Образец до министъра на отбраната на република българия господин красимир каракачановДата04.10.2017
Размер344.73 Kb.
#31596
Приложение № 2

(Образец)
ДО

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГОСПОДИН КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

О Ф Е Р Т А

за доставка на автомобилни гуми

по Рамково споразумение № УД 03-15/05.11.2014 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
В отговор на Ваша покана с рег. № …………….../ ………. 2017 г. и в изпълнение на чл. 93 б, ал. 2, във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОП за сключване на договор въз основа на Рамково споразумение № УД 03-15/05.11.2014 г. с предмет: „Сключване на рамково споразумение за доставка на автомобилни гуми” за обособена позиция „Сключване на рамково споразумение за доставка на автомобилни гуми за трактори” и за обособена позиция „Сключване на рамково споразумение за доставка на автомобилни гуми за леки автомобили”,
ние: ...................................................................................................................,

(изписва се името на участника)

............................................................................................................................,(ЕИК)

............................................................................................................................,(седалище и адрес на управление)

1. Допълваме нашата оферта и сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде ................ дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

2. Приемаме да доставим всички автомобилни гуми по видове и количества, описани в техническите спецификации на Възложителя, при изискванията посочени в тях, както следва:


по ред

Описание автомобилната гума

Техническа спецификация

Марка и модел на автомобилната гума

Количество за договора

(бр.)

1.

Автомобилна гума с размер 6,50R16 комплект външна с вътрешна и пояс

ТС В 01.1724.13
4

2.

Автомобилна гума 8.25R16XZL или еквивалентно

ТС В 01.1136.12
4

3.

Автомобилна гума 8.40-15 (комплект) – всесезонна

ТС В 01.1044.11
424

4.

Автомобилна гума 14.00х24 комплект външна с вътрешна

ТС В 01.1746.13
2

5.

Автомобилна гума 15.50-38

ТС В 01.1040.11
2

6.

Автомобилна гума 37/12.50 R16LT133N M+S

ТС В 01.1138.12
10

7.

Автомобилна гума 165/70 R13

ТС В 01.1038.114

8.

Автомобилна гума 165/70 R13 M+S

ТС В 01.1037.114

9.

Автомобилна гума с размер 175/70 R13

ТС В 01.1760.13
8

10.

Автомобилна гума 175/70 R13 82Т лятна

ТС В 01.0749.1113

11.

Автомобилна гума с размер 175/70R14 – лятна

ТС В 01.1872.14
4

12.

Автомобилна гума с размер 175/70R14 – зимна

ТС В 01.1761.1314

13.

Автомобилна гума 185/70 R14 – лятна

ТС В 01.0756.11

24

14.

Автомобилна гума 185/65 R15 – зимна

ТС В 01.0754.1114

15.

Автомобилна гума 185/75 R16

ТС В 01.0758.1112

16.

Автомобилна гума 195/60 R15 – лятна

ТС В 01.1874.14

4

17.

Автомобилна гума 195/60 R15 – зимна

ТС В 01.1888.14

16

18.

Автомобилна гума 195/65 R15 – лятна

ТС В 01.1520.1313

19.

Автомобилна гума 195/65 R15 – зимна

ТС В 01.1889.14
4

20.

Автомобилна гума 205/55 R16 – зимна

ТС В 01.0768.11
16

21.

Автомобилна гума 205/55 R16 – лятна

ТС В 01.0767.11
16

22.

Автомобилна гума 205/55 R16 – лятна

ТС В 01.1876.14
20

23.

Автомобилна гума 205/55 R16 – зимна

ТС В 01.1891.14

20

24.

Автомобилна гума 205/65 R15 – лятна

ТС В 01.1875.14
4

25.

Автомобилна гума 215/55 R16 – лятна

ТС В 01.1877.14
4

26.

Автомобилна гума 215/55 R16 – зимна

ТС В 01.1892.14
4

27.

Автомобилна гума 255/75R15 – зимна

ТС В 01.1764.13
4

3. Доставката на автомобилните гуми ще се извърши по начина и до местата, определени и конкретизирани от Възложителя в договора, сключен въз основа на рамковото споразумение.


4. Декларираме, че сме запознати и приемаме условията на проекта на договор. Ще сключим договор в законоустановения срок.
5. Срок на изпълнение на договора: …………... дни (не по-дълъг от 60 (шестдесет) дни) от датата на подписване на договора.
6. Гаранционният срок на всички автомобилни гуми е, както следва:

(1) Автомобилна гума размер 6.50 R16, тип на външната гума - … минимум 8 пласта, универсален протектор; комплект (външна с вътрешна и пояс); скоростен индекс - … не по-малък от „J"; товарен индекс - … не по-малък от 108.

1. Срок на експлоатация - … не по-малко от 60 (шестдесет) месеца в рамките - на срока на съхранение.

2. Минимален пробег - … не по-малък от 50 000 (петдесет хиляди) километра.

3. Гаранционен срок при съхранение в закрити помещения - …не по-малко от 120 (сто и двадесет) месеца от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.

4. Автомобилните гуми отговарят на изискванията за етикетиране, съгласно нормативните актове, действащи на територията на Република България към датата на доставка.

5. Гаранционен срок при експлоатация - …не по-малко от 24 месеца или 15 000 километра, което настъпи първо и започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.(2) Автомобилна гума размер 8.25 R16 XZL или еквивалентно, тип на външната гума - радиална, брой платове … минимум 8 PR LT; скоростен индекс - … не по-малък от „L"; товарен индекс - … не по-малък от 120.

1. Срок на експлоатация - … не по-малко от 60 (шестдесет) месеца в рамките на срока на съхранение.

2. Минимален пробег - … не по-малък от 50 000 (петдесет хиляди) километра.

3. Гаранционен срок при съхранение в закрити помещения - …не по-малко от 120 (сто и двадесет) месеца от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.

4. Автомобилните гуми отговарят на изискванията за етикетиране, съгласно нормативните актове, действащи на територията на Република България към датата на доставка.

5. Гаранционен срок при експлоатация - …не по-малко от 24 месеца или 15 000 километра, което настъпи първо и започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.(3) Автомобилна гума размер 8.40-15, тип на външната гума - всесезонна, диагонална, … минимум 6 пласта; комплект (външна с вътрешна); скоростен индекс - … не по-малък от „К"; товарен индекс - … не по-малък от 99.

1. Срок на експлоатация - … не по-малко от 60 (шестдесет) месеца в рамките на срока на съхранение.

2. Минимален пробег - … не по-малък от 50 000 (петдесет хиляди) километра.

3. Гаранционен срок при съхранение в закрити помещения - …не по-малко от 120 (сто и двадесет) месеца от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.

4. Автомобилните гуми отговарят на изискванията за етикетиране, съгласно нормативните актове, действащи на територията на Република България към датата на доставка.

5. Гаранционен срок при експлоатация - …не по-малко от 24 месеца или 15 000 километра, което настъпи първо и започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.(4) Автомобилна гума размер 14.00x24, тип на външната гума - всесезонна, универсален протектор; комплект (външна с вътрешна); скоростен индекс - … не по- малък от „К"; товарен индекс - … не по-малък от 156/160.

1. Срок на експлоатация - … не по-малко от 60 (шестдесет) месеца в рамките на срока на съхранение.

2. Минимален пробег - … не по-малък от 50 000 (петдесет хиляди) километра.

3. Гаранционен срок при съхранение в закрити помещения - …не по-малко от 120 (сто и двадесет) месеца от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.

4. Автомобилните гуми отговарят на изискванията за етикетиране, съгласно нормативните актове, действащи на територията на Република България към датата на доставка.

5. Гаранционен срок при експлоатация - … не по-малко от 24 месеца или 15 000 километра, което настъпи първо и започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.(5) Автомобилна гума размер 15.50-38, тип на външната гума - диагонална, … минимум 8 пласта (слоя) с шарка на протектора за пресечена местност.

1. Срок на експлоатация - … не по-малко от 60 (шестдесет) месеца в рамките на срока на съхранение.

2. Гаранционен срок при съхранение в закрити помещения - …не по-малко от 120 (сто и двадесет) месеца от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.

3. Автомобилните гуми отговарят на изискванията за етикетиране, съгласно нормативните актове, действащи на територията на Република България към датата на доставка.

4. Гаранционен срок при експлоатация - …не по-малко от 24 месеца от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.

(6) Автомобилна гума размер 37/12.50 R16.5LT 133N M+S, тип на външната гума - LT, M+S, радиална, безкамерна, висока проходимост; скоростен индекс - … не по-малък от „N"; товарен индекс - … не по-малък от 133.

1. Срок на експлоатация - … не по-малко от 60 (шестдесет) месеца в рамките на срока на съхранение.

2. Минимален пробег - … не по-малък от 50 000 (петдесет хиляди) километра.

3. Гаранционен срок при съхранение в закрити помещения - …не по-малко от 120 (сто и двадесет) месеца от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.

4. Автомобилните гуми отговарят на изискванията за етикетиране, съгласно нормативните актове, действащи на територията на Република България към датата на доставка.

5. Гаранционен срок при експлоатация - …не по-малко от 24 месеца или 15 000 километра, което настъпи първо и започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.(7) Автомобилна гума размер 165/70 R13, тип на външната гума - лятна, радиална; комплект (външна с вътрешна); скоростен индекс - … не по-малък от „Т"; товарен индекс - … не по-малък от 83.

1. Срок на експлоатация - … не по-малко от 60 (шестдесет) месеца в рамките на срока на съхранение.

2. Минимален пробег - … не по-малък от 50 000 (петдесет хиляди) километра.

3. Гаранционен срок при съхранение в закрити помещения - …не по-малко от 120 (сто и двадесет) месеца от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.

4. Автомобилните гуми отговарят на изискванията за етикетиране, съгласно нормативните актове, действащи на територията на Република България към датата на доставка.

5. Гаранционен срок при експлоатация - … не по-малко от 24 месеца или 15 000 километра, което настъпи първо и започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.(8) Автомобилна гума размер 165/70 R13 M+S, тип на външната гума - M+S, радиална; комплект (външна с вътрешна); скоростен индекс - … не по-малък от „Т"; товарен индекс - не по-малък от 83.

1. Срок на експлоатация - … не по-малко от 60 (шестдесет) месеца в рамките на срока на съхранение.

2. Минимален пробег - … не по-малък от 50 000 (петдесет хиляди) километра.

3. Гаранционен срок при съхранение в закрити помещения - … не по-малко от 120 (сто и двадесет) месеца от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.

4. Автомобилните гуми отговарят на изискванията за етикетиране, съгласно нормативните актове, действащи на територията на Република България към датата на доставка.

5. Гаранционен срок при експлоатация - … не по-малко от 24 месеца или 15 000 километра, което настъпи първо и започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.(9) Автомобилна гума размер 175/70 R13, тип на външната гума - зимна, радиална, безкамерна; скоростен индекс - … не по-малък от „Р"; товарен индекс - не по-малък от 82.

1. Срок на експлоатация - … не по-малко от 60 (шестдесет) месеца в рамките на срока на съхранение.

2. Минимален пробег - … не по-малък от 50 000 (петдесет хиляди) километра.

3. Гаранционен срок при съхранение в закрити помещения - … не по-малко от 120 (сто и двадесет) месеца от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.

4. Автомобилните гуми отговарят на изискванията за етикетиране, съгласно нормативните актове, действащи на територията на Република България към датата на доставка.

5. Гаранционен срок при експлоатация - … не по-малко от 24 месеца или 15 000 километра, което настъпи първо и започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.(10) Автомобилна гума размер 175/70 R13 82Т, тип на външната гума - лятна, радиална, безкамерна; комплект (външна с каучуков вентил); скоростен индекс - … не по-малък от „Т"; товарен индекс - … не по-малък от 82.

1. Срок на експлоатация - … не по-малко от 60 (шестдесет) месеца в рамките на срока на съхранение.

2. Минимален пробег - … не по-малък от 50 000 (петдесет хиляди) километра.

3. Гаранционен срок при съхранение в закрити помещения - … не по-малко от 120 (сто и двадесет) месеца от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.

4. Автомобилните гуми отговарят на изискванията за етикетиране, съгласно нормативните актове, действащи на територията на Република България към датата на доставка.

5. Гаранционен срок при експлоатация - … не по-малко от 24 месеца или 15 000 километра, което настъпи първо и започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.(11) Автомобилна гума размер 175/70 R14, тип на външната гума - лятна, радиална, безкамерна; скоростен индекс - … не по-малък от „Т"; товарен индекс - … не по-малък от 88.

1. Срок на експлоатация - … не по-малко от 60 (шестдесет) месеца в рамките на срока на съхранение.

2. Минимален пробег - … не по-малък от 50 000 (петдесет хиляди) километра.

3. Гаранционен срок при съхранение в закрити помещения - … не по-малко от 120 (сто и двадесет) месеца от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.

4. Автомобилните гуми отговарят на изискванията за етикетиране, съгласно нормативните актове, действащи на територията на Република България към датата на доставка.

5. Гаранционен срок при експлоатация - … не по-малко от 24 месеца или 15 000 километра, което настъпи първо и започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.(12) Автомобилна гума размер 175/70 R14, тип на външната гума - зимна, радиална, безкамерна; скоростен индекс - … не по-малък от „Т"; товарен индекс - … не по-малък от 88.

1. Срок на експлоатация - … не по-малко от 60 (шестдесет) месеца в рамките на срока на съхранение.

2. Минимален пробег - … не по-малък от 50 000 (петдесет хиляди) километра.

3. Гаранционен срок при съхранение в закрити помещения - … не по-малко от 120 (сто и двадесет) месеца от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.

4. Автомобилните гуми отговарят на изискванията за етикетиране, съгласно нормативните актове, действащи на територията на Република България към датата на доставка.

5. Гаранционен срок при експлоатация - … не по-малко от 24 месеца или 15 000 километра, което настъпи първо и започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.(13) Автомобилна гума размер 185/70 R14, тип на външната гума - лятна, радиална, безкамерна; скоростен индекс - … не по-малък от „Т"; товарен индекс - … не по-малък от 84.

1. Срок на експлоатация - … не по-малко от 60 (шестдесет) месеца в рамките на срока на съхранение.

2. Минимален пробег - … не по-малък от 50 000 (петдесет хиляди) километра.

3. Гаранционен срок при съхранение в закрити помещения - … не по-малко от 120 (сто и двадесет) месеца от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.

4. Автомобилните гуми отговарят на изискванията за етикетиране, съгласно, нормативните актове, действащи на територията на Република България към датата на доставка.

5. Гаранционен срок при експлоатация - … не по-малко от 24 месеца или 15 000 километра, което настъпи първо и започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.

(14) Автомобилна гума размер 185/65 R15 M+S, тип на външната гума - M+S, радиална, безкамерна; скоростен индекс - … не по-малък от „Т"; товарен индекс - … не по-малък от 88.

1. Срок на експлоатация - … не по-малко от 60 (шестдесет) месеца в рамките на срока на съхранение.

2. Минимален пробег - … не по-малък от 50 000 (петдесет хиляди) километра.

3. Гаранционен срок при съхранение в закрити помещения - … не по-малко от 120 (сто и двадесет) месеца от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.

4. Автомобилните гуми отговарят на изискванията за етикетиране, съгласно нормативните актове, действащи на територията на Република България към датата на доставка.

5. Гаранционен срок при експлоатация - … не по-малко от 24 месеца или 15 000 километра, което настъпи първо и започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.(15) Автомобилна гума размер 185/75 R16, тип на външната гума - всесезонна, радиална, безкамерна; скоростен индекс - … не по-малък от „Т"; товарен индекс - … не по-малък от 88.

1. Срок на експлоатация - … не по-малко от 60 (шестдесет) месеца в рамките на срока на съхранение.

2. Минимален пробег - … не по-малък от 50 000 (петдесет хиляди) километра.

3. Гаранционен срок при съхранение в закрити помещения - … не по-малко от 120 (сто и двадесет) месеца от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.

4. Автомобилните гуми отговарят на изискванията за етикетиране, съгласно нормативните актове, действащи на територията на Република България към датата на доставка.

5. Гаранционен срок при експлоатация - … не по-малко от 24 месеца или 15 000 километра, което настъпи първо и започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.(16) Автомобилна гума размер 195/60 R15, тип на външната гума - лятна, радиална, безкамерна; скоростен индекс - … не по-малък от „Т"; товарен индекс - … не по-малък от 88.

1. Срок на експлоатация - … не по-малко от 60 (шестдесет) месеца в рамките -на срока на съхранение.

2. Минимален пробег - … не по-малък от 50 000 (петдесет хиляди) километра.

3. Гаранционен срок при съхранение в закрити помещения - … не по-малко от 120 (сто и двадесет) месеца от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.

4. Автомобилните гуми отговарят на изискванията за етикетиране, съгласно нормативните актове, действащи на територията на Република България към датата на доставка.

5. Гаранционен срок при експлоатация - … не по-малко от 24 месеца или 15 000 километра, което настъпи първо и започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.(17) Автомобилна гума размер 195/60 R15, тип на външната гума - зимна, радиална, безкамерна; скоростен индекс - … не по-малък от „Т"; товарен индекс - … не по-малък от 88.

1. Срок на експлоатация - … не по-малко от 60 (шестдесет) месеца в рамките на срока на съхранение.

2. Минимален пробег - … не по-малък от 50 000 (петдесет хиляди) километра.

3. Гаранционен срок при съхранение в закрити помещения - … не по-малко от 120 (сто и двадесет) месеца от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.

4. Автомобилните гуми отговарят на изискванията за етикетиране, съгласно нормативните актове, действащи на територията на Република България към датата на доставка.

5. Гаранционен срок при експлоатация - … не по-малко от 24 месеца или 15 000 километра, което настъпи първо и започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.(18) Автомобилна гума размер 195/65 R15, тип на външната гума - лятна, радиална, безкамерна; скоростен индекс - … не по-малък от „Т"; товарен индекс - … не по-малък от 91.

1. Срок на експлоатация - … не по-малко от 60 (шестдесет) месеца в рамките на срока на съхранение.

2. Минимален пробег - … не по-малък от 50 000 (петдесет хиляди) километра.

3. Гаранционен срок при съхранение в закрити помещения - … не по-малко от 120 (сто и двадесет) месеца от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.

4. Автомобилните гуми отговарят на изискванията за етикетиране, съгласно нормативните актове, действащи на територията на Република България към датата на доставка.

5. Гаранционен срок при експлоатация - … не по-малко от 24 месеца или 15 000 километра, което настъпи първо и започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.(19) Автомобилна гума размер 195/65 R15 M+S, тип на външната гума - зимна, радиална, безкамерна; скоростен индекс - … не по-малък от „Т"; товарен индекс - … не по-малък от 91.

1. Срок на експлоатация - … не по-малко от 60 (шестдесет) месеца в рамките на срока на съхранение.

2. Минимален пробег - … не по-малък от 50 000 (петдесет хиляди) километра.

3. Гаранционен срок при съхранение в закрити помещения - не по-малко от 120 (сто и двадесет) месеца от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.

4. Автомобилните гуми отговарят на изискванията за етикетиране, съгласно нормативните актове, действащи на територията на Република България към датата на доставка.

5. Гаранционен срок при експлоатация - … не по-малко от 24 месеца или 15 000 километра, което настъпи първо и започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.(20) Автомобилна гума размер 205/55 R16, тип на външната гума - зимна, радиална, безкамерна; скоростен индекс - … не по-малък от „Н"; товарен индекс - … не по-малък от 91.

1. Срок на експлоатация - … не по-малко от 60 (шестдесет) месеца в рамките на срока на съхранение.

2. Минимален пробег - … не по-малък от 50 000 (петдесет хиляди) километра.

3. Гаранционен срок при съхранение в закрити помещения - … не по-малко от 120 (сто и двадесет) месеца от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.

4. Автомобилните гуми отговарят на изискванията за етикетиране, съгласно нормативните актове, действащи на територията на Република България към датата на доставка.

5. Гаранционен срок при експлоатация - … не по-малко от 24 месеца или 15 000 километра, което настъпи първо и започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.(21) Автомобилна гума размер 205/55 R16, тип на външната гума - лятна, радиална, безкамерна; скоростен индекс - … не по-малък от „Н"; товарен индекс - … не по-малък от 91.

1. Срок на експлоатация - … не по-малко от 60 (шестдесет) месеца в рамките на срока на съхранение.

2. Минимален пробег - … не по-малък от 50 000 (петдесет хиляди) километра.

3. Гаранционен срок при съхранение в закрити помещения - … не по-малко от 120 (сто и двадесет) месеца от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.

4. Автомобилните гуми отговарят на изискванията за етикетиране, съгласно нормативните актове, действащи на територията на Република България към датата на доставка.

5. Гаранционен срок при експлоатация - … не по-малко от 24 месеца или 15 000 километра, което настъпи първо и започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.(22) Автомобилна гума размер 205/55 R16, тип на външната гума - лятна, радиална, безкамерна; скоростен индекс - … не по-малък от „Н"; товарен индекс - … не по-малък от 91.

1. Срок на експлоатация - … не по-малко от 60 (шестдесет) месеца в рамките на срока на съхранение.

2. Минимален пробег - … не по-малък от 50 000 (петдесет хиляди) километра.

3. Гаранционен срок при съхранение в закрити помещения - … не по-малко от 120 (сто и двадесет) месеца от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.

4. Автомобилните гуми отговарят на изискванията за етикетиране, съгласно нормативните актове, действащи на територията на Република България към датата на доставка.

5. Гаранционен срок при експлоатация - … не по-малко от 24 месеца или 15 000 километра, което настъпи първо и започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.(23) Автомобилна гума размер 205/55 R16, тип на външната гума - зимна,, радиална, безкамерна; скоростен индекс - … не по-малък от „Н"; товарен индекс - … не по-малък от 91.

1. Срок на експлоатация - … не по-малко от 60 (шестдесет) месеца в рамките на срока на съхранение.

2. Минимален пробег - … не по-малък от 50 000 (петдесет хиляди) километра.

3. Гаранционен срок при съхранение в закрити помещения - … не по-малко от 120 (сто и двадесет) месеца от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.

4. Автомобилните гуми отговарят на изискванията за етикетиране, съгласно нормативните актове, действащи на територията на Република България към' датата на доставка. .

5. Гаранционен срок при експлоатация - … не по-малко от 24 месеца или 15 000 километра, което настъпи първо и започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.(24) Автомобилна гума размер 205/65 R15, тип на външната гума - лятна, радиална, безкамерна; скоростен индекс - … не по-малък от „Н"; товарен индекс - … не по-малък от 91.

1. Срок на експлоатация - … не по-малко от 60 (шестдесет) месеца в рамките на срока на съхранение.

2. Минимален пробег - … не по-малък от 50 000 (петдесет хиляди) километра.

3. Гаранционен срок при съхранение в закрити помещения - … не по-малко от 120 (сто и двадесет) месеца от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.

4. Автомобилните гуми отговарят на изискванията за етикетиране, съгласно нормативните актове, действащи на територията на Република България към датата на доставка.

5. Гаранционен срок при експлоатация - … не по-малко от 24 месеца или 15 000 километра, което настъпи първо и започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.(25) Автомобилна гума размер 215/55 R16, тип на външната гума - лятна, радиална, безкамерна; скоростен индекс - … не по-малък от „Н"; товарен индекс - … не по-малък от 93.

1. Срок на експлоатация - … не по-малко от 60 (шестдесет) месеца в рамките на срока на съхранение.

2. Минимален пробег - … не по-малък от 50 000 (петдесет хиляди) километра.

3. Гаранционен срок при съхранение в закрити помещения - … не по-малко от 120 (сто и двадесет) месеца от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.

4. Автомобилните гуми отговарят на изискванията за етикетиране, съгласно нормативните актове, действащи на територията на Република България към датата на доставка.

5. Гаранционен срок при експлоатация - … не по-малко от 24 месеца или 15 000 километра, което настъпи първо и започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.(26) Автомобилна гума размер 215/55 R16, тип на външната гума - зимна, радиална, безкамерна; скоростен индекс - … не по-малък от „Н"; товарен индекс - … не по-малък от 93.

1. Срок на експлоатация - … не по-малко от 60 (шестдесет) месеца в рамките на срока на съхранение.

2. Минимален пробег - … не по-малък от 50 000 (петдесет хиляди) километра.

3. Гаранционен срок при съхранение в закрити помещения - … не по-малко от 120 (сто и двадесет) месеца от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.

4. Автомобилните гуми отговарят на изискванията за етикетиране, съгласно нормативните актове, действащи на територията на Република България към датата на доставка.

5. Гаранционен срок при експлоатация - … не по-малко от 24 месеца или 15 000 километра, което настъпи първо и започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.(27) Автомобилна гума размер 255/75 R15, тип на външната гума - зимна, безкамерна; скоростен индекс - … не по-малък от „Q"; товарен индекс - … не по-малък от 105.

1. Срок на експлоатация - … не по-малко от 60 (шестдесет) месеца в рамките на срока на съхранение.

2. Минимален пробег - не по-малък от 50 000 (петдесет хиляди) километра.

3. Гаранционен срок при съхранение в закрити помещения - … не по-малко от 120 (сто и двадесет) месеца от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.

4. Автомобилните гуми отговарят на изискванията за етикетиране, съгласно нормативните актове, действащи на територията на Република България към датата на доставка.

5. Гаранционен срок при експлоатация - … не по-малко от 24 месеца или 15 000 километра, което настъпи първо и започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.


7. Декларираме, че предложените от нас цени на автомобилните гуми не надвишават цените, посочени в Приложение № 3 към Рамково споразумение № УД 03-15/05.11.2014 г.
8. Приемаме да изпълним поръчката, съгласно следното ценово предложение:

по ред

Описание автомобилната гума

Техническа спецификация

Марка и модел на автомобилната гума

Количество за договора

(бр.)

Единична цена

(в лева без ДДС)

Общо

(в лева без ДДС)

1.

Автомобилна гума с размер 6,50R16 комплект външна с вътрешна и пояс

ТС В 01.1724.13
42.

Автомобилна гума 8.25R16XZL или еквивалентно

ТС В 01.1136.12
43.

Автомобилна гума 8.40-15 (комплект) – всесезонна

ТС В 01.1044.11
4244.

Автомобилна гума 14.00х24 комплект външна с вътрешна

ТС В 01.1746.13

25.

Автомобилна гума 15.50-38

ТС В 01.1040.11

26.

Автомобилна гума 37/12.50 R16LT133N M+S

ТС В 01.1138.12

107.

Автомобилна гума 165/70 R13

ТС В 01.1038.11

48.

Автомобилна гума 165/70 R13 M+S

ТС В 01.1037.11
49.

Автомобилна гума с размер 175/70 R13

ТС В 01.1760.13
810.

Автомобилна гума 175/70 R13 82Т лятна

ТС В 01.0749.11

1311.

Автомобилна гума с размер 175/70R14 – лятна

ТС В 01.1872.14

412.

Автомобилна гума с размер 175/70R14 – зимна

ТС В 01.1761.13

1413.

Автомобилна гума 185/70 R14 – лятна

ТС В 01.0756.11
2414.

Автомобилна гума 185/65 R15 – зимна

ТС В 01.0754.11

1415.

Автомобилна гума 185/75 R16

ТС В 01.0758.11

1216.

Автомобилна гума 195/60 R15 – лятна

ТС В 01.1874.14
417.

Автомобилна гума 195/60 R15 – зимна

ТС В 01.1888.14
1618.

Автомобилна гума 195/65 R15 – лятна

ТС В 01.1520.13

1319.

Автомобилна гума 195/65 R15 – зимна

ТС В 01.1889.14

420.

Автомобилна гума 205/55 R16 – зимна

ТС В 01.0768.11

1621.

Автомобилна гума 205/55 R16 – лятна

ТС В 01.0767.11

1622.

Автомобилна гума 205/55 R16 – лятна

ТС В 01.1876.14

2023.

Автомобилна гума 205/55 R16 – зимна

ТС В 01.1891.14
2024.

Автомобилна гума 205/65 R15 – лятна

ТС В 01.1875.14
425.

Автомобилна гума 215/55 R16 – лятна

ТС В 01.1877.14
426.

Автомобилна гума 215/55 R16 – зимна

ТС В 01.1892.14
427.

Автомобилна гума 255/75R15 – зимна

ТС В 01.1764.13
4Обща цена в лева без ДДС:
ДДС 20%:
Сума в лева с ДДС:
Дата: ............................... Подпис и печат: ..........................................


Име и фамилия: ...............................................

(представляващ по регистрация или упълномощено лице)Забележка:

*Трябва да посочите стойности на цените до втория знак след десетичната запетая.

** Единичните цени не могат да надвишават базисните единични цени, посочени в Рамковото споразумение.
Каталог: sites -> pp.mod.bg -> files -> dio
dio -> Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор № уд 12-91/16. 12. 2015 г сключен между Министерство на отбраната и Aeromaritime Mediterranean” Ltd Малта, с предмет
dio -> Решение на възложителя №20/05. 03. 2015 г. Въпрос
dio -> Приложение №3 министерство на отбраната на република българия главна дирекция „отбранителна аквизиция“
dio -> Министерство на отбраната на република българия дирекция „инвестиции в отбраната“
dio -> Приложение №1


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница