Обща и клинична патологияДата23.04.2017
Размер96.45 Kb.
Конспект, учебна 2013/14 год.

Обща и клинична патология за студенти по дентална медицина – III курс при МУ – Варна
1. Предмет, задачи и методи на изследванe в патологията.

Значение и историческо развитие на патологичната

анатомия.

2. Нарушения в кръвообращението. Артериална хиперемия.

Видове. Морфологическа характеристика. Изход.

3. Нарушения в кръвообращението. Венозна хиперемия.

Видове. Морфологическа характеристика. Изход.

4. Нарушения в кръвообращението. Хипостаза. Стаза.

Лимфостаза. Морфологическа характеристика. Изход.

5. Кръвоизливи. Видове според механизма на

кръвотечението. Изход. Лимфорагия.

6. Тромбоза – патогенеза, морфологична характеристика.

Изход.

7. Дисеминирана интравазална коагулопатия /ДИК синдром/– патогенеза, морфологична характеристика. Изход.

8. Шок. Видове. Морфологични промени в органите. Изход.

9. Емболия. Видове. Морфологични промени. Изход.

10. Инфаркт – патогенеза. Морфологични промени. Видове.

Изход.

11. Промени в количеството на течностите в организма.Дехидратация. Хиперхидратация. Оток. Видове отоци.

12. Клетъчни увреждания – причини и механизми на развитие

на клетъчните увреждания. Нарушение във водно-

електролитния баланс на клетката. Клетъчен оток.

13. Свръхнормно натрупване на вещества в клетката.Свръхнормно

натрупване на протеини в клетката. Хиалинно-капчеста и рогова

дегенерация.

14. Свръхнормно натрупване на липиди в клетката. Мастна

дегенерация.

15. Свръхнормно натрупване на липиди в мезенхимните

клетки. Общо затлъстяване. Липоматоза. Липидна фагоцитоза.

Натрупване на холестерол и холестеролови естери.

16. Кумулативни заболявания. Видове.

Морфологична характеристика.

17. Натрупване на пигменти в клетките. Екзогенни пигменти.

18. Хемoглобиногенни пигменти. Хемосидерин,

хематоидин, хемомеланин, хематин.

19. Хемoглобиногенни пигменти. Билирубин. Видове жълтеница.

20. Автохтонни пигменти. Протеиногенни и липидогенни пигменти.

Меланин и липофусцин.

21. Нарушения в обмяната на колагена. Свръхнормно натрупване на

протеогликани. Мукоидна дегенерация. Фибриноидна

дегенерация.

22. Абнормни отлагания в междуклетъчния матрикс. Отлагане на

хиалин. Хиалиноза.

23. Отлагане на амилоид в междуклетъчния матрикс. Амилоидоза.

Видове. Морфология.

24. Нарушения в обмяната на колагена и еластина. Фиброза.

Синдром ма Марфан.

25. Отлагане на минерали в клетките и междуклетъчния матрикс –

калций, калий, мед и други. Подагра.

26. Некроза. Същност. Видове. Клинико-анатомични форми. Изход.

27. Смърт. Видове. Белези на смъртта.

28. Възпаление. Определение. Етиология и

патогенеза. Терминология.

29. Тъканни промени при възпалението.Фази на

възпалителната реакция. Морфологична характеристика.

Медиатори на възпалението.

30. Ексудативно възпаление. Видове. Морфологична

характеристика. Изход.

31. Хронично възпаление. Морфологична характеристика на

хроничното възпаление. Клетки в огнището на хроничното

възпаление. Форми на хроничното /продуктивно/ възпаление.

Морфологична характеристика.

32. Специфично възпаление. Морфологична характеристика и

диференциална диагноза на грануломите.

33. Имунитет. Морфологични прояви на имунния

отговор. Алергични реакции – видове и морфологична

характеристика.

34. Автоимунни заболявания. Видове. Морфология. Синдроми на

имунна недостатъчност. Класификация. Морфологична

характеристика.СПИН.

35. Трансплантация. Същност. Видове. Морфология на реакциите

на отхвърляне на трансплантата.

36. Компенсаторни и приспособителни процеси. Определение.

Видове. Регенерация. Същност. Морфологична характеристика

на регенераторния процес. .

37. Компенсаторно и приспособителни процеси.

Хипертрофия. Хиперплазия. Видове. Морфологична

характеристика.


38. Компенсаторно и приспособителни процеси. Атрофия. Видове.

Морфологична характеристика Метаплазия. Хистологична

акомодация.

39. Същност на туморния растеж. Определение. Биологична

характеристика. Етиология на туморите.

40. Доброкачествени и злокачествени тумори. Биологична и

морфологична характеристика.

41. Метастазиране на туморите. Начини на метастазиране.

Степени и стадии на туморния растеж. Основи на TNM

класификацията.

42. Преканцерози. Дисплазия. Определение.

Морфологична характеристика. Значение за ранната диагноза на

туморите.

43. Доброкачествени и злокачествени епителни тумори. Видове.

Морфологична характеристика.

44. Доброкачествени и злокачествени мезенхимни тумори. Видове.

Морфологична характеристика.

45. Доброкачествени и злокачествени пигментни тумори.

Доброкачествени и злокачествени тумори на съдовете. Смесени

тумори – тератоми. Видове. Морфологична характеристика.

46. Смущения в развитието на организма.

Определение. Класификация. Етиология и патогенеза.

47. Доброкачествени и злокачествени тумори на устната кухина.

Видове. Локализация. Морфологична характеристика.

48. Доброкачествени и злокачествени тумори на малките и големи

слюнчени жлези.

49. Преканцерози и тумороподобни процеси в устната кухина и

слюнчените жлези.

50. Одонтогенни тумори. Видове. Клинико-

морфологична характеристика.

51. Неодонтогенни тумори на челюстите и зъбодъргателния

апарат. Първични. Метастатични. Морфологична

характеристика.

52. Вродени кистични малформации в устната кухина и шията.

Видове. Характеристика. Вродени некистични аномалии в

устната кухина.

53. Вродени аномалии в развитието на зъбите. Видове. Причини за

развитието им. Характеристика. Аномалии на зъбите, свързани

с фактори на околната среда. Видове фактори и предизвикани

от тях харушения.

54. Инфекции в усната кухина. Видове. Особености на

етиологията и морфологичната им характеристика.

55. Неинфекциозни възпалителни процеси в устната

кухина. Етиология. Алергични и имунологични заболявания.

Клинико-морфологична характеристика.


  1. Заболявания на зъбите. Зъбен кариес.

Пулпит. Морфология. Усложнения.

57. Периапикален абсцес. Периапикална (радикуларна)

киста. Морфология. Усложнения.

58. Периодонтални възпалителни заболяания.

Гингивити. Парадонтоза. Морфологична характеристика.

Усложнения.  1. Одонтогенни кисти. Видове. Характеристика.

Други, неодонтогенни кисти на гингивата и челюстите.

60. Езофагити. Видове. Морфологична

характеристика. Усложнения. Преканцерози и тумори на

хранопровода. Карцином на хранопровода.

61. Гастрит. Видове. Морфологична характеристика.

Значение на ендоскопската диагностика.

62. Язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника.

Етиопатогенеза. Морфологична характеристика. Усложнения.

63. Преканцерози и тумори на стомаха. Рак на стомаха.

Макроскопска и хистологична характеристика.

64. Възпалителни и туморни заболявания на тънкото черво.

Видове ентерити. Болест на Крон. Доброкачествени и

злокачествени тумори на тънкото черво. Карциноид.

Морфологична характеристика

65. Възпалителни и туморни заболявания на дебелото черво

/колити/. Улцерозен колит. Усложнения. Карцином на колона

и ректума.

66. Остри и хронични вирусни хепатити.

Морфология. Усложнения.

67. Чернодробна цироза. Определение. Класификация.

Морфологична характеристика. Усложнения.

68. Тумори на черния дроб. Карцином на черния дроб.

Морфологична характеристика.

69. Възпалителни заболявания на дихателните пътища.

Трахеит, остър и хроничен бронхит. Бронхиектазии.

Морфологична характеристика. Усложнения.

70. Пневмонии. Класификация. Видове. Морфологична

характеристика, особености. Изход. Усложнения.

71. Белодробен емфизем. Класификация. Морфологична

характеристика. Усложнения. Белодробно сърце.

72. Пневмокониози. Видове. Силикоза. Силикатози и други

кониози.


73. Тумори на ларингса, белите дробове и плеврата. Същност.

Морфологична характеристика. Рак на ларинкса. Рак на белия

дроб.

74. Болести на съединителната тъкан с имунна генеза /колагенози/.Същност. Обща морфологична характеристика. Видове.

Морфологични особености на отделните нозологични единици.

75. Атеросклероза. Етиология, патогенеза и морфология на

промените. Усложнения.

76. Артериална хипертония - есенциална и симптоматична.

Етиология и патогенеза.Съдови и органни морфологични

промени. Усложнения.

77. Исхемична болест на сърцето. Определение. Видове.

Инфаркт на миокарда. Морфологична характеристика.

Усложнения. Сърдечно-съдова недостатъчност.

78. Мозъчно-съдова болест.

Морфологична характеристика.Усложнения.

79. Гломерулопатии /гломерулонефрити/.

Класификация. Светлинно-микроскопска, имунофлуоресцентна

и електронномикроскопска характеристика.

80. Интерстициални нефрити. Пиелонефрит.

Морфология. Хронична бъбречна недостатъчност /уремия/.

Патогенеза. Патогенеза и промени в органите.

81. Тумори на бъбреците. Карцином на бъбрека.

Нефробластом. Тумори на бъбречното легенче.

82. Възпалителни и туморни заболявания на пикочния мехур.

Видове. Морфологична характеристика.

83. Анемия. Класификация. Морфологична характеристика.

84. Левкемия. Класификация. Остра и хронична

левкемия - морфология и усложнения.

85. Възпалителни заболявания на лимфните възли.

Видове лимфаденити.

86. Хочкинов и нехочкинови лимфоми. Класификация.

Морфологична характеристика.

87. Заболявания на щитовидната жлеза. Струма. Тиреотоксикоза.

Тумори. Морфологична характеристика.

88. Заболявания на надбъбречните жлези. Хипо-

и хиперадренализъм. Промени в органите. Тумори на

надбъбреците.

89. Заболявания на хипофизата. Тумори на хипофизата.

Кранеофарингеом.

90. Захарен диабет. Морфология на промените в органите.

Усложнения.

91. Възпалителни заболявания на ЦНС.

Морфологична характеристика.

92. Дегенеративни и дeмиелинизиращи заболявания на

ЦНС. Видове. Морфологична характеристика.

93. Тумори на централната и периферна нервна система.

94. Сепсис. Клинико-морфологични форми. Характеристика.

95. Туберкулоза. Класификация. Първична туберкулоза.

Морфология на отделните форми.

96. Сифилис. Форми. Морфологична характеристика.

97. Възпалителни и дегенеративни заболявания на

костната система. Морфология. Усложнения.

98. Бенигнена простатна хиперплазия и карцином на простатната

жлеза. Същност. Морфологична характеристика. Усложнения.

Възпалителни и туморни заболявания на тестиса и епидидима.

99. Заболявания на матката и яйчниците. Възпалителни и туморни

заболявания. Видове. Морфологична характеристика.100. Преканцерози и тумори на млечната жлеза.
Каталог: Structure -> Dentistry -> Documents
Documents -> Цел на упражнението: Идентифицирайте h-образната форма на централно разположеното сиво мозъчно вещество, съдържащо много неврони, и заобикалящото го бяло мозъчно вещество в гръбначния мозък
Documents -> Конспект по " анатомия и хистология " за специалност " Дентална медицина "
Documents -> I. хистологична техника обща схема на подготовката на материал за хистологично изследване вземане на материал за изследване
Documents -> Конспект за студентите от специалност „дентална медицина V курс за учебната 2013/2014 г
Documents -> Конспект по цитология, обща хистология и обща ембриология
Documents -> Конспект по дентална клинична алергология фдм – му, Варна Обща част
Documents -> Конспект за държавен изпит по пародонтология и зол катедра по Пародонтология и дентална имплантология-фдм
Documents -> Конспект по дерматология и венерология за студенти- дентална медицина V курс за учебната 2012/2013 година
Documents -> Факултет по дентална медицина катедра по Протетична дентална медицина и Ортодонтия к о н с п е к т по


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница