Образец на първоначална оферта (Попълва се на фирмена бланка на участника) Достраница1/4
Дата28.10.2018
Размер474.5 Kb.
#103721
  1   2   3   4
ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА

(Попълва се на фирмена бланка на участника)
До

                                                                                   МЕР Хасково

                                                                                   Адрес Хасково, ул. „Добруджа” 6


ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на канцеларски материали за ЕСО ЕАД”


От ...........................................................................................................................,

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: ...................................................................,(улица, град, община)

..................................................................................................................................,

представлявано от ............... .................................................................................,

(име/длъжност)

телефон, факс, email, лице за контакти ................................................................

..................................................................................................................................,

адрес за съобщения ................................................................................................,

ЕИК (БУЛСТАТ).......................................,
Разплащателна сметка:

BIC:................................................;

IBAN: ........ ..................;

банка:.............................................;

град/клон/офис:..............................
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с Вашите изисквания от изпратената ни покана Ваш №....................., с настоящото Ви представяме нашата първоначална оферта за участие в договарянето в обявената от Вас процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет: Доставка на канцеларски материали за ЕСО ЕАД, както следва:

Предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с изискванията на възложителя, съгласно приложеното техническо предложение.


Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е съгласно приложеното ценово предложение.

Декларирам, че не са настъпили промени в декларираните обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 и чл. 56 ал. 1 т. 6 от ЗОП, от момента на включването ми в системата за предварителен подбор на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка.

С подаване на настоящата първоначална оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

Декларирам, че в заявлението за участие в създадената система за предварителен подбор на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка съм декларирал/не съм декларирал (ненужното се зачертава) да ползвам подизпълнител/и, както следва:Наименование на подизпълнителя и ЕИК:

Вид на дейностите, които ще изпълнява

Дял от стойността на обществената поръчка в %

1.2.В случай, че ще ползвам подизпълнител, съм съгласен договорът да бъде допълнен с изискванията на ЗОП и ППЗОП за подизпълнителите.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора след получаване на писмена покана от Възложителя в указания в нея срок. Неявяването на наш упълномощен представител в този срок, ще бъде равнозначно на отказ от сключване на договора.


В случай, че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще Ви представим:
1. гаранция за изпълнение на договора в размер на сумата, без ДДС, посочена в поканата за обществената поръчка, в една от следните форми:
парична сума внесена в касата на ЕСО ЕАД – МЕР Хасково на адрес: гр. Хасково, ул.„Добруджа” № 6 или

по банковата сметка на ЕСО ЕАД – МЕР Хасково:

BIC: TTBBBG22

IBAN: BG80 TTBB 9400 1526 7354 90

банка: “Сосиете Женерал Експресбанк” АД, клон Хасково
банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора.

2. Документи от съответните компетентни органи, изискуеми съгласно чл. 47, ал. 10 от ЗОП.


До подписването на официален договор, тази оферта заедно с Вашата покана за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение помежду ни.
Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме следните документи:

  1. Декларация от участника по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор (оригинал).

  2. Техническо предложение.

  3. Ценово предложение


Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.....................................................................(име и фамилия)

......................................................................(длъжност на представляващия участника)


ОБРАЗЦИ НА документи, неразделна част от ПЪРВОНАЧАЛНАта ОФЕРТА

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал. 1, т.12 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................... .....................................................................– гр.........................................................................,

адрес:......................... ................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... .............................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/участника)
кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на канцеларски материали за ЕСО ЕАД”
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Приемам условията в проекта на договора, приложен към документацията за участие в процедурата.

Дата:........................... ДЕКЛАРАТОР:..........................

(подпис и печат)

(Попълва се на фирмена бланка на участника)

До

                                                                                   МЕР Хасково

                                                                                   Адрес Хасково, ул. „Добруджа” 6

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на канцеларски материали за ЕСО ЕАД”

От ................................................................................................................................

(наименование на участника)
представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:
срок за изпълнение на поръчката: .......... (.................) работни дни
гаранционен срок на доставените стоки: ............... (........словом ..............) месеца (не по-малко от 6 месеца), считано от датата на приемо-предавателния протокол за получаване на стоката за всяка една доставка.

Техническите параметри на оферираните  от нас материали  са посочени в попълнената колона „Предложение на Участника” от следните таблици:

Таблица 1

№ по ред

АРТИКУЛ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА

ПРОИЗВОДИТЕЛ

105

ХАРТИЯ А3

Копирна хартия А3; 80 г/м²; 500 л в опаковка; цвят бял

 

 

106

ХАРТИЯ А4

Копирна хартия А4; 80 г/м²; 500 л в опаковка; цвят бял


Таблица 2№ по ред

АРТИКУЛ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА

1

АЗБУЧНИК

Формат: 14х20, твърда корица от изкуствена кожа, шит, бяла офсетова хартия, индекс от А до Я на кирилица
2

АНТИТЕЛБОД

Пластмасово тяло с метални челюсти и заключващ механизъм. Освобождава всички стандартни телчета
3

БЕЛЕЖНИК

размер 15/21 мм, твърди корици, 100 листа, широки редове
4

ГРАФИТ ЗА АВТОМ. МОЛИВ 0,5 ММ

Дебелина на графита 0,5 мм; твърдост на графита В; 12 бр. в кутия
5

ГРАФИТ ЗА АВТОМ. МОЛИВ 0,7 ММ

Дебелина 0,7 мм; Твърдост НВ; 12 бр. в кутия
6

ГУМА КАНЦЕЛАРСКА

Меки гуми за изтриване на черни и цветни моливи, и мастило. Без съдържание на прах. Комбинирани и от естествен каучук
7

ДЖОБ ЗА CD НА ПАКЕТ

плик за CD; 90гр. 124х124мм;кръгъл прозорец, бял, опаковка 50 бр.
8

ДИСКЕТИ 1.44 МВ

ДИСКЕТИ 1,44 МВ, кутия от 10 броя
9

ДЪСКА КОРК

Коркова дъска, 90х120, дървена рамка
10

ДЪСКА КОРК

Коркова дъска, 60х90, дървена рамка
11

ЕТИКЕТ КАНЦЕЛАРСКИ

Ценови етикети с размери 12 х 22 мм; 80 етикета на лист, цвят жълт или оранж
12

ЕТИКЕТ КАНЦЕЛАРСКИ

Ценови етикети с размери 21 х 51 мм; 20 етикета на лист, цвят жълт или оранж
13

ИНДЕКС САМОЗАЛЕПВАЩ

Самозалепващи индекси PVC размер 12 мм х 45 мм, цвят микс 5 х 40 л. Да не закриват текста при маркиране. С възможност за писане върху тях. Възможност за многократна употреба.
14

КАБЪРИ КУТИЯ

Кабари в картонена кутия. Изработени от здрава, неръждаема стомана. В опаковка от не по малко от 50 бр
15

КАЛКУЛАТОР

Настолен калкулатор 12-разряден бутони: %; +/-; 00; изтриване на последна цифра; операции с памет; голям LCD дисплей
16

КАШОН АРХИВЕН ЗА ПАПКИ

Архивен кашон за класьори с размери не по - малки от 370мм/285мм/315мм
17

КЛАВИАТУРА

QWERTY Клавиатура. Кирилизирана. Тип на свързване жичен. Интерфейс USB
18

КЛАМЕРИ КУТИЯ

Метални; от 33 мм; 100 бр. в опаковка
19

КЛАМЕРИ 50 ММ / КУТИЯ

Метални; от 50 мм; 100 бр. в опаковка
20

КНИГА ЗА ОТЧИТАНЕ

Книга за отчитане на извънреден труд, формат А4, 100 листа
21

КНИГА КАСОВА

Касова книга химизирана , твърда корица, прошнурована
22

КНИГА КАСОВА

Книга за дневните финансови отчети за касов апарат
23

КНИЖКА ТРУДОВА

Трудова книжка, стандартна
24

КОРЕКТОР ВОДЕН

на водна основа, 20 мл с четчица
25

КОРЕКТОР ЛЕНТОВ

4.2 мм х 8 м
26

КОРИЦА A4 ЗА ПОДВЪРЗВ. НА ДОКУМ. E

Корица за подвързване на гръб-цветна. Повърхността й наподобява естествена кожа. За документи с форматА4. Дебелина 250 гр/м2.
27

КОРИЦА A4 ПРОЗР. ЗА ПОДВ. НА ДОКУМ.

Корица за подвързване на лице-прозрачна. Изработена от висококачествено PVC фолио. За документи с форматА4. Дебелина 150 mic.
28

КУБЧЕ ХАРТИЕНО

размери 90х90 мм, минимум 250 листа
29

КУБЧЕ ХАРТИЕНО САМОЗАЛЕПВАЩО

Блок лепени цветни листчета от офсетова хартия. Единично опаковани във фолио
30

КУТИЯ АРХИВНА ЗА ПАПКИ

Изработен от картон - Архивна кутия - обем 1500л. размерА4;
Кашон - размер 563х370х260мм.Капацитет 5 архивни кутии с гръб 100мм или 4 архивни кутии с гръб 150мм.
31

КУТИЯ ТЕЛЧЕТА ЗА ТЕЛБОД №10

Кутия телчета за телбод № 10
32

ТЕЛЧЕТА ЗА ТЕЛБОД №24

Кутия телчета за телбод № 24
33

КЪРПА ПОЧИСТВАЩА ЗА КОМПЮТЪР

Навлажнени почистващи антистатични кърпи; несъдържащи алкохол. Подходящи за почистване на гладки повърхности като монитори, компютърни кутии и клавиатури, 100 бр. в опаковка
34

ЛЕНТА ЛЕПЯЩА

Тиксо прозрачно 12мм /33м
35

ЛЕНТА ЛЕПЯЩА

Тиксо прозрачно 25мм /50м
36

ЛЕНТА ЛЕПЯЩА

Тиксо прозрачно 48мм /66м
37

ЛЕНТА ЛЕПЯЩА

Тиксо прозрачно, ширина 20мм
38

ЛЕНТА ЛЕПЯЩА

Тиксо прозрачно, ширина 50мм
39

ЛЕПИЛО

За залепване на хартия, картон, пликове и други материали. С тампон 30 - 50 г
40

ЛЕПИЛО СУХО КАНЦЕЛАРСКО

За канцеларска употреба –лепене на хартия и хартиени изделия. Опаковка не по малко от 20 гр
41

ЛИНИЯ ЧЕРТОЖНА

изработена от прозрачна пластмаса,с черно оцветена релефна скала, дължина 30 см. 100% нечуплива
42

ЛИНИЯ ЧЕРТОЖНА

изработена от цветна, непрозрачна пластмаса, дължина 30 см
43

ЛИСТ САМОЗАЛЕПЯЩ А4

С прави ъгли. Размер: 210 х 297 мм /А4/. Подходящи за всякакъв вид принтери и копирни машини
44

МАРКЕР ЗА ДЪСКА

Маркер за писане върху бяла дъска, с объл връх, с възможност за триене след писане, без да оставя следи, цвят черен
45

МАРКЕР ЗА ДЪСКА

Маркер за писане върху бяла дъска, с объл връх, с възможност за триене след писане, без да оставя следи, цвят червен
46

МАРКЕР КАНЦЕЛАРСКИ

текст маркер, скосен връх, 5 мм единичен; син
47

МАРКЕР КАНЦЕЛАРСКИ

текст маркер, скосен връх, 5 мм единичен; зелен
48

МАРКЕР КАНЦЕЛАРСКИ

текст маркер, скосен връх, 5 мм единичен; червен
49

МАРКЕР КАНЦЕЛАРСКИ

текст маркер, скосен връх, 5 мм единичен; жълт
50

МАРКЕР КАНЦЕЛАРСКИ

текст маркер, скосен връх, 5 мм единичен; оранжев
51

МАРКЕР ПЕРМАНЕНТЕН

За писане върху всякакви повърхности, неизтриваем, цвят червен, кръгъл връх
52

МАРКЕР ПЕРМАНЕНТЕН

За писане върху всякакви повърхности, неизтриваем, цвят черен, кръгъл връх
53

МАРКЕР ПЕРМАНЕНТЕН

За писане върху всякакви повърхности, неизтриваем, цвят бял, кръгъл връх - /1до 3мм/
54

МАРКЕР ПЕРМАНЕНТЕН

За писане върху всякакви повърхности, неизтриваем, цвят черен, кръгъл връх - 3мм
55

МАРКЕР ПЕРМАНЕНТЕН

За писане върху всякакви повърхности, неизтриваем, цвят черен, кръгъл връх - 0,5мм
56

МИШКА ОПТИЧНА

Мишка оптична. Интерфейс: USB. Тип на свързване жичен. Бутони-3. Цвят-черен
57

МОЛИВ

черен, твърдост на графита НВ, с гумичка, фабрично подострен
58

МОЛИВ АВТОМАТИЧЕН

мека грип зона за хващане , капачка на гумата, дебелина 0,5мм
59

НОЖИЦА КАНЦЕЛАРСКА

изработена от неръждаема стомана с пластмасови дръжки, размер 21 см
60

ОРГАНАЙЗЕР ЗА БЮРО (моливник)

Прозрачна пластмасова поставка с минимум 6 отделения и вграден тиксорезач
61

ОСТРИЛКА

С метално тяло. Единична острилка за стандартни моливи
62

ФЛАШ ПАМЕТ

Капацитет 32GB. Интерфейс USB 2.0.
63

ПАПКА ДЕЛО

Папка дело бяла. Корици от здрав картон, с текстил връзки. За съхранение на документи с формат А4
64

ПАПКА ДЖОБ НА БРОЙ

Папка джоб с перфорация, А4, кристал; с усилена перфорация; 100 броя в опаковка. Слабо-мачкаемо полипропиленово фолио; за предпазване на документи
65

ПАПКА КЛАСЬОР

Изработени от РР материал. С джоб за смяна на етикета с височина 20 см.Защитен метален кант. Формат А4; Механизъм за хващане на листа и папки с перфорация. Формат А4, 50 мм, различни цветове
66

ПАПКА КЛАСЬОР

Изработени от РР материал. С джоб за смяна на етикета с височина 20 см.Защитен метален кант. Формат А4.Механизъм за хващане на листа и папки с перфорация. Формат А4, 80 мм, различни цветове
67

ПАПКА КЛАСЬОР

Папка с рингове от РР 700 микрона
Сменяем етикет за надписване, максимален капацитет 200 листа. Метален механизъм с 2 ринга
68

ПАПКА С ЛАСТИК

Папка с 3 капака и ластик. Подходяща за документи формат А4
69

ПАПКА С МАШИНКА КАРТОН

Изработена от бял картон, 300 гр./м2. За документи с формат А4. С капацитет до 150 листа
70

ПАПКА С МАШИНКА PVC

Папка PVC с прозрачно лице и перфорация; А4; С механизъм за захващане на листата. Сменяем етикет за надписване. Антистатична
71

ПАУС А4

За чертане, за копирни машини и лазерни принтери; 92 гр./м2, формат A4, 100 л в опаковка
72

ПЕЧАТ

Печат автоматичен правоъгълен, текст по приложена мостра, размери 60 х 34мм, зелен - Приложение 1
73

ПЕЧАТ

Печат автоматичен правоъгълен, текст по приложена мостра, размери 60 х 34мм, червен - Приложение 1
74

ПИНЧЕ ЗА КОРКОВО ТАБЛО

стоманени с пластмасова глава; опаковка от 18бр; микс от цветове
75

ПЛАСТЕЛИН

Пластелин за моделиране, най-малко 4 цвята в опаковка
76

ПЕРФОРАТОР ЗА ХАРТИЯ

Стоманено тяло; с ограничител; брой листа 30
77

ПЛИК ЗА ПИСМО

формат С4 - Самозалепващи пликове, 229x324 мм
78

ПЛИК ЗА ПИСМО

формат С5 -Самозалепващи пликове, 162 x 229 мм
79

ПЛИК ЗА ПИСМО

формат С6 - Самозалепващи пликове, 114x162 мм
80

ПЛИК ЗА ПИСМО

Плик Е4, бял, 265 х 370 мм
81

ПОСТАВКА ВЕРТИКАЛНА ЗА ДОКУМЕНТИ

Поставка вертикална изработена от висококачествена пластмаса, подходяща за документи формат A4. Стабилна основа. Удобен отвор за захващане. Етикет за надписване
82

ПОСТАВКА ХОРИЗОНТАЛНА ЗА ДОКУМЕНТИ

Хоризонтална поставка с класически дизайн за съхранение на папки, брошури и документи. Прозрачна пластмаса. Възможност за надграждане на поставките. За документи с формат до А4
83

ПОСТАВКА ЗА ХАРТИЕНО КУБЧЕ

Кутия PVC за съхранение на хартиени кубчета с размери 90х90
84

ПЪТЕН ЛИСТ

документ, с който се документират маршрутът и разходът за гориво; универсален, подходящ за отчитане на леки и товарни автомобил. не - по малко от 100 листа в кочан
85

РАЗДЕЛИТЕЛ ЗА ПАПКИ

за разделяне на документи, плътен цветен картон 160 г/м2,105х240 мм
86

СПРЕЙ ПОЧИСТВАЩ ЗА ОФИС ТЕХНИКА

Почистващ препарат за екрани на монитори, защитни екрани и стъклени повърхности на копирни машини, опаковка от 250 мл
87

ТАМПОН ЗА ПЕЧАТ

Тампони за автоматичен печат, цвят син, COLOP E/40
88

ТАМПОН ЗА ПЕЧАТ

Тампони за автоматичен печат, цвят зелен, COLOP E/40
89

ТАМПОН ЗА ПЕЧАТ

Тампони за автоматичен печат, цвят червен, COLOP E/40
90

ТАМПОН ЗА ПЕЧАТ

Тампони за автоматичен печат, цвят син, COLOP E/R40
91

ТЕЛБОД МАШИНКА

Телбод машинка за телчета 24/6 мм; 25 листа
92

ТЕТРАДКА

формат А5,твърди корици,шита, 100л, широки редове
93

ТЕТРАДКА

формат А5,меки корици,80л, широки редове
94

ТЕТРАДКА

формат А4, твърди корици, 100 л, широки редове
95

ТЕТРАДКА

формат А4,меки корици, 80 л, широки редове
96

ТИКСО ХАРТИЕНО

Ширина 20 мм
97

ТИКСО ХАРТИЕНО

Ширина 50 мм
98

ТОВАРИТЕЛНИЦА КОЧАН

Химизиран кочан, формат А5, 100 листа, товарителница за обществен автомобилен превоз в страната- Приложение 2
99

ТЪНКОПИСЕЦ

иглен връх 0,4 подходящ за чертане с линия, перманентнен, цвят черен
100

ТЪНКОПИСЕЦ

иглен връх 0,4 подходящ за чертане с линия, перманентнен, цвят син
101

ТЪНКОПИСЕЦ

иглен връх 0,4 подходящ за чертане с линия, перманентнен, цвят червен
102

ТЪНКОПИСЕЦ

иглен връх 0,4 подходящ за чертане с линия, перманентнен, цвят зелен
103

ФЛУМАСТЕР

Флумастер, различни цветове
104

ФОЛИО ЗА ЛАМИНИРАНЕ

ФОЛИО ЗА ЛАМИНИРАНЕ
A4/80 В ОПАКОВКА ПО 100 БРОЯ
105

ХАРТИЯ А3

Копирна хартия А3; 80 г/м²; 500 л в опаковка; цвят бял
106

ХАРТИЯ А4

Копирна хартия А4; 80 г/м²; 500 л в опаковка; цвят бял
107

ХИМИКАЛКА

Пластмасов корпус с капачка; дебелина на писане 0.7 мм; несмеяем пълнител; цвят на писане зелен
108

ХИМИКАЛКА

Пластмасов корпус с капачка; дебелина на писане 0.7 мм; несмеяем пълнител; цвят на писане червен
109

ХИМИКАЛКА

Пластмасов корпус с капачка; дебелина на писане 0.7 мм; несмеяем пълнител; цвят на писане черен
110

ХИМИКАЛКА

Пластмасов корпус с капачка; дебелина на писане 0.7 мм; несмеяем пълнител; цвят на писане син
111

CD-R - 700MB

Компакт дискове за съхранение на информация; Дискове на бройка; скорост -48х
112

DVD+R - 4.7GB -8x

Компакт дискове за съхранение на информация; Дискове на бройка
113

ПАПКА КАРТОН КАРДЕКС

Метални шини за окачване. Табелка за идентификация.

Тип: Л-образна; материал: картон 250 г/м²; в един цвят - Приложение 3


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница