Образец техническо предложениеДата16.04.2017
Размер80 Kb.
ОБРАЗЕЦ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


До: Природо-математическа гимназия "Академик Иван Ценов" гр.Враца

(наименование на Възложителя)

От:.........................................................................................................................................

(наименование на участника)

с адрес: ...................................................................................................................................


тел.: .................................., факс: ..................................., e-mail: ........................................
ЕИК: ..........................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с публичната покана и образците на документи от профила на купувача за участие в откритата от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана при условията и реда на чл.14, ал.4, т.2 ЗОП вр. глава осем „а”, чл. 101а от ЗОП с предмет: Доставки по пилотен проект в изпълнение на План за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 г.), Фаза 1: е-обучение 2015-2017г. за Природо-математическа гимназия "Академик Иван Ценов" гр.Враца, за:Закупуване на 6 броя високоскоростни Wi Fi рутери, съгласно приложената спецификация, за осигуряване на качествен интернет достъп в цялата сграда на училището, закупуване на 12 броя лицензи за софтуера за управление на класна стая - да поддържа операционни системи Windows, MAC OS, iOS, Android, Chromebook, за Природо-математическа гимназия "Академик Иван Ценов" гр.Враца,

ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде _______ дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Запознати сме с всички обстоятелства и условия за изпълнение на поръчката, а също и с образците на документите, публикувани от възложителя в профила на купувача.

Запознати, сме, че ако бъдем класирани на първо място, ще бъдем поканени за сключване на договор, ако офертата ни бъде одобрена от МОН. Ако офертата ни не бъде одобрена от МОН, възложителят ще обяви нова обществена поръчка за настоящата обособена позиция по реда на глава осма „а“ от ЗОП.

Задължаваме се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ни известни във връзка с участието в поръчката.

Запознати сме с проекта на договора за: Закупуване на 6 броя високоскоростни Wi Fi рутери, съгласно приложената спецификация, за осигуряване на качествен интернет достъп в цялата сграда на училището, закупуване на 12 броя лицензи за софтуера за управление на класна стая - да поддържа операционни системи Windows, MAC OS, iOS, Android, Chromebook, за Природо-математическа гимназия "Академик Иван Ценов" гр.Враца, и приемаме условията му. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще сключим договор по приложения в документацията образец. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, до изтичане на срока на договора.

Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:


Всички дейности по: Закупуване на 6 броя високоскоростни Wi Fi рутери, съгласно приложената спецификация, за осигуряване на качествен интернет достъп в цялата сграда на училището, закупуване на 12 броя лицензи за софтуера за управление на класна стая - да поддържа операционни системи Windows, MAC OS, iOS, Android, Chromebook, за Природо-математическа гимназия "Академик Иван Ценов" гр.Враца, ще бъдат реализирани в срок до 21.01.2016г. включително.
С настоящата техническа оферта Ви представяме нашата оферта със следните технически параметри за закупуване на 6 броя високоскоростни Wi Fi рутери, съгласно приложената спецификация, за осигуряване на качествен интернет достъп в цялата сграда на училището, закупуване на 12 броя лицензи за софтуера за управление на класна стая - да поддържа операционни системи Windows, MAC OS, iOS, Android, Chromebook, за Природо-математическа гимназия "Академик Иван Ценов" гр.Враца, съгласно указанията към участниците:Изискване на възложителя

Технически параметри,

предлагани от участника

Изисквания към 802.11a/b/g/n/ac Точките за Достъп
Изисквания към точките за достъп (ТД)

1. Точките за Достъп (ТД) трябва да поддържат 802.11a, 802.11b, 802.11g стандарта. ТД също трябва да поддържат 802.11n стандарта в 2.4 и 5 GHz лентите едновременно. ТД също трябва да поддържат 802.11 ac стандарта в 5 GHz лентата.


2. ТД трябва да поддържат WPA2 Personal/Enterprise оторизация и AES/CCMP кодиране.
3. ТД трябва да бъдат сертифицирани от Wi-Fi Alliance и да поддържат: WMM, WMM-PS, 802.11d, 802.11h и 802.11e.
4. ТД трябва да отговарят на следните регулаторни изисквания:
САЩ:

FCC CFR 47 Part 15B; 15.107, 15.109

FCC CFR 47 Part 15C; 15.247

FCC CFR 47 Part 15E; 15.407


Канада:

ICES-003


RSS-GEN

RSS-210 Annex 8

RSS-210 Annex 9
Европа:

EN 50385


EN 62331

EN 60950


ETSI EN 300 328

ETSI EN 300 019

ETSI EN 301 489

ETSI EN 301 893

5. ТД (вкл. Моделите с 3 потока) трябва да могат да бъдат захранвани от 802.11af PoE.
6. ТД трябва да поддържат Transmit Beamforming (Формиране на насочени лъчи при предаване).
7. ТД трябва да поддържат технология на адаптивни насочени антени. Тази технология трябва да може да насочва енергията в необходимата посока и да минимизира интерференцията от други устрийства. Още:

а. Специфицирайте броя адаптивни насочени антенни елементи

b. Специфицирайте дали антената може да се пренастройва от вертикална към хоризонтална поляризация

с. Антената трябва да осигури минимим 4dBi физическо усилване и минимум 10dB подтискане на интерферентни сигнали


8. ТД трябва да поддържат следните техники:

a. Polarization Diversity с Maximal Ratio Combining (PD-MRC)

b. Maximum Likelihood Decoding (MLD)

c. Low Density Parity Check (LDPC)

d. Space Time Block Coding (STBC)

e. Packet Aggregation

f. Round Trip Time (RTT) & Delay of Arrival (T-DoA) Time-Client distance измерване for “tagless” услуги по позоциониране
9. ТД трябва да поддържат DFS (Dynamic Frequency Selection) в 5Ghz лента и да са минимум EN 301 893 v1.6.1 съвместими.
10. Трябва да има механизъм за сигурност в комуникацията ТД-Контролер.
11. ТД трябва да могат да бъдат автоматично обновявани с нова версия на софтуера
12. ТД трябва да могат да бъдат внедрявани в същия LAN/IP subnet като контролера или в друг subnet разделен с рутери.
13. ТД трябва да поддържат селкция на канала по следните методи:

a. автоматично

b. автоматично чрез background scanning (сканиране)

c. ръчно
14. ТД трябва да могат да адаптират радиоканалите, за да осигурят максимален капацитет


15. ТД трябва да поддържат приоритизиране на лентата от 5ГХц
16. Apple са приели 802.11k and 802.11r стандартите, за да могат да осигурят “незабележим” роминг на устройствата по време на VoIP разговор и затова ТД трябва да поддържат тези стандарти.
17. ТД трябва да поддържат механизъм на “air-time fairness”
18. ТД трябва да поддържат балансиране на броя абонати
19. ТД трябва да поддържат 802.11 стандартни MAC протоколи
20. ТД трябва да са работоспособни дори когато не са свързани към Ethernet port и да се свържат към Основната мрежа по радиотехнология.
21. Антените на ТД трябва да са вградени в радио хардуера

a. Външни антени трябва да могат да се поддържат за ТД за външен монтаж


22. ТД трябва да имат следните монтажни характеристики

a. Монтаж на тавани

в. Механизъм за превенция на кражби
23. ТД трябва да имат най-малко два Ethernet порта. Също:

a. Ethernet портовете трябва да могат да се администрират дистанционно

b. Ethernet портовете трябва да поддържат 802.11q VLAN tagging и Trunk, General и Access режими

c. Ethernet портовете трябва да поддържат 802.1x Authenticator или Supplicant режими


24. ТД трябва да поддржат 802.1q VLAN tagging и tagging на всеки WLAN.
25. ТД трябва да поддържат до 500 едновременни връзки
26. ТД трябва да поддържат минимум 16 BSSIDs за ТД за различни потребителски услуги.
27. Air-time ефективността трябва да е максимална
28. ТД трябва да поддържат функцията Спектрален Анализ
29. ТД трябва да поддържат ToS тагвани пакети.
30. ТД трябва да поддържат multicast към unicast.
31. ТД трябва да поддържат DHCP опция 82
32. Администратора трябва да може да изключва светлинната индикация на устройствата
33. За целите на поддръжката Администратора трябва да може да прихваща пакети.
34. ТД за външен монтаж трябва да са IP-67 ,-40°C до 65°C.
35. ТД за външен монтаж трябва да имат втори PoE out порт за захранване на ССТВ камери.
36. ТД трябва да поддържат т. нар Native User Onboarding (Zero-IT Activation)– да имат вградена функция за автоматично осигуряване на клиенти с даден профил за връзка, без администриране от ИТ персонал.
37. ТД трябва да могат поддържат функционалност PSK (pre shared key) спрямо отделния потребител по сигурен и скалируем начин.
38. ТД трябва да могат да осигуряват функционалност за наличие на отделни мрежи за гости и генериране на акунти за гости като оторизация на гости с парола по време, оторизация без парола, възможности за промяна логото на портала за гости, изпращане на генерирана парола за гости по е-мейл, генериране на парола за гости за неограничен брой гости.
39. ТД трябва да могат да осигуряват функционалност по разпознаване на приложенията използвани от свързаните WiFi клиенти.
40. TД и системата за конфигуриране, наблюдение и управление трябва да притежават изброената по-долу функционалност.
Функционалност Описание

Адаптивни антени - Точките за достъп трябва да притежават адаптивни антени (антенни решетки) способни да генерират различни модели на приемане на полезния сигнал и да формират тесни насочени лъчи при предаване за осигуряване на максимално качество, намаляване на смущенията, увеличаване на капацитета и надеждността.

Портал за връзка на потребителите - Native user Onboarding (Zero-IT Activation) - Трябва да има вграден портал за автоматично свързване на потребители с даден профил на връзка, без ИТ администрация.

Генериране на т.нар Pre Shared key за отделен потребител (DPSKTM) - Динамичната PSK технология трябва да позволи обезпечаване на индивидуален ключ за всеки потребител по сигурен, скалируем и лесен начин.

Polarization Diversity with MRC (Maximal Ratio Combining ) - Интелигентните антени трябва да поддържат едновременно хоризонтална и вертикална поляризация, за да осигуряват винаги отлично качество на връзка при непрекъснато променящото се местоположение на крайните у-ва.

Достъп за гости - Напълно интегрирана фунционалност за гости със следните характеристики

• Удостоверяване с индивидуална парола

• Удостоверяване без парола

• Възможност за индивидуално лого на Web портала за гости

• Възможност за свързване през Web портала на Zero-IT активиране на у-ва

Портал за гости

• Изпращане на паролата за гости през Email или SMS

• Генериране на парола за неограничен брой гости едновременноРазпознаване и статистика за използваните приложения - Тази функционалност трябва да разпознава автоматично и показва 10-те най-често използвани приложения от клиентите. Трябва да има възможност за добавяне на допълнителни приложения за показване. Трябва да може да се формират политики по забрана на дадени приложения на база име на домейн или номера на портове.

Графичен интерейс - Wizard базирана конфигурация. Всички менюта трябва да са бързо достъпни и лесни за конфигуриране.

Предлагаме следния гаранционен срок: …………………


До подписване на договор, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.


Дата………………...г. ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница