Образец Наименование на УчастникаДата14.03.2018
Размер23.63 Kb.
#63137
Образец


Наименование на Участника:Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:

ДО КМЕТА

НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

ГР.ВЪРШЕЦ 3540

БУЛ. “БЪЛГАРИЯ” № 10

Т Е Х Н И Ч Е С К А О Ф Е Р Т А
за участие в процедура за избор на изпълнител за изготвяне на работен проект с предмет: “Изготвяне на работен проект въз основа на съгласуван идеен проект – фаза II на инвестиционен проект “Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Вършец – гр.Вършец, с.Спанчевци, с.Долна Бела Речка, с.Горна Бела Речка, с.Стояново, с.Долно Озирово, с.Горно Озирово, с.Черкаски, с.Драганица”

І. След като проучихме предметът на поръчката, с настоящата техническа оферта правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка, както следва:

1. Срок за изпълнение на услугата – обект на обществената поръчка ……. /………………………………………./ календарни дни от датата на сключване на договора.

2. Срок на валидност на офертата …………… /………………………………………./.

ІІ. Организация и изпълнение на услугата:

ІІ.1. За изпълнение на услугата ще използваме правоспособни проектанти.

ІІ.2. При изготвяне на проекта ще спазваме изискванията за проектиране съгласно действащото законодателство на Република България.

ІІ.3. Обществената поръчка ще изпълним под техническото ръководство на правоспособни технически лица - служители на фирмата.


ІII. Подизпълнители:


ІII.1. При изпълнението на поръчката няма да използваме/ще използваме1 следните подизпълнители:


Наименование на подизпълнителя

Видове дейности, които подизпълнителят ще изпълнява

Размер на участието на подизпълнителя в общата цена на предложението

(в %)

Подпис:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________1 Посочва се вярното, в зависимост от волята на участника.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница