Образец! списък на документите, съдържащи се в Офертатастраница1/3
Дата30.11.2018
Размер406.5 Kb.
#106467
  1   2   3

Предмет: „Доставка на мобилни терминали”

IХ. ОБРАЗЦИ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ
Приложение 1. Списък на документите съдържащи се в офертата
ОБРАЗЕЦ!

списък на документите, съдържащи се в Офертата

Съдържание

Страница №

Плик 1 „Документи за подбор”

1.

Списък на документите, съдържащи се в оферта, подписан от представляващия участника.
2.

Представяне на участника, съдържащо:
2.1. Оферта за участие в процедурата, изготвена по образец.
2.2. Документи съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1, буква “а“ от ЗОП, в случай че в представянето участникът не е посочил ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР).
2.3. Пълномощно на лицето подписващо офертата.
2.4. Декларация по чл. 47 ал. (9) от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП.
2.5. Копие на договор за обединение съгласно чл. 56, ал. (1), т. 2 от ЗОП.
2.6. Оригинал на банкова гаранция за участие или заверено от участника копие на документ за внесена гаранция за участие под формата на депозит на парична сума по сметка на Възложителя
3.

Доказателства по чл. 51 от ЗОП за технически възможности и/или квалификация:
3.1. Списък с доставките, извършени през последните 3 (три) години с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка заедно с доказателства по чл. 51, ал. 4 ЗОП.
3.2. Описание и фотографски снимки на предложените мобилни терминали.
4.

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник във връзка с чл. 55, ал. (7) от ЗОП.
5.

Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
6.

Документи отнасящи се за подизпълнителите, ако участникът предвижда да използва такива:
6.1. Декларация по чл. 56 ал. (1) т. 8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители.
6.2. Декларация от подизпълнителя/ите за съгласие да участва/т като такъв/ива при изпълнение на обществената поръчка.
6.3. Декларация от подизпълнителите съгласно чл. 47, ал. (8) от ЗОП
6.4. В зависимост от дейностите, които подизпълнителите ще изпълняват, следва да се представят документите по т. 4, по-горе за доказване на техническите възможности и/или квалификация на подизпълнителите
7.

Декларация от участника по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор.
8.

Други документи.
8.1. Списък на представените образци.
Плик 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”

1.

Техническо предложение (оригинал, в отделен запечатан плик с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, поставен в плика с офертата)
Плик 3 „Предлагана цена”

1.

Първоначално ценово предложение (оригинал, в отделен запечатан плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика с офертата)Дата _______. _______ .2016 година Подпис __________________________

Име и Фамилия ____________________
Печат

Приложение 2. Оферта за участие
поставя се в плик № 1
ОБРАЗЕЦ!

О Ф Е Р Т А
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Доставка на мобилни терминали“, идентификационен № PPD16-060

 1. Административни сведения. (Посочените данните са актуални към деня на подаване на офертата.)

Идентификационни показатели

Данни за участника

Наименование на участника:
ЕИК / БУЛСТАТ или ЕГН за участниците физически лица:

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)
Правно-организационна форма на участника, търговското дружество или обединения или друга правна форма:
Седалище:
    • пощенски код, населено място:
    • ул. / бул. №, блок №, вход, етаж
Адрес за кореспонденция:
    • пощенски код, населено място:
    • ул. / бул. №, блок №, вход, етаж
Телефон №:
Факс №:
Интернет адрес:
e-mail адрес:
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки в обединението, като се добавя необходимият брой полета)

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)
Трите имена, адрес
Трите имена, адрес
Трите имена, адрес
Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните
Лица: 1. ................................................................

 2. ...............................................................

 3. ...............................................................

Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:

IBAN:

BIC:


Титуляр на сметката:


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на мобилни терминали“, идентификационен № PPD16-060.


1. Заявяваме, че при изпълнение на предмета на поръчката няма да участват / ще участват

ненужното се зачертава

подизпълнители, за които прилагаме исканите документи и информация съгласно ЗОП и настоящата документация.


2. За изпълнението на поръчката предлагаме да извършим следните дейности:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.(общо описание на дейностите, които участникът предлага за изпълнение по предмета на поръчката)

Същите ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията и условията от документацията за участие в процедурата.


3. Други:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Посочете друга информация по предмета на поръчката и/или относно Вашата оферта, ако има такива).


4. Цената за изпълнение педмета на поръчката, условията и начина на плащане са съгласно приложената в настоящата оферта „Предлагана цена”, поставена в отделен запечатан непрозрачен плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.
5. Относно условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор прилагаме декларация съгласно чл. 56 ал. (1) т. 12 от ЗОП.
6. В случай, че бъдем избрани за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок като ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие, включително подписана от законния представител Декларация по чл. 6 ал. 2 от Закона за мерките за изпиране на пари (ЗМИП), съгласно образеца от Приложение 14 на настоящата документация, в посочения срок от Възложителя, но не по-късно от _______ работни дни (посочете броя на дните, за които ще представите всички документи) след получаване на решението за класиране.
7. Приемаме срока на валидността на нашата оферта да бъде ____________ (но не по-малко от 120 календарни дни) календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.
8. Декларирам/е, че представляваният от мен/нас участник не е лице, което участва в обединение, което е друг участник или е дало съгласие си като подизпълнител в офертата на друг участник в настоящата процедура.
9. Декларираме, че сме депозирали, учредили гаранция за участие в размер на ____________ (словом: ____________) лева.
10. Декларираме, че в настоящата оферта представяме 1 (един) брой образец на мобилно устройство, с което участваме в тази процедура и след приключване на процедурата изискваме / не изискваме (ненужното се зачертава) представения от нас образец на устройствата, предмет на тази обществена поръчка да ни бъде върнат обратно. За целта представеният от нас образец е придружен от фотографски снимки и/или каталог, от които е видно как изглеждат устройствата с техните индивидуализиращи ги белези (декларира се в случай, че участникът желае да му бъдат върнати образците обратно).
11. Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме документите, които се изискват, подредени съгласно приложения “Списък на документите, съдържащи се в офертата за участие”.
Приложение: Списък на документите, съдържащи се в офертата за участие.

Дата _______. _______ .2016 година Подпис __________________________

Име и Фамилия ____________________
Печат

Приложение 3. Декларация по чл. 47 ал. (9) от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП
поставя се в плик № 1
ОБРАЗЕЦ!

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП


Долуподписаният /-ната/ ________________________________________________________________,

в качеството ми на ______________________________________________________________________

(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 8 от ЗОП)

на ___________________________________________________________________________________,(участник / кандидат)

със седалище и адрес на управление: _____________________________________________________

_________________________________, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____________________, по повод участие в ____________________________________ за възлагане на обществена поръчка с предмет:

(вид на процедурата по ЗОП – открита/ограничена/договаряне или др.)

_________________________________________________________, идентификационен № _________(наименование на обществената поръчка)


Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
Удостоверявам липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от букви „а“ до „д“ от ЗОП:

 1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
Удостоверявам липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП:


 1. Участникът, когото представлявам:

а) не е обявен в несъстоятелност;

б) не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.


Забележка: Декларирането на обстоятелствата по тази част се отнася само за кандидат или участник – юридическо лице.
Удостоверявам липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОП:

 1. Представляваният от мен участник няма задължения към държавата и към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (в случай на допуснато разсрочване или отсрочване на задължениятапосочва се изрично); няма задължения, свързани с плащането на данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен.


Удостоверявам липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2, и т. 2а от ЗОП:

 1. Участникът, когото представлявам не е в производство за обявяване в несъстоятелност и не е сключил извън съдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от Търговския закон и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, нито дейността му е под разпореждане на съда, нито е преустановило дейността си.

 2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.

 3. Участникът, когото представлявам, не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка по смисъла на чл. 47, ал. 2, т. 2а от ЗОП.


Удостоверявам липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП:

 1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата  организация.

 2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участника е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелствата по точки …..….… от декларацията са:

..................…………………………………………………………………………………………………………………

..................…………………………………………………………………………………………………………………(посочват се публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства и кои са ако има такива)
Декларирам, че информация за обстоятелствата по точки……...… от декларацията, се предоставят служебно на Възложителя, от следните компетентни органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен): 

..................…………………………………………………………………………………………………………………

..................…………………………………………………………………………………………………………………

(посочва се компетентен орган, ако е налице такъв, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен служебно да предостави тази информация за тези обстоятелства на възложителя)
Декларирам, че ако участникът, когото представлявам бъде избран за Изпълнител на обществената поръчка, при подписване на договора за обществената поръчка ще представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата от настоящата декларация, в случай, че е неприложим чл. 47, ал. 10 от ЗОП.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

___________ / _______ година Декларатор:

(трите имена, подпис)1. Декларацията се попълва от физическото лице – участник или от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, в случаите когато кандидатът е юридическо лице.

2. Когато участник в процедурата е обединение, което не юридическо лице, декларацията се попълва от лицата по т.1 за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

3. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

4. В случай, че участникът има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, в декларацията следва да се посочат: влезлия в сила акт за установяване на задължението, размера на задължението, акта на компетентния орган, допуснал разсрочването или отсрочването.

Приложение 4. Списък с доставките, извършени през последните 3 (три) години с предмет, еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка
Поставя се в плик № 1
ОБРАЗЕЦ!

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за доставките, извършени през последните 3 (три) години с предмет, еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка

Долуподписаният /-ната/ ________________________________________________________________,

в качеството ми на ______________________________________________________________________

(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 8 от ЗОП)

на ___________________________________________________________________________________,(участник / кандидат)

със седалище и адрес на управление: _____________________________________________________

_________________________________, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____________________, по повод участие в ____________________________________ за възлагане на обществена поръчка с предмет:

(вид на процедурата по ЗОП – открита/ограничена/договаряне или др.)

_________________________________________________________, идентификационен № _________(наименование на обществената поръчка)


Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
през последните 3 (три) години считано до датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаните по-долу доставки, еднакви или сходни с предмета на конкретната обществена поръчка, както следва:Предмет на изпълнените доставки и кратко описание

Дата на изпълнение на доставката (начална и крайна дата на изпълнението)

Получател на доставката (наименование, ЕИК, адрес, телефон)

Лице за контакт при получателя на доставката (име, адрес, телефон)

1.

2.

...


Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница