Общ хорариум – 60 часа Време и място: Сряда 14. 30 – 17. 30 ч, зала 2013 КонсултацииДата31.05.2017
Размер38.56 Kb.
#22529
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

======================================================

Катедра “Икономикс”, проф.д.ик.н. Румен Гечев

Учебна дисциплина “ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

2011г
Общ хорариум – 60 часа

Време и място: Сряда 14.30 – 17.30 ч, зала 2013

Консултации: Сряда 09.30-11.300 ч в кабинет 4014, тел. 8195-513

E-mail: rgechev@unwe.acad.bg

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН
 1. Икономическа политика в условията на пазарна икономика – същност, необходимост, еволюция. Релацията пазарна свобода и пазарно регулиране. Основни модели на икономическа политика. Система от национална приоритети за социално-икономическото развитие.
 1. Фискална политика – инструменти, приоритети, баланс между обществени, корпоративни и индивидуални интереси. Модели на данъчна политика. Използване на бюджетната политика като средство за въздействие върху структурата и динамиката на растежа. За и против политиката на субсидиране. Управление на държавния дълг. Предимства и недостатъци на “плоския данък” в България. Бюджет и бюджетна политика на ЕС.
 1. Монетарна политика – институционални основи, ролята на Централната банка и на др. държавни институции. Модели на монетарна политика за постигането на ниско инфлационен и балансиран икономически растеж при висока заетост. Необходимост от координация между монетарната и фискалната политика
 1. Принципи и механизми на системата на “Паричен съвет” и неговите особености в България. Предимства и недостатъци на паричния съвет – сравнителен анализ със системата на управляемо плаващите валутни курсове.
 1. Европейска централна банка и Европейски монетарен съюз. Подготовка и присъединяване на България към ЕМС – предимства и предизвикателства. Особености на прехода от национална към над-национална монетарна политика. Хармонизация между политиката на ЕЦБ и БНБ. 1. Политика на доходите и заетостта. Правителствени програми за увеличение на заетостта – инструменти, резултати, сравнителен анализ. Възможности за пряко и косвено въздействие върху формирането на доходите в обществения и частния сектор. Релацията производителност на труда : доходи. Възможности за ускоряване на процеса на изравняване на доходите в България със средните показатели за ЕС. Защитни социални мрежи за крайно бедните домакинства.
 1. Иновационна политика – цели, инструменти, резултати. XXI век- „Икономика на знанието“. Перспективи за българската икономика и възможности за преструктуриране към производство на стоки и услуги с висока добавена стойност.
 1. Държавна политика за насърчаване на преките чужди инвестиции /ПЧИ/. Въздействието на обема и структурата на ЧИ върху отделните компоненти на платежния баланс, стабилността на валутния пазар, експортния потенциал на страната и върху пазарната конкуренция. Обем и роля на чуждите портфейлни инвестиции.
 1. Глобализация на световното стопанство и засилване на конкуренцията: САЩ, ЕС, Китай, Япония. Външнотърговска политика на ЕС. Управление на платежния баланс на България.
 1. Икономическа политика за устойчиво развитие. Критерии и показатели за устойчиво развитие. Релацията икономически растеж : социално-икономическо развитие. Екологични стандарти и конкурентоспособност.Препоръчителна литература


 1. Дж. Кейнс. Обща теория за заетостта, лихвата и парите. С., Princeps, 2001г

 2. М. Фридман. Немирството на парите. С., ИК “Дамян Яков”, 1994г

 3. М. Фридман и Р. Фридман. Свободата на избора. С., Изд. “Дамян Яков”, 1997г

 4. Дж. Стиглиц. Икономика на държавния сектор, С., издателство на УНСС “Стопанство”, 1996г

 5. Г. Манлиев /обща редакция/. Икономика на обществения сектор. Адаптирано издания от Brown, C. и Jackson, P., Изд. “Пъблиш Сайт-Агри”, 1998г

 6. Хр. Вучева. Икономическа политика в периода 1991-2000г, Изд. На УНСС “Стопанство”, 2001г

 7. М. Бункина и А. Семенов. Экономическая политика. М., 1999г

 8. А. Мовсесян. Либерализм и Экономика., М., “Логос”, 2003г

 9. Р. Мъсгрейв и П. Мъсгрейв. Държавни финанси: Теория и практика.С., издателство “Отворено общество”, 1998г

 10. Р. Гилпин. Глобална политикономия, С., издателство “Дамян Яков”, 2003г.

 11. И. Балабанов и др. Бюджетна, образователна, научна и технологична политика на държавата за конкурентоспособно икономическо развитие, С., Издателство на БАН “проф. М. Дринов”, 2004г

 12. Gechev, R. Sustainable Development: Economic Aspects (2005). Indianapolis, IND, USA: University of Indianapolis Press (262 pages);

 13. Gechev, R. Economic policy of sustainable development in the countries of transition towards a market economy in Contemporary Post Keynesian Analysis (2004), L.Wray amd M. Forestater, Eds., USA: Edward Elgar, pp.157-172;

 14. Gechev, R. Environmental taxes and economic growth (2002), in “Konsolidace Vladnuti a Podnikani v Ceske Republice a v Evropske Unii”, Prague, Czech Republic: Matfyzpress (Charles University), pp. 25-43;

 15. Gechev, R. The Role of Foreign Investment during the Bulgarian Transition to a Market Economy. (1995), in: Dobrinsky, R. & Landesmann, M., Transforming Economies and European Integration. Aldershot, UK: Edward Elgar, pp.290-296;

 16. Gechev, R. Belizean Economy in the Globalizing World (2008), Chapter in the Book “Small Economies and Global Economics”, Ram Pillarisetti et al. (Ed.), USA: NOVA Sciences Publishing Co., pp. 347-359;

 17. Gechev, R. Doing Business in the Developing Countries (Chapter 14th), TEXTBOOK “ International Business: A Global Perspective”, M. Katsioloudes and S.Hadjidakis (Eds), USA, UK: Butterworth- Heinemann, February 2007, pp.483-509;

 18. Gechev, R. Doing Business in the Emerging Economies (Chapter 16th) TEXTBOOKInternational Business: A Global Perspective”, USA, UK: Butterworth-Heinemann (USA, UK), February 2007, pp.547-659

 19. Gechev, R. The Institutional Framework for Sustainable Development in Eastern Europe, in Reforming the State without Changing the Model of Power?On administrative reform in post-socialist countries, Oleinik, A., Editor, London and New York: Routledge, 2008,pp.38-55;

 20. Gechev, R. The Institutional Framework for Sustainable Development in Eastern Europe (2008), in Административные реформы в контексте властних отношении, Eds., Oleinik, A. and Gaman-Golutvinoj, O., Eds., Moscow, Russia: ROSSPEN (in Russian language), pp.203-217;

 21. Gechev, R. Global Financial Crisis and Market Reforms in Bulgaria -Lessons for Ukraine, in "Ukraine through Transition, Kiev, Alterpress, Ukraine:Harvard Institute for International Development (HIID), 2000, pp.187-195;

 22. Gechev, R. Violence, Political Turbulence and Economic Development in the Balkans, Journal of Development, UK: Palgrave Macmillan, Vol. 47, 2004, pp.;81-88

 23. Gechev, R. The Institutional Framework for Sustainable Development in Eastern Europe, Journal of Communist Studies and Transition Politics, Volume 24 Issue 1, pp.54-67, UK: Routledge, March 2008, pp.54-68;

 24. Gechev, R. Economic reforms in Bulgaria. Journal of "East European Trade", No.2, 1989, Delhi, India;


Формиране на крайната семестриална оценка:


 1. Презентации – 30 %

 2. Участие в дискусии – 20 %

 3. Семестриален изпит /писмен/ - 50 %


Забележка: студентите получили Слаба оценка от текущ контрол /презентации и дискусии/ не се допускат до семестриален изпит. В този смисъл, съгласно Закона за Висшето образование, посещението на занятията за редовните студенти е задължително.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница