Образец оферта за участие процедура по реда на глава осма-„А“ от зоп с предметДата15.04.2017
Размер373.6 Kb.


ОБРАЗЕЦ


ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА-„А“ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:
Доставка на прецизна сканираща система – планарна XY маса с контролер“ за Институт по физика на твърдото тяло – БАН.

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта e подадена от:/наименование на участника/

и подписана от:/три имена/

в качеството му/им на/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес...............................................................................................................................

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: .....................................................

факс №:............................................................

e-mail: .

2. Лице за контакти................. ....................................

Длъжност:…………………………………………………..

3. Обслужваща банка:……………………………………

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN……………………………………………BIC……………………………………………

Титуляр на сметката………………………


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура реда на Глава Осма-„а“ от ЗОП, с предмет:

Доставка на прецизна сканираща система – планарна XY маса с контролер“ за Институт по физика на твърдото тяло – БАН.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в поканата за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

3. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието.

4. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. дни, но не по-малко от 40 календарни дни от крайната дата за получаване на офертите и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

5. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

6. Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в поканата и приложенията към нея както и всички клаузи на проекта на договора.

7. Представяме Списък на всички документи (съответно заверени копия на документи), в подписан и подпечатан вид.


Дата: ........................ г. (Подпис и печат)

ОБРАЗЕЦ


ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: …………………………………………………………………......................(трите имена)

Данни по документ за самоличност..............................................(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………………………..(длъжност)

Участник: …….……………………..…………………………………………………………, в процедура по Покана за възлагане на поръчка, по реда на Глава Осма-„а“ от ЗОП с предмет: ……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..
ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: ......................................


Дата: ............ ДЕКЛАРАТОР: …………………………..

(подпис, печат)
ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки
Подписаният: ……………………………………………………....................................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

………………………………………………………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………(длъжност)

на Участник: …………………………………………..………………………………………, Участник: …….……………………..…………………………………………………………, в процедура по Покана за възлагане на поръчка, по реда на Глава Осма-„а“ от ЗОП с предмет: ………………………………………………………………………………….Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията1 или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

5. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

7 Информация относно горепосочените обстоятелства се съдържа в следните публични регистри: …………………………………………….

Компетентния орган, от който може да бъде получена информация за горепосочените обстоятелства в настоящата декларация е следният: ………………………………………

............. /посочват се от декларатора, когато е приложимо/.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.
Дата: ............ ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ЛИПСА НА СВЪРЗАНОСТ С ДРУГ УЧАСТНИК

ПО ЧЛ. 55, АЛ. 7 ОТ ЗОП
Подписаният: …………………………………………………………………......................

(трите имена)

в качеството си на ………………………………………………………………………..(длъжност)

на Участник: ..……………………………………..…………………………………………………………,

Участник: …….……………………..…………………………………………………………, в процедура по Покана за възлагане на поръчка, по реда на Глава Осма-„а“ от ЗОП с предмет:: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ДЕКЛАРИРАМ:
Представляваният от мен Участник ………………………………………/изписва се името/ наименованието на участника/ не е свързано лице или свързано предприятие* с друг участник в горепосочената процедура.
Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.
Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ............ ДЕКЛАРАТОР:

………………………………………………..

(подпис, печат)ПОЯСНЕНИЯ по декларацията:

*Дефиниции: Съгласно §1, т.23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Свързани лица“ са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Съгласно §1, т.24 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Свързано предприятие“ е предприятие:

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или

б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или

в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6, или

г) което заедно с възложител по чл. 7 е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: …………………………………………………………………......................(трите имена)

в качеството си на ………………………………………………………………….(длъжност)

на Участник: ……………………………..…………………………………………………………, в Участник: …….……………………..…………………………………………………………, в процедура по Покана за възлагане на поръчка, по реда на Глава Осма-„а“ от ЗОП с предмет: :……………………………………..

……………………………………………………………………………………………..………….


ДЕКЛАРИРАМ:


 1. Представляваното от мен дружество* не е регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

 2. Не съм свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Дата: ............ ДЕКЛАРАТОР: ……………………………

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЯ

по декларацията:

*Дефиниции: Съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, посочените в настоящата декларация изрази имат следното значение:

1. "Дружество" е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.

2. "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

3. "Свързани лица" са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.Забележка: Съгласно чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, забраната по чл. 3, т. 8 от закона не се прилага в случаите, когато:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Когато е налице някое от горепосочените обстоятелства по чл.4 от закона, участникът задължително го посочва с настоящата декларация.
** Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.

Когато участникът е обединение от лица, декларацията се попълва от всяко лице, участващо в обединението.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

ОБРАЗЕЦ

СПИСЪК-ДЕКЛАРАЦИЯ

на изпълнени през последните три години, считано до датата на представяне на офертата, доставки, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка

Подписаният: ……………………………………………………………...........................(три имена)

в качеството си на ……………………………………………………………………………(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………….... -(наименование на участника)

Участник в процедура за възлагане на Участник: …….……………………..…………………………………………………………, в процедура по Покана за възлагане на поръчка, по реда на Глава Осма-„а“ от ЗОП с предмет: „...........................................................................“,ДЕКЛАРИРАМ, че:

I. През последните три години, считано до датата на подаване на офертата, представляваният от мен участник е изпълнил следните доставки, които са еднакви или сходниˡ с предмета на настоящата обществена поръчкапо ред

Предмет


Възложител

Период на изпълнение на договора

Стойност без ДДС1.

2.


Приложения: ²Доказателства за извършените доставки.

ПОЯСНЕНИЯ:

 1. За „сходни“ с предмета на поръчката се считат за доставка на такава или подобни апаратури, които са с научноизследователско предназначение. 1. Съгласно чл.51, ал.4 от ЗОП доказателство за извършената доставка се представя под формата на:

а/ удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или

б/ чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнената доставка.

Дата: Декларатор:

/подпис, печат/
ОБРАЗЕЦ

СОФИЯ , БЪЛ
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ НА В ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА-„А“ ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ:
Доставка на прецизна сканираща система – планарна XY маса с контролер“ за Институт по физика на твърдото тяло – БАН.

До Института по физика

на твърдото тяло –БАН

От:___________________________________________________________________(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


 1. С настоящото Ви представяме нашата техническа оферта за изпълнение на поръчка с горепосочения предмет, като предлагаме да доставим ( прави се пълно описание на системата)…………………………………………………………..:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Техническите параметри, на които отговаря предложената „Доставка на прецизна сканираща система – планарна XY маса с контролер“ са: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………../участникът описва всички параметри на предложения продукт, които задължително трябва да са съобразени с изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация./


 1. Към настоящото техническо предложение прилагаме каталог/ други документи на предложената от нас Доставка на прецизна сканираща система – планарна XY маса с контролер .

 2. Декларираме, че сме запознати с изискванията по отношение параметрите на Възложителя, посочени в Техническата спецификация на Възложителя.
 1. Декларираме, че сме запознати с обстоятелството, че ако нашето предложение не отговаря на Техническата спецификация на Възложителя, ще бъдем отстранени от поръчката. 1. Системата ще е със следните параметри за безопасност :

………………………………………………………………………….

И ще се поддържа………………………………………………

(описват се начините на поддръжка)
Ще предоставим на Възложителя инструкции на английски език за работа с инсталацията, ръководство за поддръжка следните документи;
- декларации за съответствие на инсталацията с одобрени стандарти;
- цялостно описание на доставената инсталация;


 1. Предлагаме гаранционният срок на системата да бъде ……………..месеца/години.

 1. В рамките на предложения гаранционен срок ще извършваме безплатно обновяване на драйверите за поддържане на контролната система и съвместимостта им със среда за разработка, както и ще отстраняваме всички дефекти, проявени в гаранционния период, придружени с консултация при необходимост след ремонт, в срок, определен от Възложителя. 1. Предлагаме следгаранционно обслужване за срок от ………….. години.
 1. Доставката ще извършим както следва: ………………………………………………………..


Подпис:


Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Печат
Забележка: Участниците попълват едно Техническо предложение. Варианти не се приемат.

В колона „Описание на предложението, съобразно изискванията на Възложителя“, участниците задължително правят пълно описание на параметрите, като трябва да включат всички показатели и изисквания на Техническата спецификация на Възложителя и да бъдат съобразени с тях.


ОБРАЗЕЦ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ НА В ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА-„А“ ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ:

Доставка на прецизна сканираща система – планарна XY маса с контролер“ за Институт по физика на твърдото тяло – БАН.


До Института по физика на твърдото тяло- БАН


(наименование и адрес на възложителя)

От:_____________________________________________________________(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________

ЕИК / Булстат: _____________________________,

Разплащателна сметка:

банков код:___________________; банкова сметка:_______________ ;

банка: _______________________ ; град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с нашето участие в провеждания избор, по реда на глава 8а от ЗОП, на доставчик за изпълнение на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашата ценова оферта, както следва:

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас Публична покана с предмет: Доставка на прецизна сканираща система – планарна XY маса с контролер“ за Институт по физика на твърдото тяло-БАН.1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, за обща цена от:

....…………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/ без ДДС или в Евро ……………………;


2. Посочената обща цена включва доставка и предаване на цялата техническа документация на системата, както и всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.
3. Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията от документацията за участие в процедурата.
4. Съгласни сме и приемаме плащанията да се извършват съгласно проекта на договор.
Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде _________ /не по-малко от посочения в обявлението срок/ календарни дни от датата на отваряне на предложенията и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на договора, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие в процедурата и по вид и начин, представен в Техническото предложение.
До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Подпис:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________


Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА с предмет:

Доставка на прецизна сканираща система – планарна XY маса с контролер“ за Институт по физика на твърдото тяло – БАН


І. Обща информация

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ- Института по физика на твърдото тяло-БАН, България, гр.София, 1784, бул.“Цариградско шосе“ №72.
 1. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Глава Осма „а“, чл.101 а и сл., във връзка с чл.14, ал.4, т. 2 от ЗОП
 1. НАИМЕНОВАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СИСТЕМАТА:

1.1.ПРЕДМЕТ на настоящата обществена поръчка (ОП) е: „Доставка на прецизна сканираща система – планарна XY маса с контролер“ за Института по физика на твърдото тяло – БАН.

1.2. Кратко описание на системата:

Прецизната сканираща система – планарна XY маса – представлява маса предназначена за много точно преместване по зададена траектория и/или позициониране на обработвани с лазерно лъчение мишени.


 1. ПРОГНОЗНА ЦЕНА - 51 000.00 (петдесет и една хиляди) лева.

 2. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – не по-дълъг от 3 (три) месеца, след сключване на договора.

 3. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ- Института по физика на твърдото тяло-БАН, България, гр. София, 1784, бул.“Цариградско шосе“ №72.ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ, СВОЙСТВА И КАЧЕСТВА НА ПРЕЦИЗНА СКАНИРАЩА СИСТЕМА С КОНТРОЛЕР


 1. Задължителни изисквания към системата: Системата следва да има посочените технически характеристики:

  1. прецизна сканираща система предоставяща възможност за прецизен контрол на позицията с движение по две оси интегрирани в една равнина;

  2. дължина на придвижване по всяка една от осите минимум 90 mm максимум 100 mm;

  3. повърхнинна гладкост на горната повърхност на масата минимум ± 2 µm, максимум ± 1 µm;

  4. праволинейност на масата минимум ± 0.4 µm, максимум ± 0.3 µm;

  5. линейна скорост на придвижване на масата минимум 450 mm/s максимум 500 mm/s;

  6. повтаряемост на точка при сканирането не по- голяма от ± 0.2 µm;

  7. включен контролер за управление на XY маса;

  8. включени захранващи кабели и кабели за обратна връзка;

  9. интегрирана система XY маса;

  10. контролер за управление на XY маса с миниум 3 оси за контрол;

  11. осигуряване на пълно софтуерно управление на контролера за работа на системата;

  12. осигуряване на драйвери за поддържане на контролната система и съвместимостта им със среда за разработка;

  13. Доставката да се извърши до Института по физика на твърдото тяло-БАН, България, гр.София, 1784, бул.“Цариградско шосе“ №72, в зала, посочена от Възложителя;

  14. Гаранционен срок на системата – минимум една година и възможност за следгаранционно обслужване.
 1. Задължителни изисквания към техническото предложение на участниците:

Участниците да представят следните документи:  1. Сертификат за качество ISO 9001:2008;

  2. Данни за лицето, което прави предложението.

  3. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три календарни години- 2012г., 2013 г. и 2014 г., считано до датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите на тези доставки, заедно с доказателства за извършената доставка.

  4. Осигуряване на инструкции на английски език за използване и работа със системата, ръководство за поддръжка и цялостна документация на системата.

  5. Да се предоставят декларации на съответствие на системата с одобрени стандарти (от производителя, ако участникът е само доставчик.
 1. Място на доставка:

Доставката да се извърши до Института по физика на твърдото тяло-БАН, България, гр.София, 1784, бул.“Цариградско шосе“ №72, в зала, посочена от Възложителя.

  1. При доставка Изпълнителят представя декларации за съответствие на системата.

  2. Възложителят съставя приемателен протокол за оглед на доставката и въвеждане в експлоатация.
 1. Гаранционен срок на систематаминимум една година, след доставка и подписване на приемателен протокол от Възложителя за въвеждане в експлоатация. В рамките на предложения гаранционен срок Изпълнителят извършва безплатно обновяване на драйверите за поддържане на контролната система и съвместимостта им със среда за разработка, както и отстранява всички дефекти, проявени в гаранционния период, придружени с консултация при необходимост след ремонт, в срок, определен от Възложителя.
 1. Задължение за следгаранционно обслужване: минимум 5 години (след закупуване на системата по договаряне).

Участниците следва да отговарят на всички изисквания на техническата спецификация , описана в документацията за участие.ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЕЗОПАСНОСТТА И ПОДДРЪЖКАТА НА ОБОРУДВАНЕТО.
1. Да отговаря на всички изисквания за безопасност, съгласно българското законодателство.

2. Лесна поддръжка и почистване на системата.ПРИЛОЖЕНИЕ №2

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

ЗА УЧАСТИЕ ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА-„А“ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:
Доставка на прецизна сканираща система – планарна XY маса с контролер“ за Институт по физика на твърдото тяло – БАН. 1. Предварително проучване на предложението.

1.1. Преди началото на подробното оценяване на офертата, комисията извършва предварителна проверка за комплектността на подаденото предложение и съответствието му с изискванията, обявени в поканата и документацията за участие.

1.2. При предварителното проучване се проверява наличието на всички необходими документи за участие, съгласно указанията за подготовка на офертата към участника за възлагане на обществената поръчка. При липса на някой от изискуемите документи се дава възможност на съответния участник да ги представи.

2.Оценка на предложението

2.1. В процедурата за избор на изпълнител с предмет: Доставка на прецизна сканираща система – планарна XY маса с контролер“ за Институт по физика на твърдото тяло – БАН, офертата се оценява по критерий по чл.37, ал.1, т.2 - „Икономически най-изгодна оферта”.

 1. Показатели за оценка на офертата и съответните тегла.

3.1. Техническа оценка – ТО, включваща оценка по два показателя:

1. Технически и функционални възможности (Т)

60%

2. Срок за изпълнение на поръчката (S)

5%

3.2. Икономическа оценка - ИО, включваща оценка на показателя:

Цена (С)

35%

3.3. Комплексната оценка – Р включва:

цена на системата (в лева без ДДС) (максимум 35 точки);

получените точки за параметрите на системата (максимум 60 точки);

и срок на изпълнение на поръчката (максимум 5 точки).

Участниците в търга могат да получат общо максимум 100 точки.

Комплексната оценка Р се изчислява по формулата:Р = ТО + ИО

4. Изчисляване на Техническата оценка – ТО.

Техническата оценка представлява сбор от получените оценки по двата технически показателя и се изчислява по формулата:

ТО = Т + S, където

Т – получените точки при оценяване на показателя „Технически параметри и функционални възможности”;

S - получените точки при оценяване на показателя „Срок на изпълнение на поръчката”.4.1. Стойността на техническия показател Т - „Технически параметри и функционални възможности” се определя на база получените точки на параметрите, посочени в Таблицата /по-долу/. Техническия показател се изчислява по следната формула:

Т = Тi х 60, където:

Т max.

Тi е общият брой точки получени от оценявания участник, при оценката на параметрите, съгласно Таблицата, посочена по-долу;

Т max. е максималния общ брой точки, получен от участник, при оценката на параметрите, съгласно Таблицата;

60 е коефициента на относителната тежест на показателя в общата оценка.

Таблица: Параметри на технически показатели по поръчка с предмет:

Доставка на прецизна сканираща система – планарна XY маса с контролер“ за Институт по физика на твърдото тяло – БАН, оценявани с точки.Подпоказател

Технически и функционални възможности на системата

Точки

Т1

дължина на придвижване по всяка една от осите минимум 90 mm максимум 100 mm;


За оферта – до 90 mm вкл.- 10 точки;

За оферта от 91 mm и повече-30 т.
Т2

повърхнинна гладкост на горната повърхност на масата минимум ± 2 µm, максимум ± 1 µm;


За оферта до ± 2 µm- 10 точки;

За оферта под ± 2 µm- до максимум ± 1 µm - 30 точки;Т3

праволинейност на масата минимум ± 0.4 µm максимум ± 0.3 µm;


За оферта до ± 4 µm- 10 точки;

За оферта под ± 4 µm- до максимум ± 3 µm -30 точки;Т4

линейна скорост на придвижване на масата минимум 450 mm/s, максимум 500 mm/s,;


За оферта до 450 mm/s- 10 точки

За оферта от 451 до 500 mm/s- 30 точки
Т5

повтаряемост на точка при сканирането не по- голяма от ± 0.2 µm;


При оферта с повтаряемост от ± 0.2 µm- 10 т.;

При оферта с повтаряемост под от ± 0.2 µm- 30 т.;

Т6

контролер за управление на XY маса с миниум 3 оси за контрол;


При оферта с 3 оси за контрол- 10 т.

При оферта над 3 оси -20т.

При оферта над 5 оси -30т.


4.2. Оценката на показателя - S „Срок на изпълнение на поръчката”.

По този показател се извършва оценка на предложения в месеци срок за изпълнение на поръчката. Срокът за изпълнение на поръчката включва: доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и предаване на цялата документация. Този срок се оферира в месеци и не може да бъде по-дълъг от 3 (три) месеца. Показателят се изчислява по следната формула:S = Smin х 5 , където:

Si

Smin. е най-краткия предложен от участник срок на изпълнение

Si е предложения от оценявяния участник срок на изпълнение

5 е коефициента на относителната тежест на показателя в общата оценка.

5. Оценка на икономическия показател ИО.

При този показател се извършва оценка на предложената обща цена за доставка, гаранционно обслужване на системата. Показателя се изчислява по следната формула:

ИО = С min х 35 , където:

Сi

С min е най-ниската обща цена, предложена от участник;

Сi е предложената от оценявания участник обща цена;

35 е коефициета на относителната тежест на показателя в общата оценка.

6. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, се прилагат разпоредбите на чл. 71 , ал. 4 от ЗОП, а именно:

6.1. За икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.

6.2. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

6.3. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако най-благоприятната оферта не може да се определи по реда на предходните две точки.


Приложение N 3
ПРОЕКТ 1. Д О Г О В О Р

Днес ................................., в град София, между:1. ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО “АКАД. ГЕОРГИ НАДЖАКОВ“ – БАН, със седалище и адрес: град София, бул. „Цариградско шосе” № 72, представляван от директор Акад. Александър Г. Петров – ръководител на проект

INERA 136309 FP7-REGPOT-2012-2013-1, наричан по-долу Възложител, от една страна

и

2. ..........................................................., със седалище и адрес на управление............................., ЕИК/БУЛСТАТ:......................................., ДДС......................................, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, представлявано от......................................... Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛл, от друга страна

на основание чл. 101 „е” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Доставка на прецизна сканираща система – планарна XY маса с контролер“ за Институт по физика на твърдото тяло – БАН, и проведени преговори се състави и подписа настоящият договор за следното:
 1. Предмет на договора

1.Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава срещу възнаграждение да извърши доставка, на ..........................., при ценa описани в приложените Техническо предложение и оферирана цена в Ценова оферта на Доставчика, съставляващи Приложение № 1 и 2 към договора.

2.Изпълнението на договора включва доставка и гаранционно обслужване, съгласно изискванията на Възложителя.
 1. СРОКОВЕ


Чл. 2 (1) Началната дата е датата на подписване на настоящия договор.

(2) Краен срок за изпълнението на договора, което включва доставка, тестване от Възложителя и предаване на техническата документация на системата е...................., считано от датата на сключване на договора.
III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. Общата цена за изпълнение на дейностите на договора, е в размер на........................ лева без ДДС, или равностойността в Евро, съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, неразделна част от договора.

чл. 4. (1) Възнаграждението по чл. 3 се заплаща от Възложителя на Изпълнителя, по банков път – по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,

при банка ................................., IBAN: ………………………….,

BIC:…………………….,


както следва:

- Авансово плащане – 90 (деведесет) на сто от стойността на договора. Плащането се извършва в срок до 10 работни дни след сключване на договора и след представяне на фактура;

- Окончателно плащане – останалите 10 (десет) на сто от стойността на договора, в срок до 10 работни дни, след представяне на фактура и представяне на приемателни протоколи от Възложителя за доставка, съответствие с изискванията и въвеждане в експлоатация на системата от Възложителя, както и предадена техническа документация, съгласно техническото предложение.

(2) От окончателното плащане се приспадат суми за начислени неустойки, в случай че има такива.


IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
 1. Да изпълни всички дейности по настоящия договор с предмет: „Доставка на прецизна сканираща система – планарна XY маса с контролер“ за Институт по физика на твърдото тяло – БАН, в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.

2. Да достави системата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. Проверката да се осъществи посредством оценка (сравнение) на получените резултати за съответствие с характеристиките и параметрите, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. Да положи необходимата грижа за качествено извършване на услугите по договора, като се стреми те да бъдат извършени по най-високите стандарти на професионална компетентност, етичност и почтеност;

5. Да съгласува действията си с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6. Да не разпространява по какъвто и да е начин пред трети лица собствена или служебна поверителна инфор-мация, която му е станала известна при изпълнението на този договор, без предварително да е получил за това писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7. След изпълнението на договора да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите в изпълнение на договора, както и техническата документация, съдържаща: • техническо описание за работата на системата;

 • техническа документация: инструкция за експлоатация и инструкция за поддръжка, на английски език.


Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи в срок уговореното възнаграждение съгласно чл. 3 и чл. 4;

2. Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействието и информацията, необходими му за качественото извършване на дейностите по чл. 1.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими документи, материали и информация за правилното изпълнение на задълженията му, поети с настоящия договор;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените дейности, като свое-временно решава всички възникнали технически проблеми.

3. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да извършва проверки на документите по подготовката на дейностите по договора и да контролира изпълнението на договора, без с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Чл.9. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в съответен гаранционен срок, съгласно техни-ческото си предложение.

Чл.10. Гаранционните срокове започват да текат от деня на подписването на приемателен протокол за доставена, монтирана и въведена в експлоатация система.

Чл.11. За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.
VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 12. Ако някоя от страните по договора не изпълни задълженията си или част от тях, в сроковете, съгласно договора, изправната страта има право да претендира изпълнение от неизправната и станите имат право да уредят отношенията си доброволно.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 13. Договорът се прекратява:


 1. Предсрочно, едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с десетдневно писмено предизвестие, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпъл-нява задълженията си, произтичащи от този договор.
 1. Всяка от страните може едностранно, с едномесечно писмено предизвестие, да прекрати действието на този договор. В този случай при прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на изпълнените до този момент дейности. При прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият следва да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички дължими суми, произтичащи от изпълнението на този договор, както и суми по заплатени аванси, ако има такива.

3. Предсрочно поради неосигурено финансиране, вследствие на прекратяване на финансиране по Проекта на Института по физика на твърдото тяло-БАН. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за неизпълнение на договора.Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.
IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл.15. (1) По смисъла на този договор „непреодолима сила” са обстоятелства от извънреден характер, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати.

(2) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или лошо, забавено или некачествено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може да бъде определено като непреодолима сила, включително и за причинените от това неизпълнение вреди.


(3) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпването на непреодолимата сила.

(4) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то е могло да бъде преодоляно.

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствана от непреодолима сила, е длъжна да представи във възможно най-кратък срок сертификат за непреодолима сила с релевантни документи и доказателства.

(7) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолима сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, писмено с известие уведомява другата страна за спиране изпълнението на договора до отпадането на непреодолимата сила.

(8) След отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които се определя като непреодолима сила, страната която е дала известието по ал. 7, в пет дневен срок писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора.

(9) Ако след изтичане на пет дневния срок, страната, която е дала известието по ал. 7 не даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от пет дни.

(10) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 8, страната, която е дала известието по ал. 7 не възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на договора.

(11) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, не може да се позовава на непреодолимата сила, ако не е изпълнила някое свое задължение, произтичащо от договора, и което не е пряко свързано с изпълнението на задължението, възпрепятствано от непреодолимата сила.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.16. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора.

Чл.17. Всички доклади и данни, като например справки, документации, диаграми, база данни и допълнителни материали, придобити, събрани или изготвени от Изпълнителя в процеса на изпълнение на договора са изцяло собственост на Възложителя. При завършване на договора Изпълнителя предоставя всички тези документи и данни на Възложителя. Изпълнителя няма право да ги използва за цели, които не са обвързани с договора, без предварителното писмено съгласие на Възложителя.

Чл. 18. (1) Цялостното изпълнение, включващо дейностите по предмета на поръчката в договора за Институт по физика на твърдото тяло – БАН е изключителна собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма никакви права върху доставената система и документацията.

(2) С подписване на протокола за доставка на системата и съпътстващия софтуер, предмет на договора, тя става собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и всички права върху нея стават изключителна собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 19. Ако в срока на договора възникнат препятствия за изпълнението му, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

Чл. 20. Настоящият договор не може да бъде изменян, освен при наличие на условията на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

Чл. 21. За всички неуредени въпроси във връзка с изпълнението и прекратяването на настоящия договор за обществена поръчка се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

Чл.22. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България, по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл.23. Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните на български и английски език, всеки от документите е оригинал и всички документи заедно представляват този договор.
Лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: име:................................, адрес:.................................................... тел.:......................... E-mail: ...............

Лице за контакт от страна на Изпълнителя: име: ………………, адрес:…………….. тел.: .....................................,

e-mail: ..........

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднакви екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


Неразделна част от настоящия договор са:

 • Оферта на изпълнителя;

 • Ценово предложение на изпълнителя;

 • Техническо предложение на изпълнителя;

Техническа спецификация и пълно описание предмета на поръчката.
При подписване на договора са представени:

 1. Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1 от ЗОП.

 2. . Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47 ал.5 от ЗОП.ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.............................................. ..............................................

/Акад. Александър Г. Петров/ /.........................................../
Гл. счетоводител:.....................

/......................................./

1 При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.Каталог: adm -> download -> orderfile
adm -> Примерна таблица за допустимите разходи по дейности на база референтни цени
adm -> Въпроси и отговори по мярка 112 „създаване на стопанства на млади фермери”
adm -> От Закона за туризма уважаеми хотелиери
adm -> Програма за опазване на околната среда на община твърдица г р. Т в ъ р д и ц а с е п т е м в р и 2 0 1 2 г о д
adm -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П о к а н а за приемане на заявления за подпомагане по мярка 121 „
adm -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Одобрявам: /изет шабан председател на ус
adm -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П ъ р в а п о к а н а за 2013г
orderfile -> Образец №1 оферта за участие процедура по реда на глава осма-„А“ от зоп с предмет
orderfile -> „Доставка на прецизна сканираща система – планарна xy маса с контролер“


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница