Образец! списък на документите, съдържащи се в Офертатастраница2/3
Дата30.11.2018
Размер406.5 Kb.
1   2   3

Бележки:

 1. Под „еднакъв“ предмет ще се разбира доставката на мобилни терминали, а под „сходен“ предмет ще се разбира: производството и доставката; дистрибуцията; доставката или доставката, ремонта и поддръжката на мобилни терминали.

 2. Към декларацията трябва да бъдат предоставени доказателства за изпълнените доставки. Доказателство за извършените доставки се предоставят във формата и съгласно изискванията на чл. 51, ал. (4) от ЗОП (заверени от участника копия).


Минимално изискване: През последните три години участникът трябва да е изпълнил доставки на стойност не по-малко от 300 000,00 лв., с предмет сходен с предмета на обществената поръчка.

Дата _______. _______ .2016 година Подпис ________________________________


Име и Фамилия __________________________
Печат

Приложение 5. Декларация за липса на свързаност по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП
Поставя се в плик № 1
ОБРАЗЕЦ!
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП

за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП


Долуподписаният /-ната/ ________________________________________________________________,

в качеството ми на ______________________________________________________________________

(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 8 от ЗОП)

на ___________________________________________________________________________________,(участник / кандидат)

със седалище и адрес на управление: _____________________________________________________

_________________________________, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____________________, по повод участие в ____________________________________ за възлагане на обществена поръчка с предмет:

(вид на процедурата по ЗОП – открита/ограничена/договаряне или др.)

_________________________________________________________, идентификационен № _________(наименование на обществената поръчка)

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

Участникът, когото представлявам, не е свързано лице по смисъла на т. 23а от §1 от ДР на ЗОП и не е свързано предприятие по смисъла на т. 24 от §1 от ДР на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.


За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


___________ / _______ година Декларатор:

(трите имена, подпис)
Забележка: Декларацията се подписва от лице, което представлява участника самостоятелно или от лицата, които заедно представляват участника.

Приложение 6. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
Поставя се в плик № 1
ОБРАЗЕЦ!
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният /-ната/ ________________________________________________________________,

в качеството ми на ______________________________________________________________________

(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 8 от ЗОП)

на ___________________________________________________________________________________,(участник / кандидат)

със седалище и адрес на управление: _____________________________________________________

_________________________________, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____________________, по повод участие в ____________________________________ за възлагане на обществена поръчка с предмет:

(вид на процедурата по ЗОП – открита/ограничена/договаряне или др.)

_________________________________________________________, идентификационен № _________(наименование на обществената поръчка)

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Представляваното от мен дружество е регистрирано / не е регистрирано в юрисдикция с (невярното се зачертава)

преференциален данъчен режим, а именно: _______________________________________________.
2. Представляваното от мен дружество е свързано / не е свързано с лица, регистрирани в (невярното се зачертава)

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ____________________________________.


3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

4. Запознат съм с правомощията на възложителите по чл. 5, т. 3, букви „а“, „б“ и „в“ и чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, във връзка с § 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

___________ / _______ година Декларатор:

1. Информацията по т. 3 от декларацията се попълва в случай, че дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

2. Когато участникът / кандидатът е юридическо лице декларацията се представя лично от всички лица, посочени в член 47, ал. 4, т. 1 до т. 5, т.7 и т.8 от ЗОП, в зависимост от вида на юридическото лице.

3. Представя се лично от участникът / кандидатът – физическо лице, съгласно чл.47, ал.4, т.6 от ЗОП.

4. Когато участникът / кандидатът е неперсонифицирано обединение от физически и/или юридически лица, настоящата декларация се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, в съответствие с указанията по т. 2 и 3 по-горе.

5. Когато участникът / кандидатът предвижда да използва подизпълнител/и, декларацията се представя за всеки от подизпълнителите, от представляващия подизпълнителя.

6. Легалната дефиниция на понятието "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" се съдържа в § 1, т. 2 от ДР на ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.

7. Списък на юрисдикциите с преференциален данъчен режим се съдържа в § 1, т. 64 от ДР на ЗКПО.

8. Легалната дефиниция на понятието "Свързани лица" се съдържа в § 1, т. 3 от ДР на ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС във връзка с § 1 от ДР на ТЗ.

9. Забраната за участие на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица, както и на техните обединения, в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, се съдържа в изричната и повелителна разпоредба на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.

10. Изключенията от приложното поле на забраната по чл. 3, т. 8 са изчерпателно изброени в чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.

Приложение 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители
Поставя се в плик № 1

ОБРАЗЕЦ!


Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56 ал. 1, т. 8 от ЗОП

за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители

Долуподписаният /-ната/ ________________________________________________________________,

в качеството ми на ______________________________________________________________________(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 8 от ЗОП)

на ___________________________________________________________________________________,(участник / кандидат)

със седалище и адрес на управление: _____________________________________________________

_________________________________, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____________________, по повод участие в ____________________________________ за възлагане на обществена поръчка с предмет:

(вид на процедурата по ЗОП – открита/ограничена/договаряне или др.)

_________________________________________________________, идентификационен № _________(наименование на обществената поръчка)


Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. При изпълнението на обществената поръчка с горепосочения предмет, представляваният от мен участник ще използва подизпълнители, на които ще им бъдат възложени видовете работи както следва:
Подизпълнител (наименование и правноорганизационна форма)

Единен идентификационен код по чл. 23 от

Закона за търговския регистъра на подизпълнителя *Вид на работите от предмета на поръчката, които ще се предложат на конкретния подизпълнител

Дял на участието от общата стойност на поръчката (в %)

* когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, подизпълнителите - юридически лица или еднолични търговци, прилагат удостоверения за актуално състояние, а чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени: БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация, в случай, че подизпълнителят е обединение по ЗЗД, или в съответствие със законодателството на държавата, в която подизпълнителят е установен.


Декларираме, че ако при изпълнение на обществената поръчка ползваме подизпълнител/ подизпълнители, ще спазим следните изисквания:

а/ ще сключим договор за подизпълнение с посочения от нас подизпълнител, оригинален екземпляр от който ще предоставим на възложителя, ведно със съответните доказателства удостоверяващи, че не е нарушена забраната на чл.45а, ал.2 от Закона за обществените поръчки, в срок до три дни от сключването на договора.

б/ няма да сключваме договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл.47, ал. (1) или ал. (5) от Закона за обществените поръчки;

в/ няма да възлагаме изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не сме посочили като подизпълнители;

г/ замяна на посочен в офертата подизпълнител може да направим само в случаите, предвидени в чл. 45а, ал. (2), т.3 от ЗОП и при условие, че по отношение на новия подизпълнител не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. (1) и ал. (5) от ЗОП. В този случай, се задължаваме в тридневен срок от сключване на договора с новия подизпълнител да представим на възложителя оригинален екземпляр от него, ведно със съответните доказателства, че не е нарушена забраната на чл. 45а, ал. (2) от Закона за обществените поръчки.
Представляваният от мен участник приема да отговаря за действията, бездействията и работата на посочения/посочените подизпълнител/подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

Известно ми/ни е, отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

___________ / _______ година Декларатор:

(трите имена, подпис)Приложение 8. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнение на обществената поръчка
Поставя се в плик № 1

ОБРАЗЕЦ
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител


Долуподписаният /-ната _________________________________________________________________,

в качеството ми на ______________________________________________________________________(длъжност)

на ___________________________________________________________________________________,(наименование на подизпълнителя)

със седалище и адрес на управление: _____________________________________________________, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК ___________________________.Д Е К Л А Р И Р А М:


  1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с нестопанска цел – вярното се подчертава):

______________________________________________________________________________________

(наименование, ЕИК / БУЛСТАТ)

Изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на

______________________________________________________________________________________

(наименование на учостника в процедурата, който лицето е подизпълнител)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет ___________________________________________(наименование на обществената поръчка)

идентификационен № __________.
  1. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)


  1. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да участваме като участник в горепосочената обществена поръчка.

Във връзка с изискванията на обществената поръчка, приложено представяме следните документи: • представяне, включващо посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която ние сме установени и/или документи за регистрация;

 • декларации по чл. 47, ал. (8) от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. (1) и (5) от ЗОП (декларациите следва да бъдат по образците от документацията за участие);

 • доказателства за техническите възможности и/или квалификация, които доказваме със следните документи (съобразно вида и дела на участие на изпълнителя, при условията на т. 5. от Раздел 5. Съдържание на офертата за участие / Глава VI – Указание за изготвяне на офертата за участие от документацията за участие);

 • други документи – при условията на Раздел 5. Съдържание на офертата за участие / Глава VI – Указание за изготвяне на офертата за участие от документацията за участие:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________(посочете документи които прилагате, съгласно посочените изисквания от възложителя в документацията).
___________ / _______ година Декларатор:

(трите имена, подпис)
Бележка: Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва подизпълнители. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от един.
Приложение 9. Декларация по чл. 47, ал. 8 от ЗОП (представя се от подизпълнител)
Поставя се в плик № 1
ОБРАЗЕЦ!

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. (8) от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 47 ал. (1) и ал. (5)

Долуподписаният /-ната/ ________________________________________________________________,

в качеството ми на ______________________________________________________________________

(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 8 от ЗОП)

на ___________________________________________________________________________________,(участник / кандидат)

със седалище и адрес на управление: _____________________________________________________

_________________________________, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____________________, по повод участие в ____________________________________ за възлагане на обществена поръчка с предмет:

(вид на процедурата по ЗОП – открита/ограничена/договаряне или др.)

_________________________________________________________, идентификационен № _________(наименование на обществената поръчка)


Д Е К Л А Р И Р А М:
Удостоверявам липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от букви „а“ до „д“ от ЗОП:

В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
Удостоверявам липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП:

Подизпълнителят, когото представлявам:

а) не е обявен в несъстоятелност;

б) не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;Забележка: Декларирането на обстоятелствата по тази част се отнася само за подизпълнител – юридическо лице
Удостоверявам липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОП:

Подизпълнителят, когото представлявам няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (в случай на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията – посочва се изрично); няма задължения за данъци и вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен;


Удостоверявам липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП:

В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Представляваният от мен подизпълнител не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която подизпълнителят е установен), в които се съдържа информация за обстоятелствата по точки …….… от декларацията са:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (посочва се дали е налице публичен регистър, в който се съдържат декларираните обстоятелства и кой е той ако има такъв).


Декларирам, че информация за обстоятелствата по точки ……...… от декларацията, се предоставят служебно на възложителя, от следните компетентни органи:

………………………………………………….………………………………………………………...…………………………………………………………………….…………………………………………………………...……………… (посочва се компетентен орган, ако е налице такъв, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен служебно да предостави тази информация за тези обстоятелства на възложителя).


Известно ми е, че за посочване на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

___________ / _______ година Декларатор:

(трите имена, подпис)

1. Когато подизпълнителят е юридическо лице се представя декларация, подписана от лицата, посочени в чл. 47, ал. (4), т. 1 до т. 5, т.7 и т. 8 от ЗОП, в зависимост от вида на юридическото лице.

2. Представя се лично от подизпълнителят – физическо лице.

Приложение 10. Декларация от участника по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор
поставя се в плик № 1
ОБРАЗЕЦ!


Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ ________________________________________________________________,

в качеството ми на ______________________________________________________________________

(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 8 от ЗОП)

на ___________________________________________________________________________________,(участник / кандидат)

със седалище и адрес на управление: _____________________________________________________

_________________________________, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____________________, по повод участие в ____________________________________ за възлагане на обществена поръчка с предмет:

(вид на процедурата по ЗОП – открита/ограничена/договаряне или др.)

_________________________________________________________, идентификационен № _________(наименование на обществената поръчка)


Д Е К Л А Р И Р А М:
Съгласни сме и приемаме всички условия в проекта на договор от Глава VII от документацията за възлагане на обеществена поръчка. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, ще сключим договор по образец приложен в документите и приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на договора.
При подписването на договора ще приложим всички изисквани документи съгласно Раздел III от Глава VI на документацията възлагане на обеществена поръчка и ЗОП.

Дата _______. _______ .2016 година Декларатор:__________________________Име и Фамилия __________________________


Печат

Приложение 11. Техническо предложение
Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница