Образец п ъ л н о м о щ н оДата22.12.2018
Размер21.21 Kb.
Образец

П Ъ Л Н О М О Щ Н О*

Долуподписаният/ата ……………………………………………….., гражданин на …………………………………, с

ЕГН/ЛНЧ …………………………………., с л. к. № …………………………………, изд. на ……………………….., с постоянен адрес : ……………………………………………., в качеството си на ……………………………………….

(данни за представляваното ФЛ/ЮЛ), притежаващ/а/о към ………………… (ден, месец, година – датата в поканата до акционерите за Общото събрание) ………………………………………. броя (описание на акциите) акции с право на глас от капитала на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 175187337, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Искър”, бул. „Христофор Колумб” №43, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото
У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:
……………………………………………………………….. (трите имена), ЕГН/ЛНЧ ……………………………, с лична карта №…………………………………, издадена на ……………………………… от МВР – гр. ……………………………………, с адрес: ……………………………………………………………………............……………

ДА ПРЕДСТАВЛЯВА ……………………………………………………………….. на годишно/ извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, което ще се проведе на ………………… (ден, месец, година от ……………. часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ 43, ет.1, заседателна зала и да гласува с всички притежавани от ………………………………………………………………………………………………… акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по – долу начин, а именно:


І. ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 от ТЗ, във вр. с чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК или 223а от ТЗ, във връзка с чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК):
…………………………………………………………………………………………………
ІІ. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 или 223а от Търговския закон):
…………………………………………………………………
ІІІ. НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИКА ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:
Ако не бъде уточнен начина на гласуване от пълномощника по всяка точка от дневния ред, се посочва, че пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин (по свое усмотрение да реши дали да гласува „ЗА”, „ПРОТИВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”) по всички проекторешения на самото заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД.
Посочва се дали упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 от ТЗ, както и относно начина на гласуване от пълномощника в случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ.
Дата: …………………………………… ЗА УПЪЛНОМОЩИТЕЛЯ:

(……………………..)*Пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписа.
Каталог: files -> documents -> articles
documents -> Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година
articles -> П ъ л н о м о щ н о долуподписаният/та егн: с л к. № изд на год от с постоянен адрес: в качеството си на
articles -> Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
articles -> Решение за покриване на загуба от предходни години; Приемане на решение за извършване на промени в устава на Дружеството


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница