Oбразец пълномощноДата11.06.2018
Размер38.7 Kb.
#73868
Oбразец
ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ………………………………………………………………………

(трите имена, EГН, лична карта, местожителство и адрес),

в качеството си на ...................................................................................................................,

(акционер или съответно длъжност)

представляващ ........................................................................................................................

(фирмата фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ при съдебна регистрация или ЕИК при регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията)

Притежаващ(о) ……………………………... броя безналични, поименни акции с право на глас от капитала на МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУПАД, със седалище и адрес на управление – град София, ул. “Димитър Манов” 19Б, вписано в търговския регистър на СГС по ф.д. № 3662/2005 110 и пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 131401376, съгласно депозитарна разписка № ................../ .................. г., издадена от Централен Депозитар АД на ...................... г., на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 116 ал.1 и ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа


УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(трите имена, ЕГН, лична карта, местожителство и адрес, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и Булстат при съдебна регистрация или ЕИК при регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията)

да ме представлява на общото събрание на акционерите на МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД, което ще се проведе на 19 февруари 2010 г. от 13:00 часа на адрес: град София, кв.Бояна ул. «Поетична» 4, а при липса на кворум на 07 март 2010 г. от 13:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ………………… броя акции, притежавани от мен/представляваното от мен дружество, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:


  1. Промяна в състава на Съвета на Директорите – освобождаване на членовете на СД.

  2. Избор на нов състав на Съвета на Директорите.

  3. Избор на Изпълнителен Директор и представляващ дружеството.

  4. Смяна на адреса на управление по седалище на дружеството.

  5. Приемане на нов Устав, съобразен с изискванията на закона.

  6. Разни.


ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред: Общото събрание освобождава съвета на директорите в състав:

Магдалини Николаос Маргарити - председател на Съвета на Директорите, Изабела Христова Господинова - член на Съвета на Директорите.и Радка Стефанова Владимирова - член на Съвета на Директорите, като освобождаването на лицата от отговорност се извърши след приемането на одитиран годишен финансов отчет и доклад, приети на редовно общо събрание на акционерите през първото полугодие на 2010г.По т.2 от дневния ред: Общото събрание избира за членове на Съвета на Директорите:

1. Петрос Илиас Пилоридис с дата на раждане 27.07.1963г., от град Верия, Гърция, живущ в гр.Солун, Гърция, ул.”Филипу” № 7, притежаващ лична карта № С330918., издадена на 05.08.1997 г. от Полицейско Управление гр. Солун.

2. Мария Веселинова Иванова с ЕГН 8012130556, от град Бургас, ул. Странджа планина 15, ет. 6, ап. № 27, притежаваща лична карта № 601679518, издадена на 13.05.2008 г. от МВР - Бургас.

3. Жак - Стефан Елия Джераси с ЕГН 4610056881 , от град Софияул. „Шипка” №38, притежаващ лична карта № 160809400, издадена на 07.07.2000 г. от МВР - София.По т.3 от дневния ред: Общото събрание избира за Изпълнителен Директор и представляващ дружеството Петрос Илиас Пилоридис с дата на раждане 27.07.1963г., от град Верия, Гърция, живущ в гр.Солун, Гърция, ул.”Филипу” № 7.

По т.4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление по седалище на дружеството, като вместо досегашния адрес град София, район р-н Триадица, ул. Димитър Манов, No 19, вх. Б, ап. 6, за в бъдеще адреса на управление ще бъде гр.София, пощ.код 1616, Столична община – район Витоша, квартал Бояна, ул.”Поетична” № 4.

По т.5 от дневния ред: Общото събрание приема нов Устав на „Мен инвестмънт груп” АД със съдържание, съгласно представения проект.

По т.6 от дневния ред: Разни – няма предложения за решения.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ

По т.1 от дневния ред - да гласува по следния начин .........................................................

По т.2 от дневния ред - да гласува по следния начин .........................................................

По т.3 от дневния ред - да гласува по следния начин .........................................................

По т.4 от дневния ред - да гласува по следния начин ......................................................

По т.5 от дневния ред - да гласува по следния начин .........................................................

По т.6 от дневния ред - да гласува по следния начин .........................................................

(Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите, когато не бъде посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин.)

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съгласно чл.223 от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.


Дата:................ УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ...................................

Град:................Образец на пълномощно за представителство на акционер в ОСА

Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница