Общ обем на прочетени и анализирани учебници за VІІ и VІІІ клас изразен в страници е над 8 500 / осем хиляди и петстотин страницистраница1/3
Дата31.12.2017
Размер0.51 Mb.
#37962
ТипАнализ
  1   2   3

Анализ на учебното съдържание в учебниците за 7 и 8 клас

Критерии: Възраст, Религия, Пол

Общ обем на прочетени и анализирани учебници за VІІ и VІІІ клас изразен в страници е над 8 500 / осем хиляди и петстотин страници/
Учебниците, който се ползват в системата на народната просвета са разработени от автори, определени от издателствата – вносители на проекти на учебници за одобрение от Министерство на образованието, младежта и науката. Учебното съдържание в тях е определено от утвърдени учебни програми, в които са разписани темите, ядрото на учебното съдържание, основни понятия по теми, очаквани резултати на ниво учебна програма, възможности за между предметни връзки, очаквани резултати по теми. Очакваните резултати на ниво учебна програма съдържат стандартите, чието постигане се осъществява чрез усвояване от учениците на основни понятия от определена научна област и интерпретирането им в различен контекст. Във всеки стандарт са уточнени и изброени отделните очаквани резултати, които водят до постигането на съответния стандарт в края на учебната година.

Учебниците са отражение и продукт на учебната програма. Ако учебното съдържание е обемно или претоварено с много понятия, термини, дати събития и факти, то е защото в учебната програма е разписано всичко това, което задължително трябва да е включено и в учебника по съответния учебен предмет.

Процедурите за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала и изискванията, на които трябва да отговарят учебниците са разписани в следните нормативни документи:


 • Наредба № 5 от 15.05.2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала;

 • Наредба за учебниците и учебните помагала приета с ПМС № 104 от 10.05.2003 г.

С наредбата се определят държавните образователни изисквания за учебници и учебни помагала, които се отнасят до съдържанието, графичния дизайн и полиграфическото изпълнение.

Учебник по смисъла на наредбата е произведение, създадено в резултат на творческа дейност, което е одобрено от министъра на образованието и науката или от министъра на културата за осигуряване на училищното обучение. Учебникът е предназначен за ученика и подпомага цялостно обучението му по определен учебен предмет в съответния клас за овладяване на знания, умения и формиране на отношенията или за придобиване на професионални компетенции, определени с държавните образователни изисквания по чл. 16, т. 3, 7 и 8 от Закона за народната просвета и с учебните програми.


Изискванията към съдържанието на учебника включват изисквания за съответствие с учебната програма и изисквания към текста и извън текстовите компоненти, структурирането и езика.
Изискванията за съответствие на съдържанието на учебника с учебната програма по учебния предмет или модул се отнасят до:

 1. Целите на обучението;

 2. Очакваните резултати от обучението за съответния клас;

 3. Очакваните резултати по теми;

 4. Понятията и между предметните връзки.


Изискванията към структурирането на учебника са:

 1. Съответствие между структурните компоненти на учебника и логиката на учебната програма;

 2. Последователност и взаймносвързаност на структурните компоненти;

 3. Наличие на допълнителни текстове в зависимост от възрастовите особености и спецификата на учебния предмет – документи, биографични и научни сведения, статистически данни и др.;

 4. Наличие на справочен апарат – пояснителни текстове /забележки, разяснения/, речници, указатели, таблици, символи, съкращения, приети в дадена област на науката;

 5. Наличие на апарат за ориентиране – съдържание, шрифтови и цветови откроявания, указатели, колонцифри и др.;

 6. Наличие на апарат за организиране на усвояването – въпроси, задачи, теми за самостоятелна работа, систематизиращи и обобщаващи таблици.


Изискванията към стила на учебника са:

 1. Съответствие с книжовно езиковите норми;

 2. Съответствие с терминологията и езика на съответната научна област;

 3. Последователност и единност в употребата на термини и символи;

 4. Достъпност на езика и стила на изложение/ за всяка възрастова група деца и ученици/;

 5. Яснота и точност на езика.


Фактори оказващи влияние за сложността, неразбираемостта, неяснотата и обемността на учебниците:

І. Учебниците са отражение и продукт на учебната програма. Ако учебното съдържание е обемно или претоварено с много понятия, термини, дати събития и факти, то е защото в учебната програма е разписано всичко това, което задължително трябва да е включено и в учебника по съответния учебен предмет.

ІІ. Един от факторите, водещ до неразбиране на текста в учебниците е авторския колектив. Преобладаваща част от авторите са преподаватели във висшите училища. Академичността на изразяване и логическата структура на изложение и построяване на урочната единица не винаги съответства на възрастовите изисквания за разбираемост. Малко са авторите от академичната общност, които успяват да пишат достъпно, ясно и разбираемо за училищна възраст. Участието на учители – автори ще повлияе в положителна насока на повишаване разбирането на учебното съдържание в учебниците. Този факт е общоизвестен и доста коментиран, но издателствата залагат на авторитетите на професори, доценти, които дават друго лице на изданието. Разбира се може би това е комерсиален елемент, подпомагащ представянето и избирането на учебника, но не е взет като основен обект и субект Ученикът, за когото всъщност е предназначен като творчески продукт.
Учебна програма по История и цивилизация за 7 клас

Праистория и античност

Хорариум: 51 учебни часа

Образованието по история притежава изключителни възможности за формиране на духовна и гражданска идентичност у съвременния човек

Съвременната концепция за обучението по история предопределя неговата основна роля за подготовката на младите българи в тяхната ориентация, адаптация и реализация в съвременното демократично общество. Обучението развива нагласите им за активно гражданско участие в социалния живот в условията на културно многообразие и глобализация.

Целите на обучението по История и цивилизация в VІІ клас са:


 • да представи държавно-политическата традиция, създадена през Античността като начало на историята на човешката цивилизация и фундамент на съвременния свят;

 • да развива ценностната система на учениците чрез представяне идейното и естетическо богатство на античната култура;

 • да развива представи за динамиката и еволюцията на ценностите от епохата на Античността, заложени в основата на съвременната цивилизация;

 • да формира разбиране за древното минало и многообразието на културно историческата традиция в съвременните български земи;

 • да формира представи за културно интеграционните процеси като феномен, надхвърлящ политически, пространствени и времеви граници;

 • да разкрива съвременните проекции на античния идеал за човека и ги превръща в мотив за лична позиция и поведение.1. Учебник История и цивилизация за 7 клас издателство „Просвета-София” АД, автори Константин Бошнаков, Теодор Леков и Мария Радева
Брой теми от съдържанието на учебника – 37,

общ обем – 191 страници

В учебника има 6 теми / 6 урока/ свързани с въпросите на религията, религиозните култове, богове и герои, общество и религия, раждането на християнството, християнската религия и църква.

Постигнат е много добър баланс между различните аспекти на историческото съдържание – общество, политика, стопанство, изкуство, религия, всекидневие, манталитет.

Посредством разработените теми учениците се ориентират към значими ценности на съвременността – права на човека, върховенство на закона, демократични ценности.
- По отношение на признак ВЪЗРАСТ:

Наличие на:

1. Обширен обем от текст и много нови понятия в една урочна единица.

2. Изречения построени в обратен словоред и трудноразбираема логика. Изисква от ученика многократно прочитане до достигане на разбиране и осмисляне

3. Несъобразени текстове с възможностите на учениците за осмисляне на обема в цялост и единност;

4. Някои от текстове са тежки, обременени със сложни понятия за възрастовите особености на учениците, свързани с разбирането на основните художествени послания;

5. Липсват елементи за изграждане на умението за анализ, съставяне на план и пресъздаване на текст.
2. Учебник История и цивилизация за 7 клас издателство „Булвест 2000”, автори Васко Арнаудов, Цветан Цветански и Екатерина Мхайлова

Брой теми от съдържанието на учебника – 37,

общ обем – 191 страници
- По отношение на признак РЕЛИГИЯ:

В цикъл № 5 от учебника „Античният човек пред боговете – давам, за да дадеш” са разгледани 6 теми / 6 урока/ свързани с въпросите на религията, религиозните култове, богове и герои, общество и религия. Религиозните култове в Древния Изток – Египед и Месопотамия, Йехова и неговият народ – юдаизъм, Гръцко-римският пантеон – религиозни вярвания и култове, начало на христовата пропавед – християнската религия и църква /І-ІІІ в./, религиозните вярвания на траките, богове и герои – античните митологии.

Учебното съдържание поднесено точно изгражда в учениците разбиране и отношение към епохата и религиите и яснота относно религиозните вярвания.
- По отношение на признак ВЪЗРАСТ:

1. Добро композиционно структуриране на текст и илюстрации, което благоприятства зрителното възприемане и ориентиране на ученика.

2. Използваният шрифт е лесен и приятен за четене и също е плюс в посока възприемане.


 1. Наличие на изречения построени в обратен словоред и трудноразбираема логика. Изисква от ученика многократно прочитане до достигане на разбиране и осмисляне.

 2. Наличие на текст, който не дава ясен отговор и знание, което след това се очаква ученикът да покаже / пр. стр.78, текста касаещ „Свинкс - скулптура” и отговора на Едип/.

 3. Има прекалено голям обем от текст, свързан с овладяването на теоретични знания.


- По отношение на признак РЕЛИГИЯ:

Не се откриват дискриминационни текстове и илюстрации.


3. Учебник История и цивилизация за 7 клас издателство „АзБуки – Просвета” АД, автори Маргарита Димова, Диляна Ботева–Боянова и Румяна Кушева

Брой теми от съдържанието на учебника – 37,

общ обем – 192 страници
- По отношение на признак РЕЛИГИЯ:

- Няма елементи, текстове и илюстрации с дискриминиращ характер


- В учебника са разработени 6 теми / 6 урока/ свързани с въпросите на религията, религиозните култове, богове и герои, общество и религия, раждането на християнството, християнската религия и църква.

- Няма елементи, текстове и илюстрации с дискриминиращ характер

- По отношение на признак ВЪЗРАСТ:


 1. Има прекалено голям обем от текст, свързан с овладяването на теоретични знания.

 2. Използваният шрифт не лесно четим и може да затрудни възприемането.

3. Много добро композиционно структуриране на текст и илюстрации, което благоприятства зрителното възприемане и ориентиране на ученика.
Изводи:

І. И в трите представени учебника няма предпоставки за дискриминационни въздействия – темите свързани с религия са разгледани обективно и по отношение на възрастта на учениците не създава затруднения за разбиране и осмисляне на религиозните вярвания, култове, богове, символи на различни народи и общности.

Придобитите знания за различие на етноси, култури, религии, митове са добра предпоставка за приемане на различията – различния човек, различни традиции, различни религии, различни интереси и формиране на правилни отношения и взаимоотношения.

ІІ. Относно обем, стил на изложение и трите учебника биха могли да създадат известни затруднения в разбирането, осмислянето и възможността за лесно възпроизвеждане на учебното съдържание


Учебен предмет Технологии

Учебната програма по Технологии за 7 клас, продължава да надгражда знанията и придобитите умения на учениците формирани до този момент в часовете по учебен предмет Бит и техника от културно образователна област „Бит и технологии”. Обучението е наситено с дейности с интелектуален и практически характер под формата на лабораторно-практически упражнения. Технологичната култура изисква действено-практическо отношение към трудовите процеси и стремеж за практическо усъвършенстване на учениците и хармонизиране на природната среда с бита и екологията.

В учебниците за 7 клас са предвидени следните цикли от теми: „Техниката”,”Материалите”, „Конструиране и техническа документация”, „Компютърна техника и комуникационни технологии”. Учебното съдържание представлява преход между основния етап на общообразователната подготовка и периода, в който за голяма част от учениците се извършва начална професионална ориентация или конкретен избор за бъдещата квалификация в една или друга професионална област. За това учебното съдържание е насочено към предоставяне на знания за стопанството на държавата, информиране за професиите.
4. Учебник Технологии за 7 клас на издателство „Булвест 2000” ООД, автори Любен Колев, Христо Патев, Пламен Петров и Иван Иванов

Брой теми от съдържанието на учебника – 16,

общ обем – 87 страници
- По отношение на признак ВЪЗРАСТ:

Много добре систематизирано учебно съдържание.

След всяка тема са изведени и оцветени в различен цвят рубрики със задачи 1. „Помислете и отговорете” и 2. „Направете сами”. Наличието им създава предпоставки за обобщаване и конкретизиране на най-важното от темата, както и да развие самостоятелно практическо изпълнение на задачи и приложение в ежедневието и живота на подрастващите.
- По отношение на признак РЕЛИГИЯ:

Предвид спецификата на разглежданата проблематика няма дискриминационни текстове или илюстрации.


Общо дискриминиращи предпоставки – наличие на препратки към сайтове, за което ползване се изисква наличие на компютър и достъп до интернет мрежата – стр 56, 64,
- По отношение на признак Пол

В тема № 6 – Професионални дейности при разработване, производство и експлоатация на технически обекти – стр. 33 са представени 5 снимки на мъже в тези професионални области и само 1 снимка , която само по силуетите може да се гадае, че са жени. Полово неравнопоставени са дадените примери на онагледяване. Наличие на дискриминационно отношение към жените.


5. Учебник Технологии за 7 клас на издателство „Просвета-София” АД, автори Ваня Георгиева, Любен Витанов, Георги Кендов и Диана Митова

Брой теми от съдържанието на учебника – 16,

общ обем – 91 страници
- По отношение на признак ВЪЗРАСТ:

Стилът на разработените теми е разбираем, точен и актуален.

Обемът на темите е възрастово съобразен и позволява в рамките на един учебен час да се възприеме.
Препоръка: Когато илюстративния материал е снимков, от конкретен обект, за да се създаде пълна представа у ученика е удачно да се изпише къде е мястото му, град, държава, континент. Пр. стр. 69, стр. 70, 71 в тема № 14, „Основи на конструирането”, показаните снимки на съвременни мостови конструкции – да се конкретизира къде в света са построени. По този начин ще се разшири и задълбочи представата за обектите.
- По отношение на признак РЕЛИГИЯ:

Предвид спецификата на разглежданата проблематика няма дискриминационни текстове или илюстрации.


- По отношение на признак ПОЛ

Стр. 73, тема № 15, - на приложената илюстрация с текст – „Кулинарните технологии са едни от най-рано възникналите технологии в човешката практика”- са изобразени само жени - приготвящи храна.


Общо дискриминиращи предпоставки – наличие на препратки към сайтове, за което ползване се изисква наличие на компютър и достъп до интернет мрежата – стр. 9, 28, 30, 32, 60, 63, 64, 82, 90. Достатъчно много пъти е необходимо ученикът да има технически достъп, за да получи посочената информация. И в училище оборудваните компютърни кабинети не са изобилстващи нито като брой нито като възможност за едновременно ползване от целия клас, чиито брой деца надвишава броя на компютрите в един кабинет. Да не коментирам наличието на компютър във всеки дом или компютърен клуб във всяко населено място.

Препоръка: Цитираните сайтове могат да фигурират в Ръководство за учителя, което е към всеки учебник. По този начин в зависимост от спецификата на учениците в съответен клас, училище и населено място учителят може да препоръчва или сам ползва сайтовете за допълнителна информация, без да се създават предпоставки за неравнопоставеност и невъзможност за изпълнение.
6. Учебник Технологии за 7 клас на издателство „Бит и техника” ООД, автори Тодорка Николова, Светла Ананиева и Валентин Ананиев

Брой теми от съдържанието на учебника – 16,

общ обем – страници 90

- По отношение на признак ВЪЗРАСТ:- Учебникът е много добре структуриран с логически издържани текстове и достъпен език

- По отношение на признак Пол

Приложените илюстрации на различни професии са приблизително равни по брой мъже и жени. Също има доста снимки на деца и ученици, които са с равни по пол изображения. Няма наличие на дискриминация по този признак.


- По отношение на признак РЕЛИГИЯ:

- Не се откриват елементи на дискриминация по отношение на религия


Учебен предмет Български език и литература

Общата цел на учебния предмет български език и литература е насочена към формиране у учениците на комуникативни компетентности за възприемане и за създаване на стилистично диференцирани текстове, за развитие на емоционално-оценъчно отношение и нагласа за възприемане и за създаване на духовни ценности. При определяне на изискванията към учебното съдържание се търси единството между двете съставни части на предмета и същевременно се запазва тяхната относителна самостоятелност.

В обучението по български език се формира нагласа за съзнателно и непрекъснато усвояване и усъвършенстване на българския език, изгражда се в съзнанието на ученика необходимата теоретична основа и се развиват речевите механизми в синхрон с овладяването на други езици. Усъвършенства се езиковият усет на учениците, формира се у тях общителност като същностна характеристика на речевото им поведение с различни социо -културни модели.

Основната цел на обучението по литература е насочена към подготовка на личности, които възприемат художествената литература като ценност, като достижение на човешката мисъл и изпитват стремеж и потребност да общуват с нея. Учениците умеят да анализират езика на художествената литература и да осмислят посланието, заложено в нея, да откриват мястото на творбата в контекста на дадения период въз основа на овладени методологически умения и ключови знания за общия художествен и литературен процес и за основни литературни понятия, факти и явления. У подрастващите се изгражда естетическо отношение към българската литература, нагласа за възприемане и осмисляне на нейната национална самобитност, художествен усет и вкус към народното творчество.


7. Български език за VІІ клас, Издателска къща „Анубис” ООД, автори Петя Костадинова и Капка Велинова

- Обем от страници – 127

- Много добро композиционно структуриране на текст и илюстрации, което благоприятства зрителното възприемане и ориентиране на ученика

- Стилът на изложението не е сложен

- Използваният шрифт е четим- По отношение на признак ВЪЗРАСТ:

- На стр. 57, упр. 11, упр. 12, упр. 14 са дадени примери, които не са издържани за ученици в VІІ клас:

„От който и ъгъл да погледнеш все имам гамбест нос.”

„Чудя се дали мама ще ми даде пари за пластична операция.”

„Ще си карам по сутиен, ако ще да ми се качи около ушите.”

„Обаче отказвам да нося потниче.”

„Когато направих „позата на кучето”, мислех, че повече никога няма да мога да се надигна.”
- По отношение на признак РЕЛИГИЯ:

- На стр. 24, стр. 42 за граматически пример са дадени изречения, в които е споменат празника Коледа. Вярно и точно са представени част от християнските ценности

- На стр. 57 примерът, който е даден, не представя вярно религиозното учение – „Отказвам да чета книги за будизма, щом като е възможно да се преродя в някое насекомо”.Препоръка: да се избягват примери, с които седмокласниците могат да си създадат различни асоциации, да отнесат примера към негативни свои черти или да придобият грешни представи за събития, учения и др.
8. Литература за VІІ клас, автори Клео Протохристова и колектив, издателство „Анубис”

- Обем от страници – 207

- На стр. 158, стр. 172, стр. 181, стр. 190 е поставена задача за работа в интерент, без да се уточни дали е за в клас или за вкъщи. Ако задачата предполага изпълнение вкъщи, не всички ученици разполагат с компютър. Задачата е с предпоставка за социално разделение на децата
- По отношение на признак ВЪЗРАСТ:

- След всяко литературно произведение следва анализ. Анализите не са на особено достъпен стил, което затруднява тяхното възприемане от учениците – история на творбата, жанр, композиция, герои, теми. Думите в литературните произведения, които могат да бъдат непознати на седмокласниците, са обяснени след текста.

- Литературните термини, които се въвеждат в съответната урочна единица, са изведени в рубриката „Речник” и са обяснени по достъпен начин

- По отношение на признак РЕЛИГИЯ:

- Не се откриват елементи на дискриминация по отношение на религияОбщо дискриминиращи елементи – на стр. 158, стр. 172, стр. 181, стр. 190 се задава работа в интернет. Задачата е с предпоставка за неравнопоставеност и разделение на децата.
9. Литература за VІІ клас, автори Инна Пелева, Нелида Перяноваиздателство „Просвета-София”

- Обем от страници - 175- По отношение на признак ВЪЗРАСТ:

- След всяко художествено произведение следва т.нар. „анализационен прочит”. Анализите са на достъпен стил. Думите в литературните произведения, които могат да бъдат непознати на седмокласниците, са обяснени след текста. Литературните термини, които се въвеждат в съответната урочна единица, са изведени в рубриката „Нови понятия” и са обяснени по достъпен начин.

В рубриките „Свидетелства” и „Гледни точки” е дадена допълнителна информация – спомени за автора, изказвания на негови съвременници за творчеството му и др., която не е обемна и е достъпна за седмокласници. Разграничаването на новите знания от допълнителната информация не затруднява учениците при усвояване на новото.

- По отношение на признак РЕЛИГИЯ:

- Няма елементи на дискриминация по отношение на религияОбщо дискриминиращи елементи

- На Стр. 45, стр. 86, стр. 104 задачата, която е поставена за самостоятелна работа, задължава учениците да потърсят информация само от интернет. Задачата съдържа предпоставка за скрита дискриминация , тъй като не всички ученици разполагат с компютър вкъщи.

- На стр. 62, стр. 120, стр. 126, стр. 152, стр. 164 е поставената задача за работа с компютър
Учебната програма по математика за VІІ клас се реализира в рамките на 126 учебни часа годишно. Целите на обучението са:

1. Разширяване и задълбочаване на знанията на учениците за цели изрази.

2. Разширяване на знанията за геометрични фигури, извеждане на техни основни свойства чрез еднакви триъгълници и умения за построяване на геометрични обекти.

3. Създаване на представа за логическата структура на математиката и нейното аксиоматично изграждане на този етап от обучението.

4. Изява на логическите знания и умения и създаване на условия за формиране на математически език у учениците.

5. Развиване на наблюдателност, концентрация на мисълта, услужливост на паметта и въображение.

6. Обогатяване на методите на разсъждение.


Каталог: layout -> images -> stories -> izsledwane na kzd -> Analitichni%20konstativni%20dokladi%20po%20priznak%20religia
izsledwane na kzd -> Равенството – път към прогрес“ Признак на изследване: Увреждане
izsledwane na kzd -> Признак на изследване: лгбт база на изследване: учебници 5, 6 клас
izsledwane na kzd -> Признак на изследване: етнос (раса) База на изследване: учебници
Analitichni%20konstativni%20dokladi%20po%20priznak%20religia -> Д о к л а д за извършен анализ по признаци : етническа принадлежност и религия в учебниците за пети и шести клас на издателства „Анубис", „Булвест 2000" и „Просвета" рискове на аналитичния доклад
izsledwane na kzd -> Д о к л а д на извършен анализ по признак: увреждане
izsledwane na kzd -> Стереотипи и предразсъдъци в учебниците и учебните помагала за учители от предучилищно и основно образование
izsledwane na kzd -> Проект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница