Образец Приложение №11 проект на договорДата18.06.2018
Размер92.61 Kb.
Образец

Приложение № 11
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по реда на гл.8 с ПРЕДМЕТ:

ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В СРЕДИЩНО УЧИЛИЩЕ В С.БЪЛГАРИН, ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА УЧЕБНАТА 2015\2016 ГОДИНА”


 

Днес, …………….2015 г., в ОУ”Христо Ботев”с.Българин , на основание чл. ………. се сключи договор за обществена поръчка с предмет: - Специализиран превоз на деца на пет и шестгодишна възраст и ученици до 16-годишна възраст от населените места по местоживеене в община Харманли до ОУ „Христо Ботев” с. Българин, и обратно през учебната 2015/2016 г. между:

1. ОУ „Христо Ботев” с. Българин, общ. Харманли, обл. Хасково, ЕИК: 000892325, представлявана от Христина Николова Иванова – Директор на ОУ „Христо Ботев” с. Българин, общ. Харманли , наричана за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна и от друга:

        2. …………………………………………………………………………………..ЕИК ………………….. представлявано от …………………………………………………………………… – Управител , наричано „ИЗПЪЛНИТЕЛ” се сключи следният договор за възлагане на малка обществена поръчка с предмет “Извършване на автобусен превоз на ученици в средищно училище в с.Българин,община Харманли за учебната 2015/2016 година. Страните се споразумяха за следното:


Настоящият договор се сключи за следното:

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

             Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извършва със собствено превозно средство специализиран превоз на деца и ученици до 16 години в община Харманли до ОУ „Христо Ботев”с.Българин през учебната 2015 / 2016 година в работни за училищата дни, срещу заплащане по цени за километър, съответстващи на ценовата оферта, неразделна част от договора .

Чл. 2. специализираният превоз на учениците се извършва на територията на община Харманли до ОУ „Христо Ботев” с. Българин по маршрути;


  • ПОЗИЦИЯ №1 - автобусна линия гр.Харманли- с.Българин – с.Изворово – с.Черепово - с.Браница – с.Овчарово – с.Българин- с.Българин –с.Овчарово- с.Браница – с. Черепово – с.Изворово – гр. Харманли с дължина на маршрута от 70 км. – 38 броя деца и ученици  • ПОЗИЦИЯ №2 -автобусна линия гр.Харманли, с.Доситеево – с.Рогозиново – с.Българин- с.Шишманово, с.Българин,ли с дължина на маршрута от 46 км. , 64 броя деца и ученици
  • ПОЗИЦИЯ № 3 -автобусна линия - с.Българин,с.Шишманово,с.Българин, с. Доситеево, - с.Рогозиново - гр.Харманли с дължина на маршрута от

46 км. - 36 броя деца и ученици

  • ПОЗИЦИЯ №4 – автобусна линия – с.Българин, с.Овчарово, с.Браница,с.Черепово,с.Изворово, гр.Харманли с дължина на маршрута 70 км. -38 броя деца и ученици

  • ПОЗИЦИЯ №5 -автобусна линия с.Българин – с.Шишманово, с.Българин, с.Доситеево, –с.Рогозиново- гр.Харманли с дължина на маршрута от 46 км. – 28 броя ученици

(1) Превозът се извършва по гореописаните маршрути всеки учебен ден, като от общия изминат път на ден e приблизително 278 км, като от тях 278 км. са с превозни средства над 50 места

(2) Часовете на връщане в обратна посока на превозните средства по маршрутните разписания следва да бъдат съобразени с изискванията за целодневна организация на учебния процес. Те могат да бъдат променяни в зависимост от продължителността на учебните занятия.
II. СРОК

Чл.3. Специализираният превоз на учениците, съгласно настоящия договор, е за срок от учебната 2015/2016 г., в работни за училищата дни, съгласно График за учебното време през учебната 2015/2016 г., определен със Заповед на МОН. Прогнозния брой учебни дни е 172 дни.

Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва по пет курса на ден, като часовете на тръгване на превозните средства от съответните населени места по линиите са посочени в описанието на маршрутните линии.

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всяка промяна в часовете на учебния график, с  цел промяна на часовете на тръгване на превозните средства.

Чл.6. През дните на ваканциите и почивните за училищата дни превоз на ученици няма да се извършва, което допълнително ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се уточнява периода на ваканциите и почивните дни.

           Чл.7. настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок до 15.06.2016 г.

 

ІII. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.8. Офертата на изпълнителя е изготвена съгласно Нормативи за цена на км общ пробег, считано от 1 април 2013 г., определени от министъра на образованието, младежта и науката на основание чл.25, ал.4 от Закона за администрацията и чл.31, ал.2 от наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената услуга - Специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст от населените места по местоживеене в община Харманли до ОУ „Христо Ботев” с. Българин, и обратно през учебната 2015/2016 г. (предмет на настоящия договор) по цени за километър, съответстващи на офертата на Изпълнителя ,както следва:

Маршрут №1: сутрин 70 км. /с превозно средство над 22 места/ по …………… лв /км. без ДДС и ………лв../км. с ДДС лв., съгласно Офертата на Изпълнителя.

Маршрут № 2: сутрин 46 км. –/с превозно средство над 22 места/ по ……….лв./км. без ДДС и …………лв./км. с ДДС лв. , съгласно Офертата на Изпълнителя.

Маршрут №3: на обяд 46 км., на ден /с превозно средство над 22 места/ по ……… лв /км. без ДДС и ……… лв./км. с ДДС лв., съгласно Офертата на Изпълнителя.

- Маршрут №4: следобяд 70 км. /с превозно средство над 22 места/ по …………… лв /км. без ДДС и ………лв../км. с ДДС лв., съгласно Офертата на Изпълнителя.
Маршрут № 5: следобяд 46 км. на ден /с превозно средство над 22 места/ по ………. лв./км. без ДДС и …………… лв./км. с ДДС лв. , съгласно Офертата на Изпълнителя.
Прогнозна стойност на договора - до 65 747 лв. без ДДС и 78 896 лв. с ДДС.

    Чл.10.(1) Разплащането е по банков път за календарен месец срещу издадена фактура до 5 число на следващия месец с фактурирана стойност на услугата за изтеклия месец за извършените курсове и изминатия пробег за месеца.

(2). Заплащането се извършва в лева по банков път по сметка на Изпълнителя.

              Банковата сметка на Изпълнителя е:

..................................................................

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) да променя часовете на тръгване и връщане в обратна посока на превозните средства, извършващи специализиран превоз, съгласно настоящия договор, при промяна часовете на учебния график.

(2) да променя броя на превозваните деца и ученици в зависимост от наличието на новозаписани или отписани ученици от ОУ „Христо Ботев”.

(3) да променя маршрутите, да добавя ново населено място като част от маршрутната линия или да отпадне дадено населено място ,понастоящем част от маршрутната линия в зависимост от движението на децата и учениците.

(4) да заплати извършената услуга (специализиран превоз на ученици), предмет на настоящия договор, след представяне на фактура в счетоводството на училището.

(5) да се разплати с превозвачите съобразно фактически предоставените транспортни услуги. Възложителят носи отговорност за разпореждането с предоставените средства в рамките на определените му Нормативи за цена на км общ пробег, считано от 1 април 2013 г., определени от министъра на образованието, младежта и науката на основание чл.25, ал.4 от Закона за администрацията и чл.31, ал.2 от Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници.Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) да утвърди маршрут, часово разписание и брой на пътуващите ученици, за които ще се извършва услугата „специализиран превоз” през учебната 2015/2016 година, предмет на настоящия договор.

(2) да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на извършената услуга с платежно нареждане по посочената сметка.

            (3) да упражнява контрол за спазването на задълженията по сключените договори

                     
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

            Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(1) да получава уговорената цена при условията на отсрочено плащане до ....... календарни дни от датата на извършване на услугата, след представяне на месечни фактури за извършените превози.

(2) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване специализирания превоз на учениците, предмет на настоящия договор.


            Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
              (1) да отговаря на изискванията на чл. 2 от наредба №33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

(2) да спазва изискванията на Закона за автомобилните превози; наредба №33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България; наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, наредба №2/31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, както и другите нормативни документи, относими към извършването на превоз на пътници на територията на Република България.

(3) да спазва определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ маршрутни разписания, по които ще се извършва специализирания превоз на ученици на територията на община Харманли през учебната 2015/2016 година.

             (4) да има сключени договори с правоспособни водачи (съгл. чл.33 от наредба №2/15.03.2002 г.) за извършване на специализирания превоз по настоящия договор.

             (5) да снабди водачите с необходимите документи (съгласно чл.66 от наредба №33/03.11.1999 г.) за извършване на специализиран превоз:

1. свидетелство за управление на МПС от съответната категория;

2. свидетелство за регистрация на МПС, което управлява;

3. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" за МПС, което управлява, и документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност на превозвача";

4. копие на лиценза за обществен превоз на пътници на територията на Република България;

5. удостоверение за транспортна годност;

6. пътен лист по образец;

   (6) с цел осигуряване безопасност на извършваните превози да:

1. организира труда на водачите, като спазва нормативно установената максимална продължителност на работния ден (смяна), междудневната и междуседмичната почивки съгласно Закона за автомобилните превози;

2. организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им здравословно състояние;

3. организира проверката на техническото състояние на автомобилите преди излизане от гаража;

4. осъществява ежедневен контрол върху своевременното отчитане на превозните документи.

5. по време на работа да обозначи автомобилите с табели с надпис „Специализиран превоз” и „Внимание деца”.

  (7) да осигурява всички задължителни застраховки на пътниците и водачите;

           (8) да спазва санитарно-хигиенни условия за превоз на пътници.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право:

(1) да извършва едностранни промени в организацията на превозите, влошаващи тяхното качество и култура;

(2) да преотстъпва извършването на превози на други фирми.

 

VІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕЧл.16. (1) При неизпълнение на задълженията по настоящия договор неизправната страна дължи на другата страна  обезщетение за вреди при условията на действащото законодателство.

(2) За всеки неизпълнен курс от посочените разписания, при доказана вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последния дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 300 /триста/ лева.

(3) При неизпълнение на което и да е от задълженията по чл. 17, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, за всеки случай на неизпълнение.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойките по ал. 2 и 3 от този член в срок до 15 /петнадесет/ дни, след получаване на уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за техния размер.

 
VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ на ДОГОВОРА

Чл. 17. Договорът може да бъде прекратен:

1.       По взаимно съгласие на страните;

2.       След едномесечно предизвестие на една от страните;

3.       В случаите, предвидени в Закона за обществените поръчки.

 

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл.18. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора ще се решават от двете страни на добра воля с двустранни писмени споразумения.Чл.19. За неуредени въпроси по настоящия договор се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                         ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ

Христина Иванова                                                       ………………….. ...……………….

Директор                                                            /

………………………….

/Гл.счетоводител на ОУ”Хр.Ботев”//Румяна Илчева/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница