Образец приложение 12 проект на договор за обществена поръчка, чрез публична поканаДата25.10.2018
Размер121.5 Kb.
#98322ОБРАЗЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
ПРОЕКТ на ДОГОВОР

за обществена поръчка, чрез публична покана
............./.............. 2015 г.
Днес, …………….2015г., в град Свиленград, на основание чл.101е, по реда на глава „осем а” от Закона за обществените поръчки между:
1 І-во ОУ” Иван Вазов” – гр.Свиленград със седалище и адрес на управление: Свиленград ,ул. „ Климент Охридски” № 2, ЕИК/БУЛСТАТ 000 893 200 , представлявано от Ася Стоянова Райкова – Директор на І ОУ „ Иван Вазов”- Свиленград наричано по- долу „ ВЪЗЛОЖИТЕЛ”от една страна

и


2. ………………………………………………… ЕИК/БУЛСАТ:………………..………………… със седалище и адрес на управление:..…………………………………….………………………………..., идентификационен номер по ДДС (ако има регистрация) №………………………, представлявано от………………………………………………………………………………. в качеството му на …………………………………….……, (ако има упълномощено лице - име, длъжност, акт на който се основава представителната му власт), определен за изпълнител след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с ID №……………………...

наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

се сключи настоящия договор за обществена поръчка, чрез публична покана, наричан по-долу за краткост „Договор”, с предмет: „Специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст от населените места по местоживеене в община Свиленград до I ОУ „Иван Вазов” Свиленград,СОУ „ Доктор Петър Берон”- Свиленград НУ „ Христо Попмарков- Свиленград”и ОУ „ Любен Каравелов”-Свиленград и през учебната 2015/2016 г.”

Страните се споразумяха за следното:


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема на свой риск да организира и извършва срещу заплащане специализиран превоз на деца, подлежащи на задължителна подготовка в детско заведение и/или ученици до 16-годишна възраст, с автобусен транспорт на територията на община Свиленград съгласно договорен от страните график за всеки ден от срока на договора по следните маршрути:

Маршрут № 1: гр. Свиленград - с. Чернодъб – с. Генералово - с. Капитан Андреево - I ОУ „Иван Вазов” , НУ „ Христо Попмарков - Свиленград , през учебната 2015/2016 г.

Превозът по този маршрут се извършва сутрин . Общ пробег на маршрута - 53 км.
Маршрут № 2: гр. Свиленград - I ОУ „Иван Вазов” ,СОУ „Доктор Петър Берон”, НУ „ Христо Попмарков -с. Капитан Андреево с. Чернодъб – с. Генералово – гр. Свиленград .

Превозът по този маршрут се извършва след обяд. Общ пробег на маршрута - 53 км.

Маршрут №3: гр. Свиленград -I ОУ „Иван Вазов”- ОУ „ Любен Каравелов”,с.Мезек- с.Сива река - Свиленград

Превозът по този маршрут се извършва след обяд. Общ пробег на маршрута - 40 км.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва услугата по ал. 1 с технически изправни превозни средства и водачи, отговарящи на специалните нормативни изисквания и посочени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в офертното му предложение.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в деня на подписване на договора да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заверени копия от валидни застраховки „Гражданска отговорност“ за превозните средства, с които ще осъществява предмета на договора и „Злополука на пътниците“. В случай, че застраховките изтекат по време на действие на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги поднови и в срока по предходното изречение да ги представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на ……………………………лв. (без ДДС) или ………………………………лв. (с включен ДДС)(изписва се съгласно ценовата оферта предложена от Изпълнителя), като общата стойност на услугата при изпълнение предмета на този договор не може да надхвърля прогнозната стойност на поръчката като цяло, която е в размер 30463,58/тридесет хиляди четиристотин шестдесет и три и 0,58/лв. без ДДС и дo 36556,30/тридесет и шест хиляди и петстотин и петдесет и шест и 0,30/лв. с ДДС.

(2) Общата стойност на договора се определя на база единичните цени за километър общ пробег по маршрутите без вкл. ДДС за съответния маршрут , посочени в Ценовата оферта , умножени по километрите на съответното маршрутно разписание и броя на дните, през които се осъществява услуга, както следва:

Единична цена за 1 (един) километър общ пробег по маршрутите без вкл. ДДС изискващи брой места в МПС – над 22 е в размер на ........... лв.

Единична цена за 1 (един) километър общ пробег по маршрутите без вкл. ДДС , изискващи брой места в МПС – до 22 е в размер на ........... лв.Чл.3. Цената за километър общ пробег по маршрута без вкл. ДДС за дадено маршрутно разписание е крайна и не подлежи на промяна за срока на договора.

Чл.4. (1) Плащането ще се осъществява в срок до 7 /седем/ дни след превеждане на средствата от Министерство на финансите и представяне на оформена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършената услуга, съгласувана от директорите на съответните учебни заведения.

(2) Разплащанията ще се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: ............................................,

IBAN:.........................................,

Банка..........................................,

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по чл.4, ал.2 в срок от 3 (три) дни считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на т. 9.3.(ако е приложима)


ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 7. Договорът влиза в сила от датата на сключването му ,като действието му е до 15 .06. 2016 година. Всички дейности по договора се извършват във времевия диапазон между началния и крайния срок за изпълнението му, включително задълженията за плащане.

Чл. 8. Мястото на изпълнение на поръчката е територията на община Свиленград, съгласно маршрута .

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. Да получи неустойка в размера, определен в чл. 15 от настоящия договор.

4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.(ако е приложима).

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да променя броя на децата и учениците и списъка на пътуващите деца и ученици. Възможно е отпадане на някоя от спирките /населено място/ или добавяне на нова спирка /населено място/ по маршрутите, за което своевременно уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му представи съгласуваните областен отдел»Контролна дейност»-ДАИ-гр.Хасково,разписания по маршрутите, както и всяка друга информация, справки и документи, свързани с изпълнението на договора.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съгласува с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ графика на маршрутните разписания по дни за срока на договора и чрез упълномощени длъжностни лица контролира неговото спазване.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен, след получаване на средствата от републиканския бюджет и изискуемите отчетни документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да превежда в срок договорената цена на услугата.Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен:

1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор.

2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

3. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (дни) дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. (ако е приложима)

4. При настъпили обстоятелства, водещи до промяна на маршрутното разписание по общинската и републиканската пътни мрежи, независещи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същия се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в писмена форма с причините, водещи до промяната с приложени доказателства издадени от компетентните органи, обективиращи настъпилите промени.

5. (1) Да организира труда на водачите на автобусите при спазване на нормативно установената максимална продължителност на работния ден, междудневната и междуседмична почивка и прекъсванията в периодите на управление, в съответствие с изискванията на Закона за автомобилните превози;(2) Да организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им здравословно състояние;

(3) Да организира проверките на техническото състояние на автомобилите преди излизане от експлоатационния център;

(4) Да организира правилното и точно попълване на пътния лист от съответните длъжностни лица, да води отчетност на издадените пътни листове с посочване на серия, номер, дата на издаване на пътния лист, марка и регистрационен номер на превозното средство и осъществява ежедневен контрол върху своевременното отчитане на превозните документи;

(5) Да предприема мерки за осигуряване на безопасното качване и слизане на децата и /или учениците от превозното средство.

(6) Да осигури карти на учениците, съобразно установения с Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България образец.

(7) Да спазва всички изисквания, свързани с безопасността на движението и охраната на труда.

(8) При поискване да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проверка и контрол необходимите документи, свързани с дейността, предмет на настоящия договор.

(9) Да осигурява в часовете по разписание, необходимия брой изправни превозни средства и водачи, и спазва маршрутното/ните разписание/я, което/ито е/са неразделна част от настоящия договор.
VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 14. (1) Приемането на извършената работа по чл. 1 се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.

(2) Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по предходната алинея на двустранен протокол/акт или на друг документ.

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.(ако е приложима)


VІІ. НЕУСТОЙКИ

Чл. 15. (1) При неизпълнение на задълженията по настоящия договор неизправната страна дължи на другата страна  обезщетение за вреди при условията на действащото законодателство.

(2) За всеки неизпълнен курс от посочените разписания, при доказана вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последния дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 300 /триста/ лева.

(3) При неизпълнение на което и да е от задълженията по чл. 17, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, за всеки случай на неизпълнение.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойките по ал. 2 и 3 от този член в срок до 15 /петнадесет/ дни, след получаване на уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за техния размер.Чл. 16. Всички санкции, наложени от компетентните органи, за нарушения на нормативни актове или обезщетения за вреди, нанесени на трети лица, по вина на работници и служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за негова сметка.

Чл. 17. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.
VІІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 18. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 1 (един) от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.
ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 19. Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на срока по чл. 7 или с достигане на предвидената в чл. 2 стойност;

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. С окончателното му изпълнение;

6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 1 (един) работен ден;

2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 7 (седем) дена предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.

Чл.22. В случай на прекратяване изпълнението на една обособена позиция от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изпълняващ две и повече обособени позиции, не води до прекратяването на договора като цяло.

ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 23. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 24. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

Чл. 25. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Чл. 26. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

Чл. 27. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 28. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

Чл. 29. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия, не води до нищожност на други клаузи или на договора като цяло.
Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация

2. Ценово предложение за съответната обособена позиция

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката

4. Маршрутно разписание за специализиран превоз по образец – Приложение №1 към договора

5. Копие на Застраховка „Гражданска отговорност” за МПС и Застраховка „Злополука на пътниците“


Настоящият договор е подготвен и подписан в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.................... ИЗПЪЛНИТЕЛ:..............................

Гл.счетоводител:.................

Приложение №1 към Договор №…………/…………..


МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ

Маршрут..............................

(начален пункт - краен пункт)

Изпълнява се: ................

(период през годината и дни от седмицата, съгласно договора)

Разстояние (км)

Час, минути

Места за качване и слизане на пътници

Час, минути

пристига

стои

тръгва

пристига

стои

тръгва

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща дължина ….…... км. Средна техническа скорост……км/ч.

Общо време за движение …..…..ч.мин. Средна съобщителна скорост…....км/ч.

Общо време за пътуване ………..ч.мин.

І. Съгласувано с областния отдел "Контролна дейност - ДАИ" - ..............................................................

(подпис, печат)

ІІ. Настоящото разписание се изпълнява по договор за специализиран превоз № ….../ ………….. г., сключен между:

Изпълнител(Превозвач):

Възложител:

..........................................

...............

(фирма, подпис и печат)

(наименование, подпис и печат)
 

Забележка: Този документ се попълва след сключване на договора.
Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница