянен адрес: .………...............………………………………......……..…....…........,ЛК №....................., издадена на .................... от ..............ЕГН/ЛНЧ ......................... от друга страна

се подписа настоящия АНЕКС към сключен на .....…… 201. г. между същите страни договор по реда на чл.47, ал.1 от ЗНЗ, като страните се договориха за следното:

Предоставяне допълнително средства за друг безработен член от семейството, без право на парично обезщетение за безработица, на който е осигурена заетост по бизнес проекта, в размер на 1080*лв., за периода от 01.01.2012г. до 30.04.2012г. (1160*лв, за периода от 01.05.2012г. до 31.12.2012г.), определен с Националния план за действие по заетостта за 2012г.

I. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:  1. Възложителят се задължава :

Да предостави на основание чл.47, ал.4 от ЗНЗ на ………………….......….

………..……………………………………………………… допълнително средства в

размер на ………*лв., (за периода от ...........2012г. до ........2012г.), в срок до ……… работни дни от сключване на анекса, въз основа на сключен трудов договор с друг безработен член от семейството, без право на парично обезщетение за безработица.

2.. ……………………………………………………………………се задължава:

2.1. От момента на сключване на трудовия договор с другия безработен член от семейството, без право на парично обезщетение, до срока по т.9 от сключения на ……. 201.. г. договор, да внася дължимите осигурителни вноски във фондовете на ДОО, ДЗПО и НЗОК (но не по-малко от 4 месеца).

2.2. Да представя ежемесечно на Възложителя до 20-то число на месеца, следващ изтеклия Декларация №2 за внесените осигурителни вноски за изтеклия месец.


*1080лв. (за периода от 01.01.2012г. до 30.04.2012г.);

*1160лв.(за периода от 01.05.2012г. до 31.12.2012г.), определен с Националния план за действие по заетостта за 2012г.


II. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

3. При неизпълнение на задълженията от …………………………………….

………………….. ……………………………………………………………………………..

3.1. По т.2.2. дължи неустойка на Възложителя в размер на пропорционална част от получената сума по т.1. съответстваща на периода, за който не е внесъл/ла/ осигурителните вноски.

3.2. По т.2.1., но въпреки това е представяло Декларация №2 по т.2.2. дължи неустойка на Възложителя в размер на получената сума по т.1., ведно със законната лихва върху нея.

3.3. Когато прекрати трудовото правоотношение едностранно или по взаимно съгласие преди …...…. 201.. г., крайния срок на договора по чл.47, ал.1 от ЗНЗ, възстановява на Възложителя получената сума по т.1.

III. ОБЩИ УСЛОВИЯ

4. Срокът, посочен в т.9 от сключения на ……. 201. г. договор се продължава до …… 201.. г. (крайния срок на 4-месечната заетост на наетото, на основание чл. 47, ал. 4 безработно лице).

5. Надплатените средства над установения допустим размер в Закона за държавните помощи /ЗДП/ и разпоредбите на Регламент на Европейската комисия №1998/2006г. от 15.12.2006г. подлежат на възстановяване от лицето, което е започнало самостоятелна стопанска дейност по ЗНЗ ведно със законната лихва от момента на надвишаването до окончателното им изплащане.

За всички неуредени въпроси от анекса се прилагат клаузите от основния договор по чл.47,ал.1 от ЗНЗ.

Настоящият анекс е неразделна част от подписания между същите страни договор по реда на чл.47 , ал.1 от ЗНЗ на ………201.. г.

Анексът се подписа в три еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните, а третия – за Дирекция “Регионална служба по заетостта” -гр…………………...

Приложение, неразделна част от този анекс е:

- Трудов договор и заверено уведомление по чл.62, ал.5 от КТ с друг безработен член от семейството, без право на парично обезщетение за безработица.

- Декларация по чл.56, ал.1 от ЗНЗ /Образец …….. /.

Разплащанията на дължимите суми по анекса се извършват по банкови сметки:
Дирекция “РСЗ” - …………..………………………........... (име, презиме, фамилия)

гр. …………………..……… гр. ……..………………………..…

……………………………… …………………………………….

……………………………… .……………………………………За Възложител:
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”: ……………………………..

(подпис на лицето)

Директор: …………………………………….

Упълномощено лице: ….…………………
Забележка: т.4 следва да отпада от анекса в случаите, когато 4-месечната заетост на наетия по трудов договор безработен член на семейството е в рамките на срока на договора по чл. 47, ал.1 от ЗНЗ.


Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> admobs
admobs -> Директива на съвета 79/7/еио от 19 декември 1978 година
admobs -> Директива на съвета 92/85/еес от 19 октомври 1992 г за вьвеждане на мерки за насърчаване на подобрения в
admobs -> Текст от значение за Европейското икономическо пространство
admobs -> Образец чл… /…/ 2012 г
admobs -> Образец чл… /…/ 2012г
admobs -> Директива на съвeта 76/207/еио от 9 февруари 1976 година
admobs -> Отчет за изпълнение на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2010 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница