Общ устройствен план на курортно туристическата локализация “Самоков – Боровец – Бели Искър”Дата31.03.2018
Размер140.84 Kb.
#63630
Общ устройствен план на

курортно туристическата локализация

Самоков – Боровец – Бели Искър”


д-р арх. П.Еврев, 2004 г.

Цел на плана

С разработването на Общия устройствен план на Курортно-туристическата локализация “Самоков-Боровец-Бели Искър” (ОУП на КТЛ) се цели създаването на планова основа и условия за:

 • балансирано развитие на туризма

 • запазване на екологичното равновесие

 • поддържане на естетическата хармония на територията

 • включване на местното население в туристическия процес.

Постигането на тази цел изисква прилагане на интегрален подход и разглеждането на туристическата функция в единство с другите традиционни и съвременни функции на територията и опазването на околната природна среда.Предназначение на плана

Общият устройствен план ще служи за провеждане на политиката на туристическо развитие при гарантирано опазване на околната природна среда и ще представлява инструмент за:

- координиране на действията на участниците в туристическата дейност – органите на управление, стопанските субекти и обществеността;

- преодоляване на евентуални конфликти между туристическата дейност и природозащитната дейност;

- привличане на инвестиции за развитието на туризма и опазване и подобряване на околната природна среда.


Обществено участие

В процеса на разработването на плана бяха проведени поредица от експертни и обществени обсъждания, в това число и с членовете на Обществения комитет за развитие на курортно-туристическия комплекс “Самоков-Боровец-Бели Искър”, които спомогнаха да се вземе мнението на широк кръг от обществеността и имаха голямо значение за правилното формулиране на проблемите и насочване на решенията.

Колективът от специалисти, разработили плана, изказват своята благодарност към всички участвали в тези обсъждания за активната им позиция по третираните проблеми и оказаната компетентна помощ!


От “Боровец” към “Самоков – Боровец – Бели Искър”

По-нататъшното развитие на националния курорт Боровец е немислимо, ако на него не се погледне в по-широк териториален и съдържателен обхват.

По-широкият териториален обхват е обхватът на “Голям Боровец” в рамките на курортно-туристическата локализация “Самоков-Боровец-Бели Искър”. Тази локализация ще представлява система от туристически ядра, в която активно ще се включат населените места Самоков и Бели Искър. Те ще спомогнат за разтоварването на Боровец от прекаления туристически натиск, като предложат нови места за локализиране на туристически подслони и услуги.

По-широкият съдържателен обхват е ориентиран към търсенето на по-разнообразни форми на туристическо предлагане, на екологичен, селски и културен туризъм и активни контакти с бита, традициите, живота и празниците на местното население.
Търсеният баланс между туристическото развитие

и опазването на природата

При планирането на територията е търсен баланс между две крайни схващания за бъдещето развитие на територията на Голям Боровец :

Едното крайно схващане (либералното) е на някои спортисти скиори и туристически дейци, които искат трасирането на много голям брой ски-писти и въжени линии независимо от наличието на Националния парк и изграждането на много голям брой туристически легла.

Другото крайно схващане (консервативното) е на някои отявлени природозащитници, които считат, че на територията не бива да се допуска никакво ново строителство и тя следва да се консервира в сегашния й вид.

Няма съмнение, че истината е някъде между тези рязко изявени крайности, но струва ни се, че тя не е точно по средата, а е по-близо до схващането на природозащитниците. Именно така е насочен настоящият проект и се надяваме да намерим по-широка обществена подкрепа в тази наша позиция за интегрирано развитие на територията и намиране на разумния баланс при съчетаване на туристическото развитие с природната защита.

“Самоков-Боровец-Бели Искър” и Националния парк “Рила”

Наличието на Националния парк Рила, който покрива почти половината от територията на Курортно-туристическата локализация, е сериозно предизвикателство при планирането на туристическото развитие. Националният парк и Курортно-туристическата локализация не бива да се третират като две независими територии, които само граничат една с друга. Напротив, това са две територии, които преливат една в друга. И в двете територии трябва да развиваме туризма, и в двете територии трябва да опазваме природната среда.

Опазването на природата и рекреационно-туристическите дейности не бива да се разглеждат като взаимно изключващи се и противоречащи си функции. Следва да се търси разумен баланс и съчетаването им в различните части от територията – в различните зони на Националния парк и в различните функционални зони на територията извън Националния парк в природна и в урбанизирана среда.Структура на територията

В плана се предлага структуриране на територията и обособяване на структурни части (зони) с различен режим. В различните структурни части на територията в зависимост от наличието на уникални природни обекти и чувствителността на екосистемите към антропогенно натоварване се прилагат различни устройствени подходи и различни режими за туристическо ползване и опазване на средата.Територии извън Националния парк :

1. Територия с активно урбанизационно-туристическо усвояване извън Националния парк – туристически ядра Боровец, Нисък Боровец, Бели Искър - заема само 5,6% от общата територия

2. Територия без активно туристическо усвояване извън Националния парк – гори, поляни, ливади и пасища – заема 27,4% от общата територия

3. Територия с активно скиорско-туристическо усвояване – ски-зона със ски-писти и въжени линии извън Националния парк – заема 9,0% от общата територияТеритории в Националния парк:

4. Територия на многофункционална зона, зона за интензивен туризъм и зона на сгради и съоръжения в Националния парк -трите зони заемат 12,3% от общата територия

5. Територия на зона за ограничено човешко въздействие около резервата – заема 11,8% от общата територия

6. Територия на резерватна зона - “Централен рилски резерват” – заема 33,9% от общата територияТериториална структура на Курортно-туристическа локализация “Самоков – Боровец – Бели Искър”

Вид територия (зона) със съответен режим

Площ

(дка)


Процентен дял (%)


Територия на природния резерват


80632


33,9

Територия на ограничено човешко въздействие


28275

11,8

Територия на многофункционална зона, зона за интензивен туризъм и зона на сгради и съоръжения


29227

12,3

Територия на ски-зона с активно скиорско-туристическо усвояване


21525

9,0

Територия на населени места и туристически ядра с активно урбанизационно-туристическо усвояване


13362

5,6

Територия без активно туристическо усвояване


65097

27,4


Обща територия на курортно-туристическата локализация

238118 дка

100%
Лятна експлоатация

Лятната експлоатация е осигурена с разнообразни туристически дейности, в т.ч. и на територията на Националния парк в съответствие с неговите режими. Предвиждат се туристически преходи по определени маршрути и екопътеки, фотосафари, планинско колоездене, конна езда, скално катерене, делта планеризъм, любителски риболов, събиране на билки, диви плодове и гъби. Освен това е предвидено изграждането на плувни басейни, улеи за тобоган, тенис-кортове и други спортни площадки към туристическите ядра, конни бази в Бели Искър и Бялата поляна, а край Нисък Боровец и на Бялата поляна - игрища за голф. Сериозно внимание е обърнато на възможностите, които предоставят за туризма културно-историческите паметници и прояви, свързани с бита и традициите на местното население.


Скиорски капацитет

В момента съществуващите ски-писти в Боровец имат обща дължина 26 км, а капацитетът на ски-пистите и въжени линии е 4048 скиора. Този капацитет е крайно недостатъчен да задоволи потребностите на стационарно пребиваващите в курорта туристи - над 6 хил. души и още по-малко на еднодневно пребиваващите туристи в края на седмицата.

Необходимо е устройването на нови ски-писти и увеличаване на скиорския капацитет. Поради наличието на Националния парк Рила и режимите на опазване на неговата територия са предложени варианти в устройването на нови ски-писти и въжени линии.

При първия вариант без навлизане в територията на Националния парк общата дължина на ски-пистите е 52 км, а капацитетът на ски-пистите и въжените линии достига 8027 скиора.

При втория вариант с известно навлизане в територията на Националния парк общата дължина на ски-пистите е 65 км, а капацитетът на ски-пистите и въжените линии достига 11460 скиора.

При третия вариант с минимално навлизане в територията на Националния парк общата дължина на ски-пистите е 59 км, а капацитетът на ски-пистите и въжените линии достига 10378 скиора.

Съществуващо

състояниеПроект

първи вариантПроект

втори вариантПроект

трети вариантДължина на ски-пистите

26 км

52 км

65 км

59 км

Скиорски капацитет

4048 скиора

8027 скиора

11460 скиора

10378 скиора

Освен ски-пистите и снежните стадиони (за начинаещи скиори и деца) е необходимо да се устроят трасета за ски-бягане и ски-разходки, като се използват съществуващи пътеки и пътища, които дават възможности за около 80 км обща дължина.Настанителен капацитет

Броят на туристическите легла в туристическата локализация е функция от скиорския капацитет (около 60% от пребиваващите туристи са скиори). При първия вариант за развитието на ски-зоната настанителният капацитет на локализацията може да достигне 13–14 хил.легла. При втория вариант за развитието на ски-зоната настанителният капацитет на локализацията може да достигне 18–19 хил.легла. При третия вариант за развитието на ски-зоната настанителният капацитет на локализацията може да достигне 16–17 хил.легла.

Оптималното използване на настанителния капацитет зависи и от летния рекреационен капацитет на територията и от предлагането на разнообразни дейности извън зимния сезон. Летният рекреационен капацитет на територията възлиза на 12 000 души, а съответстващият му настанителен капацитет може да достигне 14 – 15 хил. легла.Курортно туристическа локализация “Самоков – Боровец – Бели Искър”

настанителен капацитет на туристическите ядра (брой туристически легла )

__________________________________________________________________________

І вариант ІІ вариант ІІІ вариант __________________________________________________________________________
ядро Нисък Боровец 5100 6800 6200

ядро Боровец 7100 8400 8000

ядро Бели Искър 600 1600 1200
местност Соколец 400 1000 800

местност Бандерата 200 700 500


местност Шумнатица 200 500 300

местност Бялата поляна -- (1200) --

местност Гвардейска поляна

(Висок Боровец) -- (1000) --

_________________________________________________________________________

общо 13600 19000 16500 (21200)

_________________________________________________________________________

Необходими приоритетни действия на общината за приложение на Общия устройствен план
 • От особено важно значение за успешното бъдещо развитие на туризма е подобряването на транспортните връзки към Самоков и локализацията и подобряването на голямата (довеждащата) инфраструктура, за което са необходими активни действия от страна на общината пред компетентните държавни органи и експлоатационни дружества за:


- възлагане на проучвания и проекти за нови транспортни връзки от София през Нови хан и през Железница

- осигуряване на резервно електрозахранване 110 kv и нова електро подстанция 110 – 20 kv- изграждане на довеждащ колектор и пускане в експлоатация на изградената пречиствателна станция на Боровец

 • Опазването на природната среда и на природните рекреационни ресурси в територията от неконтролирано използване и бракониерство е грижа не само на отговорните държавни органи, но и на общината, която следва да се стреми да подобрява своята координация и партньорство с тях, привличайки и гражданското участие. За целта е необходимо:

 • провеждане на действия за повишаване на екологичното съзнание на населението със средствата на медиите и на различни програми

 • използване на програмите за заетост за решаване на екологични проблеми

 • повишаване на екологичното съзнание на подрастващите в училищата

 • организиране на залесявания на голи местности с участие на ученици и безработни

 • поощряване на граждански инициативи за опазване на природата и рекреационните ресурси не само в границите на Националния парк

 • Много съществено за развитието на съвременен туризъм е опазването, подобряването и използването на богатите антропогенни туристически ресурси и включването им в туристическото предлагане. Необходими са следните приоритетни действия от страна на общината:

 • актуализиране на списъка на паметниците на културата в Самоков и Боровец и полагане на грижи и контрол върху тяхното поддържане и експониране

 • подобряване на състоянието и достъпа до историческите местности и тяхната околна среда – Шишмановото кале, Чакъровите поляни, Бельовата черква

 • проектиране и изграждане на етнографския парк край Самоков

 • включване на традиционни празници и чествания в туристическия календар

 • подкрепа за местните традиционни занаяти и изкуства и тяхното експониране в подходяща среда в града, в курорта Боровец и в други места на локализацията

 • Подготовката на населението в общината за по-активно включване в туристически дейности и започване на малък бизнес е от особено важно значение за адекватното му участие в туристическия процес. Необходими са редица мерки, сред които:

 • подобряване на изучаването на чужди езици в училищата

 • подобряване на състоянието и обучението в техникум по туризъм

 • провеждане на курсове по организиране на малък бизнес в сферата на туризма

 • От много важно значение е подобряване на контактите и конструктивния диалог с дирекцията на Национален парк Рила и екологичните организации, като за целта следва:

 • да се провеждат периодични работни срещи за набелязване на съвместни действия и отчитане на резултатите

 • да се стимулират и подпомагат съвременни алтернативни форми на екотуризъм в Националния парк и извън него

 • да се подпомагат екологично ориентирани проекти

 • да се организира проектирането и изграждането на посетителски центрове на Националния парк в Бели Искър и в Боровец
 • С активното участие на общината следва да се търсят пътища за подобряване на управлението на туристическата дейност и координиране на действията на отделните инвеститори и туристически дружества. За целта е необходимо:


 • засилване на контактите с действащите инвеститори в туристическата сфера

 • търсене на контакти с потенциални бъдещи инвеститори в туризма

 • създаване на двустранни дружества с участието на общината за реализиране на предвидени в ОУП туристически обекти и съоръжения (например голф игрище и др.)

 • създаване на работещ консултативен координационен орган за управление на туристическото развитие под егидата на общината и с участието на всички сериозни инвеститори и туристически фирми.

 • Предстоящото усвояване и развитие на Нисък Боровец като органична част на град Самоков изисква много сериозни усилия от страна на общината за:

 • овладяване на пазара на земята и правилното му насочване на основата на одобрения ОУП – гъвкаво боравене с общинската “поземлена банка” за замени и продажби на земя и отстъпване право на строеж

 • възлагане на цялостен Подробен устройствен план на Нисък Боровец с прилагане на принципа на първата регулация според ЗУТ и спазване на предвижданията и параметрите, определени в ОУП

 • активно партньорство със собствениците на земя и ползвателите на земя за разясняване на принципите и подходите за планиране и устройство на територията

 • намиране на механизми за стимулиране и облегчаване на инвестиционните намерения за създаване на обществено обслужващи, спортни и развлекателни обекти

 • създаване на механизъм за общо инвестиране в общата инфраструктура и в парковите и озеленени площи в Нисък Боровец

 • създаване на Правилник за управление и развитие на туристическото ядро Нисък Боровец с правила на взаимодействие между собственици, инвеститори, експлоатационни дружества и общински служби.
 • Развитието на туристическо ядро Бели Искър също изисква целево ориентирани действия от страна на общината и кметството, които следва да бъдат ориентирани към:


 • овладяване на пазара на земята край с.Бели Искър и правилното му насочване на основата на одобрения ОУП

 • възлагане на цялостен Подробен устройствен план за селото и курортната зона, в която следва да се приложи принципът на първата регулация съгласно ЗУТ и при спазване на предвижданията и параметрите, определени в ОУП

 • определяне на място за посетителски център на Националния парк в с. Бели Искър и активни действия пред дирекцията на парка за реализирането му

 • За подобряване на общото състояние и облика на курорта Боровец общината следва да полага интензивни усилия главно в следните направления:

 • решително спиране на незаконното строителство на търговски обекти и павилиони

 • изясняване на обхвата на общинската и държавната собственост в границите на курорта

 • изключване на територията на курорта от горския фонд като селищно образувание с национално значение

 • изготвяне и приемане на правила за управление на курорта и за регулиране на взаимодействието между собственици, ползватели, инвеститори, туроператори, експлоатационни дружества и общински служби

 • изработване на Подробен устройствен план на курорта и отделните му зони с прилагане на принципа на първата регулация съгласно ЗУТ

 • създаването на механизъм за подобряване на вътрешно курортната инфраструктура с дяловото участие на всички собственици и стопани на туристическа база (канализация, колектор, водопровод, електрозахранване и трафопостове, телекомуникациии, улични настилки и пешеходни алеи, обществени паркинги, визуални средства за ориентация и информация)

 • определяне на място и изграждане на посетителски център на Националния парк и Туристически информационен център


В заключение следва да се подчертае, че прилагането на Общия устройствен план на Курортно-туристическата локализация “Самоков – Боровец – Бели Искър” изисква сериозни усилия и воля от страна на общината да води успешна общинска териториално-устройствена политика :

- да координира действията на участниците в туристическата дейност;

- да защищава обществения интерес и публичната собственост;

- да гарантира опазване на качествата на околната природна среда

- да насочва туристическото развитие в интеграция с другите функции и дейности на територията

- да действа в интерес на местното население.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница