Образец пълномощно заДата16.10.2018
Размер36.07 Kb.
Образец
ПЪЛНОМОЩНО

за

представляване на акционер в извънредно Общо събрание на акционерите на “ВИПОМ” АД, насрочено за 17.08.2018 година, а при липса на кворум на тази дата - за 31.08.2018 година


В случай на акционер - юридическо лице

Подписаният ..........................................., ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност №......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ................... №...., ет. ....., ап. ...., в качеството си на представляващ ............................................, със седалище и адрес на управление ......................., ул. ................ №., ет. ..., ЕИК .................. - акционер на “Випом” АД - гр.Видин, ЕИК 815123244, притежаващ ............ /словом: ......................./ броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на “Випом” АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер - физическо лице

Подписаният ..........................................., ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност №......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ................... №...., ет. ....., ап. ...., в качеството си на акционер на “Випом” АД - гр.Видин, ЕИК 815123244, притежаващ ........... /словом: ......................./ броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на “Випом” АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжаУПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на акционер – физическо или юридическо лице и пълномощник - физическо лице

..........................................., ЕГН ..................., притежаващ документ за самоличност №............., издаден на .................г от ............., с адрес:…………….., ул…………………, №...., ет. ..., ап. ...,

или

В случай на акционер – юридическо лице и пълномощник - юридическо лице

.................................., със седалище и адрес на управление ……………, ул ………….… № ...., ет…., ЕИК …………….., представлявано от …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ...................., издаден на ................ г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ................., № ...., ет. ...., ап. ...., в качеството му на ...............................

да представлява представляваното от мен дружество / да ме представлява (посочва се само правилния вариант) на извънредното Общо събрание на акционерите на “Випом” АД, ЕИК 8151232441, което ще се проведе на 17.08.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на дружеството на адрес: гр. Видин, ул. „Цар Иван Асен II” №9, а при липса на кворум на тази дата - на 31.08.2018 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с …… (словом:……...……..) броя акции от капитала на "Випом” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:


1. 1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на "Випом" АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промяна в състава на Съвета на директорите на "Випом" АД - освобождава досегашния член на Съвета на директорите Иван Петров Ревалски и избира Анна Олеговна Костарева за член на Съвета на директорите.

Начин за гласуване:

- за освобождаване на досегашния член на Съвета на директорите Иван Петров Ревалски - за, против, по своя преценка, въздържал се (посочва се само един вариант).

- за избиране на Анна Олеговна Костарева за член на Съвета на директорите - за, против, по своя преценка, въздържал се (посочва се само един вариант).
Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на инструкции за гласуване - против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има / няма (посочва се само един вариант) право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща / не обхваща (посочва се само един вариант) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има / няма (посочва се само един вариант) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има / няма (посочва се само един вариант) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави (посочва се само един вариант) предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно, както е нишожно и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Упълномощител: .........................................................(подпис, име, презиме, фамилия)
Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница