Образец! списък на документите, съдържащи се в Офертатастраница3/3
Дата30.11.2018
Размер406.5 Kb.
1   2   3

поставя се в плик № 2
ОБРАЗЕЦ!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

(ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Доставка на мобилни терминали“, идентификационен № PPD16-060

до: ___________________________________________________________________________________

от: _______________________________________________, със седалище гр.____________________

и адрес за кореспонденция _______________________________________________________________

тел.:_____/_______________, факс:_____/_______________, e-mail:_____________________________,При изпълнение предмета на обществената поръчка с предмет: _______________________________, идентификационен № _______, съобразявайки изискванията на възложителя, Ви предлагам следните условия при които бихме изпълнили поръчката, ако ни изберете за изпълнител:

1. Технически характеристики

Изискване на Възложителя

Гарантирано предложение на Участника

Марка
Модел
Производител (име и адрес)
Страна на производство
1.

Обкръжаваща среда

Работна температура: между -10оC и +50 оC, влажност до 95%, защита от падане от минимум 1м. височина
2.

Операционна система

Windows Mobile 6.5
3.

Процесор

Минимална честота 1 GHz Dual Core
4.

Памет

Минимум 512 MB RAM/1GB Flash + slot card microSD [да поддържа карта до 32 GB включително]
5.

Дисплей

touch-screen с минимална резолюция 480x640 pixels, VGA 3,5 inch или по-голям
6.

Клавиатура

numeric keyboard с възможност за въвеждане на буквени символи
7.

Баркод скенер

Скенер за баркод (1D, 2D)
8.

Камера

Дигитална камера 3.2 Megapixels, или повече, светкавица, автофокус
9.

Комуникация

USB 2.0 Highspeed, или по-голям, IEEE 802.11a/b/g, Dual 3.5G: GSM HSPA/HSUPA/EDGE
10.

GPS

Интегриран GPS модул
11.

Специални функции

Сензор за автоматично регулиране яркостта на екрана
12.

Основна батерия *

3 броя Литиево-йонна презареждаща се батерия 3600mAh; Минимум 50 часа на standby режим. 2 броя батерии се доставят с устройството, а 1 брой 12 месеца по-късно. Батериите трябва да са произведени в годината на доставка
13.

Backup батерия

Презареждаща се батерия, минимум 18mAh или кондензатор, осигуряващ енергия при липса на основната батерия
14.

Ремонти

Възможност за ремонт на повредено устройство (подмяна на екран, клавиатура и т.н.)
15.

Customization **

Software installing or configuring services
16.

Аксесоари ***

Зарядна станция (кредъл) позволяващ едновременно зареждане на основната и една резервна батерия, комплект AC захранване, стилус
17.

Дисплей протектор

1бр. протектор залепен на дисплея на устройството и 3бр. допълнителни протектора
18.

Гаранция и поддръжка

Четири години пълна безусловна гаранция на операционната система и устройството. Гаранцията следва да обхваща и щети нанесени от действия извън рамките на стандартната употреба

Бележки:

* В т.12. Основна батерия се има предвед, че доставката на мобилните терминали (устройства) се извършва с 2 (два) броя Литиево-йонни презареждащи се батерии. След писмена поръчка от страна на Възложителя (прибизително 12 месеца след доставка на устройствата), Изпълнителят доставя третата батерия, в срок до 15 календарни дни от приемане на поръчката. Батериите трябва да са произведени до 3 (три) месеца преди доставката им.

** В т.15. Customization се има предвид да бъдат инсталирани ОС и драйвери за периферните устройства на терминала (GPS, камера, инфраред и т.н.).

*** В т.16. Аксесоари под „комплект AC захранване“ се има предвид захранване на станцията (Cradle).

2. Срок на доставка:

Срок за доставка на мобилните терминали .............. календарни дни (но не повече от 30) от датата на писмена поръчка.3. Сервизно обслужване:

Гаранционен период – за срок от четири години предлагам пълна гаранция и обслужване, обхващащо ремонт, подмяна, сервиз, поддръжка на хардуера и операционната система, като ще има осигурени резервни части и поддръжка за него за гаранционният период.

Всички разходи по приемането и предаването на устройствата при гаранционен и извънгаранционен ремонт в посочен от Възложителя офис в гр. София, са за сметка на Изпълнителя.

Приемам да извършвам всички необходими сервизни услуги в гаранционния период.

Всички отклонения или дефекти по мобилните терминали ще бъдат отстранявани от Изпълнителя до …….. календарни дни (посочва се от участника) и за негова сметка.

4. Декларирам, че:

Ще доставя мобилните терминали с инсталирана операционната система Windows Mobile 6.5 или по-нова.

Мобилните терминали които ще доставя, ще бъдат ново, оригинално, неупотребявано, в производство към момента на подаване на оферта и ще бъдат произведени след 01.01.2016 г.

Доставката на мобилните терминали ще бъде придружена с Инструкция за употреба на български език.

Мобилните терминали (устройства) ще доставя с 2 (два) броя литиево-йонни презареждащи се батерии. След писмена поръчка от страна на Възложителя, ще доставя третата батерия, в срок до 15 календарни дни от приемане на поръчката. Батериите ще са произведени до 3 (три) месеца преди доставката им.

5. Декларирам, че мобилните терминали отговарят на следните изисквания и имат следните възможности:

 1. Да се инсталират успешно софтуер My Avis и навигационен софтуер Garmin, включително и да може бъде осъществено успешно свързване със сървъра на My Avis, както и оптималната резолюция на снимане на фотокамерата. Също така трубва да могат да се инсталират и всички необходими драйвери за връзка със периферни устройства, както и езици на клавиатурата (български и английски).

 2. Автоматично стартиране на GPS агента, като е необходимо устройството да може да се свърже с минимум три сателита и индикатора на устройството да показва, че е свързан със сателитите.

Забележка: Връзката със сателитите трябва да може да се осъществи до 5 (пет) минути от поставянето на устройството на открито.

 1. Приемане на информация от Отчетна единица, с всички изпратени данни от сървъра на My Avis. След две успешни синхронизации всички данни от отчетната единица трябва да са заредени на преносимия терминал.

 2. Сканиране на баркод на пломби, като е необходимо след сканирането серийния номер на пломбата автоматично да се визуализира в съответното поле.

 3. Автоматично снемане на GPS координати и след синхронизация GPS координатите да се прехвърлят на сървъра със стойност и време на снемане.

 4. Фотодокументиране чрез използване на опциите на My Avis. Необходимо е снимките да са ясни, да могат се запаметят в терминала, а след успешна синхронизация със сървъра снимките да са прехвърлени на сървъра и да бъдат изтрити от терминала.

 5. Ръчно снемане на GPS координати и след синхронизация GPS координатите да се прехвърлят на сървъра със стойност и време на снемане.

 6. Успешно въвеждане и запаметяване на постоянна информация.

 7. Синхронизация за обмен на данни със сървъра, като бъде осъществено успешно свързване със сървъра и всички въведени данни да се прехвърлят на сървъра.

Дата _______. _______ .2016 година Подпис ________________________________


Име и Фамилия __________________________
Печат

Приложение 12. Предлагана цена

поставя се в плик № 3
ОБРАЗЕЦ!

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Доставка на мобилни терминали“, идентификационен № PPD16-060

до: ___________________________________________________________________________________

от: _______________________________________________, със седалище гр.____________________

и адрес за кореспонденция _______________________________________________________________

тел.:_____/_______________, факс:_____/_______________, e-mail:_____________________________,ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й.

 1. Предложената цена за 1 (един) брой включва пълният комплект за доставка, съгласно таблицата „Технически характеристики“ от техническото предложение и е валидна за целия срок на договора.

 2. Цената е образувана франко склад на Възложителя в град София, ул. „Добринова скала“ №14.

 3. В единичните цени са включени всички разходи по изпълнение на доставката, включително: такси, мита, транспортни разходи и други съпътстващи разходи.


МИТО И МИТНИЧЕСКО ОСВОБОЖДАВАНЕ.

Митническото освобождаване се организира от и за сметка на възложителя, т.е. митото и митническите такси са за сметка на изпълнителя и същите са включени в предложените цени.


ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА.
Наименование

Марка, модел, производител, страна на производство

Единична цена,

лв. без ДДС1.

Мобилен терминал (пълен комплект съгласно таблицата „Технически характеристики“ от техническото предложение“)

(попълва се от Участника)

(попълва се от Участника)

(с думи: ………………)

Бележка: участниците оферират единична цена в лева без ДДС до втория знак след десетичната точка.
Настоящата предлагана цена е валидна за период от _____ календарни дни (не по-малко от 120), считано от крайната дата за подаване на офертите, посочена в обявлението.
Приемаме плащането да се извършва по банков път, в срок до 60 (шестдест) календарни дни, считано от датата на представяне на оригинал на фактура за стойността на доставката и документите, описани в договора.
Бележки:

В случай, че съществува разлика между изписаното цифром и словом, за вярно се приема изписаното словом.

В случай че някои от цените са уговорени в чуждестранна валута, различна от BGN лев, плащането се извършва в български лева, като превалутирането се извършва според курса на БНБ за лев към съответната валута, определен в деня на сключване на сделката.

Дата _______. _______ .2016 година Подпис ________________________________


Име и Фамилия __________________________
Печат

Приложение 13. Банкова гаранция за участие в процедура
поставя се в плик № 1
ОБРАЗЕЦ

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка
ПОЛЗВАТЕЛ: “ЧЕЗ Разпределение българия” АД – гр. софия
Известени сме, че нашият Клиент, _________________________________________________________

[наименование и адрес на участника],

(наричан по-нататък “Участник”), ще участва в обявената от

________________________________________________________________________.

[наименование на възложителя],

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ___________________________________, идентификационен № ________ [описва се предмета и/или съответната обособена позиция, ако има такава]


Запознати сме, че съгласно условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, Участникът е длъжен да представи със заявлението/офертата си гаранция за участие в процедурата.
Предвид горното, ние ___________________________________________ (името на банката, в

която е открита гаранцията) с ЕИК ______________, регистрирано седалище в ___________________, представлявана от ___________________ (по-нататък наричана “Банката”) се задължаваме пред ______________________________________ (наричан по-нататък “Възложител”) със сумата от ________________________________, чието плащане ще се извърши в полза на Възложителя, за което с тази гаранция Банката обвързва себе си и своите правоприемници.


Подпечатано с печата на горепосочената Банка на ___________ година.
Безусловно и неотменяемо се задължаваме, да изплатим при първо писмено поискване, на Възложителя, в рамките на валидността на гаранцията, сума не по-голяма от посочената по-горе, без да е необходимо Възложителят да обосновава своето искане. Достатъчно е в искането си за изплащане на сумата той да посочи, че същата му се дължи поради наличието на едно, две или всички, посочени по-долу обстоятелства:

 1. Ако участникът за възлагане на обществена поръчка оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на оферти и по време на нейната валидност;

 2. В случай, че Участникът е определен за изпълнител и след като е бил уведомен за това, по време на валидността на офертата му:

(а) не успее или откаже да сключи договора, ако това му е поискано;

(б) откаже или не успее в срок до един месец след получаването на решението за определяне на изпълнител да представи някой от изискуемите документи за сключване на договора, които са посочени в документацията за участие, в съответствие с чл. 42 на ЗОП.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване.

Тази гаранция ще бъде валидна до един месец след изтичане срока на валидност на офертата. В случай, че бъде предявено искане за изплащане на сумата, същото следва да постъпи в банката не по-късно от горепосочения срок.
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата.
дата: _________ година Банка: ____________________________

град: _________________

Изпълнителен директор

Име: _________________________________


Подпис и печат: _____________________

Приложение 14. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)
ОБРАЗЕЦ!

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)


Долуподписаният/ата: ......................................................................................................................................,(име, презиме, фамилия)

ЕГН: .......................................................,

постоянен адрес ...............................................................................................................................................,

гражданство .........................................,

документ за самоличност ................................................................................................................................,

в качеството ми на законен представител (пълномощник) на:

............................................................................................................................................................................,

вписано в регистъра при .................................................................................................................................,


Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:


 1. .......................................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН: .......................................................,

постоянен адрес ...............................................................................................................................................,

гражданство .........................................,

документ за самоличност ................................................................................................................................,
2. ........................................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН: .......................................................,

постоянен адрес ...............................................................................................................................................,

гражданство .........................................,

документ за самоличност ................................................................................................................................,
3. ........................................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН: .......................................................,

постоянен адрес ...............................................................................................................................................,

гражданство .........................................,

документ за самоличност ................................................................................................................................,
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране: Декларатор: ………………………………

…../…../………. (подпис)

Бележка: Декларацията се подава само от участник, избран за изпълнител - юридическо лице. При участник, избран за изпълнител – неперсонифицирано гражданско дружество по ЗЗД, подобна декларация при подписване на договора се предоставя от всяко юридическо лице, включено в състава на обединението. Тази декларация се подписва задължително от представляващия по актуална регистрация (по закон) съответното юридическо лице. Недопустимо е подписването на тази декларация от пълномощник на представляващия по закон.

Приложение 15. Банкова гаранция за изпълнение

ОБРАЗЕЦ!
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
за изпълнение на договор за обществена поръчка
ПОЛЗВАТЕЛ: “ЧЕЗ Разпределение българия” АД – гр. софия
Известени сме, че нашият Клиент, _______________________________ [име/фирма и адрес на участника],

наричан за краткост по-долу Изпълнител,

с Решение № / г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] на
______________________________________ [фирма на възложителя], наричан по-долу Възложител,
е избран за изпълнител в процедурата за възлагане на обществена поръчка идентификационен № ______ с предмет: [описва се предмета и съответната обособена позиция, ако има такава], с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.
Информирани сме, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на % [посочва се размера от обявлението на процедурата] от общата стойност на поръчката, а именно (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.
Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], ЕИК ..........................., с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.
Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас по куриер или чрез препоръчана поща или подадено на ръка, и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.
Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.
Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на ____________[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорните условия], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.
Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.
Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

 

дата: _________ година Банка: ____________________________град: _________________

Изпълнителен директорИме: _________________________________
Подпис и печат: _____________________


идентификационен № PPD16-060 2016 година /

Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница